John 19

Iesus Kai Kapalapala Uauau-o Rokatagaka Kana

Makara be Pailot ipile be Iesus rautotoka ipura. Kodeka koai-bagi tamoata ditaguraki be anuatanepoa kusi-sili nedi sasalaga dadara nge teke Iesus disiliakani be kauta teke oarige ragaragadi oti diraulemoang nge didoki be pangana-nao dinangai. Kodeka ono disamanaganaga be bokai dirarai, “Iuda anuatanepoa kandi, iboadu soakingam dasalaga-tina!” Be dilakolako be lili-nao dizamposaposani.

Kodeka Pailot kaba ipusika be Iuda bokai iradi, “Kamate, ambe mdokamai be ono kamakaua ngau giriki ne labu tago teke ute.” Bong Iesus ipusika nge kauta oarige ragaragadi oti ememaki be kusi-sili daradara inangananga be ipusika. Ipusika-mai nge Pailot bokai ipile, “Kamate! Tamoata ngae maka!”

Bong tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia Iesus dite nge dimere be bokai dipile, “Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura! Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”

Makara nge Pailot bokai iradi, “Kam kamabagai be neming-la be kai kapalapala uauau-o kamarokatagaki. Ngau giriki labu tago teke ono utealako!”

Ata Iuda dikai be bokai dipile, “Keka mata nema teke ieno. Be mata nema ngae ipile tamoata ngae ngamate, bakara, ngai ipile ngai Nanaranga Natu, be Nanaranga diaru iriringa-diaru tekedi!”

Pailot pile ngaedi ilongo nge kodeka taburi ira-tina. Be pera kanana-lo isili be Iesus bokai itegi, “Kaiko inanga kata?”

Ata Iesus tago sesu pile ikatu.

10 Makara nge Pailot bokai ipile, “Ngau raia-gu kusege ki? Tago kukaua ngau kaiboang dienona be uboadu mpile be rubetakam ngapura ki mpile be kai-o rokatagakam ngapura?”

11 Kodeka Iesus bokai ipile, “Nanaranga kaiboang iangko ka atabalagu kulako. Tago ngangko bokana nge tago kuboadu gobalaka. Bokaibe tamoata maka idoka be lumam-o inangaia nge muzigoala ne kaiko muzigoala nem diuasadi be dilako-tina.”

12 Pailot bokai ilongo nge zala ilelei be ono Iesus ngarubetaki kana, ata Iuda isi bokai dimeremere be dipilepile-la, “Tamoata ngae kulikitaki be ialale nge kaiko tago ‘Sisa’* ruanga. Tamoata naita nena-la ipile ngai anuatanepoa kata nge ‘Sisa’ ka iduai.”

13 Pailot bokai ilongo nge Iesus eluku ilakuaki be ilako be bagi ne ono giriki adorakao isoakiria. Bagi ono giriki adoraka nge pera ege ara “Patu Zala”-lo ka ieno. Ibru pile-lo nge “Gabata” kana dipile.

14 Ambe saringatuka amari malala ngaeno kana. Ngazama nge ‘Pasoba’* bong kana. Be nge amari ngaena-lo ka Iuda ngado nedi ono ‘Pasoba’ rakeaka dimoatautaungaki. Bokaibe Pailot itaguraki be Iuda bokai iradi, “Naka! Anuatanepoa neming maka!”

15 Ata di dikatu be bokai dipile, “Rokaka ngapura! Rokaka ngapura! Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”

Ata Pailot kababe itegidi, “Kam karere anuatanepoa neming kai-o rokatagaka ngapura ki?”

Ata tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi nge bokai dipile, “Keka anuatanepoa nema tagotago! ‘Sisa’ nema nge otioti!”

16 Kodeka Pailot itaguraki be Iesus idoki be iandi be kai-o rokatagaka ngapura kana.

Iesus Kai Kapalapala Uauau-o Rokatagaka Ipura

(Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Luk 23:26-43)

Kodeka Rom koai-bagi tamoata nge Iesus didoki be dibagai.
17 Be nena-la be kai kapalapala uauau ne ibazi be kaba aradi “Tamoata Pangana Pakina-ba Kaba Ne”-nalo ilako. Ibru pile-lo nge Golgota kana ditugani. 18 Makara nge kai kapalapala uauau-o dirokatagaki. Be tamoata rua nge Iesus zagenao kai kapalapala uauau-o dirokatagaki-diaru. Takaia oanana-o be takaia ngasina-o. 19 Pailot ipile be pile tekedi digere be kai ono Iesus dirokatagaki-o diuauri. Bokainatuka digere, “Iesus Nasaret Tamoata, Iuda Anuatanepoa Nedi.” 20 Ierusalem-lo be golako kaba ono Iesus rokatagaka ipura kanana-lo nge tago kasau. Bokaibe Iuda kokoko-tina dipura be gere ngaedi dileze. Pile ngaedi nge pile bibia toli-lo digere: Ibru pile, Rom pile be Grik pile. 21 Iuda tamoata nedi Nanaranga ditabatabai dimuamuadi pile ngaedi dita nge diebulo be Pailot bokai dirai, “Moaki Iuda Anuatanepoa nedi kana kugere. Bokai gogere, ‘Nena-la ipile ngai Iuda Anuatanepoa nedi.’”

