Luke 7

Rom Tamoata Lama Unianga

(Mat 8:5-13)

Iesus pile ngaedi tamoata be aine iradia-doi, kodeka Kaperneam ilako. Rom* koai-bagi pangana nedi teke tamoata eunung ‘100’ imuamuadi nge makara isoaki. Tamoata ngae malipilipi kana irereretakia-tina nge imore-tina be saringatuka ngamate kana. Rom tamoata ngae Iesus ilongoraki bokana Iuda tamoata bibia alu inepidi be dalako be Iesus darai be malipilipi kana ngaka-uiaki kana. Kodeka Iuda tamoata bibia nge dilako Iesus-lo be diakoroia-tina be bokai dirai, “Ngai tamoata iauia-tina, be iboadu-tina godumai! Ngai kita Iuda irereretakikita-tina, be iduma be pera nema ono serereinga nge ikeli.”

Bokaibe Iesus itagadi be dialale-budu. Iesus ilako be ambe pera isaringai nge Rom tamoata biabia ngae ruanga alu inepidi be bokai dirai, “Tanepoa, moaki nem-la kuilo-bukuiko! Ngau tago tamoata iauia kata be masa kaiko kuboadu pera kanagu-lo gosili. Nge bokai ka tago negu-la be umai be uteko. Maka ma ngau tago tamoata iauia. Ata gopile-ba be malipilipi kanagu ngauia. Bakara, ngau negu-la nge tamoata negu bibia erumadi ka usoaki, be koai-tamoata kokoko erumagu disoaki. Bokaibe ngae bokai mrai, ‘Golako,’ be ngalako. Be ngara bokai mrai, ‘Gomai,’ be ngamai. Be malipilipi kanagu bokai mrai, ‘Kana ngae goemakana,’ be ngaemaki.”

Bong Iesus pile ngaedi ilongo nge ipitilaki-tina, be ibuiri be tamoata be aine ditagatagai bokai iradi, “Ngau ka ura-kaming! Israel-tina-malo ka lama uninga biatanga bokainaina tago teke ute.” 10 Kodeka tamoata pile dieluaki nge Rom tamoata pera kanana-lo dimule. Dimule nge malipilipi ngae iuia be isoaki be dite.

Iesus Narenare Teke Natu Mate Imarangaki

11 Kana iemaki ngae muri nge Iesus itui be Nain anua-lo ilako. Be tagataga* ne be tamoata be aine dum biabia teke ditagai. 12 Iesus anua ngae babaduadua ne taona itaotao nge tamoata teke mate dibazi be dipusikasika. Tamoata mate nge aine narenare kata natu, be natu ngae nge tekena-la. Tamoata be aine kokoko-tina anua ngarana-lo nge narenare ngae zaiza dialalale-budu. 13 Bong Tanepoa aine ngae ite nge ilo itagaia-tina be bokai irai, “Moaki kutang!”

14 Kodeka Iesus ilako be kati-boadikou ono dinangalako be dakumraki kana nge ono idauraki, be tamoata maka tamoata mate dibazibazi nge ditui. Kodeka Iesus bokai ipile, “Tamoata amuna, ngau ka uraiko, gomarang!” 15 Makara nge tamoata mate nge imarangrake be isoaki, be itaguraki be ipilepile. Kodeka Iesus itaguraki be tamoata ngae idoki be tina iani.

16 Tamoata be aine moarunga makara nge dipitilaki-tina be ditaguraki be Nanaranga dirakeaki. Be bokai dipile, “‘Propet’* teke ara biabia-tina ambe marada ipura. Nanaranga ambe tamoata be aine ne ngadumadi kana be ipura!” 17 Makara nge Iesus rangaka ngaedi ege-ege Zudea kaba-lo be kaba moarunga makara saringa dieno-lo dilako.

Iesus Be Zon Baptais

(Mat 11:2-19)

18 Be Zon Baptais tagataga* ne dialale be kana moarunga ngaedi nge Zon dirangakini. Kodeka tagataga ne rua ikila-diaru 19 be inepi-diaru be Tanepoa-lo dalakoru be bokai dategiaru kana, “Kaiko ki naita ka Zon irangaki ngapura kana, ki tamoata takaia garapungi?”

