Matthew 24

Iesus Ipile Alauri Masa Nanaranga* Pera Ne Gamana Ngapura

(Mar 13:1-13; Luk 21:5-19)

Iesus Nanaranga pera ne ipereki be ialalale nge tagataga* ne dimai be pera kailo kania moarunga disikengtakini. Ata Iesus bokai iradi, “Kana moarunga ngaedi nge kaita uia ki tago? Moimoi ka ura-kaming! Patu ngaedi masa tago teke kabana-lo ngaeno. Moarunga masa dagamang be darokakiria.”

Iesus ilako ‘Olib’ Buku-o isoaki be tagataga ne rubediaba dipura. Be bokai ditegi, “Gora-kama! Aira-tina be masa kana ngaedi dapura? Be kilala ono mulenga nem masa nangata ngapura noko, be kodeka kateka manubunga ngapura?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Kaba kamaitaita-tina uia! Tamoata teke ngabolesi-kaming takana! Tamoata kokoko-tina masa aragu-o be dapura be bokai dapile, ‘Ngau ka Kristus.’ Be masa dataguraki be tamoata kokoko-tina dabolesidi. Koai saringatuka dipurapura masa malongadi kamalongolongo. Be koai kasau-lo diememaki masa rukudi kamalongolongo. Ata ilom-ing moaki dibuku. Kana bokainaina masa dapurapura, ata ilo-ming moaki dipile kateka manubunga ambe isaringa. Anua teke masa ngataguraki be anua takaia diaru daeungru. Ungguma teke masa ngataguraki be ungguma takaia diaru daeungru. Kaba takadia-lo masa tole bibia be rike bibia dapurapura. Kana ngaedi nge aine saringatuka nganeki kana be surururu matamata dipurapurani bokana kaoa.

“Kodeka, masa dauauri-kaming be sururu bibia dang-kaming be daumoate-kaming. Ngau kanabe ungguma moarunga kateka-o masa dasegeaki-kaming. 10 Bong ngaradia-lo masa tamoata kokoko-tina lama diunana nge damurinaia. Be tamoata kokoko-tina masa nedia-la daesegesegeaki be ruangadi dadokidi be erekei nedi luma-dio danangadi. 11 Kodeka ‘propet’* bolingadi ratadi masa kokoko-tina dapura be tamoata kokoko-tina dabolesidi. 12 Be muzi goalakadi masa dakoko. Bokaibe tamoata kokoko-tina masa reretaka mata darokaki. 13 Ata tamoata naita ikaiboang be isoaki-la nibe manubunga-nao masa Nanaranga ngauketi be ngamuleaki. 14 Pile* Uia ngae ege-ege kateka-o dasuletaki be tamoata be aine moarunga dalongo noko, kodeka kateka manubunga masa ngapura.

Kana Goalakana-tina

(Mar 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 “‘Kana goalakana-tina anua gagamang’
Dan 9:27; 11:31; 12:11
masa kaba ratadia-lo ngatuitui be kamate. Kana goalaka ngae ka tongira ‘Propet’ Daniel irangaki.” (Tamoata ilezeleze nge pile labudi ngakauataki.)
16 “Bong ngaradia-lo masa tamoata moarunga Zudea kaba-lo disoaki nge dairatu be buku kaba-lo dalako. 17 Bokaibe tamoata eluku isoaki nge moaki pera kanana-lo isili be kana ne moarunga idoki. 18 Be tamoata uma kanana-lo isoaki nge moaki imule be kusi-sili ne ibagai. 19 Bong ngaradia-lo nge aine tinetine be aine natu-muku diarururungdi nge dimakadoma-tina! 20 Nanaranga kamaraboi be kana ngae moaki madidi bong-lo ki bong ono manauanga ‘Sabat’-o* ipura. 21 Bong ngaradia-lo masa sururu dalaba-tina be kana moarunga masa dakauborua-ramo. Toira kateka emaka ipura be imai nge kana tago teke bokai ipura. Be alauri masa kana bokainaina tago teke ngapura! 22 Ata Nanaranga ambe kana ngae iaka-tukurai. Tago ngaka-tukurai bokana nge ambe tamoata tago teke ne iauia ngasoaki. Ata nge Nanaranga tamoata be aine ne kanabe kana goalaka ngae iaka-tukurai. 23 Bong ngaradia-lo be tamoata teke bokai ira-kaming, ‘Kamate! Kristus makare isoaki,’ ki bokai ipile, ‘Kamate, ene isoaki,’ nge moaki kalongori. 24 Tamoata alu masa dapura be daboli be dapile di ka Kristus. Alu masa daboli be dapile di nge ‘propet’* kaoa. Be kilala* kaiboangdi masa daemaki be ono tamoata dabolesidi. Be iboadu-tina Nanaranga tamoata ne be aine ne inangadi be disoaki nge dabolesidi. Nge maka ma diboadu-re! Ata tago diboadu. 25 Kamalongo! Kana ngaedi nge isi tagona-la dipura be urakaming-ba mua.