22 Ata Pailot ikatu be bokai iradi, “Pile ngau ugere nge ambe ugere ka dieno. Bokaina-la daeno.”

Iesus Kusi Ne Dinege

23 Rom koai-bagi tamoata Iesus dirokatagakia-doi, kodeka kusi ne inangananga nge didoki be subuka oati dinanga be teke-teke nedi didoki. Kusi-sili ne salagalaga eruma inanganangaia-la ka ieno. Kusi-sili ngae nge kusi-doi teke mapala ane ka emaka ipura, be atabala be ibala eruma nge kalaura tago. 24 Bokai ka Rom koai-bagi tamoata nge bokai dipile, “Kusi-sili ngae moaki tasereki. Guzui teke taemaki, be ono takaua masa naita ngadoki.” Tamoata ngaedi bokai dimuzi be pile tekedi Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo dieno nge dikalingo. Pile ngaedi nge bokai dieno:

“Kusi negu unangananga dinege be nedi didoki. Be kusi-sili negu nge guzui teke diemaki be diuasai be didoki.” (Sam 22:18)
Bokaibe koai-bagi tamoata ngaedi nge pile-la ngaedi ka ditagadi be bokai dimuzi.

25 Makara kai kapalapala uauau Iesus ono dirokatagaki saringa nge tina Maria, tina taritoka, Maria Klopas roa, be Magdala aine ara Maria nge dituituito. 26 Iesus tina be tagataga* ne irereretaki dituitui-buduru be ite-diaru nge tina bokai irai, “Nge natum!” 27 Kodeka tagataga ne bokai irai, “Nge tinam.” Bokaibe bong ngaranao be ilako nge tagataga ngae Maria ibagai be pera kanana-lo isukoaki.

Iesus Imate

(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Iesus ikaua kana moarunga ambe emakadi dipura be dimanubu, be ono Nanaranga* ‘Buku’ ne pilengadi iemaki be dikalingo. Kodeka bokai ipile, “Madole umate.”

29 ‘Uain’ kapisa nge makara tabira tekena-lo ieno. Bokaibe kusi mapala matoli teke didoki be ‘uain’ kapisa ngaena-lo dinangalako be kai ara ‘isop’ sapara tekenao dinangai be didokiteteki be Iesus uasi-nao dinangai. 30 Iesus ‘uain’ kapisa ngae ising nge bokai ipile, “Ambe imanubu!” Kodeka pangana itobilaki be imate.

Iesus Io Ane Nagutobaia Ipura

31 Amari ono Iesus imate nge Iuda moarunga ngado nedi dimoatautaungaki be ono ‘Pasoba’* moanako dirakerakeaki. Ngazama nge ‘Sabat’* bong biabia teke kana. Bokaibe Iuda tago direre ‘Sabat’-o tamoata matedi bokai kai-o datobitobi. Makara nge dilako be Pailot ditegi be ae-di dakingkoto be daoridi kana. 32 Kodeka Rom koai-bagi tamoata nge dilako be tamoata rua Iesus zagenao dirokatagakidi nge ae-diaru dikingkoto. Takaia dikingkotoni be alauri nge dilako be takaia dikingkotoni. 33 Dilako be Iesus ae dakingkoto kana nge dite ambe imate ngena ae tago dikingkoto. 34 Ata Rom koai-tamoata teke itaguraki be io ne idoki be Iesus garangana-lo inagutobai be dara be dang dimumuraki.

35 (Tamoata kana ngaedi ita nge ambe mangata irangaki. Kana ngaedi mangata irangaki nge moimoi be kalingodi. Ngai nena-la ikaua pile ngaedi nge kalingodi. Bokai masa kam lama kamauni be.) 36 Kana ngaedi Iesus bokai dipurani be ono pile ngaedi Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo dieno nge dikalingo, “Tapou masa tago teke ngamakoto.”
Eks 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20
37 Pile takadi Nanaranga ‘Buku’ nena-lo dieno nge bokai,

“Tamoata io ane nagutobaia ipura masa tadala ngapura.” (Zek 12:10)

Iesus Kumraka Ipura

(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Alauri nge Arimatea tamoata ara Iosep ilako be Pailot itegi be Iesus mate nge ngabagai kana. (Iosep nge Iesus tagataga ne kata, ata komangaba-lo. Ngai Iuda imatatakuridi.) Pailot isumoala be Iosep ialale be Iesus mate nge ibagai. 39 Tamoata teke norane be oabubu-lo Iesus ipurakani ara Nikodimas nge Iosep diaru dialale-buduru. Nikodimas nge ngesi boaudi otioti ono matedi dikirikiridi be ono tago oaikiki-la be dimoapurupuru nge idokidoki be dialaleru. Ngesi ngaedi nge kai ‘mir’ be ‘alo’ patudi oti ka diemaki be moatubungadi nge kaleti pile-lo ‘30 kilogrem’ bokana. 40 Dialaleru be Iesus mate dioriaru be ngesi ono matedi dikirikiridi ane dikiriaru, kodeka kusi ono matedi disukusukumdi ane disukumiaru. Ungguma Iuda nge tamoata matedi bokai dibabasakidi noko dikumkumrakidi. 41 Kaba ono Iesus rokatagaka ipura saringadi nge uma teke ieno. Uma ngae ilona-lo nge patu-boazinga ono tamoata kumraka teke ieno. Boazinga ngae isi oauoau-tina be tamoata tago teke isi ono kumraka ipura. 42 Bong ngaranao ka Iuda ngado nedi dimoataungaki be ngazama be ‘Pasoba’* darakeaki kana. Be patu boazinga ono tamoata matedi kumrakadi dipurapura nge ngarana-la ka makara saringa ieno. Bokaibe Iesus didoki be makara dilakuaki be dikumraki.

Copyright information for `MVA