Luke 21

Narenare Teke Tabataba* Ne

(Mar 12:41-44)

Iesus Nanaranga* pera nena-lo isoaki be igea nge tamoata ‘mone’ nedi kokoko ambe lumaluma nedi Nanaranga dianiani. Lumaluma nedi ngaedi nge dinangananga be ono Nanaranga pera ne adoraka ipurapura. Makara kaba itaita nge aine narenare teke kana ne tagotago ‘mone’ daradaradi rua inanganangalako be ite. Be bokai ipile, “Moimoi ka ura-kaming! Narenare kana ne tagotago ngae nge ‘mone’ biabia-tina ka inangai be tamoata takadi ‘mone’ nangadi iuasadi. Tamoata be aine moarunga ngaedi nge ‘mone’ nedi kokoko ka alu didoki be lumaluma bokana dinanga. Ata aine ngae nge ‘mone’ tagotago. Moimoi kana ne nge surikakadi kaoa be odio ngasukoaki kana, ata lumaluma ne bokana inanga-doilako.”

Moatubu Bibia Be Sururu Bibia

(Mat 24:1-2; Mar 13:1-2)

Iesus tagataga* ne alu nge Nanaranga* pera ne bokai dirangarangaki: Leuakana-tina ipura be patu uarikadia-tina ane ka emaka ipura, be lumaluma kukulang-tina Nanaranga-la ania ipura ane ka ngazinga ipura.

Ata Iesus itaguraki be bokai iradi,
“Kana moarunga ngaedi kaita? Bong teke masa ngapura, be bong ngaranao masa patu ngaedi nge tago teke takaia atabala ngaeno. Masa gamanadi dapura be dagalalai-doi.”

Be tagataga ne ditaguraki be bokai ditegi, “‘Tisa,’* masa aira-tina be kana ngaedi dapura? Be kilala nangata masa ngapura mua noko kana ngaedi dapura?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kaba kamaitaita uia! Tamoata teke ngabolesi-kaming takana! Maka ma tamoata kokoko-tina masa araguo be dapura be bokai dapile, ‘Ngau ngai,’ be alu bokai dapile, ‘Bong ambe disaringa.’ Ata moakina-tina katagadi. Koai be eung bibia rukudi kalongo nge moaki taburi-ming dira. Kana ngaedi masa dapura mua noko, ata kana moarunga manubungadi masa tago ngapura-mado!”

10 Kodeka Iesus kababe bokai iradi, “Ungguma tekedi masa dataguraki be ungguma takadi daungdi. Anuatanepoa alu masa dataguraki be anuatanepoa takadi daundi. 11 Rike bibia, tole bibia, be more be kana-goala kokoko masa kaba kokoko-lo dapurapura. Kolo-kolo matakuradi otioti masa dapurapura. Be lang-lo masa kilala moagili-moagili dapurapura.

12 “Ata kana ngaedi masa tagona-la dapura be dauauri-kaming be sururu bibia dang-kaming. Masa dadoki-kaming be pera* ono serereinga-lo be giriki neming daliliti be uaura pera-lo dananga-kaming. Ngau aragu-o be masa anuatanepoa be tamoata bibia arodi datuiraki-kaming. 13 Bokai dibasaki-kaming nge ono ka zalaka-ming dipuraki be iboadu Pile Uia mangata kamarangakadi. 14 Ata matamata be ilo-ming bokai kamatekenanadi: Rakana kamarangaki be ono neming-la kamaoiaki-kaming kana nge moaki ilo-ming dibukutaki. 15 Maka ma ngau masa pile be kaua malaidi miang-kaming. Bokai masa erekei neming tago diboadu pile-lo dabalaki-kaming ki dapile-ra pilenga-ming nge tago kalingodi. 16 Tina-ming be tama-ming, taritoka-ming, dara neming be ruanga-ming masa dadoki-kaming be erekei neming luma-dio dananga-kaming. Be alu masa umoatea-ming dapura. 17 Ngau kanabe tamoata moarunga masa dasegeaki-kaming. 18 Ata donga-ming pangana-mingo masa tagona-tina teke iboadu ngaleua. 19 Kamakaiboang-tina uia! Bokai masa neming-la kamauketi-kaming be moauriuri kamasoaki.

