John 8

Aine Teke Roti Igamani

Ata Iesus buku ara Olib-o ilako be makara isoaki. Izama nge oabuna-tina be Nanaranga* pera nena-lo ilako. Tamoata be aine kokoko-tina dipura be diboalingi, be isoakiria be isuledi. Tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki be Parasi* ditaguraki be aine teke dieluaki be tamoata be aine moarunga maradi dituiraki. Aine nge roti igamani be moane takaia diaru dieno-buduru be dite ka dieluaki. Kodeka ditaguraki be Iesus bokai dirai, “‘Tisa,’ aine ngae moane takaia diaru dieno-buduru be kite. Mata neda Moses iang-kita bokai ipile aine bokainaina nge patu ane unia ngapura be ngamate. Ak, kaiko bakara ilom ipile?” Nge ono datoi be pile ngapakadi be labu nedi teke ngapuradi be ono giriki ono danangalako kana ka bokai ditegi.

Ata Iesus iboadukuria be kabo tudu ane be kateka-o igeregere.
Ditegitegia-la bokana ipoagarake be bokai iradi, “Tamoata naita muzigoala tago teke kuemaki nge matamatanatuka patu godoki be aine ngae ono gouni!” Be kaba iboadukuria be kateka-o igeregere.

Pile bokai dilongo nge teke-teke nem be alale dipuraki. Matamata kamoangbibia dialale, alauri nge takadi dialale. Dialale-doi be Iesus-la rube isoaki, be aine ngae isi bokaina-la ituitui. 10 Kodeka Iesus ipoagarake be aine ngae bokai irai, “Aine, tamoata ngaedi inanga disoaki? Tago teke isoaki be giriki omo nganangalako kana ki?”

11 Be aine ngae ikatu be bokai ipile, “Biabiadi, tago teke isoaki.”

Be Iesus bokai ipile, “E, ngau bokai. Tago iboadu giriki omo mnangalako! Goalale, ata moaki kaba muzigoala kuememaki!”]

Iesus Kateka Ngae Malama Ne

12 Kodeka Iesus kababe tamoata be aine bokai iradi, “Ngau ka kateka ngae malama ne! Tamoata naita malama ngae itagai nge tagona-tina iboadu malama tagotago ngalale. Tago-la! Ngau masa malama ono moauringa miani.”

13 Makara nge Parasi* ditaguraki be bokai dirai, “Nge ambe nem-la be nem murim kutui be mangata kurangarangakiko. Bokaibe kana nem-la ono mangata kurangarangakiko nge kalingodi tagotago.”

14 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Tago iboadu! Ngau negu-la murigu utui be negu-la mangata urangaka nge pilengagu ono mangata urangaka nge kalingodi. Bakara, ngau negu-la ukaua inanga ka upura, be ukaua inanga mlako kana. Ata kam tago kakaua inanga ka upura be inanga mlako kana. 15 Kam tamoata mata nedi katagatagadi be tamoata takadi giriki nedi kalililiti. Ata ngau tamoata tago teke giriki ne uliliti. Tago-tina. 16 Ngau tamoata giriki nedi mlililiti bokana nge ambe giriki lilitangagu dado-tina. Bakara, ngau tago rubegu-ba ka utui be kana moarunga uememaki. Tago. Tama-gu inepia be makare upura keru be kana moarunga uememaki. 17 Kam mata neming Moses iangkaming-lo nge bokainatuka dieno: Tamoata rua pile tekedi mangata dirangakiru nge pilenga-diaru ngaedi nge kalingodi. 18 Bokaibe nge tago ngau-la ka negu mangata urangarangaka. Tago. Takaia murigu itui be mangata irangarangaka nge Tama-gu. Ngai ka inepia be makare upura!”

19 Kodeka bokai ditegi, “Tamam goitiking-kama, inanga isoaki?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kam tago kakauataka, bokaibe Tamagu tago kakauataki! Kamakauataka bokana nge ambe Tama-gu kamakauataki.”
20 Iesus pile ngaedi nge Nanaranga* pera nena-lo, ege ono ‘mone’ budinakadi dipurapura kanana-lo be ipile. Ata tamoata tago teke itaguraki be iuauri. Maka ma bong-tina ne ono matenga isi tago dipura.

