Luke 10

Iesus ‘72’ Tamoata Inepidi

Kana ngaedi muridi nge Tanepoa itaguraki be kababe ‘72’ tamoata takadi inepidi be aro damua kana. Rua rua inangadi be anua be kaba moarunga nena-la be ngalako kanana-lo inepidialako. Dalale kana nge bokai iradi, “Kangkang biabia-tina uma-lo imaure be ieno, ata tamoata malipilipi kangkang ngae dauaroe be dabagai kana nge tago dikoko. Bokaibe uma-marau kamasinaui be malipilipi nganepidi be dalale be kangkang imaure be ieno nge dauaroe be dabagai. Kamalale! Ambe ‘sipisipi’ natu bokana be keu kabukabu maradi unepi-kaming-lako. ‘Mone’ goate, ki raba, ki ae-sukuma moaki teke kadokidoki be kalale. Be zala-lo kalalale nge moaki teke kamolataki be ilo-uia kani.

“Bong pera tekena-lo kamasili kana nge bokai kamapile noko, “Pera ngaena-lo ilo-uia ngaeno!” Tamoata ilo-uia ienoni kata ka pera ngaena-lo isoaki nge ilo-uia neming kani nge ngaeno-lani. Tago nge ilo-uia neming kababe kamamuleaki. Makara pera ngarana-lo kamasukoaki be rakana dianiang-kaming nge kamakangkang be kamasukoaki. Maka ma tamoata imalipi nge bubuna ne otioti, be bubuna ne ngaedi nge ngadokidoki-la. Moaki pera pera-lo be kalakolako. Kabu-la teke kamasukoaki.

“Bong anua tekena-lo kalako be didoki-kaming be diadoraki-kaming, be rakana aro-ming dinangai nge kamadoki be kamakani. Be moremore makara kamaka-uiakidi be tamoata be aine bokai kamaradi, ‘Bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana ambe isaringa-kaming.’

10 “Ata anua katana-lo kalako be tago dimolataki-kaming be didoki-kaming nge zala nedi bibia-lo kamalako be bokai kamapile, 11 ‘Gapugapu neming anua neming-lonalona ae-ma babadi-o ditaga nge ka kababe neming-la omingo kitatailako. Ata ilo-ming kauakaua, bong ono Nanaranga ngatanepoa kana ambe isaringa!’ 12 Ngau ka ura-kaming! Bong ono tamoata be aine moarunga Nanaranga aro datui be giriki nedi ngaliliti kananao masa Sodom anua Nanaranga ilo muku ngatagai. Ata anua ae-ming gapukadi ono katatailako ngae nge tagona-tina iboadu ilo muku ngatagai kana!

Iesus Anua Lama Tago Diuni Iauadi

(Mat 11:20-24)

13 “Korazin anua! Kumakadoma-tina! Ambe-ma kuleua-re! Betsaida anua! Kumakadoma-tina! Ambe-ma kuleua-re! Kilala kaiboangdi kam-lo emakadi dipura Taia be Saidon anua-lo emakadi dapura bokana nge ambe norane be ngado-kusi* ono nodonga dananga be apoang-lo dasoaki be apoang dabureng be ono nedia-la mangata danangadi di ambe ilodi* dibuiri be muzigoala nedi disegeaki. 14 Ata bong ono tamoata be aine moarunga Nanaranga aro datui kananao masa Nanaranga Taia be Saidon anua ilo muku ngatagadi. Kam tagona-tina ilo ngataga-kaming kana! 15 Be kam Kaperneam nge neming-la be lang-lo kamakautaki kana ki? Tagona-tina kaboadu! Eoa* tago matemate-lo rokaka-ming-lako dapura kana!”

16 “Tamoata naita ilongori-kaming nge ngau ka ilongora. Tamoata naita isegeaki-kaming nge ngau ka isegeaka. Be tamoata naita ngau isegeaka nge nepinepi negu ka isegeaki.”

‘72’ Tamoata Dimule

17 ‘72’ tamoata Iesus inepidi nge suri-uia ane be dimule be bokai dipile, “Tanepoa, mariaba* goalakadi aramo be kipile-kaidi nge dilongori-kama!”

18 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Satang lamalama pitikaoanga bokana be lang* anua-lo be itapulopulo be ute. 19 Kamalongo! Ngau ambe kaiboang uang-kaming be iboadu moata goalakadi be moraba kamaduaposa, be Erekei kaiboang ne moarunga masa kamabalaki. Kana tago teke iboadu ba ngabasaki-kaming. 20 Ata ilo-ming kauakaua. Moaki mariaba goalakadi dilongori-kaming ngena suri-ming diuia! Moaki! Kana ono suri-ming dauia kana nge bokai: ara-ming ambe lang* anua-lo geretadi dipura!”

