Luke 4

Iesus Toia Ipura

(Mat 4:1-11; Mar 1:12-13)

Bong Iesus Zodan zagura-lo ruku* ono tamalinga ane rukuia ipura be imule nge Oli Spirit ilona-lo ikauri-tina. Be makara be Oli Spirit itaguraki be Iesus ibagalako masaua kaba-lo, be makara amaridi kulemoadi oati isoaki be Satang* itaguraki be itoitoi. Bong makara masaua* kaba-lo isoaki nge kangkang tagotago isoaki. Bokaibe toitoi ngaedi muridi nge ambe tole imate.

Kodeka Satang itaguraki be Iesus bokai irai, “Kaiko Nanaranga Natu nge patu ngaedi goradi be databuli be kangkang dapura.”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile,

‘Tamoata tago masa kangkang-ba ngakangkang be ngasukoaki.’” (Diut 8:3)
Kodeka Satang itaguraki be Iesus etatabala-tina ibagalako kaba tekedia-lo be anua be kaba moarunga kateka-o dieno nge kaituka-tina-la itikini be ita. Be Satang bokai ipile, “Anua be kaba moarunga ngaedi ambe aniagu-doi dipura, be iboadu rerengagu-lo naita miani kana nge miania-ba. Ngau uboadu kaba moarunga ngaedi be kaiboang ono pananuakadi nedi miangko. Bokaibe tukum-o kurokazokuria be kurakeaka masa nem-doi aniam dapura!”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile,

‘Nanaranga nem Tanepoa-la ka gorakerakeaki be ngaia-la ka gomalipilipini.’” (Diut 6:13)
Kodeka Satang itaguraki be Iesus ibagalako Ierusalem-lo be Nanaranga* pera ne atabalanatuka inangai be bokai irai, “Kaiko moimoi be Nanaranga Natu nge nem-la be ea gorokakikolako. 10 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile,

‘Nanaranga masa kaiko kanabe ‘enzel’ ne nganepidi be danarinaringiko uia.
11 Be masa luma-di ane be dasabosaboiko. Bokai masa aem-baba tagona-tina patu-o gototoki.’” (Sam 91:11-12)
12 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile,

‘Nanaranga nem Tanepoa moaki kutoi.’” (Diut 6:16)
13 Satang toitoi moagili-moagili ane be Iesus itoi be kodeka ialale be bong iauia teke irapurapungi be kaba Iesus ngatoi kana.

Iesus Malipi Ne Galili Kaba-lo Imarangaki

(Mat 4:12-17; Mar 1:14-15)

14 Kodeka Iesus kaba Galili kaba-lo imulelako. Be Oli Spirit kaiboang ne nge Iesus-lo dieno. Bokaibe Iesus rangaka nge ege-ege anua be kaba ngara-dialo dilako. 15 Makara be pera nedi ono serereinga-lo isulesuledi be moarunga-tina dilongori nge ara dirakeaki.

Iesus Nasaret Anua-lo Disegeaki

(Mat 13:53-58; Mar 6:1-6)

16 Kodeka Iesus itui be Nasaret anua-lo ilako. Makara ka ilaba be itamoata. Bong ono manauanga ‘Sabat’* tekenao nge pera nedi ono serereinga-lo isili, izamaizama imuzimuzi bokana. Ituirake be ngaleze kana 17 nge ‘propet’* ara Aisaia ‘Buku’ ne diani be ngaleze kana. Kodeka itaguraki be ‘Buku’ iuasari be gere ngaedi ita be ileze,

18 “‘Tanepoa Oli Spirit ne nge oguo isoaki, bakara ngau ka inangaia be tamoata kana nedi tagotago Pile* Uia mangata mrangakadi kana. Tanepoa inepia be kana ngaedi memaki kana: Tamoata uaura-lo disoaki nge rubetaka muzi mangata mrangakadi, matadi leuadi nge miadorakidi be kaba daitaita, tamoata sururu bibia didokidoki nge mrubetakidi,
19 be barasi ono Tanepoa tamoata be aine ne ngauketidi kana nge mangata mrangakadi.’” (Ais 61:1-2)
20 Ileze-doi nge ‘Buku’ iono be tamoata makara imalipilipi iani be isoakiria. Tamoata be aine makara pera* ono serereinga-lo disoaki nge matadi ngaia-doio dinanga bokana 21 itaguraki be bokai iradi, “Kaituka Nanaranga* ‘Buku’ ne kili ngae nge ambe emaka ipura be ikalingo, kalongo-la bokana.”

22 Tamoata be aine makara disoaki nge Iesus dimakaraia-tina, be pile aoa-nalo dipusika nge dikabaki-tina. Ata bokai dipile, “Ngai ka Iosep natu ki taila?”

23 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Moimoina-tina pile kara-mumuakadi ngaedi ane be masa kamaraia, ‘Karai tatate! Nem-la be goaka-uiakiko.’ Be pile takadi masa bokai kamaraia, ‘Kana maka Kaperneam anua-lo kuemaki be kilongoraki nge makare anua-tina nem-lo goemaki.’”

24 Iesus kaba pile ne bokai ibatadi, “Moimoi ka ura-kaming! ‘Propet’* anua-tina nena-lo nge tago iboadu molataka ngapura.

