John 12

Iesus Betani Anua-lo Burenga Ipura

(Mat 26:6-13; Mar 14:3-9)

Amaridi lima-teke isi dieno be ‘Pasoba’ moanako bong ne dapura kana nge Iesus itui be Betani anua-lo ilako. Betani nge Lasarus anua ne. Be nge Lasarus ngae ka imate be Iesus kaba imarangaki. Makara nge rairai moanako teke Iesus aranao be diemaki. Lasarus marau Marta nge kangkang ipasipasi be ianiandi. Be Lasarus nge Iesus diaru bagi ono moanakonga-lo disoakiru be tamoata takadi zaiza dimoanakonako.

Kodeka Maria itaguraki be bureng* boau rongorongo zazaia atabalabala-tina kai ara ‘nad’ oti emaka ipura bulo tekena-lo ieno nge idoki be Iesus ae babadi-o isuburakaria be donga ane iutu. Bureng ngae boau nge pera ilo ilolomi. Ata tagataga* ne teke alauri Iesus erekei luma-dio inangai ara Iudas Iskariot nge bokai ipile, “Bakara ka bureng ngae tago ono ‘mone’ biabia
Nge barasi teke malipi zazanga nedi bokana.
tadoki be tamoata kana nedi tagotago tandi?”
Nge tago tamoata kana nedi tagotago ilo ibukutakidi ka bokai ipile. Tago. Ngai nge anako kata, be raba ono ‘mone’ dokinga nge ngai ka idokidoki. Bokaibe nge ono ‘mone’ ngaedi alu ne rerengana-lo ngadoki kana ka bokai ipile.

Ata Iesus bokai ipile, “Kamalikitaki be kana rerengana-lo iememaki nge ngaemaki. Bureng ngae nge idokimatei be bong ono kumrakagu ngapura kana nge irapurapungi. Tamoata kana nedi tagotago masa sakeming-lanao dasukoaki, ata ngau masa tago sakeming-lanao msukoaki.”

Lasarus Rabataka Ipura

Iuda kokoko-tina dilongo Iesus Betani anua-lo isoaki nge makara dipura. Tago Iesus-la makara isoaki ka dipura. Tago. Lasarus be date kana ka dipura! Maka ma ngai ka imate be Iesus imarangaki. 10 Bokaibe tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi nge diraba be Lasarus daumoatei kana. 11 Lasarus lili-nao ka Iuda kokoko-tina ditaguraki be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi nge diperekidi be Iesus lama diunani.

Iesus Anuatanepoa Bokana Be Ierusalem-lo Isili

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Izama nge tamoata be aine dum kanabiabia teke ‘Pasoba’* moanako-lo dipura nge bokai dilongo Iesus ambe Ierusalem-lo ipurapura. 13 Makara nge poatore saparadi dikoto be dibazidi be dialale be Iesus dazala-doki kana. Zala-lo dialalale nge bokai dimeremere be dipilepile,

“Nanaranga tarakeaki! Tamoata naita Tanepoa ara-nao be ipura masa Nanaranga marou ne ngadoki. Nanaranga iboadu Israel Anuatanepoa nedi ngamaroui!” (Sam 118:25-26)
14 Iesus nge ambe ‘dongki’ teke ite be ono isoaki, Nanaranga-la ‘Buku’ ne dipile bokana. Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai dipile,

15 “O Zaion anua, taburim moaki ira. Kamate, anuatanepoa ne maka imaimai. ‘Dongki’ natu-o isoaki be ipura.” (Zek 9:9)
16 Bong ngaranao nge Iesus tagataga* ne isi ilodi tago dizama uia. Ata alauri Iesus mate-lo be marangaka ipura be ara atabala-tina nangaia ipura ngeka ilodi dikaua Nanaranga* ‘Buku’ ne nge Iesus bokai dirangaki. Be kana ngaedi Nanaranga ‘Buku’ ne dipile daemakini kana nge diemakini.

17 Bong Lasarus imate be gimoa-lo ieno nge tamoata be aine kokoko-tina Iesus zaiza disoaki be Iesus Lasarus ikilai be mate-lo be imarang be dite. Bokaibe tamoata be aine ngaedi dialale be Iesus kana ngae iemaki nge ege-ege tamoata be aine takadi diraradi. 18 Tamoata be aine kokoko-tina bokai dilongo Iesus kilala* kaiboangi ngae iemaki nge dialale be dazala-doki kana. 19 Makara nge Parasi* nedia-la bokai dipile, “Kaba kamaita! Ambe tago taboadu tabalaki! Kamate! Tamoata be aine moarunga kateka-o ambe ngai ditagatagai!”

Gris Alu Iesus Date Kana

20 Tamoata be aine kokoko-tina Ierusalem dilako be moanako biabia ‘Pasoba’* nge darakeaki kana. Be ungguma aradi Gris nge alu maradi dilako be dialale-budu. 21 Gris tamoata ngaedi nge dilako be Betsaida tamoata ara Pilip bokai dirai, “Biabiadi, keka Iesus gate kana kirere.” Pilip nge Betsaida anua, ege Galili kaba-lo tamoata kata.