20 Dialale be Iesus dipurakaniaru nge bokai ditegiaru, “Zon Baptais inepi-kamairu be bokai gategiko-ru kana ka kipura-ru, ‘Kaiko ki naita ka ngapura kana, ki tamoata takaia garapungi?’”

21 Bong tamoata ruoti ngae-diaru Iesus dipurakaniaru nge Iesus ambe tamoata more be goala odio dieno nge iaka-uiauiakidi, be mariaba goalakadi tamoata ilodia-lo disoaki nge itaotaodi, be tamoata matadi leuadi nge iadoadorakidi be kaba ditaita. 22 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata Zon pilenga dieluakiru nge bokai ira-diaru, “Kamamuleru be kana kaitaru be pile kalongoru nge Zon kamarangakiniaru: Matadi leuadi ambe kaba ditaita, aedi matedi ambe dialalale, kikiri dokiadi ambe digoaza, kungizadi ambe pile dilongolongo, matedi ambe marangakadi dipura be nedi uia disoaki, be Pile* Uia ambe tamoata kana nedi tagotago-lo mangata rangaka ipura. 23 Be bokai kamarai: tamoata naita ngau tago ilo iruataka nge suri dauiani!”

24 Tamoata Zon pilenga dieluakiru ambe dialale-ru nge Iesus tamoata be aine moarunga Zon bokai irangakadi, “Bong lulu kaba-lo kalako be Zon kamate kana nge rakana-tina kata ka kamate kana ka kalako? Lulua kata oasa ieuieuri ka kamate kana ka kalako ki rakana? 25 Tago nge rakana-tina ka kamate kana ka kalako? Tamoata ngazing uia inangananga kata ka kamate kana ki rakana? Tago-la! Maka ma tamoata ngazing uia dinangananga nge boaduboadudi be anuatanepoa pera kandi bibia-lo ka disukoaki! 26 Kamaraia! Rakana-tina ka kamate kana ka kalako? ‘Propet’* kata ki? E, ‘propet’ kata! Ata ngau ka ura-kaming. Tago ‘propet’-ramoba kata. Ngai kaba iuasa-tina! 27 Ngai ka rangaka bokainatuka geretadi dipura,

‘Ngau masa pile eleluaki negu teke mnepi be arom ngamua. Ngai ka zalakam ngauasari be ngamua be gotagai kana.’ (Mal 3:1)
28 “Ngau ka ura-kaming! Tamoata moarunga makare kateka-o nekiakadi dipura maradi nge Zon iuasa-tina. Ata tamoata naita bong* ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo ara ialaurituka nge tamoata ngae Zon iuasai be ara ilaba-tina!”

29 Tamoata be aine moarunga be tamoata ‘tagisi’* dokidoki pile ngaedi dilongo nge dipile Nanaranga mata ne diado-tina, bakara di nge Zon ka ruku* ono tamalingaa oti irukudi. 30 Ata Parasi* be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki nge Nanaranga labu ne ono ngadumadi kana nge disegeaki, bakara Zon tago ruku ono tamalinga oti irukudi.

31 Nge bokai ka Iesus pile ne ngaedi ibatadi be bokai ipile, “Tamoata be aine kaituka makare disoaki masa rakana oti odio mtonanga? Di nge rakana bokana? 32 Di nge natu-muku malala-lo disoaki be nedia-la diekilaulau-ri bokana. Uko takaia ngataguraki be uko takaia bokai ngarai,

‘Keka oagu kipalita-kaming, ata tago kaoagu. Mate rang kidoki, ata tago katang.’
33 “Bakara, bong Zon Baptais ipura be kangkang izirau be ‘uain’ tago isingsing nge kam bokai kapile, ‘Mariaba* goalaka ilona-lo isoaki.’ 34 Ata Tamoata* Natu ipura be imoanakonako be ‘uain’ isingsing nge bokai kapile, ‘Tamoata ngae kamate! Moanakonga dilaba-tina be ‘uain’ sinumanga dira-tina! Tamoata ‘tagisi’* dokidoki be “muzigoala ememaki” ruangadi kata!’ 35 Ata tamoata be aine rangguma Nanaranga kauanga malaidi didoki nge ambe ditiking-kaming Nanaranga kauanga nge kalingodi be moimoi.”

