John 18

Iesus Uaura Ipura

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Luk 22:47-53)

Iesus irabo-doi kodeka tagataga* ne zaiza Kidron dugua ditotoki be ege takaianao dilako. Ege ngaranao nge ‘olib’ uma teke ieno be makara dilako. Iesus tagataga ne zaiza bong kokoko makara diepurapurari. Bokaibe Iudas maka Iesus ngadoki be erekei luma-dio nganangai kana nge kaba ngaradi ikauataki. Bokai ka Iudas nena-la be makara ipura. Rom koai-bagi tamoata kokoko be tamoata Nanaranga* pera ne dinarinaringi nge alu Iudas ibagadi be dipura-budu. Parasi* be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi dinepidi ka Iudas zaiza be dipura. Baratui be koalea be kana ono eunga didokidoki be dipura. Ata Iesus ikaua rakana ngapurani kana. Bokaibe arodi itui-lako be bokai itegidi, “Naita kalelelei?”

Be di dikatu be bokai dipile, “Nasaret tamoata ara Iesus!”

Be Iesus bokai iradi, “Ngau maka!”

Iudas, maka Iesus idoki be erekei luma-dio inangai nge makara tamoata ngaedi zaiza dituitui-budu.
Bong Iesus bokai ipile, “Ngau maka,” nge moarunga disoro be kateka-o ditapuloria. Makara nge Iesus kaba itegidi, “Naita ka kalelelei?”

Be di bokai dipile, “Nasaret tamoata ara Iesus!”

Kodeka Iesus bokai iradi, “Ambe urakaming-doi ngau ka ngai. Ngau ka kalelelea nge tamoata ngaedi kamalikitakidi be dalale.” Nge ono pilenga tekedi matamata be ipile nge dakalingo kana ka bokai ipile. Matamata be Iesus bokai ipile, “Tamoata kuiana nge tago teke urokaki be ileua.”

10 Saimon Pita nge asi ono eunga teke ibagabagai. Makara nge ipasiki be tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi nge malipilipi kana itarapoaki. Itarapoaki nge kungi uana itaratotoki be itakoro. Malipilipi ngae ara Malkus.

11 Makara nge Iesus itaguraki be Pita bokai iebuloi, “Asi nem kabana-lo gomuleaki. Ilom ipile ngau tago uboadu sururu bibia Tama-gu ngana kana nge mdoki ki?”

Iesus Ananias Aro Itui

12 Kodeka Rom koai-bagi tamoata nge pangana nedi zaiza be Iuda tamoata nedi bibia ditaguraki be Iesus didokimatei be diuauri. 13 Be dibagai be Ananias-lo dilakuaki. Ananias natu aineka nge Kaiapas iuati. Be barasi ngaranao nge Kaiapas ka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi. 14 Kaiapas ka norane be Iuda bokai isingaradi, “Tamoata teke moarunga lilidi-o be imate nge iuia.”

Pita Ipile Iesus Tago Ikauataki

(Mat 26:69-70; Mar 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Saimon Pita be tagataga* takaia nge Iesus muri ditagaiaru. Tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi nge tagataga takaia ikauatakia-uia. Bokaibe Iesus diaru be tamoata biabia ngae pera kana ari-dialo disili-buduru. 16 Ata Pita eluku babaduadua-lo isoaki. Kodeka tagataga takaia ipusika be aine pera babaduadua inarinaringi nge irai be Pita ibagai be isiliaki. 17 Makara nge aine babaduadua inarinaringi Pita bokai itegi, “Moimoi kaiko tamoata ngae tagataga ne kata?”

Be Pita ikatu be bokai ipile, “Ngau tago!”

18 Madidi nge ilaba-tina. Bokaibe tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi malipilipi kana be tamoata Nanaranga pera ne dinarinaringi nge eoa tekedi ditau be diboaling be diboatoboato. Be Pita ilako be ditui-budu be eoa iboatoboato.

Iesus Tamoata* Nanaranga Ditabatabai Biabiatuka Nedi Aro Itui

(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Kodeka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi nge itaguraki be Iesus tagataga ne be sulenga itegiaki. 20 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Ngau mangata ka tamoata be aine moarunga usulesuledi. Sulengagu moarunga nge pera* ono serereinga-lo be Nanaranga* pera nena-lo be uememaki. Makara ka Iuda moarunga dipurapura be dikabukabuni. Tago sesu zuguma-lo be pile negu usuletaki. Tago-la! 21 Nge bakara ka ngau kutegia? Tamoata dilongolongora ka gotegidi. Pile bakarairai upilepile nge di dikaua.”

22 Iesus bokai ipile nge tamoata Nanaranga pera ne dinarinaringi teke itaguraki be izamposani be bokai irai, “Kaiko naita kata ka pile bokainaina ane be tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi bokai kurai?”