22 Kodeka Pilip ilako be Endru irai be dilakoru be Iesus diraiaru. 23 Be Iesus ikatu be bokai ira-diaru, “Bong ono Tamoata* Natu ara bibia-tina ania ngapura kana ambe dipura. 24 Moimoi ka ura-kaming! Kangkang patu tekena-la kata be tago kateka-o isapasiria nge masa ngarana-la bokai ngaeneno. Tago kaba taka ngadula. Ata kateka-o isapasiria be imate masa ngadula be kangkang kokoko-tina ngapuraki. 25 Ata tamoata naita moauriuri soakinga kateka ngaenao ireretaki masa ngaleua. Tamoata naita moauriuri soakinga kateka ngaenao isegeaki masa nem-kusoaki ngasukoaki. 26 Tamoata naita ngamalipi-na kana nge ngatagaia. Be inanga usoaki kana masa malipilipi kanagu bokana ngasoaki. Be tamoata naita malipi negu iememaki masa Tama-gu ngataguraki be tamoata bokainaina muaka bibia ngani.

Iesus Matenga Irangaki-ba Mua

27 “Moatubu ilogu-lo dilaba be masa bakara mpile? Bokai mpile ki? ‘Mamo, kana ngae ambe ngapurana kana nge godokalea!’ Moaki bokai upile. Moatubu ngaedi mdoki kana ka kateka ngaenao upura. 28 Mamo, kaiboang nem malamakadi otioti ane be aram atabala-tina gonangai.”

Makara nge malonga teke lang-lo bokai ipile, “Ngau ambe kaiboang be malama negu mangata unanga be dita, be kaba mangata mnangananga-la kana.”

29 Tamoata be aine makara disoaki malonga ngae dilongori nge bokai dipile, “Lamalama ipakira!” Alu bokai dipile, “‘Enzel’ ka Iesus irai.”

30 Ata Iesus bokai iradi, “Kam kana ka malonga ngae ipura, tago ngau. 31 Bong ono Nanaranga tamoata be aine kateka-o giriki nedi ngaliliti be moatubu ngandi kana ambe dipura. Kaituka masa kateka ngae anuatanepoa ne nge rokaka ngapura. 32 Ata bong ngau dokatetekagu ngapura masa tamoata be aine moarunga ngau-lo mrepekidiamai.” 33 Bokai ipile nge ono itikingdi alauri masa mate bakarairai ngamate.

34 Kodeka tamoata be aine bokai dipile, “Moses* Mata nena-lo bokai dieno Kristus masa bokaina-la ngasukoaki. Nge bakara be bokai kupile Tamoata* Natu masa dokiteteka ngapura? Be naita ka Tamoata Natu?”

35 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Uanana mukudia-tina isi dieno be masa malama mara-ming ngaeno. Malama isi mara-ming ieno be kamalalale. Oabubu ngadoki-kaming takana! Tamoata oabubu-balo ialalale masa tago ngakaua inanga ilakolako. 36 Malama isi ieno-kaming be lama kamaunani. Bokai masa malama ngae natu kamapura!” Bokai ipile-doi kodeka iperekidi be ikomadi.

Iuda Lama Tago Diuni

37 Moimoi matadia-tinalo be Iesus kilala* kaiboangdi iememaki, ata Iuda moarunga-tina lama tago diuni. 38 Bokaibe ‘propet’* ara Aisaia nge pilenga dikalingo. Aisaia bokai ipile,

“Tanepoa! Pilenga-ma kipile nge naita lama iundi? Rangguma-lo ka Tanepoa kaiboang ne itikingdi be dita?” (Ais 53:1)
39 Labu ngaenao ka lama tago diuni, bakara Aisaia pilenga takadi bokai dieno,

40 “Nanaranga ambe matadi iono be matadi dileua, be ilodi ambe iemeki be dikaiboang. Bokaibe matadi ane tago iboadu kaba daita, be ilodi ambe tago iboadu dazama. Be tago iboadu ilodi dabuiri be ngau-lo damai be miaka-uiakidi.” (Ais 6:10)
41 Aisaia nge toira be Iesus kaiboang ne malamakadi otioti nge ita. Nge bokai ka bokai irangaki.

42 Moimoi Iuda tamoata bibia kokoko-tina lama diuni, ata Parasi* dimatakuridi be tago mangata dipilepile. Mangata dapile masa pera* ono serereinga nedia-lo dataodi be kaba tago dasilisili takana. 43 Maka ma Iuda tamoata bibia direrere rakeaka bibia nge kateka tamoata-lo dadokidoki, tago Nanaranga-lo.

44 Kodeka Iesus ipi-tina be bokai ipile, “Tamoata naita ngau lama iunana nge tago ngau-la ka lama iunana. Nge nepinepi negu ka lama iunani be. 45 Be ngau itea nge nepinepi negu ka ite be. 46 Ngau malama bokana ka kateka ngaenao upura. Bokaibe tamoata naita lama iunana nge tago iboadu kababe oabubu-balo ngasukoaki.

47 “Tamoata naita pilengagu ilongo, ata tago itagatagadi nge tago iboadu giriki ne mliliti. Tago-la. Maka ma ngau tago tamoata be aine kateka ngaena-o giriki nedi mliliti kana ka upura. Tago. Muketidi be muleakidi kana ka upura. 48 Tamoata isegeaka be pilengagu tago idoki be itagatagadi nge giriki adoadoraki ne isoaki-doi. Pile ngau upile-ma ka dataguraki be bong alalaurituka-o saranga aoa-nalo darokakalako be moatubu ono danangalako kana. 49 Pile maka upilepile nge tago negu aoa-gulo ka dipurapura. Tago-tina. Nge Tama-gu inepia be makare upura ka rakana mrangaki be baituka mpile kana nge ianana be upilepile. 50 Be ngau ukaua pilenga moarunga nge iboadu tamoata moarunga daromuandi be moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura-lo dalakuakidi. Bokai ka pile moarunga upilepile nge Tamagu-la iana bokana ka upilepile.”

Copyright information for `MVA