John 3

Iesus Be Nikodimas

Iuda tamoata nedi biabia teke isoaki ara Nikodimas. Ngai nge Parasi* kata. Bong teke oabubu-lo ipura be Iesus bokai irai, “‘Tisa,’* keka kikaua kaiko gosule-kama kana ka Nanaranga inepiko be kupura. Tamoata tago teke iboadu kilala* kaiboangdi kaiko kuememaki bokana ngaemaki. Tago-tina. Nanaranga nena-la be tamoata bokainaina sakenao isukoaki-la ka iboadu kilala kaiboangdi ngaememaki. Tago be tago!”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Moimoi ka uraiko! Tamoata tago kaba nekiaka ipura nge tagona-tina iboadu bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge ngate!”

Makara nge Nikodimas itegi, “Nge masa baituka? Tamoata ambe ikamoangbia masa bakara be kaba nekiaka ngapura? Tago iboadu tina ilona-lo ngasili be kaba bong ruaia nekiaka ngapura!”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Moimoi ka uraiko! Tamoata naita tago dang be Oli Spirit ane nekiaka ipura nge tagona-tina iboadu anua* ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo ngasili. Tamoata nge tamoata dipupurakidi. Ata Oli Spirit nge mariabakada ipupuraki. Bokai uraiko, ‘Kaba nekiakam ngapura’ ngena moaki kupitilaki be ilom lelenaka ira.

“Oasa nge rerengana-lo ka ialalale. Inanga ngalako kana nge ngalako-ba. Malonga kulongolongo, ata inanga ka ipura be ambe inanga ilakolako nge tago kukaua. Be bokainatuka-la, tamoata Oli Spirit-lo nekiaka ipura nge bokainatuka oasa bokana ialalale.”

Kodeka Nikodimas bokai itegi, “Nge masa baituka?”

10 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kaiko Israel anua-singara nedi kata, ata bakara be kana ngaedi tago kukauataki? 11 Moimoi ka uraiko! Keka kana kikauataki ka kirarangaki, be kana kita ka mangata kirarangaki. Ata kam tago teke isumoala be pile mangata kirangaki nge idoki. 12 Ngau kateka kana ane be pile ura-kaming, ata lama tago kauni. Bokaibe lang* anua kana ane be mra-kaming masa bakara be lama kamauni? 13 Tamoata tago teke lang anua-lo ilako. Tamoata* Natu-la ka ilako. Maka ma ngai ka lang anua-lo be ibala.

14 “Moses-la lulu kaba-lo be moata ‘bronz’ oti ememaki kai burunao be idokiteteki be ono tamoata dite be diuia bokana, Tamoata Natu masa bokainatuka-la dokiteteka ngapura. 15 Bokai masa tamoata naita Tamoata Natu lama iunani nge moauriuri-la nem-kusoaki ngasukoaki.

16 “Maka ma Nanaranga tamoata be aine moarunga kateka ngaenao ireretakidia-tina. Bokaibe Natu tekenalana-tina nge idoki be tamoata be aine moarunga kateka ngaenao iandi. Bokai masa tamoata naita Natu ngae lama iunani nge tago iboadu ngaleua. Masa moauriuri-la nem-kusoaki ngasukoaki. 17 Nanaranga nena-la be Natu makare kateka-o inepiaria nge tago tamoata be aine maka kateka-o ngalilitidi be ngara-leuadi kana. Tago-la. Ngauketidi be ngamuleakidi kana ka ipura.

