Luke 5

Iesus Tagataga* Ne Matamatanatuka Ikiladi

(Mat 4:18-22; Mar 1:16-20)

Bong teke Iesus dang* boakuboaku biabia ara Genesaret zagenao ituitui nge tamoata be aine dipura be dirokateteki be saringa dalako be Nanaranga pilenga dalongo kana. Makara ituitui nge kati rua kabu-lo diele-oro be dieno nge ita. Tamoata ika dokidoki kaoa ka diele be dieno, be dilako be raka kandi diasasaki. Kodeka Iesus ilako be kati takaiana-lo isoakilako. Kati ono isoakilako nge Saimon ne. Bokaibe Iesus itaguraki be Saimon irai be kati ngae dang-lo ielealako be kabu mukuna-ba ipereki. Be makara kati-o isoaki be tamoata be aine isuledi.

Isule-doidi, kodeka Saimon bokai irai, “Kati goelealako dang biatangana-lo be ruangam zaiza raka kana-ming kamarokakilako be ika kamadoki.”

Ata Saimon ikatu be bokai ipile, “Biabiadi, rodo oabubu-lo nge kimamalo-tina, ata ika tago teke kidoki. Ata nge kaiko kupile bokana masa raka kaba ganangalako.”

Be bong raka dinangalako nge ika kokoko-tina didoki be raka kandi ambe dimasaresare. Bokaibe ruangadi kati takana-lo nge dikiladi be dadumadi kana. Dimai be ika kati ruoti ngae-diaru diau nge kati saringatuka dabulolo kana.

Saimon Pita kaba bokai ita nge ilako Iesus aro tuku-nao irokazokuria be bokai ipile, “Tanepoa! Gopereka be goalale! Ngau muzigoala ememaki kata!” Maka ma Pita ruanga zaiza kaba bokai dita ika kokoko-tina didoki nge dipitilaki-tina be ba dapile. 10 Be Saimon ruanga ruoti Zems be Zon nge bokaina-doi dipitilakiru. Zems be Zon nge Zebidi natu ruoti.

Kodeka Iesus itaguraki be Saimon bokai irai, “Taburim moaki ira! Kaituka be ngalako masa tamoata godokidokidi!”
11 Makara nge kati kabu-lo dielelako be kana nedi moarunga dipereki be Iesus ditagai.

Iesus Tamoata Teke Kikiri Dokia Iadoraki

(Mat 8:1-4; Mar 1:40-45)

12 Bong teke Iesus anua tekena-lo isoaki nge tamoata teke kikiri dokia ipura. Bong tamoata ngae Iesus ite nge lili kateka-lo inangalako be bokai iakoroi, “Biabiadi, kusumoala nge bolo oguo dieno gorokaki be mgoaza!”*

13 Be Iesus luma inanaraki be tamoata ngae ono idauraki be bokai ipile, “Ngau usumoala! Gogoaza!” Makara nge oaikiki-tina kikiri dileuani.

14 Kodeka Iesus itaguraki be pile kakai oti be tamoata ngae bokai irai, “Golongo! Kana ngae nge moakina-tina teke kurangakani! Ata golako-soasoa be tamoata* Nanaranga ditabatabai teke ngalilitiko. Ililitiko-doi nge goalale be tabataba* ono goazanga Moses irangaki nge goemaki be ono moarunga dakaua kaiko ambe moimoi kugoaza.”

15 Ata Iesus rangaka nge kodeka dilaba-tina. Bokaibe tamoata dum bibia-tina dipura be pilenga dilongo be moremore iaka-uiakidi. 16 Ata bong kokoko nge Iesus kaba rubediaba-lo ilakolako be iraborabo.

Iesus Tamoata Kaulokuloku Teke Iadoraki

(Mat 9:1-8; Mar 2:1-12)

17 Bong teke Iesus tamoata be aine isulesuledi nge Parasi* alu be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki alu dipura be makara maradi disoaki. Parasi* be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki ngaedi nge anua moarunga Galili kaba-lo be Zudea kaba-lo be Ierusalem anua-lo ka dipura. Be Tanepoa kaiboang ne nge makara dieno be ono Iesus iboadu moremore ngaka-uiakidi. 18 Kodeka tamoata alu tamoata teke kaulokuloku tapou matedi rara-lo dibazi be dipura be pera-lo dasiliaki be Iesus aro danangaria kana. 19 Ata tamoata be aine nge dikoko-tina be tago diboadu dasiliaki. Muzi dira bokana pera boadi-kounao dilako be boazinga teke diemaki be tamoata kaulokuloku nge ere-zirapu be earuma tamoata be aine maradi diurumalako Iesus aro. 20 Bong Iesus kaba bokai ita tamoata ngaedi lama diuni ngai iboadu tamoata kaulokuloku ngae ngadoraki nge bokai irai, “Ruanga, muzigoala nem ambe rokakadialeko dipura.”

