Matthew 11

Zon Baptais Tamoata Inepidi Be Dipura

(Luk 7:18-35)

Iesus tagataga ne kulemoa-be-rua pile ngaedi iradia-doi kodeka ialale be anua makara saringa dieno Galili kaba-lo isulesule be Nanaranga pilenga mangata irarangaki be ialalale.

Zon Baptais nge uaura-lo isoaki be Kristus malipinga ilongoraki. Bokaibe tagataga ne alu inepidi be Iesus-lo dilako be bokai ditegi, “Gora-kama! Kaiko ka toira rangakam ipura be gopura kana ki takaia garapungi?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kamamule Zon-lo be pile kalongo be kana kaita nge kamarangakini. Bokai kamarai: Matadi leuadi ambe kaba ditaita, aedi matedi ambe diuia be dialalale, kikiri dokiadi ambe digoaza,* kungizadi ambe pile dilongolongo, matedi ambe dimarang be nedi uia disoaki, be tamoata kana nedi tagotago ambe Nanaranga Pile* Uia ne dilongo. Tamoata naita ngau tago ilo-ruataka nge suri dauia!”

Zon tagataga* ne ambe dialalale nge Iesus itaguraki be Zon bokainatuka tamoata be aine moarunga irangakadi, “Bong Zon lulu kaba-lo kamate kana be kalako nge rakana-tina kata ka kamate kana ilo-ming dipile? Lulua kata oasa ieueuri ka kamate kana ka kalako ki rakana? Tago lulua nge rakana-tina kata ka kamate kana ka kalako? Masa tamoata kusi be ngazim uia inangananga kata ka kamate kana ka kalako? Tago-la! Kusi uia be ngazim uia nangananga nge anuatanepoa bibia pera kandia-lo ka disukoaki. Kamaraia! Rakana-tina ka kamate kana ka kalale? ‘Propet’* kata ki? E! Moimoi ka ura-kaming! Kana kate nge tago ‘propet’-la kata ka kate. Kana kate ngara nge ‘propet’ kata, be kababe atabala-tina be iuasa-tina. 10 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo nge Zon ka bokai rangaka ipura:

‘Ngau masa pile eleluaki negu teke mnepi be arom ngamua. Ngai ka zalakam ngauasari be ngamua be gotagai kana.’ (Mal 3:1)
11 “Moimoi ka ura-kaming! Tamoata moarunga kateka-o nekiakadi dipura toira be imai nge Zon Baptais iuasadi be ara ilaba-tina! Ata tamoata naita bong* ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo ara ialaurituka nge Zon iuasai be ara atabala-tina ieno. 12 Bong Zon matamatanatuka pile ne isuletaki nibe imai kaituka nge bong ono Nanaranga ngatanepoa kana ambe pangana izelekia-la be ilako-la be ieno. Be tamoata panganadi patu bokana ambe didoki-reperepeki. 13 Bakara, Moses be ‘Propet’* moarunga nge pile mumuakadi dipilepile nibe imai Zon-lo daga. 14 Bokaibe pilengadi digere moimoi kana kapile be kadoki nge bokai kamalongo: Zon nge moimoi be Ilaiza. Toira be rangaka ipura ngai masa ngapura mua. 15 Kungi-ming otioti nge pile kamalongo!

16 “Tamoata be aine bong ngaedia-lonalona masa rakana oti mtonangadi? Di nge natu-muku malala-lo digong-gong bokana. Uko teke ruangadi takadi dikiladi be bokai diradi:

17 ‘Oagu kipali-kaming, ata tago kaoagu.

Mate rang kidoki-kaming, ata tago katang.’

18 “Maka ma bong Zon ipura be kangkang be ‘uain’ izirau nge moarunga bokai dirangaki, ‘Mariaba* goalaka ilona-lo isoaki.’ 19 Ata bong Tamoata* Natu ipura be imoanakonako be ‘uain’ isingsing nge bokai dirangaki, ‘Tamoata ngae kamate! Moanakonga be dilaba-tina, be ‘uain’ isingsing! Ngai ‘tagisi’* dokidoki be muzigoala ememaki ruangadi.’ Ata Nanaranga ambe malipinganaba-lo be kaba bokai taita Nanaranga kauanga malaidi nge moimoi be kalingodi.”

Anua Nangatadi Nanaranga Pilenga Tago Dilongo

(Luk 10:13-15)

20 Kodeka Iesus itaguraki be anua maka kilala ne kaiboangdi kokoko-tina iemaki kanana-lo nge iauadi, bakara anua-marau ilodi tago dibuiri be muzigoala nedi disegeaki. Bokai iauadi, 21 “Ue! Kaiko Korazin anua. Kumakadoma-tina! Abe-ma kuleua-re! Ue! Kaiko Betsaida anua. Kumakadoma-tina! Abe-ma kuleua-re! Kilala* kaiboangdi kam-lo uemaki Taia anua be Saidon anua-lo memaki bokana nge ambe norane be ngado* kusi dananga be apoang-lo dasoaki be ono kaua ngapura di ambe ilodi* dibuiri be muzigoala nedi disegeaki. 22 Ngau ka ura-kaming! Bong* biabia ono giriki adorakangao masa Nanaranga Taia be Saidon ilo muku ngatagadi, ata kam masa tagona-tina muku ilo ngataga-kaming! 23 Be kaiko Kaperneam nge nem-la be lang-lo gokautakingakiko kana! Tagona-tina kuboadu! Eoa tago matemate-lo rokakamlako ngapura kana! Kilala kaiboangdi kaituka kaiko-lo emakadi dipura tongira Sodom anua-lo emakadi dapura bokana nge ambe Sodom anua kaituka ngaeno-la. Tago ngaleua. 24 Ngau ka urakaming! Bong* biabia ono giriki adorakangao masa Nanaranga Sodom anua ilo muku ngatagai. Ata kaiko Kaperneam masa tagona-tina muku ilo ngatagaiko!”

Gomai Be Gomanaua

(Luk 10:21-22)

25 Bong ngaradia-lo be Iesus bokai ipile, “Mamo! Kaiko ka lang be kateka Tanepoa nedi. Kana ngaedi nge tamoata kauakauadi be tamoata sule-lo dilako tago kuitikingdi. Ata natu mukumukudia-tina nge mangata kuitikingdi. Bokai kumuzi be uperuiko-tina! 26 E, Mamo! Moimoi be kana ngaedi nge rerengam-tina-lo be suri-uiatina nem-lo ka kuemaki.

27 “Kana moarunga ambe Tama-gu lumagu-o isalangaki. Maka ma tamoata tago teke Natu ikauataki. Tama-la ka Natu ikauataki. Be bokainatuka-la, tamoata tago teke Tama ikauataki. Natu-la ka Tama ikauataki. Ata tamoata be aine nangatadi Natu ireretakidia-la ka masa Natu ngataguraki be Tama mangata ngaitikingdi.

28 “Kaiko naita malipi kaiboangdi kudokidoki be kana moatubudi kubazibazi be kumamalo-tina nge ngau-lo gomai be manaua miangko. 29 Suku ono moatubu bazinga negu godoki be omo gonangaria, be sule oguo godoki. Maka ma ngau muzingagu nge malielie-ba be uia-ba, be ilogu-lo be negu-la ubalabalaka. Bokaibe ngau-lo ka manaua uia goita kana. 30 Maka ma suku ngau miangko be ono kana gobazidi kana nge tago imoatubu, be kana moatubudi omo mnanga kana nge baziadi tago dira!”

Copyright information for `MVA