Luke 22

Iesus Rabataka Ipura

(Mat 26:1-5, 14-16; Mar 14:1-2, 10-11; Zon 11:45-53)

Bong ono ‘Bereti’ Bababadi dirakerakeaki ‘Pasoba’* moanako biabia-lo nge ambe isaringa. Tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki nge Iesus daumoatei kana be zala dilelelei. Ata tamoata be aine dimatakuridi. Bokaibe komangaba-lo be zala dilelelei be Iesus daumoatei kana.

Kodeka Satang* itaguraki be Iudas maka Iskariot kana kilaia ipurapura nge ilona-lo isili. Iudas nge Iesus tagataga* ne kulemoa-be-rua kata. Bokaibe Iudas ialale be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be koai-bagi Nanaranga* pera ne dinarinaringi dimuamuadi zaiza diepilei masa baituka be Iesus ngadoki be lumadi-o nganangai kana. Tamoata ngaedi Iudas pilenga dilongo nge suridi diuia-tina, be disumoala be Iudas ‘mone’ dani kana. Iudas ilongo ‘mone’ dani kana nge isumoala. Kodeka makara be zala ilelelei be bong iauia nangatanao tamoata be aine moarunga tago dasoaki be Iesus ngadoki be lumadi-o nganangai kana.

Tanepoa Moanako Ne

(Mat 26:17-30; Mar 14:12-26; Zon 13:21-30; 1 Kor 11:23-25)

Bong ono ‘Bereti’ Bababadi rakeaka ipurapura nge ambe ipura. Bong ngaenao ka ‘sipisipi’ natu moanekadi diumoatemoatedi be ono ‘Pasoba’* moanako dikangkani. Bokaibe Iesus itaguraki be Pita be Zon inepi-diaru be bokai ira-diaru, “Kamalaleru be ‘Pasoba’ moanako kamamoataungakiaru be masa tamoanako.”

Be diaru bokai ditegiaru, “Inanga kana gamoataungakiru kana kurere?”

10 Be Iesus ikatu be bokai ira-diaru, “Ierusalem-lo kasilisiliru masa tamoata teke dang agora teke ibazibazi ngapuraka-kamingru. Kamatagaiaru be pera nangatana-lo isili nge kamasiliru 11 be pera-marau bokai kamaraiaru: ‘Tisa’* bokai ipile, ‘Pera ege ono tagataga negu zaiza ‘Pasoba’ moanako gakani kana inanga ieno?’ 12 Be ngai masa pera ilo biabia atabala diadoraki be ieno nge ngaitiking-kamingru. Kamalakoru be makara kana kamamoataungakiru.”

13 Dialaleru nge kana moarunga Iesus-la irangaki bokana dieno be ditaru. Kodeka ditagurakiru be ‘Pasoba’* moanako dimoataungakiaru.

14 Bong ambe damoanako kana nge Iesus ‘apostel’ ne zaiza dilako pera ngaena-lo be bagi ono moanakonga-lo disoakiria. 15 Kodeka Iesus bokai iradi, “Ngau ilogu irere-tina ‘Pasoba’ ngae takania-budu noko sururu bibia mdoki. 16 Bakara, ngau ka ura-kaming: Tago iboadu kaba mkani nibe ngalako bong ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo be moanako biabia ngae labu moarunga kauataka ngapura be ono ngakalingo.”

17 Kodeka Iesus ‘uian’ sema teke idoki be Nanaranga iperui be bokai ipile, “Kamadoki be kamanegei be kamasing. 18 Bakara, ngau ka urakaming: Kaituka be ngalako nge tago iboadu ‘uain’ damaka kaba msing nibe ngalako bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge ngapura.”

19 Kodeka ‘bereti’ idoki be Nanaranga iperui be ikotoi be iandi be bokai ipile, “Ngae nge tamoata-gu. Kam kana ka negea ipura. Bokai kamamuzimuzi be ono ilo-ming danana.”

20 Matamatana-la imuzi bokana, dimoanako-doi nge ‘uian’ sema teke ilona-lo ieno nge idokiteteki be bokai ipile, “‘Uain’ sema ngae nge taoa oauoau ngau darakagu ane ka Nanaranga iemaki. Darakagu ngaedi nge kam kana ka suburakadi dipura.

21 “Ata kaba kamaita! Tamoata erekei luma-dio nganangaia kana nge makare bagi ono moanakonga-lo kisoaki-buduru. 22 Tamoata Natu masa Nanaranga-la toira be pile inanga bokana ngalako. Ata tamoata naita erekei luma-dio inangai nge imakadoma-tina!”

