Luke 8

Aine Iesus Ditagatagai

Alauri nge Iesus ege-ege anua bibia be sisiki-lo ialalale be Pile* Uia bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge mangata irangarangaki be ialalale. Be tagataga* ne kulemoa-be-rua nge dialalale-budu. Be aine alu mariaba* goalakadi ilodia-lo taonadi dipura be alu more goalakadi odio dieno be adorakadi dipura nge ditagadi. Teke nge Magdala aine ara Maria. Ngaia-lo ka mariaba goalakadi lima-rua taonadi dipura. Teke ara Zoana. Zoana roa ara Kuza, be Kuza nge Erot pera kanana-lo kana ne moarunga ipapananuaki. Teke ara Susana, be aine kokoko-tina takadi. Aine ngaedi nge kana nedi oti be Iesus tagataga ne zaiza malipi nedia-lo didumadumadi.

Tamoata Kangkang-patu Iliki Ono Tonanga Ipura

(Mat 13:1-9; Mar 4:1-9)

Tamoata be aine nge kokoko-la be Iesus-lo dipurapura. Anua moarunga-lo be dipurapura nibe dum kana-tina-biabia teke diemaki. Kodeka Iesus itaguraki be pile ono tonanga ngae iradi, “Tamoata kangkang tanotano teke ialale be uma kanana-lo kangkang-patu iliki. Bong ilikiliki nge kangkang-patu alu zala muku ono alalenga-lo disapasiria, be duaposakadi dipura be mang dipura be dikang. Alu kateka garaparapanao disapasiria be dirauposa, ata kateka ibaradega be dang-ka tago. Bokaibe dimarango. Takadi moamoaesa maradi disapasiria, be moamoaesa dilaba be disukum be dileua. Be alu kateka iauia-o disapasiria, be didula be dilaba be kangkang dipuraki. Kangkang-patu likiradi dipura nge teke-teke kangkang tamoatadi-lima dipuraki.”

Be pile ngaedi ono ngamambuaki kana nge Iesus bokai ipile, “Kungi-ming ono pile longonga dieno nge kamalongo!”

Pile Ono Tonanga Labudi

(Mat 13:10-17; Mar 4:10-12)

Kodeka tagataga* ne Iesus bokai ditegi, “Pile ono tonanga ngae labu baituka?”

10 Be Iesus bokai iradi, “Bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana labu sikita kauataka nge ambe kam ania-ming ipura. Ata tamoata be aine takadi nge pile ono tonanga ane be uraradi. Bokai masa

‘moimoi matadi masa kaba daita be daitaita, ata masa kana tago teke date. Moimoi pile masa dalongo be dalongolongo, ata masa pile tago teke labu dakauataki.’ (Ais 6:9)

Kangkang Likiliki Labu Pasika Ipura

(Mat 13:18-23; Mar 4:13-20)

11 Kodeka Iesus bokai ipile, “Pile ono tonanga ngae labu bokai: Kangkang-patu nge Nanaranga pilenga. 12 Kangkang-patu zala mukuna-lo disapasiria nge tamoata pile dilongo bokana, ata Satang* ipura be pile ngaedi ilodia-lo ka ipasi be idokiledi. Satang tago irere tamoata ngaedi lama dauni be uketadi dapura. 13 Kangkang-patu kateka garaparapanao disapasiria nge tamoata pile dilongo be suri-uialo be didoki bokana. Ata ziridi tagotago. Bokaibe uanana tago sasalaga lama diuni. Be bong toitoi dapura nge oaikiki-tina datapulo. 14 Moamoaesa maradi disapasiria nge tamoata pile dilongo bokana. Ata ilo-buku be ‘mone’ be suri-uia kateka ngaena-onaona ilodi dibukubukutaki, be kana ngaedi ditaguraki be ditapadi bokana. Bokaibe tago dimalai. 15 Ata kangkang-patu kateka iauia-o disapasiria nge tamoata pile dilongo be didokimatedi bokana. Tamoata bokainaina nge ilodi adoadodi be uia-ba, be dikaiboang be disoaki-la be kalingodi dipura.

Baratui Ono Tonanga Ipura

(Mar 4:21-25)

16 “Tamoata tago teke baratui ibulai be tabira-baba oti ikubati ki bagi ono enonga eruma inangai. Tago! Ibulai masa ngadoki be baratui kabadia-lo nganangai be tamoata naita pera-lo isili nge iboadu baratui malamaka ngaita. 17 Bakara, kana moarunga zumkakadi dipura masa kadanga-lo nangadi dapura, be kana moarunga kubatadi dipura masa kauatakadi dapura be kakatadi dapura be mangata daeno. 18 Nge bokai ka pile baituka be kalongo nge kamakauakaua-tina uia! Tamoata naita kana dienoni masa kokoko-la be ania ngapura. Ata tamoata naita kana ne tago, masa dokiadia-le dapura. Moimoi masa ilo ipileni kana ne otioti, ata masa dokiadia-le dapura.”

