Matthew 25

Aine Barasi Kulemoa Ono Tonanga Ipura

“Bong ngaranao nge masa bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge bokainatuka: Aine barasi kulemoa isi moane zaiza tago sesu dieno-budu nge ‘lam’ nedi didoki be dialale be moane teke kodeka-ka iroti dazaladoki kana. Lima kauakauadi, be lima takadi nge ngaongaodi bokana. Ngaongaodi bokana nge ‘lam’-la nedi didoki be dialale. ‘Karasing’ tago sesu didokidoki. Kauakauadi nge ‘lam’ nedi be ‘karasing’ nedi sema-lo be didoki be dialale. Rotiroti ngae nge uananaka disalaga. Bokaibe aine kulemoa ngaedi nge ditungtung be ambe dienosoa.

“Oabubu lukangana-tinao nge malonga teke bokai ikilau, ‘Rotiroti ambe maka imaimai! Kamamai be kamate.’

“Aine barasi kulemoa ngaedi nge ambe ‘lam’ nedia-lo ‘karasing’ dimanubu be dadoraki be dakarataki kana. Kodeka aine lima ngaongaodi nge ditaguraki be kauakauadi bokai diradi, ‘Karasing’ neming muku kamang-kama. ‘Lam’ nema ambe dimatemate.

“Be aine kauakaua dikatu be bokai dipile, ‘Tago iboadu! ‘Karasing’ ngaedi nge tago diboadung-kita. Kamalale be neming kamazaza.’

10 “Ata bong aine ngaongaodi lima dialale be ‘karasing’ dazazai kana nge muridi rotiroti ngae ipura. Aine barasi lima disoaki be dirapurapu nge roti-roti zaiza be moanako ngaena-lo disili-budu. Be babaduadua dionoti.

11 “Alauri nge aine lima ngaongaodi nge dimule. Be dikilau be bokai dipile, ‘Biabiadi! Biabiadi! Babaduadua gokakata-kama!’

12 “Ata tamoata ngae ikatu be bokai ipile, ‘Moimoi ka ura-kaming! Tagona-tina ukauataki-kaming!’”

13 Kodeka Iesus pile ngaedi bokainatuka imambuaki, “Kamasoaki be kaba kamaitaita-tina uia! Bong nangata ki amari siriki nangata tago kakauataki!”

Malipilipi Toli Ono Tonanga Ipura

(Luk 19:11-27)

14 “Bong ngaradia-lo masa bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge bokainatuka: Tamoata biabia teke anua ne ipereki be kasau ngalako kana. Ngalale kana nge malipilipi kana ikiladi be kana ne moarunga luma-dio inanga. 15 Malipingadi ita kodeka ‘mone’ iandi. Teke ‘mone tausen’ lima bokana iani. Teke ‘mone tausen’ rua bokana iani. Be teke ‘mone tausen’ teke bokana iani. Iandia-doi kodeka ialale. 16 Kodeka tamoata ‘mone tausen’ lima idoki nge oaikiki-tina ilako be odio imalipi be ‘mone tausen’ lima takadi ipuraki. 17 Be tamoata ‘mone tausen’ rua idoki nge bokai imuzi be ‘mone tausen’ rua takadi ipuraki. 18 Ata tamoata ‘mone tausen’ teke idoki nge ilako be gimoa teke ikeli be biabiadi ne ‘mone’ ne izumkaki.

19 “Uanana disalaga-tina kodeka tamoata biabia ngae imule be malipilipi kana zaiza ‘mone’ iandi nge diadoraki. 20 Tamoata ‘mone tausen’ lima idoki nge ‘mone tausen’ lima takadi ipuraki zaiza be ieluaki be bokai ipile, ‘Biabiadi, kaiko ‘mone tausen’ lima ka kuiana. Goita! Ata ngau kaba ‘mone tausen’ lima takadi upuraki!’

21 “Be biabiadi ne ikatu be bokai irai, ‘Kaiko muzi iauia-tina ka kuemaki. Kaiko malipilipi iauia! Be kumalipi-tina uia! Malipi mukumukudi emakadi be adorakadi kuamang. Bokaibe mnangaiko be malipi bibia gopapananuaki kana. Gomai be suri-uia negu-lo tasoaki-buduru!’

22 “Kodeka tamoata ‘mone tausen’ rua idoki nge imai be bokai ipile, ‘Biabiadi, kaiko ‘mone tausen’ rua ka kuiana. Goita! Ata ngau kaba ‘mone tausen’ rua takadi upuraki!’

23 “Be biabiadi ne ikatu be bokai irai, ‘Kaiko muzi iauia-tina ka kuemaki! Kaiko malipilipi iauia! Kumalipi-tina uia! Malipi mukumukudi emakadi be adorakadi kuamang. Bokaibe mnangaiko be malipi bibia gopapananuaki kana. Gomai be suri-uia negu-lo tasoaki-buduru!’

