Matthew 18

Naita Ka Biabiatuka

(Mar 9:33-37; Luk 9:46-48)

Bong ngaranao nge Iesus tagataga* ne dipura be bokai ditegi, “Anua* ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo masa naita ka ara biabiatuka?”

Be Iesus itaguraki be natu-muku teke ikilai be arodi ituiraki be bokai ipile, “Moimoi ka ura-kaming. Ilo-ming tago ditabuli be natu-muku bokana kapura nge tagona-tina iboadu anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo kamalako. Bokaibe tamoata naita nena-la ibalaki be muzinga natu-muku ngae bokana masa anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo ara biabiatuka. Be tamoata naita aragu-o be natu-muku bokainaina idoki be iadoraki nge ngau ka iadoraka.

Muzigoala Emakadi

(Mar 9:42-48; Luk 17:1-2)

“Ata tamoata naita natu-muku bokainaina teke ngau lama iunana idoki be muzigoala itikini nge iuia-tina patu kanabiabia teke duduna-lo tukua-lako ngapura be makasi biatangana-lo patuae kautadi dapura. Kateka ngae nge imakadoma-tina! Maka ma kateka ngaenao ka kana goalakadi dieneno be ono tamoata diememakidi be muzigoala diememaki. Kana ngaedi masa dapurapura. Ata tamoata* muzigoala ngaedi labudia-tina nge imakadoma-tina!

“Lumam ki aem iemakiko be muzigoala kuemaki nge gotaratotoki be gorokaki. Lumam tekena-la ki aem tekena-la be moauriuri-la soaki-lo kulako nge iuia. Lumam ruoti-doi ki aem ruoti-doi dieno-la be eoa* tago matemate-lo kulako nge tagona-tina iuia! Matam takaia ka iemakiko be muzigoala kuemaki nge gokingpasiki be gorokaki. Matam tekena-la be moauriuri-la soaki-lo kulako nge iuia. Ata matam rua dieno-la be eoa tago matemate-lo kulako nge tagona-tina iuia!

‘Sipisipi’ Leua Ono Tonanga Ipura

(Luk 15:3-7)

10 “Natu-muku moakina-tina teke kabalaki. Ngau ka ura-kaming. Lang* anua-lo nge natu-muku ‘enzel’ nedi izamaizama Tama-gu lang anua-lo isukoaki aro dituitui. [ 11 Tamoata* Natu nge tamoata be aine leuadi ka ngauketidi kana ka ipura.]

12 “Ilo-ming bakara dipile? Tamoata teke ‘sipisipi’ ne ‘100’ moarunga be teke ileua masa rakana ngaemaki? Kamalongo! Takadi ‘99’ masa bukuo ngaperekidi be daramomomo be ngalale be teke ileua nge ngalelei. 13 Moimoi ka ura-kaming! Ite masa teke leua ngae nge suri dauiatakia-tina. Takadi ‘99’ tago dileua nge sakenao ka disoaki. Bokaibe tago ngailo-bukutakidi kana. 14 Bokainatuka-la, Tama-ming lang* anua-lo isoaki tago irere mukumukudi ngaedi nge teke ngaleua.

Taritokam Muzigoala Iemaki

15 “Taritokam kata muzigoala teke iemakaniko nge golako be giriki ne goitikini. Ata zuguma-ba be gorai. Ilongoriko nge ambe taritokam kaba kumuleaki. 16 Ata tago ilongoriko nge tamoata teke ki rua gobagadi. Bokai masa ‘tamoata rua ki toli pile tekedia-doi diemaki nge pilengadi moimoi be kalingodi.’
Diut 19:15
17 Tago ilongoriko nge golako be tamoata be aine moarunga ‘sios’-lo* goradi. Tamoata be aine ‘sios’-lo tago ilongoridi nge kodeka akerenga ki ‘tagisi’* dokidoki bokana gobasabasaki.