23 Bokai ipile nge tagataga* ne nedia-la maradi dietegi masa naita bokai ngamuzi.

Naita Ka Biabiatuka

24 Egore teke Iesus tagataga ne maradi imarang naita ka biabiatuka nedi. 25 Kodeka Iesus itaguraki be bokai iradi, “Ungguma* Takadi anuatanepoa kandi bokai dimuzimuzi: gadagada nedi nge diduamatematedia-tina uia be dipapananuakidi. Be tamoata aradi otioti nge nedia-la be dipilepile di ka gadagada diadoadorakidi. 26 Ata kam moaki bokai kamuzimuzi. Moaki-tina. Tamoata biabiatuka neming ngapura kana nge sikisiki-tuka neming bokana ngapura. Be tamoata ngatanepoa kana irere nge dududu bokana ngasoaki. 27 Maka ma tamoata nangata ka ara biabia? Tamoata isoakiria be ngamoanako kana, ki tamoata maka kangkang iboadi be ieluaki? Tamoata isoakiria be ngamoanako kana nge ka ara biabia! Ata ngau tago bokai. Ngau malipilipi bokana mara-ming usoaki be umalipilipi-kaming.

28 “Kam ka bong moatubu bibia udokidoki nge sakeguo kasukoaki. 29 Bokaibe Tamagu-la kaiboang iana be ono utanepoa bokana, kam masa kaiboang suri teke miang-kaming be ono kamatanepoa. 30 Be anua ngau ono mtanepoa kanana-lo masa bagi negu ono moanakonga-lo kamasoaki be kamamoanako be dang kamasing, be masa bagi* ono tanepoanga-o kamasoaki be Israel bagi nedi kulemoa-be-rua kamapapananuaki.”

Iesus Pita Aolinga Irangaki-ba Mua

(Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Zon 13:36-38)

31 Kodeka Iesus Pita bokai irai, “Saimon! Saimon! Golongo! Satang* ambe itegi be toia-ming ngapura kana, suri niu kozomadi dipurapura bokana. Kozomadi dapura be kalingodi dokiadi dapura be zipidi rokakadi dapura. 32 Ata ngau ambe kaiko kanabe Nanaranga uraboi. Bokai masa lama uniangam tago daleua. Be alauri kaba ngau-lo kumule masa taritokam goaka-kaidi.”

33 Ata Saimon ikatu be bokai ipile, “Tanepoa, ngau ambe ukatiuana ka usoaki, be uboadu-tina kaiko kitaru be uaura-lo talakoru be tamate-buduru.”

34 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Pita! Ngau ka uraiko. Kaituka masa mang tagona-la ngakatararaua be masa bong toli goaoli be gopile tago kukauataka.”

‘Mone’ Goate, Raba Be Asi Ono Eunga

35 Kodeka Iesus itaguraki be tagataga* ne itegidi, “Bong kalingo-mingba unepi-kaming be kalale nge kana tekena-lo katukura ki tago? Bong maka ura-kaming be goate ono ‘mone’ nangalakonga, raba be ae-sukuma tago teke kadokidoki be kalale-ma!”

Be di dikatu be bokai dipile, “Tago-tina! Kana tago tekena-lo kitukura!”

36 Be Iesus bokai iradi, “Ata kaituka nge tago bokai. Tamoata nangata goate ono ‘mone’ nangalakonga nem ieno nge godoki. Raba kanam ieno nge godoki. Asi ono eunga nem tago nge kusi-sili nem ono ‘mone’ godoki be teke gozazai. 37 Bakara, Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai digere,

‘Tamoata panganadi patu bokana zaiza diuaredia-budu.’ (Ais 53:12)
Be nge ngau ka ura-kaming. Pile ngaedi nge ngau oguo ka emakadi dapura be dakalingo kana. E, moimoina-tina. Pile ono ngau rangakagu ipura be digere nge ambe saringatuka emekadi dapura be dakalingo kana.”

38 Be tagataga ne bokai dipile, “Tanepoa, kaba goita! Asi ono eunga rua maka dieno!”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Ngara diboadu-tina!”

Iesus Olib Buku-nao Be Irabo

(Mat 26:36-46; Mar 14:32-42)

39 Iesus itaguraki be ne imuzimuzi bokana be ilako buku ara Olib-lo, be tagataga ne ditagai. 40 Kaba ngaradia-lo dipura nge Iesus tagataga ne bokai iradi, “Kamaraborabo be masa tago iboadu toitoi teke ngadoki-kaming.”

41 Bokai ipile kodeka muku kasauba ilako, masauakadi tamoata patu teke ngadoki be ngarokaki be ngabala bokana, be tuku-nao irokazokuria be bokai irabo, 42 “Tamagu, kurere nge sema ono sururu dokinga ngae godokalea. Ata moaki rerengagu kutagadi, kaiko-la ka rerengam tagadi dapura.” 43 Makara nge Nanaranga ‘enzel’* ne teke lang* anua-lo ipura be Iesus iaka-kai. 44 Iesus nge ambe kilalanga inanga ilo isururu-tina. Bokaibe ilo-buku ane be rabo ne iaka-kaidi. Be suburauanga nge dara bokana kateka-o ditikiria.

45 Irabo-doi be ituirake be tagataga nena-lo imule nge dienosoa-tina be itedi. Ilodi nge dinodo-tina ka aburodi dipoaki be dieno. 46 Bokaibe Iesus itaguraki be bokai itegidi, “Bakara ka kaenosoa? Kama-marang be kamaraborabo masa toitoi tago teke ngadoki-kaming!”