23 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Pile tago uia kaoa ka upile nge mangata gopile be tamoata makare disoaki dalongo. Ata nge pile kalingodi ka upile, bakara ka kuzamposana?”

24 Iesus isi uauauri-la isoaki be Ananias itaguraki be tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi ara Kaiapas-lo inepalako.

Pita Kaba Ipile Iesus Tago Ikauataki

(Mat 26:71-75; Mar 14:69-72; Luk 22:58-62)

25 Pita nge isi makarana-la eoa iboatoboato be isoaki. Kodeka tamoata takadi disoaki-budu nge bokai ditegi, “Kaiko tamoata ngae tagataga ne kata ki?”

Be Pita iaoli be bokai ipile, “Ngau tago!”

26 Kodeka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi malipilipi kana teke Pita bokai irai, “Kaiko-tina bokana ‘olib’ uma-lo tamoata ngae zaiza be uteko?” Tamoata ipile nge Malkus dara ne kata. Malkus kungi takaia ka Pita itaratotoki.

27 Makara nge Pita kababe iaoli be bokai ipile, “Ngau tago!” Bokai ipile nge oaikiki-tina mang ikatararaua.

Iesus Pailot Aro Itui

(Mat 27:1-2, 11-14; Mar 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Anua nge ambe ngazama kana. Kodeka Iesus nge Kaiapas pera kanana-lo ka dibagai be Rom tamoata nedi biabia
‘kiapi’
ara Pailot pera kanana-lo dilakuaki. Iuda tamoata nge ‘Pasoba’* moanako dakani kana, be direre mata nedia-lo goagoaza-la* dasoaki. Bokaibe Pailot pera kanana-lo tago disili. Maka ma tago direre dabolo.
29 Kodeka Pailot ipusika be bokai itegidi, “Giriki nangatadi ka tamoata ngaenao kanangalako?”

30 Be di dikatu be bokai dirai, “Giriki tago ngaemaki nge tago iboadu kaiko-lo gaeluaki! Nge giriki iemaki!”

31 Ata Pailot bokai ipile, “Kam neming-la be kamabagai be mata neming kamatagadi be giriki ne kamaliliti!”

Makara nge Iuda dikatu be bokai dirai, “Iei! Mata nema dibabari-kama keka tago kiboadu tamoata teke gaumoatei!”
32 Kana ngaedi bokai dipura be ono Iesus pilenga tekedi norane be ipile nge dikalingo. Norane be Iesus mate bakarairai ngamate kana nge irangaki-doi.

33 Makara nge Pailot kaba pera kanana-lo isili be Iesus ikilai be bokai itegi, “Kaiko Iuda anuatanepoa kandi ki?”

34 Ata Iesus bokai itegi, “Tegi ngae nge nem ilom-lo ka ipura ki tamoata takaia ka iraiko?”

35 Be Pailot ikatu be bokai irai, “Ngau Iuda kata ka masa tegi ngae ilogu-lo ngapura? Iuda ruangam be tamoata Nanaranga neming ditabatabai dimuamuadi ka didokiko be ngau-lo dieluakiko. Rakana giriki kuemaki?”

36 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Anua ono mtanepoa kana nge tago kateka ngaenao ieno. Anua negu ono mtanepoa kana makare kateka ngaenao ngaeno bokana nge ambe malipilipi kanagu daoiaka be Iuda tago iboadu dauaura. Ata nge anua negu ono mtanepoa kana nge kaba takadia-lo ieno.”

37 Kodeka Pailot bokai itegi, “Kaiko anuatanepoa kata ki?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Moimoi ka kupile ngau anuatanepoa kata! Nge labu ngaenao ka kateka ngaenao nekiakagu ipura. Malipi negu kateka ngaenao nge pile moimoi be kalingo mangata mrangaki kana. Tamoata moarunga pile moimoi be kalingo ilona-lo disoaki nge ngau dilongolongora.”

38 Be Pailot itaguraki be Iesus bokai itegi, “Pile moimoi be kalingo nge rakana?”

Pailot bokai itegi, kodeka ipusika be Iuda bokai iradi, “Giriki labu tago teke uteani!
39 Ata mata neming tekedi bokai dieno: ‘Pasoba’* bong-lo nge tamoata uaura-lo disoaki maradi teke mrubetaki be miang-kaming. Karere Iuda anuatanepoa kana-ming mlikitaki be ngalale ki?”

40 Be di dimere be bokai dipile, “Ngai moaki! Barabas gorubetaki be goang-kama!” Barabas nge koai biabia teke ungguma Rom iemakadi ka uaura-lo isoaki.

Copyright information for `MVA