Matthew 14

Zon Baptais Matenga

(Mar 6:14-29; Luk 3:19-20, 9:7-9)

Bong ngaradia-lo nge Erot Galili kaba lasa-tanepoa nedi bokana isoaki be Iesus ilongoraki. Kodeka Erot itaguraki be tamoata ne bibia bokai iradi, “Moimoina-tina Zon Baptais ka mate-lo be imarang. Bokai ka kaiboang ono kilala* kaiboangdi emakinga bokainaina dienoni.”

Erot ka ipile be Zon oarige ane diuauri be uaura* pera-lo dinangai. Erodias lili-nao ka uaura-lo inangai. Erodias nge Erot taritoka Pilip roa. Zon Baptais izamazama Erot bokai irarai, “Erodias kuati nge mata neda-lo tagona-tina iuia.” Erot nge Zon ngaumoatei kana, ata Iuda imatakuridi. Bakara, Iuda tamoata be aine dipile Zon nge ‘propet’* kata.

Bong teke bong ono Erot tina inekiaki dipura nge Erodias natu aineka ipura be Erot ruanga zaiza ioagudi. Makara nge Erot suri diuia-tina. Kodeka Erot itaguraki be natu aine ngae pile* tago tototo ane be bokai irai, “Moimoina-tina ka uraiko! Kana kureretaki be kurangaki masa miangko!” Erodias nge ambe natu iraia-doi. Bokaibe natu aine ngae bokai ipile, “Kaituka-tina makare be Zon Baptais pangana tabira tekena-lo be goana.” Erot bokai ilongo nge ilo ibuku-tina. Ata ambe lou ne matadi-o be pile tago tototo iemaki. Bokaibe ipile be natu aine ngae rerenga ditagadi. 10 Be inepidi be dilako uaura pera-lo be Zon dudu ditotoki. 11 Kodeka pangana didoki be tabira tekena-lo dinangalako be natu aine ngae diani be tina-nalo ilakuaki. 12 Alauri nge Zon tagataga* ne dipura be Zon tamoata dibagai be dikumraki. Dikumrakia-doi kodeka dialale be Iesus dirai.

Iesus ‘5,000’ Tamoata Moane Kangkang Iandi

(Mar 6:30-44; Luk 9:10-17; Zon 6:1-14)

13 Iesus Zon rangaka ilongo nge kaba ngaradi ipereki be kati tekenao ibuli be kaba tekedi tamoata tagongana-lo ilako. Tamoata be aine kokoko-tina dilongoraki nge anua nedi dipereki be ae-dialo ditagai. 14 Iesus kati-o be inokuria be tamoata be aine kokoko-tina itedi nge ilo itagadia-tina. Be moremore kokoko iadorakidi.

15 Rairai-tuka nge tagataga ne dimai be bokai dirai, “Ambe irairai-tina be kaba ngaedi nge masauaba-tinao ka dieno. Tamoata be aine anua-lo gonepidialako be kangkang kandi dazaza.”

16 Ata Iesus ikatu be bokai ipile, “Bakara ka dalale? Kam kangkang kamandi be dakang.”

17 Be di dikatu be dipile, “Kangkang kana-ma tago. ‘Bereti’-la lima be ika rua ka maka dieno!”

18 Kodeka Iesus bokai ipile, “Kamadokimai.” 19 Kodeka tamoata be aine iradi be siresire-o disoakiria. Disoakiria kodeka ‘bereti’ lima be ika rua idoki be lang-lo itadalako be Nanaranga iperui. Kodeka ‘bereti’ isare be tagataga* ne iandi be tamoata be aine dinegedi. 20 Moarunga dimoanako be didoli-tina. Didoli be kangkang dimuleaki nge Iesus tagataga ne raba bibia kulemoa-be-rua diau. 21 Tamoata moane makara dimoanako nge ‘5,000’ moarunga. Aine be natu tago uareadi dipura.

Iesus Dang Kusi-nao Ialale

(Mar 6:45-52; Zon 6:15-21)

22 Alauri nge Iesus tagataga ne inepidi be kati-o be damua be dang ege takaianao dalako kana. Be ngai isoaki be tamoata be aine inepidi be dialale. 23 Inepidi be dialale kodeka buku muku teke ieneki be rubenaba be ngarabo kana. Makara rubenaba isoaki be irodo. 24 Kati ono tagataga ne dialale nge ambe kasau-tina-lo irebareba. Oasa nge kati aro ipurapura be nugunugu ambe kati dirokarokaki.

25 Mang-o nge Iesus dang kusi-nao ialale be itagadi. 26 Dang kusi-nao ialalale be tagataga* ne dite nge taburidi dira-tina be bokai dipile, “Anunu kata!” Taburidi nge dira-tina be dingangaraki be kaba dirati.

27 Ata Iesus oaikiki-tina bokai iradi, “Kamakaiboang! Moaki taburi-ming dira! Ngena ngau!”

28 Kodeka Pita ikatu be bokai ipile, “Tanepoa! Nge moimoi kaiko nge gopile be dang kusi-nao mialale be mai.”

29 Be Iesus ikatu be irai, “Gomai.”

Kodeka Pita iposi be dang kusi-nao ialale be Iesus taona itao.
30 Ilakolako be oasa ite nge taburi-ira be ambe imoalobaloba. Pita kaba bokai ita nge ikilau, “Tanepoa! Gouketa!”

31 Makara nge Iesus oaikiki-tina luma inanaraki be Pita idoki be bokai irai, “Lama uniangam disiki-tina! Bakara ka ilom irua?”

32 Be bong kati-o dibulilakoru nge oasa ileua. 33 Makara nge tamoata kati-o disoaki Iesus dirakeaki be bokai dipile, “Moimoina-tina kaiko Nanaranga Natu.”

Iesus Genesaret Kaba-lo Moremore Iadorakidi

(Mar 6:53-56)

34 Bong dang biabia ditotoki be ege takaianao dilako nge Genesaret kaba-lo ditoka. 35 Makara nge anua-marau Iesus dikilalangi. Kodeka pile dinanga be anua moarunga makara saringa dieno-lo nge moremore nedi Iesus-lo dieluakidi. 36 Be diakoroi be ngasumoala be moremore kusi-ba ne zagenao dadauraki be dauia kana. Bokaibe moarunga kusi ne zagenao didauraki nge diuia-doi.

Copyright information for `MVA