Iesus Tina Be Taritoka

(Mat 12:46-50; Mar 3:31-35)

19 Iesus tina be taritoka dipura be date kana, ata tamoata be aine dikoko-tina. Bokaibe tago iboadu dasaringai. 20 Makara nge tamoata teke Iesus bokai irai, “Tinam be taritokam dateko kana be eluku dituitui.”

21 Kodeka Iesus itaguraki be moarunga makara disoaki bokai iradi, “Tinagu be taritokagu nge tamoata be aine maka Nanaranga pilenga dilongolongo be ditagatagadi.”

Iesus Anua-goala Teke Iaka-maliei

(Mat 8:23-27; Mar 4:35-41)

22 Bong teke Iesus tagataga* ne bokai iradi, “Dang* biabia Galili ege takaianao talako.” Bokaibe kati rebareba tekenao dibuli be dang ege takanao dalako kana. 23 Dang biabia-lo direbareba nge Iesus ienosoa. Makara nge oaikiki-tina anua-goala teke dang biabia-lo ipura, be kati-lo ambe dang ikauriuri, be ambe saringatuka giriki daita kana.

24 Kodeka tagataga ne dilako be Iesus dianguni be bokai dirai, “Biabiadi, Biabiadi! Ambe taleua kana!”

Be Iesus iturake be oasa be anua-goala dang-lo dipura nge kaikai-la iradi be malino ibala.
25 Kodeka tagataga ne bokai itegidi, “Lama unianga-ming inanga dieno?”

Ata dia-ra taburidi dira be Iesus dikabaki be bokai dipile, “Tamoata ngae naita kata? Oasa be nugunugu ipile-kaidi be pilenga dilongo!”

Tamoata Teke Mariaba* Goalakadi Ilona-lo Disoaki

(Mat 8:28-34; Mar 5:1-20)

26 Makara be direba be dilako be kaba aradi Gerasin-lo dipura. Galili kaba-lo be adoado-la goreba masa makara kaba ngaradia-lo gopura. 27 Be bong Iesus kabu-lo ituilako nge anua-marau teke mariaba goalaka ilona-lo isoaki nge ipurakani. Ambe uanana sasalaga-tina nemoala-ba ialalale, be pera tago tekena-lo isukoaki. Buna* ono matedi kumrakadi dipurapura-lo isukoaki. 28 Bong tamoata ngae Iesus ite nge ipi-tina be imere be Iesus ae-nalo itapuloria be bokai ipile, “Iesus, Nanaranga Atabalabala-tina Natu, ba gobasaka kana? Ngau uakoroiko, moaki sururu kuiana!” 29 Tamoata ngae bokai ipile, bakara, Iesus nge ambe mariaba goalaka tamoata ngae ilona-lo nge itaotaoni. Ambe bong kokoko-tina mariaba goalaka ngae tamoata ngae idokimatei. Kaleti oarige ‘seng’ ane be ae be luma diuauau, ata itototo. Be mariaba goalaka ngae nge tamoata ngae ibagabagai be kaba tamoata tagongana-lo ialalaleaki.

30 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai itegi, “Aram bakara?”

Be tamoata ngae ikatu be bokai ipile, “Aragu ‘Labara.’”

Maka ma mariaba goalakadi kokoko-tina tamoata ngae ilona-lo disoaki. Nge bokai ka ara ‘Labara’ kana ipile.

31 Makara nge mariaba goalakadi ngaedi Iesus diakoroi be bokai dirai, “Moaki boazinga biabia kabi tagotago-lo kunepi-kamailako.”

32 Saringa makara nge boro ulunga teke buku muku teka zagena-o diramomomo be disoaki. Bokaibe mariaba goalakadi tamoata ngae ilona-lo nge Iesus bokai diakoroi, “Gosumoala be boro ulunga ngara ilodia-lo gasili!” Be Iesus isumoala. 33 Be bong mariaba goalakadi tamoata ngaena-lo be dipusika nge dilako boro ulunga ngaena-lo disili. Be boro ngaedi dipanana dilako garangakadi-o be dang-lo disapasilako be dang dising be dimoaloba.

