Matthew 19

Aine Segeakadi Suletaka

(Mar 10:1-12; Luk 16:18)

Iesus pile ngaedi imambuaki be Galili ipereki be Zudea kaba-lo ilako. Zudea kaba ngaedi nge Zodan zagura ege takaianao ka dieno. Be tamoata be aine dum kokoko-tina nge ditagai be makara be moremore nedi iadorakidi.

Makara nge Parasi* alu dipura be Iesus datoi kana. Be bokai ditegi, “Mata neda disumoala ki tago tamoata teke iboadu rerenganaba-lo roa ngasegeaki?”

Be Iesus ikatu be ipile, “Gere ngaedi kaleze ki tago?

‘Matamatana-tina Nanaranga moane be aine iemakidi.’ (Zen 1:27)
Be bokai ipile, ‘Bokaibe moane tina be tama ngaperekidi be roa diaru dataga-buduru be tamoata teke dapuraru.’
Zen 2:24
Diaru nge ambe tago rua. Diaru ambe tamoata teke. Bokaibe kana Nanaranga iuau-tekenanadi nge tamoata tago teke iboadu ngaramoaki.”

Ata Parasi* kaba ditegi, “Nge bakara ka Moses ipile moane iboadu ‘pepa’ ono roti gamana teke roa ngageretani be ngani be nganepi be ngalale?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Pangana-ming dipatungaki be raia-ming dira. Bokai ka Moses isumoala-kaming be iboadu roa-ming kamasegeakidi. Ata matamata kateka emaka ipura-lo nge tago bokai. Ata ngau bokai ura-kaming: Tamoata naita roa tago ono imanai, ata isegeakia-ba be aine takaia iuati nge moane ngae roti igamani be aine takaia diaru dieno-buduru.”

10 Kodeka tagataga* ne bokai dipile, “Muzi bokai rotiroti maradi dieno nge moakina-ma roti ipurapura.”

11 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Sule ngaedi nge masa tago tamoata moarunga dadoki. Tago. Tamoata-la rangguma Nanaranga kaiboang iandi ka masa dadoki. 12 Tamoata alu bokainaina be tinadi dinekiakidi be ono tago iboadu daroti. Aludi tamoata ruangadi ka diaka-goaladi
Pile ngaedi labudi nge “labedi saresare.”
be tago iboadu daroti. Aludi nge bong ono Nanaranga ngatanepoa kana lili-nao ka nedia-la be roti disege. Bokaibe tamoata naita sule ngaedi ireretaki be idoki nge ngadoki.”

Iesus Natu-muku Imaroudi

(Mar 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Kodeka tamoata alu natu-muku dieluakidi be Iesus luma odio nganangaria be ngarabodi kana. Ata Iesus tagataga ne ditaguraki be tamoata ngaedi diebulodi. 14 Makara nge Iesus bokai ipile, “Natu-muku kamalikitakidi be ngau-lo damai. Moaki zalakadi kaono. Bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge natu-muku bokainaina nedi.”

15 Kodeka natu-muku dimai be luma odio inangaria be ialale.

Tamoata Amuna Teke Kana Ne Kokoko

(Mar 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Tamoata amuna teke ipura be Iesus bokai itegi, “‘Tisa,’* rakana iauia memaki be masa moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge mdoki?”

17 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Bakara ka kana iauia kana be kutegia? Nanaranga-la ka iauia. Bokaibe moauriuri-la gosukoaki kana nge Nanaranga mata ne moarunga gotagatagadi.”

18 Kodeka tamoata ngae bokai itegi, “Nanaranga mata ne nangatadi?”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Tamoata takaia moaki kumoatei; roti moaki kugamani be aine takaia kamru kaeno-buduru; moaki kuianako; tamoata takaia moaki kuboliaki;
19 ‘tamam be tinam gomuamuaki-di;’
Eks 20:12-16; Diut 5:16-20
be ‘tamoata ruangam gorereretakidi nem-la kurereretakiko bokana.’”
Leb 19:18


20 Be tamoata ngae bokai ipile, “Mata moarunga ngaedi nge ulongolongo be utagatagadi. Rakana-tina tekena-lo isi utukura?”

21 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai irai, “Kurere gouia be goado-tina kana nge goalale be kana nem ‘mone’ odio godoki, be ‘mone’ ngaedi godoki be tamoata kana nedi tagotago goandi. Bokai masa kana uia-tina Nanaranga lang* anua-lo ngangko be kana nem dakoko-tina. Kana ngaedi goemaki-doi, kodeka gomai be gotagaia.”

22 Tamoata ngae nge kana ne kokoko-tina. Bokaibe pile ngaedi ilongo nge ilo ibuku-tina be ialale.

23 Kodeka Iesus itaguraki be tagataga* ne bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming. Tamoata kana nedi kokoko masa anua* ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo sili daradia-tina. 24 Kababe mra-kaming kana! ‘Kamel’ lili kusi-kalaura boazingana-lo ngasili kana masa sili tagona-tina darai. Ata tamoata kana ne kokoko anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo ngasili kana, masa sili daraia-tina.”

25 Bong tagataga ne pile ngaedi dilongo nge dipitilaki-tina be bokai dipile, “Bokai nge alauri masa Nanaranga naita ngauketi be ngamuleaki?”

26 Kodeka Iesus adoado-la matadia-lo idededialako be bokai iradi, “Moimoi tamoata tago diboadu kana ngae daemaki, ata Nanaranga-lo nge kanaba. Maka ma Nanaranga iboadu-tina kana moarunga ngaemaki.”

27 Be Pita ikatu be bokai irai, “Gote! Keka kana nema moarunga kipereki be kitagaiko. Masa rakana-tina ngaeno-kama be ganemi?”

28 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming. Alauri kana oauoau emakadi dapura kanana-o masa kam kulemoa-be-rua ngau katagaia nge bagi* ono tanepoanga-o kamasoaki be Israel bagi nedi kulemoa-be-rua kamapapananuaki. Bong ngaradi-o masa Tamoata* Natu bagi ono tanepoanga ne malamaka kaiboangdi-o ngasoaki. 29 Be tamoata naita ngau kanabe pera kana, taritoka, marau, tama, tina, natu, ki uma ne ipereki masa zazanga bibia-tina ngadoki be alauri masa nem-kusoaki ngasukoaki. 30 Ata tamoata kokoko-tina dimua masa dalauri, be alalauri masa damua.”

Copyright information for `MVA