Luke 13

Muzigoala Nem Gosegeaki Ki Goleua

Bong ngaranao nge tamoata alu dipura be Iesus bokai dirai, “Galili tamoata alu nge Nanaranga tabataba* dianiani be Pailot ipile be diumoatedi!”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Ilo-ming bakara dipile? Galili tamoata be aine moarunga maradi nge di muzigoala emakingadi digoala-tina ka sururu bibia ngaedi didoki ki? Ngau ka ura-kaming! Tago be tago-soasoa! Ilo-ming* tago kabuiri be muzigoala neming tago kasegeaki nge masa dia-la ara-leuadi dipura bokana ara-leuaming dapura! Tamoata kulemoa-be-lima-toli pera rakerake odio imakotolako Siloam anua-lo ilo-ming dandi! Nge di muzingadi goalakingadi tamoata be aine moarunga Ierusalem anua-lo diuasadi ka bokai ara-leuadi dipura ki? Ngau ka ura-kaming! Tago be tago-soasoa! Ilo-ming* tago kabuiri be muzigoala neming tago kasegeaki masa dia-la ara-leuadi dipura bokana ara-leuaming dapura!”

Kai Kalingo Tagotago Ono Tonanga Ipura

Kodeka makara be Iesus pile ono tonanga ngae iradi, “Tamoata teke kai ara ‘pig’ ‘uain’-uma nena-lo itanomi be ilaba. Ilaba nge ilako be kalingo ilelei, ata tago teke ite. Bokaibe tamoata ngae itaguraki be tamoata maka uma ne ngae imalipilipitaki bokai irai, ‘Barasi toli ngaedi ilodia-lo nge makare upurapura be kai ngae kalingo mita kana, ata tago teke uteate. Gopoloi! Bakara ka kateka-ba iauia ibizagami?’ Ata tamoata uma imalipilipitaki bokai ipile, ‘Biabiadi, golikitaki be bokai ngatuitui be barasi tekena-la ngamambuaki noko. Masa msauki be kangkang miani be mte. Barasi takaianao kalingo ipuraki nge iuia! Tago nge poloia ngapura!’”

Bong Ono Manauanga-o Aine Adoraka Ipura

10 Bong ono manauanga ‘Sabat’* tekenao nge Iesus pera* ono serereinga tekena-lo isulesule. 11 Aine-biabia teke zuzu boaroka nge makara isoaki. Mariaba* goalaka kata ilona-lo isoaki ka iemaki be zuzu iboaroka be ambe barasi kulemoa-be-lima-toli dimanubu. Be zuzu nge ambe iboaroka-tina be tago iboadu ngapoaga-rake. 12 Bong Iesus aine ngae ite nge ikilamai saringa be bokai irai, “Aine, more nem ngaena-lo ambe rubetakam ipura!” 13 Kodeka luma ono inangaria be oaikiki-tina zuzu iado be ipoaga-rake be Nanaranga irakeaki.

14 Tamoata pera* ono serereinga ngaena-lo imuamua kaba bokai ita Iesus bong ono manauanga-o ka aine ngae iadoraki nge nama ira-tina, be tamoata be aine makara disoaki bokai iradi, “Amaridi lima-teke nge ono malipinga. Bokaibe amaridi ngaradi ilodia-lo nge kamapurapura be adoraka-ming dapurapura! Moaki bong ono manauanga-o kapurapura!”

15 Be Tanepoa ikatu be bokai irai, “Bolinga-ming ratadi! Bong ono manauanga-o nge kalakolako be ‘bulumakau’ be ‘dongki’ neming pera nedia-lo be karurubeti be dang kaniandi be disingsing ki tago? 16 Aine ngae nge Abaram tubu kata, ata ambe barasi kulemoa-be-lima-toli Satang uaura nena-lo isoaki. Bakara ka tago iboadu bong ono manauanga-o rubetaka ngapura?” 17 Bokai ipile nge erekei ne dimaia-tina. Ata tamoata be aine nge kana uarikadi iememaki disuri-uiataki.

