John 17

Iesus Nena-la Iraboni

Iesus pile ngaedi ipile-doi kodeka lang-lo itadalako be bokai irabo, “Mamo! Bong negu ambe dipura! Natum kaiboang be malama ne mangata gonanga. Bokai masa Natum ngataguraki be kaiboang be malama nem mangata ngananga. Maka ma kaiboang moarunga ambe Natum luma-nao kusalangaki, be tamoata be aine moarunga kateka-o nge Natum eruma disoaki. Bokai masa tamoata be aine moarunga ne bokana kuiani nge ngaia-lo be moauriuri-la nem-kusoaki dasukoaki. Kaiko kukaua moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge labu bokai: Masa dakaua kaiko nge moimoi be Nanaranga be rubem-la ka Nanaranga. Be masa bokai dakaua Iesus Kristus nge kaiko ka kunepi be makare ipura. Malipi nem kuiana be kateka ngaenao memaki be ono kaiboang be malama nem mangata mnanga kana nge ambe umambuaki-doi. Mamo! Matamata isi kateka ngae tago emaka ipura be kaiboang malamakadi otioti dieno-kitaru ane be matam-o be kaiboang be malama negu mangata gonanga.

Iesus Tagataga* Ne Irabodi

“Tamoata be aine kudokidi kateka ngaenao be ngau kuiana ambe mangata unangaiko be diteko. Tamoata be aine ngaedi nge kaiko-ma nem-re! Be ambe kudokidi be ngau kuiana be pilengam didoki be ditagatagadi. Kodeka dikaua kana moarunga kuiana nge kaiko-lo ka dipura. Maka ma pile kuiana nge ambe uiandi be didoki. Di moimoi be dikaua ngau kaiko-lo ka upura, be lama diuni kaiko ka kunepia be makare upura.

“Be nge di kana ka uraborabo. Di ka tamoata nem be kudokidi be lumagu-o kusalangakidi. Nge tago tamoata be aine moarunga kateka ngaenao kana ka uraborabo! Tago! 10 Maka ma kana negu moarunga nge kaiko nem, be kana nem moarunga nge ngau negu. Be dia-lo ka kaiboang be malama negu mangata dipusika. 11 Ambe tago makare kateka-o msoaki kana, ata di isi makare kateka-o dasoaki be ngau kaiko-lo mpura kana. Mamo! Kaiko Kusim Rata! Aram kaiboang ne ane be goioiakidi be aurukam-lo dasukoaki. Aram ngae ka ngau kuiana. Bokai masa di tamoata teke bokana dasukoaki, kitarua-la tekedaru tasukoakiru bokana. 12 Sakedi-o usoaki nge aram kaiboang ne kuiana ane be uoioiakidi be tago sesu ba diuai. Be aurukagu-lo disoaki be tago teke ileua. Tamoata-la matamata be rangaka ipura ngaleua kana nge ka ileua. Takadi tago. Tamoata ngae ngaleua be masa pilengam ‘Buku’ nem-lo geretadi dipura nge ngaemaki be dakalingo.

13 “Mamo! Ambe kaiko-lo mpura kana. Kana ngaedi nge isi makare kateka-o usoaki be urangaki. Bokai masa suri-uia negu ere-moarunga be dia-lo ngaeno.

14 “Pilengam ambe uiandi, ata tamoata be aine kateka ngaenao nge disegeakidi. Di nge ngau bokana, tago kateka ngaena-onaona kaoa. 15 Tago godokidi be kateka ngae dapereki kana ka usinauiko. Tago. Nge goioiakidi be aurukam-lo dasukoaki kana ka usinauiko! Satang* ngarepekidi takana! 16 Di nge tago kateka ngae tamoata kaoa. Be ngau bokai, tago kateka ngae tamoata kata. 17 Pilengam moarunga nge moimoi be kalingodi. Bokaibe pilengam kalingodi ngaedi ane be kusidi goaka-rati be gozageakidi be malipi nem daememaki. 18 Ngau-la kateka ngaenao kunepiauria bokana, ngau ambe kateka ngaena-lo unepidialako. 19 Be nge di kana ka negu-la uzageaka be ono malipi nem ratadi uemaki. Bokai masa di moimoi be nedia-la dazageakidi, be ono malipi nem ratadi daemaki.

Iesus Tamoata Lama Diuni Kanabe Irabo

20 “Nge tago dia-la kana ka urabo. Tago. Tamoata alauri pilengagu dandi be dadoki be lama dauni kana nge urabodi be. 21 Ngau urere tamoata teke bokana dasoaki. Mamo, kaiko-la ngau-lo kusoaki be ngau kaiko-lo usoaki bokana, bokainatuka-la, ngau urere di kitarua-lo dasoaki. Bokai masa tamoata be aine moarunga kateka-o lama dauni kaiko ka kunepia be kateka-o upura. 22 Ngau ambe kaiboang be malama kuiana nge uiandi, be ono tekedi bokana dasukoaki, kitarua-la tekedaru tasoakiru bokana. 23 Di zaiza bokainatuka taetekenanai: Ngau dia-lo usoaki, be kaiko ngau-lo kusoaki. Ngau urere tekedia-tina dapura. Bokai masa tamoata be aine moarunga kateka-o dakaua kaiko ka kunepia be makare upura, be kaiko di kurereretakidi, ngau-la kurereretaka bokana.

24 “Mamo! Ngau urere tamoata be aine ngau kuiana nge sakegu-o kaba odi-o usukoaki-lo dasukoaki. Bokai masa kaiboang be malama negu mangata daeno be daita. Kaiboang be malama ngaedi nge kaiko ka kuiana, bakara, kateka ngae isi tago emaka ipura be kaiko kurereretakau-tina.

25 “Mamo! Kaiko adoadom-tina! Moimoi tamoata be aine moarunga kateka-o nge tago dikauatakiko, ata ngau ukauatakiko. Be tamoata ngaedi ngau kuiana nge dikaua kaiko ka kunepia be makare upura. 26 Ngau ambe dia-lo mangata unangaiko, be masa bokai muzimuzi-la. Bokai masa reretaka nem ngau-lo dieno nge dia-lo daeno, be ngau negu-la masa dia-lo msoaki.”

Copyright information for `MVA