Kaba Odio Ngau Mlako Kana Nge Tago Iboadu Kamalako

21 Be Iesus kaba bokai iradi, “Ngau masa mialale be mpereki-kaming. Be kam masa kamalelea. Ata masa muzigoala neming-lo be kamamate. Kam tago kaboadu kaba ngau odio mlako kanana-lo kamalako.”

22 Bokai ipile nge Iuda tamoata bokai dipile, “Bakara be bokai ipile, ‘Kam tago kaboadu kaba ngau odio mlako kanana-lo kamalako’? Masa nena-la ngaumoatei kana ki?”

23 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Kam nge makare erumaruma kaoa. Ata ngau nge etatabalabala kata. Kam nge makare kateka ngaena-onaona kaoa. Ata ngau tago kateka ngaena-onaona kata. 24 Nge bokai ka ura-kaming masa muzigoala neming-lo be kamamate. Lama tago kauni ‘Ngau nge Ngai’
Ara ngae nge Nanaranga arana-tina Israel iandi. Pile nedia-lo nge “YAWE.”
nge moimoina-tina muzigoala neming-lo be kamamate kana!”

25 Be di ditegi, “Kaiko naita kata?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Ngau naita kata nge matamatana-la be urara-kaming nibe imai-ba be kaituka.
26 Kana kokoko-tina dieno mrangaki-kaming be ono giriki omingo mnangalako kana. Ata Nanaranga inepia be makare upura nge pilenga kalingodi. Bokaibe pile moarunga ngaia-lo ulongo nge tamoata be aine moarunga kateka-o uradi.”

27 Ata di tago dikaua nge Tama ka irangarangaki. 28 Bokaibe Iesus bokai ipile, “Alauri masa Tamoata* Natu etatabala kamadokitetekalako. Bong ngaranao masa kamakaua ‘Ngau nge Ngai.’ Be masa kamakaua kana tago teke ngau negu rerengagu-lo be uememaki. Tago-tina. Pile moarunga upilepile nge Tama-gu ka isikengna. 29 Bokaibe nepinepi negu nge sakegulanao isukoaki. Be kana moarunga uememaki nge rerengana-lo ka uememaki. Bokai ka tago ipereka be rubegu-ba usoaki.” 30 Tamoata be aine pile ngaedi dilongo nge kokoko-tina Iesus lama diunani.

Abaram Natu

31 Iuda tamoata be aine Iesus lama diunani nge bokai iradi, “Sulengagu kadoki be katagatagadi nge kam moimoi be tagataga* negu. 32 Bokai masa pile kalingo ngae nge kamakauataki. Be pile kalingo ngae ka ngarubetaki-kaming be adoado kamasoaki kana.”

33 Be di dikatu be bokai dipile, “Keka Abaram tubu. Bong tago tekedio keka tamoata takaia dududu ne bokana kisoaki. Tago-la. Nge bakara ka bokai kupile, ‘Masa mrubetaki-kaming be adoado kamasoaki?’”

34 Kodeka Iesus bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming! Tamoata moarunga muzigoala diemaki nge muzigoala iuauridi, be ambe muzigoala dududu kana bokana ka disoaki. 35 Bokai mtonanga be kamakaua: Tamoata dududu kata ka ilako be tamoata teke roa be natu zaiza disukoaki-budu nge tago kaba-tina kanana-lo ka isukoaki. Nge idaudau-ba. Ata tamoata pera-marau natu moaneka nge kaba-marau. Bokaibe masa makarana-la ngasukoaki. 36 Bokainatuka-la, muzigoala ka diuauriko be Nanaranga Natu irubetakiko nge ambe moimoibe rubetakam-tina uia ipura. Tago ambe muzigoala uaura nena-lo ka kusoaki. 37 Ngau ukaua kam Abaram tubu. Ata ilo-minglo nge pilengagu kabadi tago! Bokai ka kamaumoatea kana! 38 Ngau kana urarangaki nge Tama-gu ne matanao be itikina ka urarangaki. Be bokainatuka-la, kam tama-ming kana dirangaki-kaming ka kaememaki.”

39 Makara nge bokai dipile, “Abaram nge keka tubuma!”

Be Iesus bokai ipile, “Kam moimoi Abaram tubu nge ambe malipi ngai iemaki nge kamaememaki. Ata nge tago!
40 Ngau giriki tago teke uemaki. Kana moarunga moimoi be kalingodi Nanaranga irangakina ka urangaki-kaming. Ata kam ambe kamaumoatea kana. Bokai kamakaua: Abaram kana bokainaina ngau uememaki bokana nge tago teke iemaki. 41 Kam kana kaememaki nge tama-ming iemaki ka kaememaki.”

