John 13

Iesus Tagataga* Ne Aedi Iasaki

Ngazama nge ‘Pasoba’* moanako bong ne kana. Iesus ikaua bong ne ambe dipura be kateka ngae ngapereki be Tamana-lo ngalako kana. Tamoata be aine ne kateka-o disoaki nge irereretakidia-la nibe ilako imate-ba. Be matenga ngaedi nge ono tamoata be aine ne itikingdi ngai moimoi be irereretakidia-tina.

Rairai nge Iesus tagataga ne zaiza disoakiria be dimoanakonako. Satang* nge ambe Saimon natu Iudas Iskariot ilona-lo isili be Iesus ngadoki be erekei luma-dio nganangai kana. Iesus nena-la ikaua ngai Nanaranga-lo ka ipura be ambe Nanaranga-lo ngamulelako kana. Be ngai ikaua Tama ambe kaiboang moarunga luma-nao isalangaki. Bokaibe dimoanakonako nge Iesus ituirake be kusi-sili ne atabala inangananga nge ipasi be kusi ono utua teke soa-nao iuauri. Kodeka tabira ono rukunga-lo dang isuburakalako be tagataga ne aedi iasasaki be kusi ono utua ane iututu. Ae-di iasasaki be ilako Saimon Pita-lo nge Saimon Pita bokai ipile, “Tanepoa, ae-gu goasaki kana ki?”

Be Iesus ikatu be bokai irai, “Kaituka-tina tago kukaua rakana ka uememaki, ata alauri masa gokaua!”

Be Pita bokai ipile, “Tago iboadu! Tagona-tina iboadu kaiko ngau ae-gu goasaki!”

Kodeka Iesus itaguraki be Pita bokai irai, “Aem tago uasaki nge kaiko tago ruangagu!”

Ata Saimon Pita bokai ipile, “Tanepoa, bokai nge moaki aegu-la kuasaki. Luma-gu be pangana-gu goasaki be!”

10 Makara nge Iesus bokai ipile, “Tamoata ambe iruku nge aena-la ka asakadi dapura kana. Kania moarunga ambe digoaza-doi ka isoaki. Bokaibe kam nge kagoaza-doi ka kasoaki. Ata tago moarunga-doi. Tekena-la neming ka tago igoaza uia!” 11 Iesus ikaua naita ka erekei luma-dio nganangai kana. Bokai ka ipile tago moarunga-doi be digoaza.

12 Iesus tagataga* ne aedi iasaki-doi nge kusi ne ipasi be dieno nge kaba inanga be ilako be kabana-lo isoakiria. Kodeka bokai itegidi, “Kana uemaka-kaming nge labu kakauataki ki tago? 13 Kam ‘Tisa’* be ‘Tanepoa’ kana kakilakilaia. Nge iuia. Negu aragu oti ka kakilakilaia. 14 Ata ngau Tanepoa be ‘Tisa’ neming ambe ae-ming uasaki. Be kam bokainatuka-la kamamuzimuzi be neming mara-ming tarito-kaming aedi kamasasaki. 15 Ngau ambe negu-la be muzi ngae utongaki be kate. Bokaibe kaituka-la ubasaki-kaming bokana, bokai kamuzimuzi. 16 Malipilipi tago teke biabiadi kana iuasai. Tago-la! Be nge bokaina-la, tamoata nepia ipura nge nepinepi ne tago iuasai. 17 Kana ngaedi ambe kakauataki, be alauri kaememaki masa marou bibia kamadokidoki.”

Iesus Ipile Masa Erekei Luma-dio Danangai

(Mat 26:20-25; Mar 14:17-21; Luk 22:21-23)

18 “Tago kam moarunga ka urara-kaming. Tamoata ngau ambe unangadi be negu bokana udokidi nge ukauatakidi. Ata nge ono pile ngaedi Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo dieno nge dakalingo, ‘Tamoata maka kangkang kanagu kikania-budurua-ma ka kaba imulenaki be ierekeia.’
Sam 41:9


19 “Kana ngaedi isi tagona-la dipura be urakamingba-mua. Bokaibe bong kana ngaedi dapura masa kamakauataka ‘Ngau Nge Ngai.’ 20 Moimoi ka ura-kaming! Tamoata naita itaguraki be ngau tamoata unepi idoki be iadoraki nge ngau ka idoka be iadoraka. Be tamoata naita ngau idoka be iadoraka nge ngau nepinepi negu ka idoki be iadoraki.”