Kana Babariadi Be Sumoalatakadi

18 “Moimoi ka ura-kaming. Rakana teke kateka-o kababari masa lang* anua-lo babaria ngapura. Be rakana teke kateka-o kasumoalataki masa lang anua-lo sumoalataka ngapura.

19 “Kaba moimoi ka ura-kaming! Tamoata rua maka kateka-o kana teke direretakiaru be disinauru be dadokiaru kana, masa Tama-gu lang anua-lo isoaki kana disinautakiaru nge ngaemaka-diaru. 20 Tamoata rua ki toli aragu-o be dipura be disoaki-budu nge ngau maradi usoaki.”

Iesus Oti* Rokakadi Isuletaki

21 Kodeka Pita imai be Iesus bokai itegi, “Tanepoa! Bong ira taritokagu muzigoala ngaemakina be mrokakile? Bong lima-rua ki ira?”

22 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Moaki bong lima-rua-la. Bong kulemoadi-lima-rua-be-lima-rua. 23 Bokainatuka mtonanga: bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge bokai. Anuatanepoa teke ilako be malipilipi nena-lo oti nedi ngaia-lo dieno nge ngadoraki kana. 24 Iadoadoraki be isoaki nge tamoata teke ‘mone 10 tausen’ moarunga idoki be tago isi ikatu nge dieluaki. 25 Ata malipilipi ngae tago iboadu ngakatu. Bokaibe anuatanepoa ngae ipile be roa be natu be kana ne moarunga zaiza be ‘mone’ odio dadoki be ono oti* ne ngakatu kana. 26 Ata malipilipi ngae itaguraki be tanepoa kana aro tuku-nao irokazokuria be iakoroi be bokai ipile, ‘Ilom ngatagaia be gorapu be ‘mone’ moarunga udoki nge mkatu.’ 27 Bokaibe anuatanepoa ngae nge malipilipi ne ilo itagai be bokai irai, ‘Oti* nem ngaedi moaki kukatu.’ Be ilikitaki be ialale.

28 “Ata tamoata ngae ipusika nge malipilipi-budu ruanga teke ngaia-lo ‘mone’ kulemoa-la idoki nge ite. Kodeka itaguraki be malipilipi-budu ruanga nge idokimatei be audo-nalo idaurakilako be bokai irai, ‘Oti* nem moarunga ngau-lo dieno oaikiki-tina gokatu.’ 29 Kodeka malipilipi-budu ruanga nge aro tuku-nao irokazokuria be iakoroi be bokai irai, ‘Ilom ngatagaia be gorapu masa oti nem mkatu.’ 30 Ata tamoata ngae isege be itaguraki be malipilipi-budu ruanga uaura-lo inangai. Be makara uaura-lo ngasoaki nibe oti* ne moarunga nge ngakatu-doi. 31 Malipilipi takadi kaba bokai dita nge ilodi tagona-tina diuia. Bokaibe dilako be kana moarunga tamoata ngae iemaki nge anuatanepoa kandi dirangakini. 32 Kodeka anuatanepoa ngae itaguraki be tamoata ngae ikilai be bokai irai, ‘Kaiko malipilipi tago iauia! Kutangna be oti nem moarunga ngau-lo dieno nge ilogu itagaiko be tago kukatu. 33 Bakara ka malipilipi-budu ruangam ilom tago itagai ngau-la ilogu itagaiko bokana?’ 34 Anuatanepoa ngae nge tamoata ngae ilo iratakia-tina. Bokaibe ipile be uaura-lo dinangai be sururu bibia-tina ngadokidoki nibe oti ne moarunga dieno nge ngakatu-doi.”

35 Be Iesus pile ngaedi bokainatuka imambuaki, “Kam moarunga tarito-kaming tago iloming-lo be giriki nedi karokakiledi masa Tama-gu lang* anua-lo bokainatuka-la ngabasaki-kaming.”

Copyright information for `MVA