Luke 19

Iesus Be Zakias

Iesus ilako-soasoa Zeriko anua-lo be ambe anua ialalaleaki. Tamoata teke ara Zakias makara isoaki. Ngai nge tamoata ‘tagisi’* dokidoki muamua nedi kata, be ‘mone’ be kana ne nge kokoko. Zakias irere Iesus ngate ngai bakarairai kata, ata tamoata be aine dikoko-tina be ngai nge tamoata tukuranga kata. Bokaibe ipanana be imua be kai aradi ‘saikamo’ teke ieneki be Iesus ngate kana. Iesus nge makara bokai ngalako kana. Bokaibe bong Iesus kai ituitui kanana-lo ipura nge itadarake be Zakias bokai irai, “Zakias, oaikiki-tina gobala. Kaituka masa pera kanam-lo msoaki.”

Makara nge Zakias oaikiki-tina ibala, be Iesus ibagai be pera kanana-lo dilakoru. Zakias nge suri diuia-tina.

Tamoata be aine moarunga kaba bokai dita nge ditaguraki be Iesus bokai digulungaetaki, “Tamoata ngae nge tamoata* muzigoala ememaki pera kanana-lo lou ne bokana ilako!”

Ata Zakias ituirake be Tanepoa bokai irai, “Tanepoa, golongo! Kaituka be ngalakao masa kana negu moarunga egedi rua-lo mnege be egedi takadi tamoata kana nedi tagotago miandi. Be tamoata teke ubolesi be kana ne teke udokale-naba masa oati oti mkatuni.”

Makara nge Iesus itaguraki be bokai irai, “Nanaranga ambe kaituka tamoata pera-marau ngae iuketi be imuleaki. Tamoata ngae nge Abaram tubu kata. 10 Maka ma Tamoata* Natu nge leuadi ka ngaleledi be ngauketidi kana ka ipura.”

‘Mone’ Kulemoa Ono Tonanga Ipura

(Mat 25:14-30)

11 Iesus nge ambe Ierusalem anua isaringai, be tamoata be aine moarunga nge ilodi dipile bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana ambe saringatuka ngapura kana. Makara nge tamoata be aine isi Iesus dilongolongoria-la bokana pile ono tonanga tekedi iradi. 12 Bokai ipile, “Tamoata teke tanepoa-dara kata nge ngalale masoasoa kaba tekedia-lo be datanepoai be alauri nge ngamule be makara ngatanepoa kana. 13 Ngalale kana nge malipilipi kana kulemoa ikiladi be ‘gol-mone’ teke-teke iandi be bokai iradi, ‘Mone’ ngaedi kamadoki be odio kamamalipilipi nibe mumule-ba.’

14 “Ata gadagada ne tago direretaki. Bokaibe tamoata aludi dinepidi be muri ditagai be bokai dirai, ‘Gadagada bokai dipile, “Keka tago kirere tamoata ngae anuatanepoa kanama ngapura.” ’

15 “Ata tamoata ngae nge ditanepoai be kaba anua nena-lo imule. Kodeka pile inanga be malipilipi kana ‘mone’ iandi nge dapura be ngakauatakidi ‘mone’ iandi nge ulikadi dipuraki ki tago.

16 “Malipilipi muamuatuka ipura be bokai ipile, ‘Biabiadi, ‘mone’ teke kuiana nge ono umalipi be kulemoa takadi upurakiniko.’ 17 Be tamoata biabia ngae ikatu be bokai irai, ‘Malipi uia-tina ka kuemaki! Kaiko malipilipi negu iauia! Malipi mukumukudia-tina emakadi kuiamang. Bokaibe anua bibia kulemoa gopapananuaki.’

18 “Malipilipi kana takaia imai be bokai ipile, ‘Biabiadi, ‘mone’ teke kuiana nge ono umalipi be lima takadi upurakiniko.’ 19 Be biabiadi ne ikatu be bokai irai, ‘Kaiko anua bibia lima gopapananuaki.’

20 “Kodeka malipilipi kana teke imai be bokai ipile, ‘Biabiadi, ‘mone’ nem maka! Kusi mapala tekena-lo usukumi be uzumkaki. 21 Umatakuriko-ma! Bakara, kaiko panganam patu bokana. Kana tago nem, ata kudokiraperape. Kangkang tago kutanotano nge ramoramo-ba kuaroeroe.’

22 “Kodeka biabiadi ne itaguraki be bokai irai, ‘Kaiko malipilipi goalakam! Masa nem pilengam-la mtagadi be ono sururu miangko. Kaiko kukaua ngau panganagu patu bokana. Kana tago negu nge udokiraperape, be kangkang tago utanotano nge uaroeroe. 23 Bokai nge bakara ka ‘mone’ negu tago tamoata takadi kuiandi be ono dimalipi be mulengagu-o ulika udoki?’

24 “Kodeka biabiadi nge itaguraki be tamoata makara saringa dituitui bokai iradi, ‘Tamoata ngae ‘mone’ kamadoka-le be tamoata ‘mone’ kulemoa takadi iemaki nge kamani.’

