Luke 14

Iesus Moremore Teke Iadoraki

Bong ono manauanga ‘Sabat’* tekenao nge Iesus ilako Parasi* teke ara otioti pera kanana-lo ngamoanako kana. Makara isoaki nge dimatananganangaia-tina uia. Tamoata teke ae be luma kauridi nge makara isoaki. Kodeka Iesus itaguraki be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki be Parasi* bokai itegidi, “Mata neda Moses igere disumoala ki tago, iboadu bong ono manauanga-o moremore tadoraki?” Ata di dimoadubulae-ba. Bokaibe Iesus itaguraki be tamoata ngae luma-nao idoki be iaka-uiaki be inepi be ialale.

Kodeka bokai itegidi, “Tekem natum moaneka ki ‘bulumakau’ nem teke bong ono manauanga ‘Sabat’-o be dang-kesua-lo isapasilako masa oaikiki-tina gopasika-rake ki tago?”

Ata tago sesu pilenga dikatu.

Nem-la Gobalakiko

Iesus kaba bokai ita tamoata aluluadi dipura be moanako-lo dipura nge alu kaba irakingadi didokidoki. Bokaibe itaguraki be pile ono tonanga ngae iradi, “Bong tamoata teke ialuluiko be moanako ono rotinga nena-lo kulako nge moaki kaba irakingadi kudoki. Baraoa tamoata takaia ara otioti moanako ngarana-lo kilaia ipura! Bokai masa tamoata maka moanako ngaena-lo ikeliaki-kamingru ngamai be bokai ngaraiko, ‘Tamoata ara otioti ngae kaba irakingadi ngaedi goani.’ Bokai ngaraiko masa gomaia, be golako be muritina-lo kaba godoki.

10 “Ata bong aluluiam ipura be moanako-lo kulako nge kaba muritina-lo godoki. Bokai masa bong tamoata ikilaiko ipura masa bokai ngaraiko, ‘Ruanga, gomai be kaba irakingadi arotina-lo godoki.’ Bokai masa tamoata aluluadi dipura maradi nge muaka bibia godoki. 11 Tamoata naita nena-la iraketukai masa balaka ngapura. Be tamoata naita nena-la ibalaki masa rakeaka ngapura.”

12 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata moanako ngaena-lo ikeliaki bokai irai, “Bong amari-soasoa moanako, ki rairai moanako kata kuemaki nge moaki ruangam, ki taritokam, ki dara nem, ki tamoata saringam disukoaki kana nedi kokoko kualuludi. Moaki! Bokai kumuzi masa di kaba daluluiko be kamamoanako-budu be ono oti nem dakatuniko. 13 Bong moanako biabia teke kuemaki nge tamoata kana nedi tagotago, tamoata luma-di matedi, tamoata aedi matedi, be tamoata matadi leuadi goaluludi. 14 Tamoata bokainaina kualuludi masa Nanaranga-lo marou bibia-tina godoki. Moimoi di tago diboadu oti* nem dakatu, ata bong tamoata adoadodi mate-lo be damarang kananao masa oti nem ngaedi Nanaranga ngakatuniko.”

Moanako Biabia Ono Tonanga Ipura

(Mat 22:1-10)

15 Tamoata teke makara bagi ono moanakonga-lo isoaki pile ngaedi ilongo nge Iesus bokai irai, “Tamoata naita bong ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo moanako biabia-lo ngamoanako kana nge iboadu marou bibia ngadoki!”

16 Be Iesus pilenga ikatu be bokai ipile, “Tamoata teke moanako biabia teke iememaki bokana lou kokoko-tina ialuludi be dapura kana. 17 Moanako biabia ngae bong ne dipura nge malipilipi kana bokai irai, ‘Goalale be tamoata moanako ngaena-lo aluluiadi dipura bokai goradi, “Kamapura, kana moarunga ambe adorakadi dipura be dieno.” ’

18 “Ata di moarunga nge zala dilelei be ono moanako ngaena-lo tago dapura kana. Teke bokai ipile, ‘Uma teke uzazai be mialale be mte kana. Bokaibe tago masa mpura.’

