John 16

“Pile moarunga ngaedi nge ambe urakaming-doi. Bokai masa tago iboadu kamatamong be lama unianga-ming kamarokaki. Masa pera* ono serereinga nedia-lo datao-kaming be tago kamalakolako. Moimoina-tina masa bong teke ngapura, be bong ngaranao masa ilodi dapile Nanaranga malipi ne ka diememaki be daumoate-kaming. Kana ngaedi nge daemaki-la be kana! Maka ma Tama-gu tago dikauataki, be ngau tago dikauataka. Ata ngau ambe urakamingba-mua. Alauri kana ngaedi dipura masa kamakaua ngau ambe ilo-kaua uiangkaming-doi. Ata nge isi makare sakemingo usoaki. Nge bokai ka tago norane be ura-kaming.

Oli Spirit Malipi Ne

“Ngau ambe nepinepi negu inepia be makare upura-lo ulakolako. Ata tago teke bokai kutegia, ‘Inanga kulakolako?’ Upile mpereki-kaming kana ngena ilo-ming dibuku! Ata moimoi ka ura-kaming. Kam kana ka mialale kana. Tago ualale nge Dumaduma neming tago iboadu ngapura. Mialale masa mnepi be ngapura. Bong Dumaduma ngapura masa muzigoala labu, Nanaranga matanao ado labu, be giriki lilita be adoraka labu tamoata be aine moarunga kateka ngaena-o ngaitikingdi be dakaua. Tamoata be aine kateka-o ilodi dipile kana ngaedi labudi dikauataki, ata tago dikauataki. Ilodi dipile muzigoala labu dikauatakia-uia, ata tago. Maka ma lama tago diunana. 10 Be ilodi dipile Nanaranga mata-nao ado dikauataki, ata tago. Maka ma ngau Tamagu-lo mlako kana, be makara nge tago iboadu kamatea. 11 Ilodi dipile giriki lilitadi be adorakadi labu dikauataki, ata tago. Maka ma kateka ngae anuatanepoa kana ambe giriki ne lilitadi dipura be ileua ka isoaki.

12 “Kana kokoko-tina mrangaki-kaming kana, ata kaituka-tina masa tago kaboadu pile mra-kaming kana nge labudi moarunga kamadoki be kamakauataki. 13 Ata bong Oli Spirit ngapura masa ngasingara-kaming be pile kalingodi nge labudi kamakauataki. Oli Spirit ka pile kalingodi moarunga labudi. Tago masa ne pile ne ka ngapile kana. Tago. Pile ilongo-ma nge ka ngapile kana! Be kana alauri dapura kana nge masa ngarangaki-kaming. 14 Pile negu ka ngadoki be ngarangaki be kamakauataki kana. Bokai masa ara-gu atabala-tina nganangai. 15 Maka ma Tama-gu kana ne moarunga nge ngau-doi negu. Nge bokai ka ngau bokai upile Oli Spirit masa pile negu ngadoki be ngarangaki be kamakauataki.

Ilo-Nodo Be Suri-Uia

16 “Uanana tago sasalaga isi dieno be masa tago kamatea. Ata alauri masa uanana tago sasalaga be kaba kamatea.”

17 Iesus bokai ipile nge tagataga* ne alu nedia-la bokai diepilei, “Pile ira-kita nge labudi baituka? Pile-ma ngaediare, ‘Uanana tago sasalaga be masa tago kamatea be alauri masa uanana tago sasalaga be kababe kamatea.’ Be pile ne takadi bokai ipile, ‘Tamagu-lo mlako kana.’ 18 Pile ‘bong tago sasalaga’ nge labudi baituka? Pile ipilepile ngaedi nge kita labudi tago takaua!”

19 Ata Iesus ikaua ambe dategi kana nge bokai iradi, “Masa bokai upile, ‘Uanana tago sasalaga isi dieno be masa tago kamatea, be uanana tago sasalaga be kaba kamatea,’ ka neming-la kaetegitegi ki? 20 Moimoi ka ura-kaming! Kam masa kamanodo be kamatang, ata tamoata be aine kateka-o masa suridi dauia. Ilo-ming masa danodo-tina, ata ilo-nodo neming masa ngatabuli be suri-uia ngapura. 21 Bokai mtonanga: Aine tinetine bong ono nekinga ne dapura masa sururu ngadoki. Ata ambe ineki-doi nge suri dauiani, bakara, natu teke ambe kateka ngaenao inekiaki. Be sururu ne idoki nge ilo daleuataki. 22 Be kam nge masa bokainatuka-la kana. Bong ngaedia-lo masa kamanodo-tina, ata alauri mte-kaming masa suri-ming dauia-tina kana. Be suri-uia neming ngaedi nge tagona-tina iboadu tamoata teke ngadokile-kaming.

23 “Be ramani bong ngae ipura masa tago kana teke kanabe ngau kamasinauia. Moimoi ka ura-kaming! Rakana teke ara-guo be Tama-gu kasinaui nge ngangkaming-la be kana! 24 Toira be imai nge tago sesu katoi be ara-guo be kasinau. Ata nge kodeka aragu-o be kamasinau masa kana kasinautaki nge kamadoki. Bokai masa suri-ming dauia-tina, be bokaina-la dauiauia.

Kateka Ngae Uasaia Ngapura Kana

25 “Ngau pile karamuamuakadi ane be urara-kaming. Ata alauri masa bong tekedi dapura, be bong ngaradia-lo masa tago pile bokainaina ane be mra-kaming. Tago. Masa pile mangatangata ane be Tama-gu mrangaka-kaming. 26 Be bong ngae ipura masa ara-guo be Tama-gu kamasinaui. Nge tago upile masa ara-mingo be Tama-gu msinaui. 27 Tago-la! Maka ma Tama-gu nena-la be irereretaki-kaming. Ngau karereretaka ka Tama-gu irereretaki-kaming, be lama kauni ngau Tamagu-lo ka upura. 28 Ngau Tamagu-lo be makare kateka-o upura, be ambe kateka ngae mpereki be Tamagu-lo mlako kana.”

29 Kodeka tagataga* ne bokai dipile, “Gote, kodeka pile adoado kupilepile. Tago pile karamumuaki ane be kupilepile. 30 Kodeka kikaua kaiko kana moarunga kukauataki. Bokaibe, nge bakara ka gategiko be ono kana moarunga gakauataki? Maka ma keka ambe kikaua kaiko kana moarunga kukauataki! Be nge kodeka lama kiuni kaiko Nanaranga-lo ka kupura.”

31 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Kodeka lama kauni ki? 32 Ata bong teke masa ngapura, be ambe ipura. Bong ngaranao masa kamairatu-ramo be anua nem-nem kamalako be rubegu-ba kamapereka be msoaki. Ata masa tago rubegu-ba msoaki. Tago! Tama-gu masa sakeguo ngasoaki.

33 “Kana ngaedi nge urakaming-ba mua. Bokai masa ngau-lo be masa ilo-uia kamate be tamoata teke bokana kamasukoaki. Moimoi kateka ngaenao masa moatubu bibia kamaitaita, ata kam kamakaiboang-tina! Maka ma ngau ambe kateka ngae kaiboang ne moarunga uduaposa be ubalaki!”

Copyright information for `MVA