John 15

Iesus Ka ‘Uain’ Kaima

“Ngau ka ‘uain’ kaimana-tina, be Tama-gu nge uma-marau. ‘Uain’ saparadi kalingodi tago dipupuraki nge Tama-gu itototo be irorokaki. Saparadi nangatadi kalingodi dipupuraki nge imoadamoadadi be kaba didaladala be kalingodi kokoko dipupuraki. Kam ambe moada-ming dipura be kagoaza.* Pile ngau uiang-kaming ane be moada-ming dipura be ilo-ming digoaza. Bokaibe ngau-lanalo kasoaki. Bokai masa ngau kam-lo msoaki. Kai-sapara tago teke iboadu nena-ba kalingo ngapuraki. Tago-la. Kaima-nao ieno masa kalingo ngapuraki. Bokaibe kam nge bokainatuka-la: Ngau-lo tago kasoaki nge tagona-tina kaboadu kalingo-ming kamapuraki.

“Ngau nge ‘uain’ kaima, be kam nge ‘uain’ sapara. Tamoata naita ngau-lanalo isoaki be ngau ngaia-lo usoaki masa kalingo kokoko ngapuraki. Ngau tagotago nge tago iboadu kana teke kamaemaki. Tamoata naita tago ngau-lo isoaki nge suri kai-sapara rokakadi dipurapura be dimarangorango bokana. Kai-sapara bokainaina nge dokiadi be eoa-lo rokakadialako dipurapura be dikarakara be dileualeua. Ngau-lo kasoaki be pilengagu kam-lo dieno nge masa rerenga-minglo kana teke kamasinautaki be masa ania-ming ngapura. Kalingo-ming kokoko kapupuraki nge ono Tama-gu ara bibia ngadokidoki kana ka kalingo-ming kokoko kapupuraki. Bokai masa neming-la mangata kamananga-kaming kam nge ngau tagataga* negu.

“Tamagu-la irereretaka bokana, ngau ambe kam urereretaki-kaming. Bokaibe ngau-la reretaka negu-lo kamasukoaki. 10 Pilengagu kalongo be katagatagadi masa mrereretaki-kaming-la, ngau-la Tamagu pilenga ulongolongo be utagatagadi be irereretaka bokana. 11 Ngau urere suri-uia negu kam-lo daeno be suri-uia ngaedi nge iloming-lo dakauri. Bokai masa suri-uia neming ngaedi nge ere-moarunga be iloming-lo daeneno. Nge bokai ka pile ngaedi ura-kaming.

12 “Mata negu biabiatuka uiang-kaming nge bokai: Neming-la kamaerereretaki, ngau-la urereretaki-kaming bokana. 13 Bokai kamakaua: Tamoata naita ruanga irereretakidia-tina, be ono reretaka ne ngaedi mangata ngananga kana nge masa ruanga ngaedi kanabe ngamate. 14 Pilengagu kadoki be katagatagadi nge kam ngau ruangagu. 15 Ambe tago malipilipi negu kana mkilakila-kaming kana. Rakana teke malipilipi kata bibiadi ne iememaki nge malipilipi tago ikauataki. Nge bokai ka ruangagu kana mkilakila-kaming kana, bakara, pile moarunga Tamagu-lo udoki nge urakaming-doi be ono rakana ngaemaki kana be ilo ilelenaki nge kakauataki.

16 “Ngau nge tago kam ka kadoka be kanangaia. Tago. Ngau ka udoki-kaming be unanga-kaming be kamalale be kalingo-ming kamapuraki kana. Be kalingo-ming kapupuraki ngaedi masa nem-kueno daeneno. Bokai masa ara-guo be kana teke kareretaki be Tama-gu kasinaui nge ngang-kaming kana. 17 Mata negu uiang-kaming nge bokai: Neming-la kamaerereretaki.

Tamoata Moarunga Kateka-o Masa Dasegeaki-kaming

18 “Tamoata be aine moarunga kateka-o disegeaki-kaming nge ilo-ming bokai dakaua: ngau disegeakau-mua. 19 Kam kateka-tamoata bokana nge ambe tamoata be aine kateka-o nge nedi bokana darereretaki-kaming. Ata kam tago kateka ngae tamoata ne. Tago-la. Kam nge kateka ngaena-lo ka ngau udoki-kaming be unaguraki-kaming be ngau bokana kapura. Nge bokai ka tamoata be aine moarunga kateka-o disegeaki-kaming. 20 Pile ngaedi ambe ura-kaming nge ilo-ming dandi, ‘Malipilipi tago biabiadi ne iuasai.’ Ngau sururu bibia dana masa kam bokainatuka-la sururu bibia dang-kaming. Sulengagu dalongo be datagadi masa kam sulenga-ming dalongo be datagadi. Tago be tago! 21 Masa ngau ara-guo be bokai dabasaki-kaming, bakara, naita ka nepinepi negu nge tago dikauataki. 22 Tago mpura be mradi ngau Tamagu-lo ka upura nge ambe muzigoala nedi tago. Ata nge ambe upura be uradi. Bokaibe tago iboadu zala dalelei be ono muzigoala nedi ngaedi dasibongaki. Tago-la. 23 Bokaibe, tamoata naita isegeaka nge Tama-gu ka isegeaki. 24 Malipi kaiboangdi ngau uememaki ngaedi nge tamoata tago teke iemaki. Bokaibe malipi kaiboangdi ngaedi tamoata be aine kateka-o maradi tago memaki bokana nge ambe tago iboadu muzigoala daemaki. Ata nge ambe kilala* kaiboangdi uememaki nge dita. Moimoi kana ngaedi dita, ata Tama-gu keru disegeaki-kamairu! Bokaibe zalakadi ono dasibo kana nge tago. 25 Ata bokai dimuzi be ono pile tekedi Moses* Mata nena-lo dieno nge dikalingo. Pile ngaedi nge bokai, ‘Labu tagonganaba-lo disegeaka.’
Sam 35:19-69:4


26 “Dumaduma neming masa mnepi be ngapura. Be nge ngai ka ngau mangata ngarangaka kana. Dumaduma ngae nge Tamagu-lo isoaki ka mnepi be ngapura kana. Ngai ka pile kalingodi labudi, be Tamagu-lo ka ipusika. 27 Be kam nge bokaina-doi kamabasaka: mangata kamarangaka. Maka ma kam ka matamatanatina-la be sakeguo kasukoaki.”

Copyright information for `MVA