Aine Muzigoala Ememaki Teke

36 Parasi* teke Iesus ialului be damoanako-buduru kana. Bokaibe Iesus ialale be Parasi* ngae pera kanana-lo isili be isoakiria be ngamoanako kana. 37 Anua ngaena-lo nge aine teke isoaki. Aine ngae nge muzigoala mata-la itagatagadi. Bong aine ngae bokai ilongo Iesus Parasi* ngae pera kanana-lo imoanakonako nge bureng boaudi rongorongo bulo tekena-lo ieno nge idoki be ipura 38 be Iesus muri ae-babadi zagedi-o itui be itangtang be mata-dangi ane be Iesus ae-babadi itutuburi. Kodeka donga ane be Iesus ae-babadi iutuni. Iutu-doi kodeka ae-babadi nge iaroki be bureng* boau rongorongo idoki be ono iburengdi.

39 Bong Parasi* maka Iesus moanako-lo ialului kaba bokai ita nge nena-la bokai ipile, “Tamoata ngae moangi be ‘propet’* kata nge iboadu ngakaua naita kata ka ono idaudauraki, be iboadu ngakaua aine ngae bakarairai kata! Aine ngae nge muzigoala ememaki kata!”

40 Kodeka Iesus bokai ipile, “Saimon, ngau kana teke mrangakaniko kana.”

Be Parasi ngae bokai ipile, “‘Tisa,’* goraia!”

41 Be Iesus itaguraki be bokai ipile, “Tamoata ‘mone’ negenege teke oti ne tamoata rua-lo dieno. Tamoata takaia oti nge ‘500 kina,’ be takaia ‘50 kina.’ 42 Ata tamoata ngae-diaru tago diboaduru oti* nediaru ngaedi nge dakaturu. Bokaibe tamoata ngae oti nediaru ngaedi nge irokakile-diaru. Bakara ilom ipile? Nangata ka masa tamoata ngae ngarereretakia-tina?”

43 Be Saimon ikatu be bokai ipile, “Ngau ilogu ipile tamoata maka oti ne bibia rokakadia-le dipura.”

Be Iesus bokai ipile, “Kupile-tina uia!”

44 Kodeka Iesus ibuiri be aine ngae italari be Saimon bokai irai, “Aine ngae kute? Ngau pera kanam-lo usili, ata dang tago kuiana be ae-gu ono uasaki. Ata aine ngae mata-dangi ane be aegu iasaki be donga ane iutu. 45 Kaiko tago kuaroka, ata aine ngae bong pera kanam-lo usili nge aegu babadi iaroroki-la nibe imai-ba kaituka-tina. Tago sesu imanaua. 46 Kaiko tago bureng panganagu-o kunangai, ata aine ngae bureng* boau rongorongo ane be aegu babadi iburengdi. 47 Bokai ka ngau uraiko! Reretaka mata ne bibia ngaedi nge ambe ono ne mangata inangai muzigoala nena-ra kokoko-tina, ata ambe rokakadia-le dipura. Ata tamoata naita muzigoala ne mukudi be rokakadia-le dipura nge ne mangata inangai reretaka mata ne mukumukudi.”

48 Kodeka Iesus itaguraki be aine ngae bokai irai, “Muzigoala nem ambe rokakadialeko dipura!”

49 Iesus bokai ipile nge lou takadi makara moanako-lo disoaki-budu nge bokai dipile, “Nge naita kata, be iboadu muzigoala ngarorokaki?”

50 Ata Iesus aine ngae bokai irai, “Ilo-uialo be goalale! Lama uniangam ka iuketiko!”

Copyright information for `MVA