34 Bong tamoata boro akolakola kaba bokai dita nge dipapanana-la be dilako anua-lo be kaba makara saringa dieno-lo be kana dipura ngaedi nge dirangaki. 35 Be tamoata be aine makara nge dipura be kana ngaedi dipura daita kana. Be bong Iesus dipurakani nge tamoata maka mariaba goalakadi ilona-lo taonadi dipura nge Iesus aena-lo isoaki be dite. Ambe kusi inangananga be ngaonga dileua be isoaki be dite. Kaba bokai dita nge taburidi dira-tina. 36 Kodeka tamoata kaba dita nge dilako be bakara be tamoata ngae iuia nge tamoata be aine makara diradi. 37 Makara nge tamoata be aine kaba ngaradia-lonalona nge taburidi dira-tina. Bokaibe Iesus dirai be Gerasin kaba ngapereki kana. Kodeka Iesus kati-o ibuli be ialale.

38 Tamoata maka mariaba* goalakadi ilona-lo taonadi dipura nge Iesus iakoroi be dalale-buduru kana. Ata Iesus inepi be bokai irai, 39 “Anua nem-lo gomule be kana moarunga Nanaranga iemakiniko nge gorangaki.” Bokaibe tamoata ngae ialale be ege-ege anua ngarana-lo ilako be kana moarunga Iesus iemakini nge irangaki.

Natu Aine Mate Be Aine Moremore

(Mat 9:18-26; Mar 5:21-43)

40 Bong Iesus kababe dang biabia ege takanao imule-lako nge tamoata be aine dum kanabiabia teke suri-uia oti be didoki. Tamoata be aine ngaedi nge dirapurapungi be disoaki. 41 Kodeka tamoata teke ara Zairus ipura. Tamoata ngae nge pera nedi ono serereinga-lo muamua nedi kata. Ipura nge ilako be Iesus ae babadia-lo itapuloria be bokai iakoroi, “Pera kanagu-lo gomai. 42 Natugu aineka surikaka barasi ne kulemoa-be-rua ambe imatemate!” Bokaibe Iesus itui be itagai.

Iesus zala-o ialalale nge tamoata be aine kokoko-tina ditagai. Tamoata be aine nge dikoko-tina be odio-banao ipopopokaki.
43 Aine teke dara iuni be ambe barasi kulemoa-be-rua imambuaki nge makara maradi ialalale. ‘Mone’ ne surikakadi nge ambe tamoata more adoadoraki iandi be ono dadoraki kana, ata tago teke iboadu ngadoraki. 44 Bokaibe aine ngae Iesus muri ipura be Iesus kusi-sili ne salagalaga nge zage idoki. Makara nge oaikiki-tina dara unianga ngaedi nge dileua.

45 Kodeka Iesus bokai ipile, “Naita oguo idauraki?”

Moarunga makara diaoli bokana Pita bokai irai, “Biabiadi, tamoata be aine dikoko-tina be omo dipopopokaki!”

46 Ata Iesus itaguraki be bokai ipile, “Tamoata teke oguo idauraki! Ngau ukaua kaiboang negu alu dipusika!”

47 Aine ngae kaba bokai ita ambe kauataka ipura nge ilako be Iesus ae babadia-lo itapuloria. Kodeka makara tamoata be aine moarunga matadi-o ka Iesus irai bakara ka ono idauraki, be bakara be oaikiki-tina iuia. 48 Makara nge Iesus aine ngae bokai irai, “Natugu, lama uniangam ka iemakiko be kuia! Ilo-uia ngaenoniko be goalale!”

49 Iesus isi bokaina-la ipilepile be tamoata teke Zairus pera kanana-lo ka ipura be Zairus pile bokai ieluakini, “Natum aineka ambe imate! ‘Tisa’* moaki kaba kuilo-bukui!”

50 Iesus bokai ilongo nge Zairus bokai irai, “Taburim moaki ira! Lama-ba ka gouni! Natum masa ngauia!”

51 Iesus ilako be Zarius pera kanana-lo ipura nge itaguraki be moarunga ibabaridi be tago teke pera ilona-lo isili. Kodeka Pita, Zon be Zems, be natu-la aine ngae tina be tama ka ibagadi be disili-budu. 52 Tamoata be aine nge kokoko-tina dipura be natu aine ngae dinodonodomi be ditangitangiri be disoaki. Kodeka Iesus bokai iradi, “Moaki katang! Natu ngae tago imate! Ngena ieno-ba!”

53 Iesus bokai ipile nge tamoata be aine makara disoaki ditaguraki be Iesus dingengeri. Maka ma di dikaua natu aine ngae ambe imate! 54 Ata Iesus itaguraki be natu aine ngae luma takaianao idauraki be bokai ipile, “Natu-muku, gomarang!” 55 Makara nge natu ngae mariabaka imule be oaikiki-tina imarang-rake. Kodeka Iesus iradi be kangkang muku dani be ngakani kana. 56 Natu aine ngae tina be tama nge dipitilaki-tina be ba dapile. Ata Iesus bokai ira-diaru, “Kana ngae nge moakina-tina teke karangakaniaru!”

Copyright information for `MVA