John 9

Iesus Tamoata Mata Leuadi Be Nekiaka Ipura Iadoraki

Iesus bokai ialalale nge tamoata teke mata leuadi ite. Tamoata ngae nge mata leuadi be tina inekiaki. Kodeka tagataga* ne ditaguraki be bokai ditegi, “‘Tisa,’* naita muzigoala ne lilidi-o ka tamoata ngae mata leuadi be tina inekiaki? Ne muzigoala ne lilidi-o, ki tina be tama muzigoala nedi lilidi-o?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Nge tago ne muzigoala ne lilidi-o ki tina be tama muzigoala nedi lilidi-o. Tago. Nge ono Nanaranga kaiboang ne mangata tamoata ngaenao damalipi be teadi dapura kana ka mata leuadi be tina inekiaki. Amari isi ieno nge nepinepi negu malipi ne taememaki. Oabubu ambe imaimai, be bong ngaranao masa tago teke iboadu ngamalipi. Bong ngau kateka ngaenao usoaki nge ngau kateka ngae malama ne.”

Bokai ipile, kodeka kateka-o imoangoria be kateka-poasa iemaki, be kateka-poasa ngae idoki be tamoata mata leuadi mata-nao inanga. Be bokai irai, “Goalale be dang boakuboaku ara Siloam-lo lilim goasaki!” Kita ara Siloam tabuiri nge bokai tapile, “Nepi.” Bokaibe tamoata mata leuadi ialale be lili iasaki. Lili iasaki nge mata diuiani be kaba itaita be imule.

Tamoata ngae anua-budu-ruanga be tamoata takadi norane be ‘mone’ be kana takadi tamoata takadia-lo isinaunau be dite nge bokai dipile, “Tamoata ngae ki taila ka norane be ‘mone’ be kana takadi tamoata takadia-lo isinaunau?”

Alu bokai dipile, “Ngaia-ma!” Ata alu bokai dipile, “Tago. Tea ka ngai bokana!”

Bokaibe tamoata ngae bokai ipile, “Ngau-ma!”

10 Kodeka ditaguraki be bokai ditegi, “Baituka be matam diuia be kaba kuitaita?”

11 Be ngai ikatu be bokai ipile, “Tamoata ara Iesus kateka-poasa iemaki be matagu-o inanga be bokai iraia, ‘Goalale be Siloam dang-lo lilim goasaki.’ Be ngau ualale be liligu uasaki nge oaikiki-tina kaba uitaita.”

12 Kodeka tamoata ngaedi bokai ditegi, “Tamoata ngae inanga isoaki?”

Be ngai ikatu be bokai ipile, “Tago ukaua.”

Parasi* Mata-leua Adoraka Ipura Labu Dilelei

13 Kodeka ditaguraki be tamoata mata leuadi adoraka ipura nge didoki be Parasi-lo* dilakuaki. 14 Bong ngara ono Iesus kateka-poasa iemaki be tamoata ngae mata iuasari nge bong ono manauanga ‘Sabat.’* 15 Bokaibe Parasi* kaba tamoata adoraka ipura nge ditegi bakara be mata diuia be kaba itaita. Be tamoata ngae bokai iradi, “Kateka-poasa alu matagu-o inanga be uasaki nge matagu diuia be kaba uitaita.”

16 Makara nge Parasi* alu bokai dipile, “Tamoata ngae bong ono manauanga ‘Sabat’ mata ne tago itagatagadi. Bokaibe tamoata bokainaina nge tago Nanaranga-lo ka ipura!”

Ata takadi bokai dipile, “Tamoata* muzigoala ememaki masa bakara be malipi kaiboangdi bokainaina ngaememaki?” Bokaibe Parasi* nge Iesus-ba rangakanao nedia-la dienegei be uko rua dipura.

17 Kodeka Parasi* ditaguraki be tamoata ngae kaba bokai ditegi, “Tamoata ngae bakara kurangaki? Kaiko ka matam iusari!”

Be tamoata ngae ikatu be bokai iradi, “Ngai ‘propet’* kata.”

18 Ata Iuda tagona-tina tamoata ngae lama diunani ngai mata leuadi be ambe mata diuia be kaba itaita. Bokaibe tamoata mata adorakadi dipura nge tina be tama dikiladi 19 be bokai ditegi-diaru, “Nge natu-mingru ki? Ngai ka karangakiaru mata leuadi be nekiaka ipura ki? Nge bakara be ambe kaba itaita?”