25 “Kamalongo! Moimoina-tina Ilaiza bong nena-lo nge ura tago sesu ipura barasi toli be kapapadi ilodia-lo. Bokaibe tole kanabiabia-tina kaba moarunga-lo ipura. Be bong ngaradia-lo nge narenare kokoko-tina Israel kaba-lo disoaki. 26 Ata bong Ilaiza nepia ipura nge tago ilako narenare ngaedi katana-lo. Tago-la. Nepia ipura nge ilako Zarepat anua-lo, ege Saidon kaba-lo, be narenare teke makara isoaki-lo ilako. 27 Be bokainatuka-la, ‘propet’ ara Ilaisa bong nena-lo nge tamoata kikiri dokiadi kokoko-tina Israel-lo disoaki. Ata tago teke aka-uiaka ipura. Siria-la tamoata Neman ka aka-uiaka ipura.”

28 Tamoata be aine makara pera* ono serereinga-lo disoaki pile ngaedi dilongo nge namadi dira-tina. 29 Kodeka dituirake be Iesus ditaoni be eluku dilakuaki be anua ipereki. Be dilakuaki be buku-makinga ono anua kelia ipura zagedi-o be melu-lo darokakalako kana. 30 Ata Iesus itaguraki be maradi isili be ialale, be anua ngara ipereki.

Iesus Mariaba* Goalaka Teke Itaoni

(Mar 1:21-28)

31 Kodeka Iesus ialale be Kaperneam anua-lo ipura. Anua ngae nge ege Galili kaba-lo ka ieno. Be bong ono manauanga ‘Sabat’-o* nge ilako pera nedi ono serereinga-lo be tamoata be aine isuledi. 32 Tamoata be aine sulenga dilongo nge dipitilaki-tina be sulenga dikabaki. Maka ma pilenga nge dikaiboang-tina be malamakadi otioti.

33 Makara pera* ono serereinga-lo nge tamoata teke isoaki. Mariaba* goala teke mariabaka nge tamoata ngena-lo isoaki. Kodeka tamoata ngae kaikai-la imere be bokai ipile, 34 “Aa! Iesus, Nasaret tamoata! Ba gobasaki-kama kana? Gogamang-kama kana ka kupura ki? Ngau ukaua kaiko naita kata. Kaiko nge Nanaranga tamoata ne, be Kusim Rata!”

35 Be Iesus itaguraki be mariaba* goalaka nge kaikai-la bokai irai, “Aoam gonoti, be tamoata ngarana-lo gopusika!” Kodeka mariaba goalaka ngae nge itaguraki be tamoata ngae makara moarunga arodi kateka-o irokakaria be ipusika be iratu. Bong mariaba goalaka ngae tamoata ngae kateka-o irokakaria nge tamoata ngae tago sesu kania teke ba iuai. Ne iauia-la.

36 Tamoata be aine makara disoaki nge dipitilaki-tina be nedia-la bokai dipile, “Nge rakana sule kaoa? Maka ma kaiboang ne nge dikai-tina be pilenga nge malamakadi otioti be mariaba goalakadi ipile-kaikaidi be dilongolongori!” 37 Bokaibe Iesus rangaka nge ege-ege kaba ngaradia-lo dilako.

Iesus Saimon Raua Aineka Iadoraki

(Mat 8:14-15; Mar 1:29-31)

38 Iesus pera* ono serereinga ipereki be Saimon pera kanana-lo ilako. Saimon roa tina nge more kusi-ragogo igoalangakia-tina be bokai ieno. Bokaibe Iesus dirai be ngadumai kana. 39 Bokaibe Iesus ilako be atabala iboadukulako be more iebuloi be more ileuani. Makara nge Saimon raua oaikiki-tina imarang be kangkang iemakadi.

Iesus Moremore Kokoko-tina Iadorakidi

(Mat 8:16-17; Mar 1:32-34)

40 Amari ambe itaoio nge tamoata be aine ditaguraki be tamoata more bakarairai-bakarairai odio dieno nge Iesus-lo dieluakidi. Be Iesus luma odio inangaria, be moarunga luma odio inangaria nge iaka-uiadi. 41 Be mariaba* goalakadi nge kaba tamoata kokoko-tina-lo be dipusika. Be bong dipusikasika nge bokai dimeremere, “Kaiko Nanaranga Natu!” Ata Iesus itaguraki be iebulodi be tago ilikitakidi be sesu muku dipile. Maka ma mariaba goalakadi dikaua ngai ka Kristus.
Mesaia


Iesus Pile* Uia Mangata Irangaki

(Mar 1:35-39)

42 Anua izama nge anua ipereki be ilako kaba tekedi rubediaba-lo. Ata tamoata be aine dilelelei nibe dite. Dite nge diakoroi be bokai dirai, “Kaba ngaedi moaki kupereki.” 43 Ata Iesus bokai iradi, “Pile Uia ono Nanaranga ngatanepoa kana nge tago makarena-la ka mangata mrangaki kana. Anua takadia-lo mangata mrangaki kana be. Bokai muzi kana ka Nanaranga inepia be upura.” 44 Bokaibe ege-ege kaba ngaradia-lo nge pera nedi ono serereinga-lo isulesuledi be ialalale.

Copyright information for `MVA