John 14

Iesus Tagataga* Ne Ilodi Iaka-uiadi

Be Iesus kaba bokai ipile, “Ilo-ming moaki dibuku! Nanaranga lama kamauniunia-lani, be ngau lama kamauniunia-lana! Tama-gu pera kana nge ilo bibia kokoko-tina dieno. Tago nge ambe tago mra-kaming. Bokaibe mialale be kaba-ming tekedi miadoraki kana. Ualale be kaba-ming uiadoraki-doi masa kaba mule be mbaga-kaming be sakeguo kamasukoaki. Bokai masa kaba odio ngau usoaki kanana-lo nge kam kamasoaki. Kaba odio ngau mlako kanana-lo nge zalaka ambe kakauatakia-doi.”

Iesus Ka Zala Tama-nalo Ilako

Iesus bokai ipile nge Tomas itaguraki be bokai irai, “Tanepoa, keka tago kikaua inanga kulakolako. Masa bakara be zala gakauataki?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Ngau ka zala, ngau ka pile kalingodi labudi, be ngau ka moauriuri-la soaki labu. Tamoata tago teke iboadu zala takaia ngatagai be Tamagu-lo ngalako. Tago-la. Ngau-la ka zala. Kam ambe ngau kakauataka. Bokaibe Tama-gu masa kamakauataki. Bokaibe kaituka be ilako nge ambe Tama-gu kakauataki be ambe kate!”

Kodeka Pilip bokai ipile, “Tanepoa! Tamam goitiking-kama! Kuitiking-kama nge iboadu-doi!”

Be Iesus ikatu be bokai irai, “Pilip, tago isi kukauataka ki? Uanana sasalaga-tina mara-ming usoaki, ata isi tago kukauataka ki? Tamoata naita ngau itea nge Tama-gu ka ite. Bakara ka bokai kupile, ‘Tamam goitiking-kama?’ 10 Lama tago kuni ngau Tamagu-lo usoaki be Tama-gu ngau-lo isoaki ki? Pile urara-kaming nge tago negu ilogu-lo ka dipurapura be urara-kaming. Tago-tina. Nge Tama-gu ngau-lo isoaki ka nena-la be malipi ne iememaki. 11 Pile ngaedi lama kamaungdi: Ngau Tamagu-lo usoaki be Tama-gu ngau-lo isoaki. Pile ngaedi lama tago kaungdi nge malipi ma kaiboangdi uememaki nge lama kamaungdi. 12 Moimoi ka ura-kaming. Tamoata naita lama iunana masa malipi kaiboangdi ngau uememaki bokana nge ngaememaki. Be kaba malipi ngau uemaki ngaedi nge ngauasadia-tina, bakara ngau ambe Tamagu-lo mlako kana. 13 Bokaibe rakana aragu-o be kasinau masa memaki. Bokai masa Natu malipinga-nao be Tama ara bibia-tina ngadoki. 14 Nge bokai ka rakana teke kareretaki be ara-guo be kasinau nge memakia-la be kana!

Oli Spirit Rangakana-ba Mua Ipura

15 “Karereretakau-tina nge mata negu moarunga uiang-kaming nge kamatagatagadi be kamaememaki. 16 Masa Tama-gu mtegi be Dumaduma teke ngang-kaming be ono kamakaiboang, be masa bokaina-la sakeming-o ngasukoaki. 17 Oli Spirit ka kamadoki kana, be ngai ka pile kalingodi moarunga labudi. Tamoata be aine moarunga kateka-o tago diboadu Dumaduma ngae dadoki. Maka ma di tago dikauataki be tago dite. Ata kam kakauataki, bakara ngai masa sakeming-lanao ngasukoaki kana. Be masa iloming-lo anua ngadoki.

18 “Ata tago masa natu gadagadadi bokana mpereki-kaming be kamasoaki. Masa kaba mule. 19 Uanana tago sasalaga isi dieno be masa tamoata be aine moarunga kateka-o nge tago datea, ata kam masa kamatea. Maka ma ngau moauriuri-la usukoaki. Bokaibe kam masa moauriuri-la kamasukoaki. 20 Bong ngaranao masa kamakaua ngau Tamagu-lo usoaki, be kam ngau-lo kasoaki ngau-la kam-lo usoaki bokana.

21 “Tamoata naita pilengagu idoki be itagatagadi nge ngau irereretaka. Be Tama-gu masa tamoata ngau irereretaka nge ngarereretaki. Be ngau masa tamoata ngae mreretaki be negu-la mangata mnangaia be ngatea.”

22 Kodeka Iudas (tago Iudas Iskariot) bokai ipile, “Tanepoa, bakara ka keka matamaio nem-la mangata gonangaiko kana, be tamoata be aine moarunga kateka-o nge tago?”

23 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Tamoata naita irereretaka masa sulengagu ngadoki be ngatagatagadi. Be Tama-gu masa tamoata bokainaina ngarereretaki, be gapuraru be sakenao anua gadokiaru. 24 Tamoata tago irereretaka masa sulengagu tago ngadoki be ngatagatagadi. Pile ngaedi upilepile nge tago ngau negu. Nge Tama-gu ne. Ngai ka inepia be makare upura.

25 “Pile ngaedi nge isi sake-mingo usoaki ka urara-kaming. 26 Ata Dumaduma, Oli Spirit ngau araguo be Tama-gu nganepi kana masa kana ngaedi ngasule-kaming be kana moarunga urangaki nge ngailo-kauataki be pilengagu ilo-ming dandi.

27 “Ngau ambe mpereki-kaming kana. Bokaibe ilo-uia upereka-kaming. Nge ilo-uia negu ka upereka-kaming. Ilo-uia ngau uiang-kaming nge tago ilo-uia kateka tamoata dianiang-kaming bokana. Tago. Bokaibe ilo-ming moaki dibuku, be taburi-ming moaki dira. 28 Ambe bokai ura-kaming be kalongo, ‘Ambe mialale kana, ata masa kaba kam-lo mule.’ Kam moangi be karereretaka nge iboadu suri-ming dauia ngau ambe Tamagu-lo ulakolako. Maka ma Tama-gu ka ara biabia be ngau iuasaia. 29 Kana ngaedi isi tagona-la dipura be ngau urakamingba-mua. Bokaibe alauri dipura masa lama kamauni. 30 Tago iboadu kaba masa pile takadi mra-kaming, bakara kateka ngae anuatanepoa ne ambe ipurapura. Tago iboadu bakara ngabasaka, 31 ata ngau urere tamoata be aine moarunga kateka-o nge dakaua ngau Tama-gu urereretakia-tina, be Tama-gu pilenga moarunga nge ulolongori be ipilepile-la bokana kana moarunga uememaki.

“Aria, kamatui be kaba ngaedi tapereki be talale!”

Copyright information for `MVA