Ierusalem Gamana Rangaka Ipura

(Mat 24:15-21; Mar 13:14-19)

20 “Alauri koai-bagi bibia dipura be Ierusalem anua diboalingi nge ambe kamakaua kana Ierusalem ambe saringatuka gamana ngapura kana. 21 Bong ngaradi-o masa tamoata Zudea kaba-lo disoaki dairatu be buku kaba-lo dalako, be tamoata be aine Ierusalem-lo disoaki nge dairatu be dapusika. Be tamoata eluku disoaki nge moaki anua ilona-lo disili. 22 Bakara, bong ngaedia-lo ka sururu bibia maka Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo digere nge emakadi dapura be dakalingo kana. 23 Aine tinetine be aine natu-muku diarururungdi nge bong ngaedia-lo dimakadoma-tina! Sururu be moatubu bibia-tina masa kateka ngaenao dapura, be Nanaranga* nama ratinga masa tamoata be aine ngaedi-o ngabala. 24 Alu masa umoateadi dapura. Alu masa dauauridi be Ungguma* Takadia-lo dabagadialako. Be Ierusalem anua masa Ungguma Takadi dagamagamani be daduaposaposaki nibe bong nedi ono gamanga nge damambuaki.

Tamoata* Natu Mulenga

(Mat 24:29-31; Mar 13:24-27)

25 “Makatabala lang-lo masa kilala kokoko amari-lo, kalea-lo be goai-lo dapurapura. Be kateka-o masa ungguma moarunga ilodi dasusururu, be makasi garuruinga be dupunga masa damatakuri. 26 Tamoata be aine masa rakana kateka-o ngapura kana nge aburodi datungtungra be darapurapungi be taburi-rabanao be damate-mule. Maka ma kaiboang moarunga makatabala lang-lo dieno masa damoakusu-ramo be tago zalakadi datagatagadi. 27 Kodeka bong ngaradia-lo masa Tamoata Natu ngapurapura be date. Masa kaiboang ne bibia-tina be malama ne kaiboangdia-tina zaiza be oaru-o ngasoaki be ngapura. 28 Bong kana ngaedi dipurapura nge kamatuirake be pangana-ming kamadokitate, bakara bong* ono Nanaranga ngazaza-kaming be ngamuleaki-kaming kana nge ambe isaringa.”

Kai Ara ‘Pig’ Ono Tonanga Ipura

(Mat 24:32-35; Mar 13:28-31)

29 Kodeka Iesus itaguraki be pile ono tonanga ngaedi iradi, “Kai ara ‘pig’ be kai takadi ilo-ming dandi. 30 Bong dimoga nge ambe kamakaua kana amari bong ambe disaringa. 31 Kai-la ngae bokana, bong kana ngaedi dipurapura be kaita nge ambe kamakaua kana bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge ambe isaringa.

32 “Moimoi ka ura-kaming! Tamoata be aine zugu kaituka disoaki ngaedi masa tagona-la damate be kana ngaedi dapura. 33 Lang be kateka masa damanubu, ata pilengagu masa tagona-tina iboadu damanubu.

Iesus Mangmang Iung

34 “Eke! Kaba kamaitaita uia! Moaki moanako bibia kaememaki be dang kakai kasingsing be kaboangboang be kateka kana dikung-leualeua-kaming. Bokai kamamuzimuzi masa Bong biabia ngae saringatuka-ba ngapuraka-kaming, suri sausau omingo rokakalako ngapura bokana! 35 Maka ma Bong biabia ngae masa tamoata be aine moarunga ege-ege kateka-o disoaki odio ngapusikalako. 36 Bokaibe izamaizama nge kaba kamaitaita uia be kamasukoaki! Nanaranga kamaraboraboi be masa kaiboang kamadoki be kamaboadu kana-goala ngaedi dapura kana nge kamairatudi, be masa iboadu-tina Tamoata Natu aro kamatui.”

37 Izamaizama nge Iesus ilakolako Nanaranga* pera nena-lo be tamoata be aine isulesuledi, be ngarairai nge buku ara Olib-lo ngalako be oabubu-lo makara ngaeno. 38 Be tamoata be aine nge oabunabe dimarangrang be Nanaranga pera nena-lo dilakolako be sulenga dilongolongo.

Copyright information for `MVA