Luke 20

Iesus Kaiboang Ne Tegiakadi Dipura

(Mat 21:23-27; Mar 11:27-33)

Bong teke Iesus Nanaranga* pera ne bazina-lo be tamoata be aine isulesuledi be Pile* Uia mangata irangarangaki nge tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi, be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki, be Iuda tamoata nedi bibia dipura. Be bokai ditegi, “Gora-kama! Kaiboang nangatadi-o ka kana ngaedi kuememaki? Naita ka kaiboang ngaedi iangko?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Tegi negu teke mtegi-kaming kana. Kamaraia! Ruku ono tamalinga ono Zon tamoata be aine irukudi nge kaiboang nedi inanga ka dipura? Lang* anua-lo ka dipura ki tamoata ka diani?”

Bokai itegi nge nedia-la maradi bokai diegore, “Lang anua-lo kana tapile masa bokai ngategi-kita, ‘Nge bakara ka tago lama kaunani?’ Ata bokai tapile, ‘Tamoata-lo ka dipura,’ masa tamoata be aine patu oti daung-kita. Maka ma tamoata be aine ambe ilodi ditekenanadi Zon nge ‘propet’* kata.”

Bokaibe ditaguraki be bokai dipile, “Keka tago kikaua kaiboang ne inanga ka dipura.”

Be Iesus itaguraki be bokai iradi, “Bokai nge ngau tago uboadu mra-kaming kaiboang nangatadio ka kana ngaedi uememaki.”

‘Uain’ Malipilipitaki Odio Tonanga Ipura

(Mat 21:33-46; Mar 12:1-12)

Be Iesus kababe sule ne ibatadi be pile ono tonanga takadi tamoata be aine iradi, “Tamoata teke ‘uian’ uma kana teke iemaki. Iemakia-doi, kodeka idoki be tamoata uma adoadoraki alu iandi be damalipilipitakani kana. Be ngai itui be ialale, be alalenga nge uananakadi disasalaga-tina. 10 Bong ‘uain’ dimalai be dokiadi dapura kana nge tamoata ngae malipilipi kana teke inepi be ‘uain’ kana alu uma malipilipitaki-lo ngabagani kana. Ata tamoata uma dimalipilipitaki ditaguraki be malipilipi ngae dipaliti be kalingona-ba dinepi be ialale. 11 Bokaibe uma-marau ngae kaba malipilipi kana takaia inepi be ilako. Ilako nge uma malipilipitaki dipaliti be maia muzi-lo diemaki be dinepi be kalingona-ba ialale. 12 Makara nge uma-marau kaba malipilipi kana tolia inepi be ilako. Ata bong ilako nge uma malipilipitaki ditaguraki be dipaliti nibe kusi itakoro-ramo, be didoki be eluku dirokakalako.

13 “Kodeka uma-marau itaguraki be bokai ipile, ‘Masa rakana memaki? Natugu urereretakia-tina masa mnepi be ngalale. Damuaki baraoa!’

14 “Ata bong natu ngae ilako be tamoata uma dimalipilipitaki dite nge nedia-la bokai diepilei, ‘Natu ngae ka tama kana ne ngadoki be nganemdi kana. Taumoatei be kana ne moarunga masa neda tadoki be tanemdi.’ 15 Bokaibe ditaguraki be eluku dirokakalako be diumoatei.

“Ilo-ming bakara dipile? Uma-marau masa rakana ngaemaki?
16 Masa ngapura be uma malipilipitaki ngaedi ngaumoatedi be ‘uain’ uma ngadoki be tamoata takadi ngandi.”

Bong tamoata be aine pile ngaedi dilongo nge bokai dipile, “Moakina-tina bokai!”

17 Kodeka Iesus adoado-tina idededi be bokai ipile, “Pile bokainatuka digere nge labudi bakara?

‘Ariri maka pera kelikeli disegeaki ka pera kaiboang ne.’ (Sam 118:22)
18 “Bokaibe tamoata naita ariri ngaenao itapuloria masa mukumuku ngapura, ata ariri ngae tamoata nangatanao isapasiria masa ngatake-babai.”

19 Makara nge tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi dikaua pile ono tonanga ngae nge di ka iduadi bokana. Bokaibe zala dilelei be kaituka-tina-la dauauri kana. Ata tamoata be aine dimatakuridi.

‘Tagisi’* Tegiaka Ipura

(Mat 22:15-22; Mar 12:13-17)

20 Bokaibe dimatananganangaia-tina uia. Makara be tamoata alu oazike-pali nedi bokana dinepidi be Iesus-lo dilako. Tamoata ngaedi nge diboli-ba be muzi uia-lo be dipura be ono Iesus dabolesi be ne pilenga tekedia-lo be dadoki be Rom biabiadi
kiapi
nedi luma-nao danangai kana.
21 Kodeka oazike-pali ngaedi ditaguraki be Iesus bokai ditegi, “‘Tisa,’* keka kikaua kaiko pile be sule adoadodi ka kurarangaki. Be tamoata aradi otioti ki aradi tagotago nge suridia-doi tekedi bokana kubabasakidi. Kaiko Nanaranga muzinga nge pile kalingodi ane be kurarangaki. 22 Gora-kama! Mata neda bibia Moses igere disumoala ki tago, iboadu Rom ‘Sisa’* nedi ‘tagisi’ taniani?”