25 “Ata tamoata ngaedi bokai dirai, ‘Biabiadi, ngai ambe ‘mone’ kulemoa dienoni!’

26 “Be biabiadi ngae ikatu be bokai ipile, ‘Moimoi ka ura-kaming! Tamoata kana nedi mukudi dieno masa kokoko-la be aniadi dapura. Ata tamoata kana ne tago masa dokiadia-le dapura. Moimoi kana nena-ra mukudia-tina ka dienoni, ata masa dokiadia-le dapura.

27 “Be erekei negu tago direre anuatanepoa bokana be mtanepoadi kana nge kamabagadia-mai be matagu-o be kamaumoatedi!’”

Iesus Anuatanepoa Bokana Be Ierusalem-lo Isili

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Zon 12:12-19)

28 Iesus pile ngaedi imambuaki kodeka tamoata be aine arodi imua be Ierusalem ilako. 29 Ilako be Betpeiz anua be Betani anua isaringadi nge tagataga* ne rua inepi-diaru be damuaru kana. Anua ruoti ngaedi nge buku ara ‘Olib’ saringa ka dienoru. 30 Tagataga ne ruoti dalaleru kana nge bokai ira-diaru, “Anua ene aro-mingru ieno kanana-lo kamalakoru. Kasilisiliru masa ‘dongki’ natu teke makara ditukui kamatearu. Tamoata tago teke isi ono ibuli be ialaleaki. Kamarubetakiaru be makare kamadokamairu. 31 Teke itegi-kamingru, ‘Bakara ka karuberubetakiaru?’ nge kamaraiaru, ‘Tanepoa ireretaki.’”

32 Tagataga ruoti ngae-diaru dialaleru nge kana moarunga Iesus-la ira-diaru bokana dieno be ditaru. 33 Makara be ‘dongki’ natu dirubetakiaru. Diruberubetakiaru nge kana-marau bokai ditegi-diaru, “Bakara ka karuberube-takiaru?”

34 Be diaru dikaturu be bokai diradi, “Tanepoa ireretaki.”

35 Kodeka ‘dongki’ natu ngae dibagaiaru be Iesus-lo dilakuakiaru. Makara be kusi-sili nedi dipasi be ‘dongki’ natu-o dinanga be Iesus dibara-lako be odio isoaki. 36 ‘Dongki’ natu-o isoaki be ialalale nge tamoata be aine kusi-sili nedi dipasi be zala-lo diulalaki be odio ialale.

37 Ilako be zala earuma buku ara ‘Olib’-lo itaolako isaringai nge tagataga ne moarunga dum biabia ditaguraki be dipipi-tina be dimeremere be Nanaranga diperuperui. Di nge Iesus malipi kaiboangdi iemaki ilodi diandi ka dimeremere be bokai dipilepile,

38 “Anuatanepoa nangata Tanepoa ara-nao be ipura nge Nanaranga iboadu ngamaroui! (Sam 118:26) Lang* anua-lo anua-uia ngaeno be Nanaranga atabalabala-tina iboadu rakeaka bibia-tina ania ngapura!”
39 Kodeka Parasi* alu makara tamoata be aine moarunga maradi ka Iesus bokai dirai, “‘Tisa,’* tagataga nem goebulodi be aoa-di daono!”

40 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Ngau ka ura-kaming! Aoa-di daono masa patu dataguraki be dameremere!”

41 Iesus ilako be Ierusalem isaringai, be bong anua kailo ite nge itangiri. 42 Be bokai ipile, “Iboadu-tina kaituka nem-la be gokaua rakana ka iboadu anua-uia ngangko. Ata kaituka tago iboadu gote! Ambe matam-lo zumkaka ipura! 43 Bong teke masa ngapuraniko. Be bong ngaenao masa erekei nem ari matolidi bokana daboalingiko be daringiko uia be egem moarunga-lo be dapura be dasukumiko! 44 Be masa dagamaniko be bababa goeno. Be tamoata be aine makara disukoaki nge dara-leuadi. Bakara, kaiko bong ono Nanaranga ipura be ngauketiko kana nge tago kukilalangi. Bokaibe patu ono emakam ipura nge masa tago teke kabana-lo ngaeno! Dagalalai-doi kana!”

Iesus Nanaranga* Pera Nena-lo Isili

(Mat 21:12-17; Mar 11:15-19; Zon 2:13-22)

45 Kodeka Iesus Nanaranga pera nena-lo isili be tamoata kana nedi dinangananga be zazadi dipurapura nge itaodi be dipusika. 46 Be bokai iradi, “Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo bokai digere, ‘Pera negu nge ono rabonga,’
Ais 56:7
ata ‘kam ambe kaemaki be anako ono komanga nedi bokana ipura.’”
Zer 7:11


47 Alauri nge ariata moarunga-lo Nanaranga pera nena-lo be tamoata be aine isulesuledi, ata tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki be Iuda tamoata nedi bibia nge daumoatei kana. 48 Ata labu teke date be ono daumoatei kana nge tago teke dite. Maka ma tamoata be aine moarunga pilenga dilongolongo nge didokimatematedia-tina uia.

Copyright information for `MVA