21 Makara nge Parasi* be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki nedia-la ilodia-lo bokai dipile, “Tamoata nge naita kata be Nanaranga ono imanai! Nanaranga-la ka iboadu muzigoala ngarokaki!”

22 Ata Iesus pile ilodia-lo dilelelenaki ngaedi nge ikauataki bokana bokai iradi, “Bakara ka pile bokainaina ilo-ming dianiandi? 23 Pile nangatadi ka emakadi tago dira? ‘Muzigoala nem ambe rokakadialeko dipura,’ ki ‘Gotui be goalale?’ 24 Ata nge ono mitiking-kaming kana Tamoata* Natu kateka ngaenao kaiboang ne dieno be iboadu-tina tamoata be aine moarunga muzigoala nedi ngarokakiledi!” Bokaibe tamoata kaulokuloku nge bokai irai, “Ngau ka uraiko! Gotuirake, zirapu nem godokitate be pera kanam-lo golako!”

25 Makara nge tamoata ngae oaikiki-tina ituirake moarunga matadi-o be zirapu ne ibazidi be Nanaranga irakerakeaki be pera kanana-lo ilako. 26 Tamoata be aine moarunga makara disoaki nge dipitilaki-tina be Iesus dikabaki! Taburidi nge dira-tina be Nanaranga ara dirakeaki be bokai dipile, “Kana tailadia-ba kaituka taita!”

Iesus Matiu Ikilai

(Mat 9:9-13; Mar 2:13-17)

27 Kana ngaedi muridi nge Iesus ipusika be ialale. Ialalale nge tamoata ‘tagisi’* dokidoki teke ara Libai pera ne ono ‘tagisi’ dokinga-lo isoaki be ite. Kodeka Iesus itaguraki be bokai irai, “Gotagaia!”

28 Iesus bokai ipile nge Libai itui be kana moarunga ipereki be itagai.

29 Alauri nge Libai moanako biabia teke pera kanana-lo Iesus iemakani. ‘Tagisi’ dokidoki kokoko-tina be tamoata takadi nge disoaki-budu be dimoanakonako. 30 Ata Parasi* alu be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki Parasi* kaoa makara disoaki nge ditaguraki be Iesus tagataga* nena-lo ditotoi be bokai dipile, “Bakara ka ‘tagisi’ dokidoki be muzigoala ememaki zaiza kamoanakonako?”

31 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Tamoata nedi uia tago iboadu karai tatate-lo dalako. Moremore-la ka dilakolako. 32 Ngau tago tamoata adoadodi mkiladi kana ka upura. Tago. Ngau muzigoala ememaki ka mkiladi be ilodi* dabuiri be muzigoala nedi dasegeaki kana ka upura.”

Kangkang Zirau Mata Tegiaka Ipura

(Mat 9:14-17; Mar 2:18-22)

33 Tamoata alu ditaguraki be Iesus bokai dirai, “Zon tagataga ne bong kokoko kangkang diziraurau be rabo nedi Nanaranga ditabatabangakini. Be Parasi* tagataga nedi bokai dimuzimuzi be. Ata kaiko tagataga nem nge moanako be dang sing-la kata ka diteate! Tago sesu kangkang dizirau!”

34 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Iboadu tamoata teke kodeka-ka iroti lou ne goemakidi be moanako ono rotinga nena-lo kangkang tagotago dasoaki ki tago? Tago iboadu! 35 Ata bong tekedi masa dapura be ono moane kodeka-ka iroti nge bagaia ngapura be tago lou ne maradi ngasoaki. Bong ngaradia-lo kodeka lou ne masa kangkang dazirau.”

36 Kodeka Iesus itaguraki be pile ono tonanga ngaedi ane be bokai iradi, “Tamoata tago teke kusi oauoau teke mapala isereki be ono kusi muamua masarenga ioladi. Bokai imuzi masa kusi oauoau ngagamani, be kusi oauoau mapala idoki nge tago iboadu kusi muamua boazinga ngakazoami. 37 Be tamoata tago teke ‘uain’ oauoau idoki be ‘uain’-kusi muamuana-lo inangalako. Bokai imuzi masa ‘uain’ oauoau ngadodoraki be ‘uain’-kusi muamua ngasereki be ‘uain’ ngamoasubu, be ‘uain’-kusi ngagoala. 38 Tago iboadu bokai ngamuzi! ‘Uain’ oauoau-la ka iboadu ‘uain’-kusi oauoau-lo nangalako ngapura. 39 Be tamoata ‘uain’ muamua ising masa ‘uain’ oauoau sing ngasege be bokai ngapile, “‘Uain’ toiraira nge kababe iuia-tina, be ‘uain’ oauoau iuasai.”

Copyright information for `MVA