Luke 23

Iesus Pailot Aro Itui

(Mat 27:1-2, 11-14; Mar 15:1-5; Zon 18:28-38)

Kodeka tamoata bibia moarunga ngaedi nge dituirake be Iesus diaromuani be Pailot-lo dilakuaki. Pailot-lo dilakuaki kodeka pile moagili-moagili ono diununglako, be bokai dipile, “Tamoata ngae kite Iuda tamoata be aine nema irerepekidi be zala takadia-lo ilakulakuakidi. Be iraradi Rom ‘Sisa’* nedi moaki ‘tagisi’ dianiani. Ngai nena-la irangaki ngai ka Kristus, be ngai nge anuatanepoa kata.”

Bokaibe Pailot itaguraki be Iesus bokai itegi, “Kaiko Iuda anuatanepoa kandi ki?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “E, kupile-la bokana.”

Kodeka Pailot itaguraki be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata be aine moarunga bokai iradi, “Ngau giriki labu tago teke tamoata ngaenao utealako.”

Ata di dikai-tina be dikatu be bokai dipile, “Sulenga ane be tamoata be aine ilodi iunung ege-ege Zudea kaba-lo. Matamata Galili kaba-lo imarangaki. Be nge ambe makare ipuraki.”

Pailot bokai ilongo nge itegidi, “Tamoata ngae Galili tamoata kata ki?”

Be bong Pailot bokai ilongo Iesus Galili tamoata kata nge Erot-lo inepalako. Bong ngaradia-lo nge Erot ka Galili kaba ipapananuaki. Be Erot kailo nge ambe ipura be Ierusalem-lo isoaki. Erot nge Iesus ruku ilongolongo be irere-tina ngate. Bokaibe bong Iesus dieluaki nge suri diuia-tina. Irere Iesus kilala* kaiboangdi teke ngaememaki be ngate. Be itaguraki be tegi kokoko-tina ane be Iesus itegitegi, ata Iesus tago sesu tegi ne ikatu.

10 Makara be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki makara disoaki nge saringa dimai be pile kaiboangdi Iesus ono dinangalako. 11 Kodeka Erot koai-bagi tamoata ne zaiza ditaguraki be Iesus dingengeri be ono disamanaga. Ono disamanaga-doi, kodeka kusi-sili kanabiabia uarika teke disiliakani be kaba Pailot-lo dinepalako. 12 Bokaibe amarina-la ngarana-lo be Pailot be Erot dieruangamiru. Matamata nge diaru erekai kaoa.

Iesus Ngamate Kana Dipile

(Mat 27:15-26; Mar 15:6-15; Zon 18:38-19:16)

13 Kodeka Pailot itaguraki be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi, be Iuda tamoata nedi bibia be tamoata be aine moarunga ikiladi 14 be bokai iradi, “Tamoata ngae kaeluakana be kapile-ra tamoata be aine tinedi iunung be eung biabia teke damarangaki kana. Bokaibe ubagai be makare mata-mingo be giriki ne uliliti-uia. Ata pile ono kaunglako nge labu tago teke ute. 15 Be ngau-la bokana Erot giriki tago teke ono itealako. Bokai ka kaba kita-lo inepiamai. Kaba kamaita! Giriki tago teke iemaki be iboadu ono umoatea ngapura. 16 Nge bokai ka rautotoka ngapura be mlikitaki be ngalale kana.” [ 17 ‘Pasoba’* bong moarunga-lo nge Pailot bokai imuzimuzi: tamoata uaura-lo disoaki nge maradi teke ngapasiki be ngarubetaki be tamoata be aine ngandi.]

18 Ata tamoata be aine moarunga makara disoaki nge kaikai-la dimere be bokai dipile, “Umoatea ngapura! Barabas gorubetaki be goang-kama!” 19 (Barabas nge eung biabia teke ungguma Rom imarangakadi Ierusalem-lo, be giriki ne takadi nge tamoata takadi iumoatedi. Nge bokai ka uaura-lo isoaki.)

20 Pailot irere Iesus ngalikitaki be ngalale. Bokaibe tamoata be aine makara disoaki nge kababe iakorodi. 21 Ata di dimere be bokai dipile, “Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura! Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”

22 Kodeka Pailot bong tolia bokai iradi, “Bakara ka? Tamoata ngae giriki nangata iemaki? Ngau giriki tago teke uteani be iboadu ono umoatea ngapura! Bokaibe ngau masa mpile be rautotoka ngapura be mlikitaki be ngalale.”

23 Ata di dipipi-tina be dimeremere be dipilepile Iesus kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura. Dimeremere nibe merengadiaba-lo be diuasa. 24 Bokaibe Pailot itaguraki be rerengadi itagadi be kana direretaki nge isumoalataki. 25 Be tamoata maka eung biabia teke ungguma Rom imarangakadi be tamoata iumoatedi nge uaura* pera-lo ka irubetaki be ialale. Tamoata be aine direre ka tamoata ngae rubetaka ipura. Kodeka Pailot itaguraki be Iesus idoki be luma-dio isalangaki be rerengadia-lo ba dabasaki kana nge dabasaki.

Iesus Kai Kapalapala Uauau-o Rokatagaka Ipura

(Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Zon 19:17-27)

26 Makara be dibagai be dialale. Diaromuani be Ierusalem dipereki be dipusikasika nge Sairini tamoata teke ara Saimon dipurakani be didokirepeki be kai kapalapala uauau ono dinangaria be ibazi be Iesus muri itagai. Saimon nge anua sisiki-lo ka Ierusalem ilakolako.

