Matthew 22

Roti Moanako Ono Tonanga Ipura

(Luk 14:15-24)

Iesus kababe pile ono tonanga ane be isuledi. Bokai ipile, “Bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge bokainatuka: Anuatanepoa teke natu moaneka iroti be moanako ono rotinga biabia teke iemaki. Moanako iemakia-doi kodeka malipilipi ne inepidi be dialale be tamoata moanako ngaena-lo ikeliakidi nge dialuludi be dapura kana. Ata pura disege.

“Bokaibe malipilipi ne kaba takadi inepidi. Dalale kana nge bokai iradi, ‘Tamoata moanako-lo ukiladi bokai kamaluludi, “Moanako negu ambe uadoraki be ieno. ‘Bulumakau’ negu be natudi negu dabudabudi ambe umoateadi dipura. Kana moarunga ambe moataungakadi dipura be dieno. Moanako ono rotinga-lo kamapura!” ’

“Kodeka malipilipi kana dialale be tamoata kiladi dipura nge dialuludi, ata di tago dilongo be malipi kandia-lo dilako. Teke uma kanana-lo ilako. Teke ‘mone’ ne malipitakana-lo ilako. Ata aludi ditaguraki be malipilipi didokimatedi be dipalitidi be diumoatedi. Anuatanepoa ngae ilongo nge nama ira-tina be koai-bagi ne inepidi be tamoata gagazigazi nge diumoatedi be anua nedi dibulai.

“Alauri nge anuatanepoa ngae itaguraki be malipilipi ne ikiladi be bokai iradi, ‘Roti moanako ambe moataungaka ipura be ieno. Ata tamoata moanako-lo ukiladi nge kana iauia tago teke diemaki be ono bubuna iauia miandi be moanako ngaena-lo dapura! Zala moarunga-lo kamalako be tamoata be aine mata-mingo didung nge kamaluludi be moanako-lo dapura.’ 10 Kodeka malipilipi dialale kaba moarunga-lo be tamoata matadi-o didung nge dialuludi. Tamoata goalakadi be uia nge dialuludia-doi be dipura. Dipurapura nibe pera ono moanako ngapura kana nge ikauri.

11 “Disoakiria kodeka anuatanepoa ngae ipura be itedi. Makara nge tamoata teke ngazing ono rotinga tago inangananga be isili nge makara maradi ite. 12 Kodeka bokai itegi, ‘Ruanga, baituka be kusili? Ngazing ono rotinga tago kunangananga!’ Ata tamoata ngae tago sesu ipile. 13 Be anuatanepoa ngae itaguraki be malipilipi kana bokai iradi, ‘Ae be luma kamauau be eluku malama tagongana-lo kamarokakalako. Makara masa ngatangtang be ile ngakaraposaposa.’”

14 Be Iesus pile ne ngaedi bokainatuka imambuaki, “Tamoata kokoko-tina aluludi dipura, ata teke-tina-teke ka Nanaranga idokidokidi.”

‘Tagisi’* Dokiadi Tegiaka Ipura

(Mar 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Makara nge Parasi* dialale be diepilei be tegitegi ane be Iesus ne pilenga datagadi be datoi kana. 16 Kodeka tagataga nedi be Erot tamoata ne alu dinepidi be Iesus bokai dirai, “‘Tisa,’* keka kikaua kaiko adoadom-tina. Pile kalingodia-lo be Nanaranga mata ne kusulesuletaki. Tamoata tago teke ireperepekiko be rerenga kutagatagadi. Maka ma tamoata aradi otioti ki aradi tagotago nge suridi tekedia-doi bokana kubabasakidi. 17 Gora-kama! Ilom bakara ipile? Rom ‘Sisa’* nedi ‘tagisi’ ania ngapurapura ki moaki?”

18 Ata Iesus ikaua nge muzi goalakadi ilodia-lo dieno ka bokai dipile. Be bokai iradi, “Bolinga-ming ratadi! Bakara ka katoia be giriki memaki kana? 19 ‘Mone’ ono ‘tagisi’nga teke kamaitikina!”

Kodeka ‘mone’ teke dieluakani.
20 Be bokai itegidi, “Naita anunuka be ara ka makare ‘mone’-o dieno?”