23 Ata Iesus bolingadi ilodia-lo italako be bokai ipile, 24 “‘Mone* siliua’ teke kamaitikina! Naita anunuka be ara ka ono dieno?”

Be di dikatu be bokai dipile, “‘Sisa’ anunuka be ara!”

25 Kodeka Iesus itaguraki be bokai iradi, “Bokai nge ‘Sisa’ kana ne nge ‘Sisa’ kamaniani, be Nanaranga kana ne nge Nanaranga kamaniani.”

26 Nge tamoata be aine moarunga lilidi-be-matadio be dabolesi kana nge ka tago diboadu. Bokaibe bong tegi nedi ngae ikataungia-uia ngena dimoadubulae-ba.

Mate-lo Be Marang Tegiaka Ipura

(Mat 22:23-33; Mar 12:18-27)

27 Sadiusi* dipile matemate tago iboadu kaba damarang. Bokaibe alu dipura be Iesus bokai ditegi, 28 “‘Tisa,’* Moses bokainatuka igere-kama, ‘Tamoata teke toka iroti, ata isi natu tago-la be imate be roa ipereki nge tamoata ngae iboadu toka nare ngauati be toka imate nge natu ngapurakidiani.’ 29 Taritokatoka lima-rua disoaki. Labalabatuka iroti be natu tagona-la teke ipura be imate. 30 Kodeka tari muri tagaia itaguraki be aine iuati, ata natu tago-la be imate. 31 Kaba alauri nge tari tolia bokai imuzi. Bokai ilakolako nibe taritokatoka lima-rua ngaedi nge bokaina-doi dimate-ba. Natu tago teke dipuraki be dimate-ba. 32 Alaurituka nge aine imate. 33 Bokai nge bong matemate damarang kananao masa naita roa? Maka ma diato moarunga nge diuatia-doito!”

34 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Tamoata be aine bong ngaedia-lonalona nge dirotiroti be roti kana be neneadi dipurapura. 35 Ata tamoata be aine maka Nanaranga irangakidi di diboadu-tina bong alalauritukao mate-lo be damarang masa tago darotiroti be tago masa roti kana be neneadi dapurapura. 36 Bakara, di nge ambe Nanaranga ‘enzel’ ne bokana be tago iboadu damatemate. Bokaibe ambe Nanaranga natu dipura. Maka ma di nge mate-lo be marang natu kaoa! 37 Toira singaba ipurupururui ata tago ialololo be Moses ite nge ilo-ming dani. Mangata-tina ka ilo-kauakita matemate moimoi be dimarangrang. Maka ma Moses itaguraki be Tanepoa bokai irangaki, ‘Abaram Nanaranga ne, Aisak Nanaranga ne, be Zekop Nanaranga ne.’ 38 Kodeka bokai kamakaua: Ngai tago matemate Nanaranga nedi. Tago. Ngai moauriuri-la disukoaki Nanaranga nedi.”

39 Kodeka tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki alu ditaguraki be bokai dipile, “‘Tisa,’* pile ngaradi kukatu-tina uia!” 40 Makara nge tago teke kaba itegi.

Kristus Tegiaka Ipura

(Mat 22:41-46; Mar 12:35-37)

41 Kodeka Iesus itaguraki be bokai itegidi, “Baituka ka dipile Kristus
Mesaia
nge Debiti natu?
42 Maka ma Debiti nena-la be ‘Buku’ ara ‘Sam’-lo bokai mangata ipile,

‘Nanaranga Tanepoa itaguraki be Tanepoa negu bokai irai: Makare kaba aradi bibiatuka oanagu-o gosoaki,
43 nibe erekei nem mduaposakidi be ae salangaka nem bokana aem babadi erumadi mnangadi.’ (Sam 110:1)
44 “Debiti nena-la be Kristus ‘Tanepoa’ kana ikilai. Nge masa Kristus bakara be Debiti natu?”

45 Tamoata be aine isi dilongolongo-la be Iesus itaguraki be tagataga ne bokai iradi, 46 “Eke! Tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki kamamatakuakidia-tina uia! Kusi-sili salagabulidi dinangananga be malala-lo alale direrere-tina. Malala-lo dialalale nge direrere tamoata takadi damuamuakidi be biabiadi kana dakilakiladi. Pera* ono serereinga-lo nge arotina-lo soaki direrere. Be moanako bibia-lo nge bagi ono moanakonga irakingadi didokidoki. 47 Aine narenare pera kandi ditototo, be ono giriki nedi dazumkaki kana nge rabo salagabulidi diememaki. Tamoata bokainaina masa sururu bibia-tina dadoki.”

Copyright information for `MVA