Makara nge ditaguraki be bokai dirai, “Keka tago numnum ka kidula! Tago. Nanaranga-la ka Tama-ma, be keka nge natuna-tina.”

42 Kodeka Iesus bokai iradi, “Nanaranga moimoi be tama-ming nge ambe kamareretaka. Bakara, ngau Nanaranga-lo ka upura be ambe makare usoaki. Ngau tago negu rerengagu-lo ka upura. Tago. Nanaranga ka inepia be makare upura. 43 Bakara ka pile ngau upilepile nge labudi tago kakauataki? Labu neming ono pilengagu labudi tago kakauataki nge bokai: Pilengagu tagona-tina kalongo! 44 Kam nge tama-ming Satang* natu! Bokai ka tama-ming rerenga kamatagadi kana, be rerenga ngaedi nge kamaemaki be dakalingo kana. Matamatana-la be imai nge ngai tamoata kangkang kata. Be mata kalingodi nge tago sesu itagadi, bakara, mata kalingodi nge tago teke ngaia-lo ieno. Be bong boli-pile ipilepile nge pile-tina ne ka ipilepile. Maka ma ngai bolinga ratadi be ngai ka boli moarunga tamadi. 45 Ngau pile kalingodi ka upilepile. Nge bokai ka lama tago kaunana. 46 Kam kapile ngau muzigoala uemaki! Moimoi be muzigoala teke uemaki nge tekem mangata gonangai be tate! Pile kalingodi ka upilepile nge bakara ka tago lama kaunana? 47 Tamoata naita Nanaranga-lo ka ipura nge Nanaranga pilenga ilongolongo. Labu ono pilengagu tago kalongolongo nge bokai: Kam tago Nanaranga-lo ka kapura.”

Iesus Be Abaram

48 Kodeka Iuda ditaguraki be Iesus bokai dirai, “Moimoi ka bokai kirangakiko: Kaiko Samaria kata be mariaba* goalaka kata ibagabagaiko!”

49 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Mariaba goalaka tago teke ibagabagaia. Ngau Tama-gu umuamuakia-tina, ata kam ngau kabalabalakau-tina! 50 Ngau tago negu aragu atabala mnangai kana ka bokai umuzimuzi. Tago-la! Tama-gu ka ara atabala mnangai kana irere. Be ngai ka tamoata be aine kateka-o giriki nedi ngaliliti be ngadoraki kana. 51 Moimoi ka ura-kaming. Tamoata naita pilengagu itagatagadi nge tagona-tina iboadu mate bubuna ngate!”

52 Makara nge Iuda ditaguraki be bokai dirai, “Kodeka kikaua kaiko moimoi be mariaba* goalaka ibagabagaiko! Maka ma Abaram be ‘propet’* dimate, ata kaiko kupile tamoata pilengam itagatagadi nge tagona-tina mate bubuna ngate. 53 Kaiko nem-la kurangakiko kaiko tubuma Abaram kuasai ki? Ngai imate, be bokainatuka-la, ‘propet’ moarunga nge dimate-doi! Kaiko naita kata ka bokai kupile?”

54 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Ngau negu-la be aragu atabala mnangai kana nge negu aragu nge kana-ba. Ata nge tago bokai. Tamagu-ma kam kapile Nanaranga neming ka aragu atabala nganangai kana. 55 Kam tago kakauataki. Ngau ukauataki. Tago ukauataki kana upile nge ngau boliboli-tina, kam-la bokana! Ata ngau ukauataki be pilenga ulongolongo be utagatagadi. 56 Tubu-ming Abaram irere-tina ngau purangagu ngaita kan. Be ambe ita be suri diuiani.”

57 Iesus bokai ipile nge Iuda bokai dipile, “Kaiko isi barasi nem tago kulemoadi-lima diuasadi! Nge bakara be Abaram kute?”

58 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming! Abaram isi tago ipura be ‘Ngau-ma’ nge usoaki!” 59 Bokaibe Iuda ditaguraki be patu ane dauni kana, ata Iesus maradi ikoma-lako be aboabolana-ba be Nanaranga* pera ne ipereki be eluku ilako.

Copyright information for `MVA