John 7

Iesus Taritoka Zaiza

Kana ngaedi muridi nge Iesus ege-ege Galili kaba-lo ialale. Iuda tamoata nedi bibia nge daumoatei kana. Bokaibe Zudea kaba nge imoangi be isibongaki-tina. Ata bong Iuda moanako nedi biabia teke ono bazarua ngado kusi-lo ememaki dirakerakeaki isaringa nge Iesus taritoka bokai dirai, “Kaba ngaedi gopereki be Zudea kaba-lo golako be tagataga* nem moarunga masa kana kuememaki daita. Tamoata naita irere moarunga dakauataki kana nge kana iememaki tago iboadu ngazumkaki. Kaiko ambe kana ngaedi kuememaki. Bokaibe nem-la be mangata gonangaiko be tamoata be aine moarunga kateka-o dakauatakiko!” Iesus taritokana-tina nge lama tago diuni. Nge bokai ka pile ngaedi dipile.

Bokaibe Iesus itaguraki be bokai iradi, “Bong-tina negu isi tago dipura. Bong moarunga nge kam bong uia neming. Tamoata be aine moarunga kateka-o tago iboadu dasegeaki-kaming. Ata ngau masa dasegeaka. Maka ma ngau mangata bokai upilepile kana moarunga diememaki nge muzi goalakadi odio dieno. Kam Moanako biabia ngaena-lo kamalako. Ngau bong-tina negu isi tago dipura. Bokaibe tago iboadu Moanako biabia ngaena-lo mlako.” Bokai ipile be makarana-la Galili kaba-lo isoaki.

Iesus Moanako Ono Bazarua Rakeaka-lo Ilako

10 Iesus taritoka Moanako biabia ngaena-lo dilako muridi nge Iesus nena-la be itui be Moanako biabia ngaena-lo ilako. Ata tago mangata ilako. Komangaba-lo be ilako. 11 Moanako biabia ngaena-lo nge Iuda tamoata be aine Iesus dilelelei be bokai ditegitegiaki, “Tamoata ngae inanga isoaki?”

12 Tamoata be aine moarunga nge nedia-la Iesus dimalonga-sikisikitaki. Alu bokai dipile, “Ngai tamoata iauia.” Takadi dikatu be bokai dipile, “Tago! Ngai tamoata ibobolesidi.” 13 Ata tago teke mangata lili-be-matao irangaki, bakara, moarunga nge Iuda tamoata nedi bibia dimatakuridi.

14 Bong Moanako bibia ngae lukangana-tinao kodeka Iesus ilako Nanaranga* pera nena-lo be tamoata be aine isuledi. 15 Iuda dilongori nge dipitilaki-tina be bokai dipile, “Tamoata ngae tago sule bibia-lo ilako, ata bakara be kauanga dilaba-tina!”

16 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Sule ngau usulesule-kaming nge tago negu. Sule ngaedi nge Nanaranga ne. Ngai ka inepia be makare upura. 17 Tamoata naita irere Nanaranga rerenga ngatagadi kana nge masa ngakaua sule usulesule-kaming ngaedi nge Nanaranga-lo ka dipura ki negu kaiboang negu-lo ka usulesuletaki. 18 Tamoata nena-la kaiboang nena-lo isulesule nge nena-la ara biabia ngadoki kana ka isulesule. Ata tamoata naita nepinepi ara atabala nganangai kana be imalipilipi nge pilenga moimoi be kalingodi, be boli mata tago teke ono ieno. 19 Moses ka toira Mata ne iang-kaming. Ata kam tagona-tina Mata bibia ngaedi katagatagadi. Tago-la. Nge bakara ka kamaumoatea kana?”

20 Be di dikatu be bokai dipile, “Nge mariaba* goalaka kata ibagabagaiko! Naita ngaumoateiko kana?”

21 Be Iesus bokai iradi, “Kilala kaiboangdi teke memaki nge kamapitilaki be kamakabaka. 22 Moses ira-kaming be natu-ming moane kusidi kakorotototo ngena (tago Moses-tina ka ira-kaming, tubu-ming bibia ka dira-kaming) kataguraki be bong ono manauanga ‘Sabat’-o* natu-ming moane kusidi kakorotototo. 23 Ak, ono-ba Moses* Mata ne gamanadi kamasibongaki kana nge ‘Sabat’-o natu-ming moane kusidi kakorotototo. Ata ngau ‘Sabat’-o tamoata teke ere-moarunga be uadoraki nge bakara ka nama-ming dirataka? 24 Moaki kana atabalangadia-ba kaitaita be kadoadoraki. Muzi adoado kamatagatagadi be kana kamaitaita be kamadoadoraki!”

Iesus Ka Kristus Ki?

25 Makara nge Ierusalem tamoata alu bokai ditegitegi, “Tamoata ngae ki nangata ka daumoatei kana? 26 Kamate! Ambe lili-be-matao ipilepile, ata tago teke bakara irai! Iuda tamoata bibia masa ambe dipile ngai ka Kristus! 27 Ata kita ambe takaua ngai inanga tamoata kata! Maka ma bong Kristus ngapura nge tamoata tago teke ngakaua ngai inanga kata.”