19 “Takaia bokai ipile, ‘Ngau ‘bulumakau’ kulemoa uzazadi be mialale be mtoidi kana. Bokaibe tago masa mpura.’

20 “Be kaba takaia bokai ipile, ‘Ngau kodeka ka uroti. Bokaibe tago masa mpura.’

21 “Kodeka malipilipi ngae imule be kana moarunga ngaedi nge biabiadi ne irangakini. Biabiadi ne ilongo nge nama ira-tina be malipilipi kana bokai irai, ‘Oaikiki-tina goalale anua-lo be zala bibia moarunga-lo, be zala mukudi moarunga-lo be tamoata kana nedi tagotago, tamoata luma-di matedi, tamoata matadi leuadi, be tamoata aedi matedi goaluludi be dapura.’

22 “Be malipilipi ngae oaikiki-tina ialale be imule nge bokai ipile, ‘Biabiadi, pilengam ambe tagadi dipura, ata isi kaba bibia-tina dieno.’

23 “Bokaibe biabiadi ne bokai ipile, ‘Goalale zala bibia be sisiki anua takadia-lo dilako-lo be tamoata kutedi nge goaluludi be dapura. Bokai masa pera kanagu ngakauri.’ 24 Ngau ka ura-kaming. Tamoata aluluiadi dipura nge tagona-tina iboadu teke moanako negu monanga datoi!”

Baituka Be Iesus Tagataga Ne Gopura

(Mat 10:37-38)

25 Tamoata be aine nge dum kokoko-tina Iesus zaiza zala-lo dialalale-budu. Kodeka Iesus ibuiri be bokai iradi, 26 “Tamoata naita ngau-lo imai nge tago iboadu tagataga* negu ngapura. Tago-la! Tama be tina, roa be natu, be taritoka be marau isegeakidi, be nena-tina ma ka isegeaki ka masa iboadu tagataga negu ngapura. Tago be tago! 27 Be tamoata naita kai ne kapalapala uauau tago ibazi be itagaia nge tago iboadu tagataga negu ngapura.

28 “Bokai mtonanga be kamakaua: Tekem pera rakebuli teke ngakeli kana nge masa baituka ngamuzi? Matamata ngasoakiria be kai be kana ono pera kelinga ngakauataki be masa ‘mone’-di ngalelei. ‘Mone’ iboadu masa pera ngae ngakeli. Tago iboadu nge tago ngakeli. 29 Tago bokai imuzi mua masa pera ngae aririna-ba ngatuiraki, ata tago iboadu ngamambuaki. Be tamoata moarunga pera aririna-ba daita masa dasakorangaki be 30 bokai dapile, ‘Tamoata ngae pera imarangaki, ata tago iboadu ngamambuaki.’

31 “Kababe bokai mtonanga: Anuatanepoa kata ‘10,000’ koai-tamoata ne idokidi be ilako anuatanepoa takaia koai-tamoata ne ‘20,000’ zaiza daeung kana masa rakana ngaemaki? Matamata ngasoakiria be ilo ngalelenaki ngai kaiboang ne dieno be iboadu anuatanepoa takaia ‘20,000’ koai-tamoata ne zaiza ngauasadi ki tago? 32 Tago iboadu nge masa ngataguraki be tamoata alu nganepidi be dalale be anuatanepoa takaia isi kasau isoaki be date be pile dapali be kaba anua-uia dadoki. 33 Bokainatuka-la, tamoata naita mara-ming kana ne moarunga tago isegeaki nge tagona-tina iboadu tagataga negu ngapura!

Makasi* Kapisanga

(Mat 5:13; Mar 9:50)

34 “Makasi nge kana iauia, ata bong kapisanga daleua masa baituka tabasaki be kaba kapisanga tamuleaki? 35 Makasi bokainaina nge tago iboadu kana teke ono emaka ngapura ki uma-lo nangaia ngapura be ono kateka monanga ngapuraki. Tago-la! Makasi bokainaina nge rokaka ipurapura.

Be Iesus pile ne ngaedi ono ngamambuaki kana nge bokai ipile, “Tamoata kungi otioti nge pile ngaedi ngalongo!”

Copyright information for `MVA