20 Be diaru dikaturu be bokai dipileru, “Keru kikauaru nge natu-mairu, be kikauaru mata leuadi be nekiaka ipura. 21 Ata bakara be ambe kaba itaita, ki naita ka iadoraki nge keru tago kikauaru. Kamategi. Ngai ambe tamoata biabia kata. Iboadu nena-la be ngapile.” 22 Tamoata adoraka ipura tina be tama nge Iuda dimatakuridi ka bokai dipile. Maka ma Iuda bokai dipile tamoata naita ipile Iesus ka Kristus
Mesaia
masa pera nedi ono serereinga-lo taona ngapura be tago iboadu makara ngasilisili.
23 Labu ngaenao ka tina be tama bokai dipile, “Ngai ambe tamoata biabia. Kamategi!”

24 Makara nge tamoata mata leuadi be nekiaka ipura nge kaba bong ruaia dikilai be bokai dirai, “Nanaranga ara atabala-tina gonangai, be ne mata-nao be pile tago tototo ane be moimoi be gopile tago iboadu goboli. Keka kikaua tamoata ngae nge muzigoala ememaki kata!”

25 Ata tamoata ngae bokai ipile, “Ngau tago ukaua tamoata ngae muzigoala ememaki ki tago. Kana teke nge ukaua. Ngau mata-gu leuadi, ata ambe kaba uitaita!”

26 Kodeka kaba bokai ditegi, “Bakara ibasakiko? Bakara be matam iuasari?”

27 Be tamoata ngae ikatu be bokai iradi, “Ambe urakaming-doi, ata kam longo kasege! Bakara ka kaba kamalongo kana? Tagataga* ne kamapura kana ka kategitegi ki?”

28 Makara nge ditaguraki be diebuloni be bokai dirai, “Kaiko ka tamoata ngae tagataga ne! Keka Moses tagataga ne. 29 Keka kikaua Nanaranga nge Moses-la ka diepilei-buduru. Ata tamoata ngara nge tago kikauataki. Tago be tago-soasoa. Inanga ka ipura nge tagona-tina kikaua!”

30 Be tamoata ngae bokai iradi, “A? Nge baituka ka kana ngae labu tago kakauataki? Kaba kamaita! Tagona-ra kakaua inanga ka ipura, ata ngai ka matagu iuasari! 31 Kita takaua tamoata muzigoala ememaki nge Nanaranga tago ilolongoridi. Nanaranga nge tamoata rangguma dimuamuaki be rerengana-lo kana diememaki ka ilolongoridi. 32 Matamatana-tina kateka emaka ipura-lo be imai nge tamoata tago teke mata leuadi be nekiaka ipura nge adoraka ipura be ruku kilongo. Tago-la! 33 Tamoata ngae tago Nanaranga-lo ka ipura nge tagona-tina iboadu kana teke ngaemaki. Tago-la!”

34 Makara nge Iuda ditaguraki be bokai dirai, “Kaiko muzigoala-lo be tinam inekiakiko be iaka-labatiko! Nge kaiko bokainaina kata ka gosulekama kana ki?”

Kodeka ditaguraki be pera* ono serereinga-lo ka ditaoni be ipusika.

Mata-leua Nanaranga Mata-nao

35 Iesus bokai ilongo tamoata mata iadoraki nge ambe ditaoni be pera nedi ono serereinga ipereki. Be bong ite nge bokai irai, “Tamoata* Natu lama kunani ki tago?”

36 Be tamoata ngae ikatu be ipile, “Biabiadi, goraia naita kata be lama munani!”

37 Kodeka Iesus bokai ipile, “Ambe kutea-doi! Nge ngai ka kaituka-tina kapilepile-buduru.”

38 Be tamoata ngae bokai ipile, “Tanepoa! Lama uni!” Kodeka tamoata ngae itaguraki be Iesus aro tuku-nao irokazokuria be Iesus irakeaki.

39 Makara nge Iesus bokai ipile, “Nge ono tamoata moarunga giriki nedi lilitadi dapura kana ka kateka ngaenao upura. Bokai masa tamoata dikaua matadi leuadi nge kaba daita. Be tamoata ilodi dipile matadi uia nge kaba daita di moangi be matadi leuadi!”

40 Parasi* alu makara saringa disoaki dilongo nge bokai ditegi, “Nge baituka? Ilom ipile keka matama leuadi ki?”

41 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Mata-ming daleua bokana nge ambe giriki neming tago. Ata nge bokai kapile, ‘Keka mata-ma uia.’ Bokaibe giriki omingo dieno.”

Copyright information for `MVA