Iesus Suri Diuia

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21 Bong ngaranao nge Oli Spirit suri-uia Iesus iani be Iesus itaguraki be bokai ipile, “Mamo, kaiko ka lang* anua be kateka Tanepoa nedi! Kaiko ambe kana uia tamoata kauakauadi be sule-lo lakolako kuzumkakiledi be kudoki be natu-muku kuitikingdi. Bokaibe uperuiko-tina! E, Mamo, moimoina-tina kana ngaedi nge rerengam-tina-lo.

22 “Tamagu ambe kana moarunga lumagu-o isalangaki. Tamoata tago teke Natu ikauataki. Tama-la ka Natu ikauataki. Be tamoata tago teke Tama ikauataki, Natu-la ka Tama ikauataki. Be tamoata maka Natu nena-la be inangadi be ono Tama mangata nganangaiadi kana nge ka Tama dikauataki.”

23 Kodeka Iesus ibuiri be tagataga* ne italaridi be zuguma-ba bokai iradi, “Kam moimoi kauia-tina be kana ngaedi kaitaita! 24 Moimoi ka ura-kaming! ‘Propet’* be anuatanepoa kokoko-tina kana kam kaitaita nge daita-tina kana direre, ata tago dita. Be pile kalongolongo nge dalongo-tina kana direre, ata tago dilongo.”

Samaria Tamoata Ono Tonanga Ipura

25 Ramani teke tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki teke itaguraki be Iesus ngatoi kana. Be bokai itegi, “‘Tisa,’* rakana memaki be masa moauriuri-la nem-kusoaki msukoaki?”

26 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Moses* Mata ne baituka dipile? Kaiko kuleze nge labudi baituka kukauataki?”

27 Be tamoata ngae ikatu be bokai ipile, “‘Nanaranga nem Tanepoa nge ilom moarungana-lo, mariabakam moarungana-lo, kaiboang nem moarungana-lo, be ilo lelenaka nem moarungana-lo be gorereretaki.’
Diut 6:5
Be takadi bokai, ‘Tamoata ruangam gorereretakidi nem-la kurereretakiko bokana.’”
Leb 19:18


28 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Pile ngaradi nge kukatu-tina uia! Bokainatuka gomuzimuzi be masa moauriuri-la gosoaki!”

29 Ata tamoata ngae nge nena-la be tamoata adoado kana ngarangaki kana. Bokaibe itaguraki be Iesus bokai itegi, “Naita ka tamoata ruangagu?”

30 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Tamoata teke Ierusalem-lo be itui be Zeriko ilakolako noko anakonako lumadia-lo isapasilako. Kusi ne disare-le be dizangi dizangi be matena-ba makara zala-lo dinangai be diratu. 31 Uari-tina be tamoata Nanaranga ditabatabai nge teke makara zala ngarana-lo ialalale. Bong tamoata ngae ite nge ibagapaliti zala ege takanao be ialale. 32 Bokainatuka-la, Libai teke makara ipura. Be itea-ba be ibagapaliti zala ege takaianao be ialale. 33 Ata Samaria tamoata teke makara zala ngarana-lo ialalale be tamoata ngae ipurakani. Be bong ite nge ilo itagaia-tina. 34 Kodeka bureng be ‘uain’ idoki be ilako be poake iasakini be kusi-mapala oti isuku. Kodeka idokiteteki be ‘dongki’ nenao isalangaki be pera ono enonga tekena-lo ilakuaki be makara itarurutaki be disoakiru. 35 Izama nge Samaria tamoata nge itaguraki be ‘mone’ rua ipasi be pera-marau iani be bokai irai, ‘Tamoata ngae goadorakia-tina uia. ‘Mone’ ira tamoata ngaenao kurokaki masa mulemule be mkatuniko.’”

36 Be pile ono ngamambuaki kana nge Iesus bokai itegi, “Tamoata nangata ka tamoata maka anakonako lumadia-lo isapasilako nge ruanga?”

37 Be tamoata* Moses Mata ne isulesuletaki nge ikatu be bokai ipile, “Tamoata maka ilo itagai.”

Kodeka Iesus bokai irai, “Goalale be bokainatuka-la ka gomuzimuzi!”

Iesus Marta Be Maria-lo Ilako

38 Iesus tagataga* ne zaiza dialalale nge anua tekena-lo dipura. Makara nge aine teke ara Marta nge pera kanana-lo ibagadialako. 39 Marta taritoka teke isoaki ara Maria. Makara nge Maria ilako be Tanepoa ae babadia-lo isoakiria be sulenga ilongolongo. 40 Marta nge rubena-ba malipi iememaki, be ilo nge kolo-kolo be ianiani. Bokaibe ilako be bokai ipile, “Tanepoa, ilom tago ibuku taritokagu ipereka be malipi moarunga rubegu-la uememaki? Gorai be ngadumaia!”

41 Be Tanepoa ikatu be bokai irai, “Marta, Marta! Kolo-kolo be ilom ianiani. Bokaibe ilom ibukuramo-tina. 42 Ata kana tekenalana-tina ka reretaka ipurapura. Be Maria ambe kana iauia ngae idoki. Bokaibe tago iboadu totoka-le ngapura.”

Copyright information for `MVA