Iesus Uaura Ipura

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Zon 18:3-11)

47 Iesus isi ipilepile-la be tamoata dum teke ipura, be tamoata ara Iudas nge imuadi be dipura. Iudas nge Iesus tagataga ne kulemoa-be-rua kata. Bokaibe imai be Iesus taona itao be ngaroki kana, 48 ata Iesus itaguraki be bokai itegi, “Iudas, ambe aroki ane be Tamoata* Natu erekei luma-dio gonangai kana ki?”

49 Bong Iesus tagataga ne kaba bokai dita rakana ngapura kana nge bokai ditegi, “Tanepoa, asi ono eunga nema ane gaeung ki moaki?” 50 Makara nge tagataga ne teke itaguraki be asi ono eunga ne ipasiki be tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi malipilipi kana kungi oana izantotoki be itakoro.

51 Ata Iesus itaguraki be bokai ipile, “Iboadu! Moaki kaba bokai kamuzi!”

Kodeka Iesus ilako be tamoata ngae kungi idoki be kabana-lo inangalako be iadoraki.

52 Makara be Iesus itaguraki be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi, be tamoata Nanaranga* pera ne dinarinaringi, be Iuda tamoata nedi bibia dipura be dauauri kana nge bokai iradi, “Ngau koai kata uememaki ka meng be asi ono eunga kadoki be kapura ki? 53 Izamaizama nge sakemingo Nanaranga pera ne aridia-lo tasukoaki-budu, ata luma-ming tago sesu oguo kanangaria! Ata nge bong neming. Bong ngaedi-o ka malama tagonga kaba idoki be itanepoa.”

54 Kodeka ditaguraki be Iesus didokimatei be diuauri be tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi pera kanana-lo dilakuaki.

Pita Iaoli Be Ipile Iesus Tago Ikauataki

(Mat 26:57-58, 69-75; Mar 14:53-54, 66-72; Zon 18:12-18, 25-27)

Pita nge lauaba-nao be itagatagadi.
55 Eoa bibia tekedi nge pera ngae aro ditau be tamoata alu nge diboaling be disoaki. Be Pita ilako be disoaki-budu. 56 Makara nge malipilipi aine teke Pita eoa malamakadia-lo isoaki be ite nge ililitia-uia be bokai ipile, “Tamoata ngae nge dialalale-buduru.”

57 Ata Pita iaoli be bokai ipile, “Aine kaiko, ngau tamoata ngara tago ukauataki.”

58 Mukuna-la disoaki nge tamoata teke Pita ite be bokai ipile, “Kaiko di kata.”

Be Pita ikatu be bokai ipile, “Tamoata, ngau tago di kata.”

59 Amari siriki ne teke bokana ilako muri nge tamoata teke ikai-tina be bokai ipile, “Kaiko-ma! Moimoina-tina tamoata ngae nge Iesus diaru disukoaki-buduru. Ngai Galili tamoata kata.”

60 Be Pita itaguraki be bokai ipile, “Tamoata, ngau tago ukaua rakana kata ka kurangarangaki!” Makara nge oaikiki-tina Pita isi ipilepile-la be mang ikatararaua.

61 Mang ikatararaua nge Tanepoa ibuiri be Pita adoado-tina idedei. Adoado-tina idedei nge Pita Tanepoa pilenga ngaedi ilo iandi, “Mang tagona-la ngakatararaua be masa bong toli goaoli be gopile tago kukauataka.” 62 Bokaibe Pita eluku ilako be tang biabia-tina iemaki.

Iesus Ono Dimanai Be Dirautotoki

(Mat 26:67-68; Mar 14:65)

63 Kodeka tamoata maka Iesus dinarinaringi nge ditaguraki be Iesus ono disamanaganaga be dirautototoki. 64 Ono disamanaganaga nge ditaguraki be kusi mapala teke didoki be mata ono disuku be bokai dirarai, “Pile mumuakadi gopile! Naita ka iungko?” 65 Be ditaguraki be ebulo pile kokoko takadi ane diebuloi.

Iesus Iuda* ‘Kansolo’ Nedi Arodi Itui

(Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Zon 18:19-24)

66 Anua izama nge Iuda tamoata nedi bibia moarunga ‘Kansolo’ nedi-o disoaki nge dikabuni be disoaki. Tamoata bibia ngaedi nge Iuda tamoata nedi bibia, tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki. Kodeka Iesus dieluaki be arodi dituiraki. 67 Be tamoata bibia ngaedi bokai dipile, “Gora-kama! Kaiko ka Kristus ki?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Mra-kaming masa lama tago kamaunana.
68 Be mtegi-kaming kana nge masa ma tago kaboadu kamakatuna! 69 Ata kaituka be ngalako masa Tamoata* Natu Nanaranga Kaiboangina-tina luma oana-nao ngasoaki.”

70 Be kaba bokai ditegi, “Bokai nge kaiko Nanaranga Natu ki?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Bokai kapile nge moimoi ka kapile.”

71 Kodeka bokai dipile, “Tago iboadu kababe tamoata takadi tatedi be pile ono daunglako. Ne aoa-nalo be pilenga ambe talongo-doi.”

Copyright information for `MVA