‘Mastet’ Patu Ono Tonanga Ipura

(Mat 13:31-32; Mar 4:30-32)

18 Kodeka Iesus kaba bokai itegi, “Bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge rakana bokana? Masa rakana oti mtonangai? 19 Bokainatuka mtonangai: Tamoata teke ‘mastet’ patu idoki be uma kanana-lo itanomi. Ilaba be kai ipura, be mang dipura be sapara-nao gupadi diemaki.”

‘Is’ Ono Tonanga Ipura

(Mat 13:33)

20 Iesus kaba bokai ipile, “Bong ono Nanaranga ngatanepoa kana masa rakana ane mtonangai? 21 Bokaina-tuka mtonangai: Aine teke ‘is’ idoki be ‘palaua’ biabia-tina
Biatanga 22 lita bokana.
zaiza ibairi. Ibairi nibe ‘is’ ngae ‘palaua’ ere-moarunganalo ilako be ‘palaua’ idodoraki-tina.”

Babaduadua Ugugu

(Mat 7:13-14, 21-23)

22 Kodeka Iesus itui be Ierusalem anua taona itao. Ialalale nge anua sisiki be bibia makara dieno ialalaleaki be tamoata be aine isulesuledi be ialalale. 23 Makara nge tamoata teke Iesus bokai itegi, “Tanepoa, masa tamoata tago kokoko uketadi dapura ki?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi,
24 “Kamapi-tina be babaduadua aoa ugugu-lo kamasili. Ngau ka ura-kaming. Tamoata kokoko-tina masa dapi be dasili kana, ata tago diboadu dasili. 25 Pera-marau ngataguraki be babaduadua ngaonoti masa eluku kamatui be babaduadua kamapalipaliti be bokai kamakorokoroi, ‘Biabiadi, babaduadua gouasara-kama!’

“Ata ngai masa ngakatu be bokai ngapile, ‘Tago ukauataki-kaming! Be tago ukaua inanga ka kapura!’

26 “Kodeka kam masa bokai kamarai, ‘Kaiko zaiza tamoanako be dang tasing-budu. Be anua nemai-lo kusule-kama!’

27 “Ata masa kababe bokai ngapile, ‘Ngau tago ukauataki-kaming! Tago ukaua inanga ka kapura! Kamairatu, kam muzinga-ming goalakadi!’

28 “Masa Abaram, Aisak, Zekop be ‘propet’* moarunga bong ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo dasoaki be kamatedi, ata kam masa eluku rokaka-ming-lako dapura. Makara masa kamatangtang be ile-ming kamakaraposaposa! 29 Tamoata be aine masa ilau, auta, ata be aoa be dapura be kabadi dadoki be bong ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo dasoakiria be moanako biabia daemaki. 30 Moimoina-tina tamoata alalauri masa damua, be tamoata muamua masa dalauri.”

Iesus Ierusalem Inodomi

(Mat 23:37-39)

31 Bong ngaranao nge Parasi* alu dipura Iesus-lo be bokai dirai, “Kaba ngaedi gopereki be kaba takadia-lo golako. Erot ambe ngaumoateiko kana.”

32 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Kamalale be keu kabukabu ngara bokai kamarai, ‘Ngau masa kaituka be zama mariaba goalakadi tamoata be aine ilodia-lo mtaotaodi be moremore miaka-uiauiakidi, be amaridi tolianao masa malipi negu mambuaki.’ 33 Ata kaituka be zama be zamane nge mialalale-la kana. Maka ma ‘propet’* tago teke iboadu anua takaiana-lo ngamate. Moarunga nge Ierusalem anua-lo ka dimatemate!

34 “O, Ierusalem, Ierusalem! Kaiko ‘propet’ moarunga kumoatedi, be tamoata Nanaranga pilenga dieluakiniko nge patu oti kundi! Bong kokoko-tina luma-gu unanaraki be tamoata nem mboabundi kana, mang-la aineka natu bazi erumadi inanganangadi bokana. Ata tago kusumoalana! 35 Kaba goita! Pera nem masa tauna-ba ngaeno! Moimoi ka uraiko! Tago iboadu gotea nibe kaba bokai gopile, ‘Tamoata naita Tanepoa aranao be ipura nge Nanaranga iboadu ngamaroui!’”

Copyright information for `MVA