21 Iesus bokai ipile-doi nge ilona-lo be ilo-buku tagona-tina iuia, be mangata bokai ipile, “Moimoi ka ura-kaming! Tekem masa erekei luma-dio gonangaia!”

22 Bokai ipile nge tagataga* ne nedia-la diededei. Tago dikaua naita ka irangarangaki. Diboangramo-ba.

23 Tagataga ne teke Iesus irereretakia-tina nge Iesus sakena-tinao isoaki. 24 Bokaibe Saimon Pita itaguraki be tagataga ngae aboabo-la mata irape be bokai irai, “Gotegi naita ka irangarangaki?”

25 Bokaibe tagataga ngae Iesus saringa isadi-lako be bokai itegi, “Tanepoa, naita ka kurangarangaki?”

26 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “‘Bereti’ mapala ngae udoki be suru-lo unangalako be tamoata nangata uiani nge ngai.” Kodeka ‘bereti’ mapala nge idoki be suru-lo inangalako be Saimon natu, Iudas Iskariot nge iani. 27 Iudas ‘bereti’ mapala ngae idoki nge oaikiki-tina Satang* ilona-lo isili.

Be Iesus itaguraki be bokai irai, “Kana goemaki kana nge goalale be oaikiki-tina goemaki!”
28 Ata tamoata makara moanako-lo disoaki-budu nge tagona-tina teke ikaua Iesus bakara ka Iudas bokai irai. 29 Iudas ka raba ono ‘mone’ dieneno idokidoki. Bokaibe ilodi dipile kangkang ono ‘Pasoba’* dakani kana nge ngazaza kana ka bokai irai. Be ilodi takadi nge bokai dinanga, “Masa ‘mone’ ngadoki be tamoata kana nedi tagotago ngandi kanana-ua?” 30 Iudas ‘bereti’ mapala ngae idoki nge oaikiki-tina ipusika be ialale. Makara nge ambe irodo.

Iesus Mata Ne Oauoau Iandi

31 Iudas ambe ialale nge Iesus bokai ipile, “Kodeka masa Tamoata* Natu kaiboang be malama ngadoki. Be nge ngai ka Nanaranga kaiboang be malama ne mangata ngananga kana. 32 Be Nanaranga ka kaiboang be malama ne Natu-nalo mangata inanga masa nena-la be Natu-nalo mangata nganangai. Be kana ngae masa oaikiki-tina ngaemaki.

33 Be Iesus pilenga ibatadi be bokai iradi, “Natu-gu! Tago masa uanana sasalaga sake-mingo msoaki. Be masa kamaleleleia, ata ambe Iuda tamoata-la uradi bokana bokai mra-kaming kana, ‘Kaba odio ngau mlako kanana-lo nge tago kaboadu kamalako.’ 34 Mata oauoau ngau uiang-kaming nge bokai: Neming-la kamaerereretaki. Ngau-la urereretaki-kaming bokana neming kamaerereretaki. 35 Neming-la kaerereretaki masa tamoata moarunga dakaua kam ngau tagataga* negu.”

Iesus Ipileba-mua Pita Masa Ngapile Tago Ikauataki

(Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Kodeka Saimon Pita bokai itegi, “Tanepoa, inanga kulakolako?”

Be Iesus ikatu be bokai irai, “Kaba odio ngau mlako kana nge kaituka-tina tago kuboadu golako. Ata alauri masa gotagaia.”

37 Be Pita itaguraki be bokai irai, “Tanepoa, bakara ka tago iboadu kaituka-tina mtagaiko? Ngau uboadu kaiko kanabe mate!”

38 Kodeka Iesus ikatu be bokai irai, “Kaiko kuboadu ngau kanabe gomate ki? Moimoina-tina ka uraiko! Mang tagona-la ngakatararaua be masa bong toli gopile tago kukauataka!”

Copyright information for `MVA