Matthew 16

Iesus Kilala Ngaemaki Kana Be Dirai

(Mar 8:11-13; Luk 12:54-56)

Parasi* alu be Sadiusi* alu dipura be Iesus datoi kana. Be ditegi be kilala* kaiboangi teke lang* anua-lonalona ngaemaki kana.

[
Ata Iesus ikatu be bokai ipile, “Amari ambe ilakolako masa bokai kamapile, ‘Lang idaradara. Anua masa ngauia.’ Oabuna-biabia masa bokai kamapile, ‘Lang izimzim be idaradara. Ura masa ngapura.’ Lang-ba kateate be ono anua irakinga be goalakinga kakauakauataki. Ata kilala kaituka bong ngaedia-lo dipurapura nge tago kaita be kakauataki!] Muzinga-ming goalakadi be Nanaranga ono kamanainai! Kam kilala lang* anua-lonalona kareretaki ki? Tagona-tina iboadu teke ania-ming ngapura! Zona-la kilala ne ka masa ania-ming ngapura.” Ipile-doi kodeka iperekidi be ialale.

Iesus Parasi* Be Sadiusi* ‘Is’ Bokana Itonangadi

(Mar 8:14-21)

Iesus tagataga* ne zaiza dang* biabia ara Galili ditotoki be ege takaianao dilako nge tagataga ne ilodi dikoko be ‘bereti’ tago teke didokidoki. Kodeka Iesus bokai iradi, “Eke! Ilo-ming kauakaua! Parasi* be Sadiusi* ‘is’ ono ‘bereti’ emakanga nedi kamamatakoakia-tina uia.”

Iesus bokai ipile nge tagataga ne ditaguraki be ambe nedia-la maradi pile ngaedi diegoregoretaki. Kodeka bokai dipile, “Ngena ‘bereti’ tago teke tadokidoki ka bokai ipile!”

Ata Iesus ikaua rakana ka dirangarangaki. Bokaibe, bokai itegi, “Bakara ka neming-la kapilepile ‘bereti’ tago? Lama unianga-ming disiki-tina! Tago isi kakaua ki? ‘Bereti’ lima tamoata moane ‘5,000’ moarunga usaredi nge ilo-ming diandi ki tago? Dimoanako-doi be raba bibia ira kaiau? 10 ‘Bereti’ lima-rua tamoata moane ‘4,000’ moarunga usare be dikang nge ilo-ming diandi ki tago? Didoli nge raba bibia ira kaiau? 11 Baituka ka tago kakaua ngau tago ‘bereti’ ka urarangaki? Ata Parasi* be Sadiusi* ‘is’ nedi kamamatakoaki-tina uia!”

12 Kodeka tagataga* ne dikaua, nge tago ‘is’ ono ‘bereti’ emakanga ka irangarangaki. Tago. Nge Parasi* be Sadiusi* sulengadi ka irarangaki.

Pita Iesus Mangata Irangaki

(Mar 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Bong Iesus ilako be anua ara Sisaria Pilipai isaringai nge tagataga ne bokai itegidi, “Tamoata be aine moarunga Tamoata Natu naita kana dirangaki?”

14 Be di dikatu be dipile, “Alu Zon Baptais kana dipile. Alu Ilaiza kana dipile. Alu Zeremaia ki ‘propet’* kata kana dipile.”

15 Be Iesus kaba itegidi, “Be kam ba ilo-ming dipile? Ngau naita kana karangaka?”

16 Kodeka Saimon Pita ikatu be bokai ipile, “Kaiko ka Kristus.* Kaiko Nanaranga moauriuri-la nem-kusoaki isukoaki nge Natu.”

17 Be Iesus itaguraki be Saimon Pita bokai irai, “Saimon, Zona natu, surim dauia! Pile ngaedi nge tago tamoata-ramo kata ka iraiko. Tago! Pile ngaedi nge Tama-gu lang* anua-lo isoaki ka iraiko. 18 Bokaibe ngau bokai uraiko: Kaiko nge Pita.
Ara Pita labu nge “Patu-baba biabia.”
Be patu ngaenao masa ‘sios’* negu mnaguraki kana. Mate kaiboang ne tagona-tina iboadu ‘sios’ ngae ngabalaki.
19 Bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana babaduadua uasara ne nge masa miangko. Rakana teke makare kateka-o kubabari masa lang* anua-lo babaria ngapura. Rakana teke makare kateka-o kusumoalataki masa lang anua-lo sumoalataka ngapura.”

20 Kodeka tagataga* ne moarunga ibabaridi moakina-tina sesu dipile ngai ka Kristus.

Iesus Matea Be Maranga Irangaki

(Mar 8:31-9:1; Luk 9:22-27)

21 Bong ngaranao be ilako nge Iesus mangata-la be tagataga ne iraradi masa Ierusalem ngalako be Iuda tamoata nedi bibia, be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi, be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki dataguraki be sururu bibia-tina dani be umoatea ngapura. Ata amaridi tolianao masa kababe ngamarang be moauriuri ngasoaki.

22 Kodeka Pita itaguraki be Iesus laua-ba ilakuaki be bokai irai, “Tanepoa! Ngau tago urere Nanaranga bokai ngabasakiko! Tagona-tina iboadu! Kana bokainaina moakina-tina teke ipuraniko!”

23 Kodeka Iesus ibuiri be Pita bokai irai, “Satang,* goiratu! Murigu golako! Zalakagu kuono-la be ieno! Kana ilom ianiandi nge tago Nanaranga-lo ka dipura. Tago! Nge tamoata-ramo-lo ka dipura!”

24 Kodeka tagataga ne bokai iradi, “Tamoata naita ngau ngatagaia kana nge nena-la ngailo-leuataki, be kai ne kapalapala uauau ngabazi be ngatagaia. 25 Bakara, tamoata naita ne moauriuri soakinga ngauketi kana masa ngaleua. Ata tamoata naita ngau kanabe imate masa moauriuri soakinga ngaita. 26 Maka ma bokai kamakaua: Tamoata teke kana moarunga kateka-onaona idoki be inemdi, ata mariabaka eoa* tago matemate-lo ilako be makara nem-kusoaki isukoaki. Bokai nge kana kateka-onaona masa baituka be dadumai? Ki tamoata bokainaina masa rakana-tina teke ngauasai be nganemi? Tago-la! Ki masa rakana ane be tamoata teke iboadu ne mariabaka ngazazai be ono moauriuri-la ngasukoaki! Tagona-tina iboadu! 27 Bakara, Tamoata* Natu ambe Tama malama ne be kaiboang nena-lo be ‘enzel’ ne zaiza be dapura kana. Be masa tamoata teke-teke kana diemaki nge ngatagadi be zazanga ngandi. 28 Ngau ka ura-kaming! Alu makare dituitui masa mate bubuna tagona-la date be Tamoata* Natu ngatanepoa be ngapurapura be date.”

Copyright information for `MVA