Matthew 17

Iesus Itabuli Be Imalama-tina

(Mar 9:2-13; Luk 9:28-36)

Amaridi lima-teke dimanubu kodeka Iesus itaguraki be Pita be Zems taritoka Zon diaru ibagadiato be buku salagalaga tekenao rubediabato dilakoto. Kaba ditaitato noko Iesus itabuli be takana-ba ipura. Lili nge amari bokana dimalama be kusi ne nge diuasuaua-tina amari malamaka bokana. Makara nge Moses be Ilaiza inangai-ba ka matadi-o dipuraru be Iesus diato dipilepileto. Makara nge Pita itaguraki be bokai ipile, “Tanepoa! Nge iuia-tina makare tasoaki. Kurere nge bazarua toli memaki. Teke nem, teke Moses ne, teke Ilaiza ne.”

Pita isi ipilepile-la be oaru malamaka otioti teke ipura be isukumdi be malonga teke bokai ipile, “Nge Natugu! Ngau urereretakia-tina, be surigu diuiatakia-tina! Kamalongolongori.”

Iesus tagataga* ne toli ngaedi malonga ngae dilongori nge taburidiato dira-tina be lili-diato kateka-lo dinangalakoto. Ata Iesus ilako be luma odiatoio inangaria be bokai ipile, “Kamatui-raketo! Taburi-mingto moaki dira.”

Ditada-raketo nge tamoata tago teke dite. Iesus-la rube ituitui be diteato.

Buku-o be ditaotao nge Iesus bokai iradiato, “Kana kaita ngaedi nge moakina-tina teke karangakini nibe ngalako Tamoata* Natu-ba mate-lo be ngamarang!”

10 Kodeka tagataga* ne bokai ditegi, “Bakara ka tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki bokai dipile Ilaiza ngapura mua noko?”

11 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Ilaiza moimoi ngapura mua kana. Ngai ka kana moarunga kabadia-lo ngananga kana. 12 Ata ngau bokai ura-kaming! Ilaiza ambe ipura-doi. Ata tamoata be aine tago dikilalangi be rerengadiaba-lo dipulonaki. Be bokainatuka-la, Tamoata Natu masa bokainatuka-la dapulonaki be sururu dani.”

13 Makara nge tagataga* ne dikaua nge Zon Baptais ka irangarangaki.

Iesus Natu-muku Teke Iadoraki

(Mar 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14 Dilakoto be tamoata be aine moarunga dipurakadi nge tamoata teke ipura be Iesus aro tuku-nao irokazokuria. 15 Be bokai ipile, “Tanepoa, natu-gu moaneka ilom ngatagai! Ingao-ngao be ambe igoala-tina! Ngaonga dipurapura nge eoa-lo be dang-lo itapulopulolako. Ambe bong kokoko-tina bokai imuzi. 16 Tagataga nem-lo ulakuaki, ata tago diboadu dadoraki.”

17 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kam tamoata be aine bong ngaedia-lo kasoaki nge lama tagona-tina kauni, be tago kakaua inanga kalakolako! Masa uanana salagatikadi baituka makare sakeming-lanao msukoaki? Ambe ilogu iakataki-kaming-tina! Aira-tina be masa kamakaua? Natu moane ngara maka kamadokamai!”

18 Kodeka Iesus itaguraki be mariaba* goalaka itaoni be bong-la ngaranao natu moane ngae iuia.

19 Alauri nge tagataga* ne nedia-ba be dipura be Iesus bokai ditegi, “Bakara ka keka tago kiboadu mariaba goalakadi gataodi?”

20 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Lama unianga-ming isi disiki-tina ka tago kaboadu! Moimoi ka ura-kaming. Lama una-ming labatikadi dedau-patu bokana nge iboadu buku ngara bokai kamarai, ‘Makare be ene golako.’ Be ngalongori-kaming be ngalako. Iboadu-tina kolo-kolo be kamaemaki. [ 21 Rabo be kangkang zirau ka diboadu mariaba goalakadi dataodi. Kana takadi tago diboadu.]”

Iesus Matenga Kaba Irangaki

(Mar 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22 Bong ambe Galili kaba-lo diepurapurari nge Iesus bokai iradi, “Tamoata* Natu ambe saringatuka dadoki be tamoata luma-dio dasalangaki kana. 23 Be tamoata ngaedi masa daumoatei, be amaridi toli muridi masa marangaka ngapura be moauriuri ngasoaki.”

Tagataga* ne bokai dilongo nge ilodi dinodo-tina.

‘Tagisi’ Nanaranga* Pera Nena-lonalona Zazaia

24 Kaperneam anua-lo dipura nge tamoata Nanaranga pera nena-lo ‘tagisi’* didokidoki dilako be Pita bokai ditegi, “Biabiadi nem ‘tagisi’ Nanaranga pera nena-lonalona izazazai ki tago?”

25 Be Pita ikatu be ipile, “E, izazazai.”

Be bong Pita pera-lo ilako nge Iesus matamatanatuka itegi-rake, “Saimon, bakara ilom ipile? Rangguma ka anuatanepoa kateka-onaona ‘tagisi’ dianiandi? Anua-marau ki akerengadi?”

26 Be Pita ikatu be ipile, “Akerengadi.”

Kodeka Iesus bokai ipile, “Bokai nge anua-marau moaki ‘tagisi’ dizazazai.
27 Ata kita tago tarere tamoata ngaedi tailo-sururudi. Dang biabia-lo golako be kilolo ono konanga kanam teke gorokakalako. Ika kurepekiatuka-mua aoa-nalo masa ‘mone’ teke ngaeno be gote. ‘Mone’ ngae iboadu-tina ‘tagisi’* Nanaranga* pera nena-lonalona ngazazaia-kitaru. Godoki be goalale be ono go‘tagisi’-kitaru.”

Copyright information for `MVA