28 Iesus nge isi Nanaranga* pera nena-lo isoaki be isulesule nge kaikai-la bokai ipile, “Kam moimoi be kakauataka ki? Be inanga ka upura nge kakaua-ma? Ata tago negu rerengagu-lo ka makare upura. Tago-tina. Nepinepi negu ka inepia be makare upura. Be ngai moimoi be kalingo. Kam tago kakauataki, 29 ata ngau ukauataki. Bakara, ngau ngaia-lo ka upura be ngai ka inepia be makare upura.”

30 Makara nge ditaguraki be dadokimatei be dauauri kana. Ata bong-tina ne isi tago dipura. Bokaibe tamoata tago teke itaguraki be luma Iesus-o inanga be idokimatei.

Iesus Uaura Ngapura Kana

31 Ata tamoata be aine kokoko-tina Iesus lama diunani. Be bokai dipile, “Tamoata ngae kilala* kaiboangdi kokoko-tina iemaki. Bong Kristus ngapura masa kilala kaiboangdi nangatadi tamoata ngae tago iboadu ngaemaki nge ngaememaki?”

32 Tamoata be aine moarunga nge pile bokainaina ane be Iesus dimalonga-sikisikitaki be Parasi* dilongo. Bokaibe tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi zaiza be ditaguraki be tamoata Nanaranga* pera ne dinarinaringi nge dinepidi be Iesus dauauri kana. 33 Makara nge Iesus bokai ipile, “Uanana tago sasalaga masa mara-ming msoaki be kaba nepinepi negu inepia be makare upura-lo mlako. 34 Kaba ngau odio msoaki kanana-lo nge kam tago kaboadu kamalako. Bokaibe, masa kamalelelea, ata tago kamatea.”

35 Makara nge Iuda tamoata nedi bibia nedia-la bokai dipile, “Masa kaba nangatadia-lo ngalako be kita tago taboadu tate? Masa Gris kaba-lo ngalako be Iuda makara disoaki-lo ngalako, be Gris tamoata be aine ngasuledi kana? 36 Nge masa baituka ipile masa kamalelea, ata tago kamatea, be pile takadi ipile kaba odio ngalako kana nge kita tago taboadu talako?”

Dang Ono Moauringa

37 Bong alalaurituka Moanako biabia ngaena-lo nge ara biabiatuka. Bokaibe bong alalaurituka ngaenao nge Iesus ituirake be bokainatuka ipi be ipile, “Tamoata naita madole imate nge ngau-lo ngamai be dang ngasing! 38 Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana, ‘Tamoata naita lama iunana masa dang papanana ono moauringa ilona-lo be ngapapanana be ngapusikasika.’” 39 Iesus bokai ipile nge Oli Spirit ka irangaki. Tamoata naita Iesus lama iunani masa alauri Oli Spirit ngabalani. Imai be bong ngaradia-lo nge Oli Spirit isi tago ibala, bakara, Iesus isi tago mate-lo be marangaka ipura be ara bibia idoki.

Tamoata Be Aine Dienegei

40 Tamoata be aine moarunga pilenga dilongo nge aludi bokai dipile, “Moimoina-tina ngai ka ‘Propet’* ngae!”

41 Takadi bokai dipile, “Ngai ka Kristus!”
Mesaia


Ata takadi bokai dipile, “Kristus tago masa Galili kaba-lo be ngapura! Tago.
42 Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo bokai dieno: Kristus nge Debiti tubu ne kata, be masa Betlem anua-lo be nekiaka ngapura. Anua Betlem nge toira Debiti ono isukoaki.” 43 Makara nge Iesus kanabe tamoata be aine nge dienegei-ramo. 44 Moimoi aludi dauauri kana, ata tago teke itaguraki be luma ono inanga.

Iuda Tamoata Nedi Bibia Lama Tago Diuni

45 Bong tamoata Nanaranga* pera ne dinarinaringi dimule nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Parasi* ditaguraki be bokai ditegidi, “Bakara ka tago kabagai be kapura?”

46 Be tamoata Nanaranga pera ne dinarinaringi dikatu be bokai dipile, “Toira be imai tamoata tago teke tamoata ngae ipilepile bokana ipile!”

47 Kodeka Parasi* bokai dipile, “Masa ambe irepeki-kaming be iaka-boang-kaming ki? 48 Kaba kamaita! Parasi* ki Iuda tamoata nedi bibia tago teke irepeki be iaka-boangi! Tago-tina! 49 Tamoata be aine moarunga ngaedi nge Moses* Mata ne tago dikauataki. Bokaibe, nge ambe Nanaranga ngesuaki ne eruma ka disoaki!”

50 Nikodimas nge di kata. Ngai ka norane be ilako be Iesus ite. Kodeka Nikodimas itaguraki be bokai iradi, 51 “Mata neda dipile tamoata talongori be takaua rakana ka iememaki noko giriki ne taliliti be tarokaki!”

52 Be di dikatu be bokai dipile, “Kaiko masa Galili tamoata kata? Nanaranga* ‘Buku’ ne goleze uia masa gokaua ‘propet’* tago teke Galili kaba-lo ipura!” [ 53 Kodeka makara be kaba kanam-kanam dilako.

Copyright information for `MVA