21 Be di dikatu be dipile, “‘Sisa’ anunuka be ara.”

Kodeka Iesus itaguraki be bokai iradi, “‘Sisa’ kana ne nge ‘Sisa’ kamaniani. Be Nanaranga kana ne nge Nanaranga kamaniani.”

22 Tamoata ngaedi pile bokai dilongo nge dipitilaki-tina be Iesus dipereki be dialale.

Mate Be Marang Ditegiaki

(Mar 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 Amarina-la ngaranao nge Sadiusi* alu Iesus-lo dipura. Sadiusi dipile matemate tago iboadu damarang. 24 Kodeka Iesus bokai dirai, “‘Tisa,’* Moses bokainatuka isule, ‘Tamoata iroti be natu tago teke isi ipura be imate nge tari iboadu aine ngauati be toka imate nge natu ngapurakidiani.’ 25 Taritokatoka lima-rua marama disoaki. Labalabatuka iroti be natu tagona-la teke ipura be imate. Bokaibe tari muri itagai nge itaguraki be toka aine ipereki nge iuati. 26 Tari ruaianao be ilako lima-ruaianao nge bokaina-doi dimuzi. Aine-doi teke diuati. 27 Alauri-tuka nge aine imate. 28 Bong ono matemate damarang kanana-o masa naita roa? Maka ma diato lima-rua nge diuatia-doito!”

29 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Pile ngaradi nge kapakadi! Nanaranga* ‘Buku’ ne be kaiboang ne tago kakauataki ki? 30 Bong matemate damarang masa lang* anua-lo Nanaranga ‘enzel’ ne bokana dasukoaki, be tago masa darotiroti be tago masa roti kana be negeadi dapurapura. 31 Ata mate-lo be marang rangaka nge bokai mtegi-kaming kana. Nanaranga pilenga ngaedi ira-kaming kaleze ki tago? Nanaranga bokai ipile, 32 ‘Ngau Abaram Nanaranga ne, Aisak Nanaranga ne be Zekop Nanaranga ne.’ Bokaibe Nanaranga ngae nge moauriuri-la disukoaki Nanaranga nedi. Tago matedi Nanaranga nedi.”

33 Tamoata be aine moarunga Iesus sulenga dilongo nge dipitilaki-tina be aoa-diaba disanganga.

Mata Nangata Ka Muaka Biabia-tina

(Mar 12:28-34; Luk 10:25-28)

34 Parasi* bokai dilongo Iesus ambe Sadiusi* aoa-di iono nge dipura be diekapotaki be kabu-doi teke disoaki. 35 Kodeka teke itui be Iesus ngatoi kana. Tamoata ngae nge Moses Mata ne disulesuletaki kata. 36 Tamoata ngae bokai itegi, “‘Tisa,’* Nanaranga mata ne Moses igere nge nangata ka ara biabiatuka?”

37 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “‘Nanaranga nem Tanepoa nge moagem be pusom-lo, be mariabakam-lo be ilo lelenaka nem moarungana-lo be gorereretaki.’
Diut 6:5
38 Mata ngae ka muamuatuka be biabiatuka. 39 Mata ngae ruaia nge bokai, ‘Tamoata takadi gorereretakidi nem-la kurereretakiko bokana.’
Leb 19:18
40 Moses* Mata ne moarunga be ‘Propet’* pilengadi moarunga labudi nge mata ruoti ngaedi.”

Kristus Ditegiaki

(Mar 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Parasi* nge isi diekapotaki be disoaki-la. Kodeka Iesus bokai itegidi, 42 “Ilo-ming bakara dipile? Kristus nge naita natu?”

Be di dikatu be dipile, “Debiti natu.”

43 Kodeka Iesus bokai ipile, “Bokai nge bakara ka Oli Spirit Debiti ilona-lo isili be Debiti itaguraki be ne natu Tanepoa kana ikilai. Debiti bokai ipile,

44 ‘Nanaranga Tanepoa itaguraki be Tanepoa negu bokai irai: Makare kaba aradi bibiatuka oana-guo gosoakiria, nibe erekei nem mduaposakidi be aem babadi erumadi mnangadiaria.’ (Sam 110:1)
45 “Kamate. Debiti nena-la be Kristus Tanepoa kana ikilai nge Kristus masa bakara be Debiti natu?”

46 Ata tamoata tago teke pilenga ikatu. Maka ma dimatakuri. Bokaibe bong ngaranao be ilako nge tago teke iboadu ngategi.

Copyright information for `MVA