18 “Tamoata naita Natu ngae lama iunani masa tago lilita be ara-leuaia ngapura. Ata tamoata naita tago lama iunani nge ambe lilita be ara-leuaia ipura-doi, bakara tamoata ngae Nanaranga Natu tekenalana-tina nge lama tago iunani. 19 Nanaranga bokainatuka be tamoata be aine lama tago diuni saranga aoa-dialo ngarokakalako be giriki odio nganangalako kana: Malama teke kateka-o ipura, ata tamoata be aine kateka-o oabubu direretaki. Muzi goalakadia-tina diememaki. Bokai ka oabubu direretaki be malama disegesegeaki. 20 Tamoata muzingadi goalakadi masa oabubu dareretaki be taburidi dara be malama-lo lako dasege. Tago direre muzingadi goalakingadi nge mangata-bulaelae daeno. 21 Ata tamoata muzi uia kalingodi diememaki masa malama-lo lako darere. Bokai masa malama ngaitikingdi malipi diemaki nge Nanaranga rerengana-lo ka diemaki.”

Zon Baptais Iesus Mangata Irangaki

22 Kana ngae muri nge Iesus tagataga* ne zaiza Zudea kaba-lo dilako. Be makara muku disoaki-budu, be ruku* ono tamalinga ane be tamoata be aine irukurukudi. 23 Zon nge Aenon anua-lo tamoata be aine ruku ono tamalinga ane irukurukudi. Aenon anua nge Salim anua saringa ka ieno. Makara nge dang kokoko dieno, be tamoata be aine isi dipurapura-la be ruku ono tamalinga ane irukurukudi. 24 Bong ngaradia-lo nge Zon isi tago uaura-lo nangaia ipura.

25 Zon tagataga ne alu ditaguraki be Iuda tamoata teke zaiza Iuda mata nedi ono dirukuruku be bolo dirorokaki nge diegoretaki. 26 Bokaibe dilako be Zon bokai dirai, “‘Tisa!’* Ilom kauakaua ki tago? Tamoata ma maka Zodan zagura ege takaianao kasoaki-buduru be mangata kurangakia-re! Ngai ambe tamoata be aine ruku* ono tamalinga ane irukurukudi be moarunga be ngaia-doi-lo dilakolako!”

27 Zon bokai ilongo nge ikatu be bokai ipile, “Tamoata tago teke iboadu kana teke rerenganaba-lo be Nanaranga-lo ngadoki. Tago-la. Nanaranga iani ka iboadu kana teke ngaenoni. Tago be tago. 28 Kam nge ngau mata-ita negu bokana be iboadu mangata bokai kamarangaka, ‘Zon tago Kristus. Ngai ka nepia ipura be Kristus aro imua.’ 29 Bokai kamakaua: Aine kodeka-ka iroti nge moane kodeka-ka iroti roa. Ata tamoata kodeka-ka iroti ruanga masa bokai ngatuitui be kaba ngaitaita. Be bong ruanga kodeka-ka iroti malonga ngalongo masa suri dauia-tina! Suri uia ngaedi nge ngau negu, be ambe dikalingo. 30 Ngai ara ngakautaki be ngau aragu ngataoio.

31 “Tamoata naita etatabala be ibala nge ara biabia be moarunga iuasadi. Tamoata naita kateka ngaena-onaona nge kateka-tamoata be kateka kana irarangaki. Ata tamoata naita lang anua-lo be ibala nge moarunga iuasadi be atabaladi isoaki. 32 Moimoi ngai Nanaranga-lo kana ita be ilongo ka mangata irarangaki, ata tago teke pilenga ilongo be idoki. 33 Tamoata naita pilenga ilongo be idoki nge ambe mangata ipile bokana Nanaranga moimoi be pilenga kalingodi. 34 Tamoata maka Nanaranga inepi be ipura nge Nanaranga pilenga ka ipilepile. Tamoata bokainaina nge Nanaranga ambe Oli Spirit ne ere-moarunga be ono inangai.

35 “Tama nge Natu ireretakia-tina, be Tama kana ne moarunga nge ambe Natu luma-nao isalangaki. 36 Tamoata naita Natu lama iunani masa moauriuri-la nem-kusoaki ngasukoaki. Tamoata naita Natu pilenga imurinadi masa moauriuri-la soaki tago ngate. Maka ma Nanaranga* nama ratinga masa nem-kueno ono daeneno.”

Copyright information for `MVA