27 Tamoata be aine dum kana-tina-biabia teke nge Iesus itagai. Be aine alu nge dialale-budu. Aine ngaedi nge ditangtang be ilodi nge ditakoro-tina. 28 Makara nge Iesus ibagabuiri be bokai iradi, “Ierusalem aine, moaki ngau katangira. Kam neming be natu-ming kanabe kamatang! 29 Bakara, bong teke masa ngapura, be bong ngaranao masa bokai kamapile, ‘Aine kupidi, be aine tago dinekineki, be aine natu-muku tago sesu diarurungdi nge suridi dauia!’ 30 Bong ngaradi-o ka tamoata masa buku bibia sasalaga bokai daradi, ‘Omaio kamatapuloria!’ be buku mukumukudi bokai daradi, ‘Kamakubati-kama!’
Osea 10:8
31 Bakara, bong kai isi karairai be tamoata bokai dimuzimuzi, ak ngamarango masa rakana ngapura?”

32 Tamoata anakonako rua nge Iesus zaiza be diaromuandi be daumoatedi kana. 33 Kaba aradi Tamoata Pangana Paki-nalo dipura nge kai kapalapala uauau-o dirokatagaki tamoata anakonako ruoti zaiza. Takaia ege oana-nao dirokatagaki be takaia ege ngasi-nao dirokatagaki. 34 Kodeka Iesus itaguraki be bokai ipile, “Mamo, kana ngae diemaki nge gorokakaledi! Tago dikaua rakana ka diememaki!”

Alauri nge guzui teke diemaki be ono kusi ne inangananga nge diuasadi be didoki.

35 Tamoata be aine Iesus ditagai nge ditui be diteate, be Iuda tamoata nedi bibia nge dingengeri be bokai dipile, “Tamoata be aine takadi nge iuketidi. Bokaibe kamalikitakini ngai moimoi be Kristus, Nanaranga ka inangai nge nena-la be ngauketi!”

36 Be koai-bagi tamoata nge dimai be ono disamanaga be. Kodeka ditaguraki be ‘uain’ mangini diani 37 be bokai dipile, “Kaiko moimoi be Iuda anuatanepoa kandi nge nem-la gouketiko!”

38 Iesus atabala nge kai mapala tekenao bokai digere: Ngae Ka Iuda Anuatanepoa Kandi.

39 Anakonako rua Iesus zaiza dirokatagaki-diaru nge takaia bokai ipile, “Kaiko ka Kristus ki? Nem-la gouketiko be keru gouketi-kamairu!”

40 Ata anakonako takaia itaguraki be ruanga bokai iebuloni, “Nanaranga kumatakuri ki tago? Kitato nge mate-doi aoa-nalo ka tasoakito. 41 Ata sururu kitaru tadokiru nge diado. Kitaru giriki taemakiru ka sururu tadokiru. Bokaibe sururu nedaru ngaedi nge muzingadaru ka itagadi be tadokiru. Ata tamoata ngae giriki tago teke iemaki.”

42 Kodeka anakonako ngae bokai ipile, “Iesus, bong anua nem gotanepoa kanana-lo kulako nge ilom ngana.”

43 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Moimoi ka uraiko! Kaituka masa lang* anua-lo gosoaki ngau kitaru!”

Iesus Imate

(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Zon 19:28-30)

44 Amari-soasoatina nge oabubu kateka isukumi nibe ilako rairai amari siriki tolianao bokana. 45 Amari nge ileua be tago imalamalama. Makara nge kusi biabia Nanaranga* pera ne ilona-lo itobitobi nge imasare be ege rua ipura. 46 Kodeka Iesus kaikai-la bokai imere, “Mamo! Mariabakagu lumam-o usalangaki!” Bokai ipile be imate.

47 Rom* tamoata koai-bagi nedi imuamuadi makara ituitui be kaba bokai ita nge Nanaranga irakeaki be bokai ipile, “Moimoina-tina tamoata ngae nge adoadona-tina!”

48 Tamoata be aine moarunga makara dipura be kana ngaedi daita kana kaba bokai dita nge ilodi dinodo-tina be panganadi ditaongaki be dialale. 49 Ata tamoata be aine Iesus dikauataki nge kasauba ditui be kaba ditaita. Be aine maka Galili kaba-lo be ditagatagai nge makara maradi dituitui-budu.

Iesus Kumraka Ipura

(Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Zon 19:38-42)

50 Tamoata teke isoaki ara Iosep. Ngai nge tamoata iauia be adoadona-tina. 51 Anua ne ara Arimatea, ege Zudea kaba-lo. Tamoata ngae nge bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana puraia nge irarapung. Moimoi ngai Iuda* ‘Kansolo’ nedi-o isoaki, ata kana maka ‘Kansolo’ dirangaki be diemaki nge tago isumoalataki. 52 Bokaibe ilako Pailot-lo be Iesus mate nge ikeliaki. 53 Kodeka iori be kusi manipidi zazadi atabalabala-tina tekena-lo isukumi be poda tekena-lo inangalako. Poda ngae nge patu kanabiabia teke ilona-lo ka diemaki, be tamoata matedi isi tago teke makara dinangalako. 54 Amari ngarana-lo ka kangkang dimoatautaungaki, be nge ambe irairai be bong ono manauanga ‘Sabat’* nge ambe ngamarang kana.

55 Aine maka Galili kaba-lo be Iesus ditagai nge Iosep ditagai be poda dite, be baituka Iesus mate dinangai nge ditea-uia. 56 Kodeka pera kandia-lo dimule be ngesi be bureng boaudi kaiboangdi ono matedi diburengrengdi nge dimoataungaki be dieno. Ata bong ono manauanga ‘Sabat’ imai bokana Moses* Mata ne ditagadi be dimanaua.

Copyright information for `MVA