26 “Bokaibe tamoata teke itaguraki be bokai iraka-ming, ‘Lulu kaba-lo isoaki,’ nge moaki kalako. Ki bokai ira-kaming, ‘Ene pera ilona-lo ikoma be isoaki,’ nge moaki kalongo. 27 Bokai kamakaua: Lamalama ipitikaoakaoa nge ege amari rakeanao be ilakolako ege amari balaianao be lang ere-moarunga nge imalamalama-doi. Be bokainatuka-la, Tamoata* Natu puranga masa lamalama-la bokana. 28 Tamoata mate ieno kana masa mang aradi kalo dapura be dakabuni.

Tamoata* Natu Puranga

(Mar 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 “Kana goalakadi ngaedi muridi masa oaikiki-tina

‘amari mata daleua, kalea masa tago ngamalamalama, goai masa lang-lo ka dasapasi, be kaiboang moarunga makatabala lang-lo dieno nge damoakusu-ramo be tago nedi zalakadi datagatagadi.’ (Ais 13:10; 34:4)
30 “Kodeka masa Tamoata* Natu kilala ne lang-lo ngapura be tamoata be aine moarunga kateka-o disoaki nge datang. Be Tamoata Natu masa oaru lang* anua-lonalona nenao ngasoaki be kaiboang be malama ne zaiza be ngabalabala be date. 31 Kodeka tauru teke masa ngakaba be ‘enzel’ ne ege-ege kateka-o nganepidialako. Be masa kateka ege takanao be dalako ege takaianao be tamoata be aine ne irangakidi be disoaki nge dabagadi.

Kai Ara ‘Pig’ Ono Sule Dokiadi

(Mar 13:28-31; Luk 21:29-33)

32 “Sule uia nge kai ara ‘pig’-o kamadoki. Dikadodo be dimoga be daudi dipura nge ambe kamakaua kana amari bong ka dapura kana. 33 Bokainatuka-la kai ngae bokana, kana urangaki ngaedi kaita nge ambe kamakaua kana bong ngae ambe isaringa be babaduadua kanaming-lo ieno. 34 Moimoi ka ura-kaming! Zugu kaituka maka disoaki ngaedi nge tagona-la damate be masa kana ngaedi dapura. 35 Lang be kateka masa daleua, ata pilengagu tagona-tina iboadu daleua.

Tamoata Tago Teke Ikaua Tamoata* Natu Puranga

(Mar 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36 “Tamoata tago teke bong ngae ki amari siriki ne ngae ikauataki. ‘Enzel’ lang* anua-lo tago dikaua. Natu tago ikaua. Tamagu-la rube ka ikaua. 37 Tamoata* Natu puranga masa toira-la Noa bong nena-lo be kana emakadi dipura bokana emakadi dapura. 38 Bong ura be urua bibia arodi nge tamoata dimoanakonako be dang disingsing be dirotiroti be nedia-la dienegenegei be dirotiroti nibe ilako bong ono Noa kati-o ibuli. 39 Ata tamoata be aine moarunga tago dikaua rakana ka ipurapura nibe urua-ba dipura be diara-leuadi. Be bokainatuka-la, Tamoata* Natu puranga masa bokainatuka.

40 “Bong ngara-dio masa tamoata rua uma-lo damalipilipiru. Takaia masa bagaia ngapura be taka masa pereka ngapura. 41 Aine rua masa kangkang darasirasiru. Takaia masa bagaia ngapura be taka masa pereka ngapura.

42 “Kaba kamaitaita uia! Tago kakaua bong nangatanao masa Tanepoa neming ngapura. 43 Ilo-ming kauakaua! Pera-marau ngakaua oabubu lukanga nangatanao anako ngapura kana nge ambe mata poapoara ngasoaki be anako tago iboadu pera kana ngasereki. 44 Bokaibe kamakatiuana be kamasoaki. Tamoata* Natu puranga tago kakauataki. Ilo-ming dapilepile bong takaianao ka ngapura kana, ata kaituka baraoa ngapura.

Malipilipi Iauia Be Malipilipi Goalaka

(Luk 12:41-48)

45 “Malipilipi nangata ka kauakaua be malipi ne iememaki? Biabiadi ne irai be malipilipi takadi itetedi be daga-tinao nge kangkang kandi ianiandi. 46 Alauri biabiadi ne ngamule be ngate malipi ne iememaki masa malipilipi ngae suri dauia-tina. 47 Moimoi ka ura-kaming! Biabiadi ne masa ngataguraki be kana ne moarunga malipilipi ngae ngani be ngaitaita be ngadoadorakini. 48 Ata malipilipi goalaka bokana nge ambe bokai ngapile, ‘Biabiadi negu uananaka disalaga-tina! Masa tago ngamule-marakai kana!’ 49 Bokaibe ngataguraki be malipilipi ruanga ngaunundi be tamoata muzingadi goalakadi zaiza damoanakonako be ‘uain’ dasingsing be daboangboang. 50 Bokai ngamuzimuzi masa biabiadi ne mulenga tago ngakauataki. Ilo ngapileni bong takaianao ka ngapura kana be puranga tago irapung. 51 Kodeka biabiadi ne masa ngataguraki be tamoata ngae ngataratotoki be mukumuku ngapura. Be masa tamoata* bolingadi ratadi zaiza kaba tekedia-lo nganangadia-budu, be sururu bibia-tina ngadoki. Makara masa ngatangtang be ile ngakaraposaposa.”

Copyright information for `MVA