24 “Kodeka tamoata ‘mone tausen’ teke idoki nge imai be bokai ipile, ‘Biabiadi, ngau ukaua kaiko panganam patu bokana. Kangkang tamoata takadi ditanotano nge kanam bokana kuaroeroe. Be kangkang tamoata takadi dilikiliki nge kanam bokana kubagabaga. 25 Bokaibe umatakuriko be ulako be ‘mone’ nem kateka-lo uzumkaki. Naka! ‘Mone’ nem maka! Godoki!’

26 “Be biabiadi ne ikatu be bokai irai, ‘Kaiko malipilipi goalakam! Sukoakim-ba kata! Kaiko moimoi kukauataka kangkang tago utanotano nge uaroeroe, be kangkang tago ulikiliki nge ubagabaga? 27 Bakara ka ‘mone’ negu tago ‘beng’-lo kunanga? ‘Beng’-lo gonanga bokana nge ambe mulengaguo be ulikadi mdoki!

28 “Kodeka tamoata bibia ngae bokai ipile, ‘Tamoata ngaena-lo ‘mone tausen’ teke nge kamadoki be tamoata ‘mone tausen’ kulemoa ieluaki nge kamani. 29 Tamoata kana dienoni masa kokoko-la be ania ngapura be dakoko-tinani, be bagabaga darai. Ata tamoata kana ne tagotago, be kana nena-ra toli-la masa dokiadia-le dapura. 30 Malipilipi goalaka ngae kamadoki be eluku malama tagongana-lo kamarokakalako. Makara masa ngatangtang be ile ngakaraposaposa.

‘Sipisipi’ Be ‘Meme’ Odio Tonanga Ipura

31 “Alauri masa Tamoata* Natu anuatanepoa bokana be ‘enzel’ zaiza be ngapura. Masa bagi* ono tanepoanga ne kaiboang be malamaka otioti lang* anua-lo be ibagabagai nge ono ngasoaki be ngapura. 32 Be ungguma moarunga kateka-o masa dapura be aro dakabuni. Kodeka Tamoata* Natu masa ngataguraki be ngaizarakidi, tamoata ngado akolakola ‘sipisipi’ be ‘meme’ izaizarakidi bokana. 33 ‘Sipisipi’ masa ngadokidi be oana-nao nganangadi, be ‘meme’ masa ngasina-o nganangadi.

34 “Kodeka Anuatanepoa masa ngataguraki be tamoata be aine oana-nao disoaki bokai ngaradi, ‘Kam Tamagu marou ne omingo dieno! Kamamai be lang* anua toira kateka emakana-la ipura be Tamagu iadoraki be ieno nge kamadoki be kamanemi. 35 Bakara, tole umate be kangkang kana. Madole umate be dang kana. Akerenga-gu kata, ata pera kanaming-lo kabagaiaulako. 36 Nemoala-ba usoaki be kusi kana be uokori. Umore be katarurutaka nibe uia. Uaura-lo usoaki be kapura be katea.’

37 “Be tamoata be aine uia ngaedi masa bokai dapile, ‘Tanepoa! Aira-tina tole kumate be kangkang kiangko, ki madole kumate be dang kiangko? 38 Aira-tina ka akerengam bokana kiteko be pera kanamai-lo kibagaikolako, ki nemoala-ba kusoaki be kusi kiangko be kuokori? 39 Aira-tina ka kumore ki uaura-lo kusoaki be kipura be kiteko?’

40 “Be Anuatanepoa ngae masa ngakatu be bokai ngapile, ‘Moimoi ka ura-kaming! Rakana muku teke taritokagu ngaedi aradi tagotago-tina kaemakadi nge ngau ka kaemakana!’

41 “Kodeka ngasina-o disoaki masa bokai ngaradi, ‘Kamairatu! Kam Nanaranga ngesuaki ne omingo dieno! Eoa* tago matemate Satang* ‘enzel’ ne zaiza emakadiadi ipura-lo kamalako! 42 Tole umate be kangkang tago kana. Madole umate be dang tago kana. 43 Akerenga-gu, ata pera kanaming-lo tago kabagaiaulako. Nemoala-ba usoaki, ata kusi tago kana be uokori. Umore, ata tago katea be kadoraka. Uaura-lo usoaki, ata tago kapura be katea.’

44 “Be di masa dakatu be bokai darai, ‘Tanepoa! Bong nangatanao ka tole kumate, madole kumate, nemoala-ba kusoaki, akerengam bokana kusoaki, kumore ki uaura-lo kusoaki be tago kidumaiko?’

45 “Be Anuatanepoa ngae masa bokai ngaradi, ‘Moimoi ka ura-kaming! Tamoata ngaedi aradi tagotago-tina dumadi kasege nge ngau ka dumaia-gu kasege.’

46 “Be goalakadi ngaedi masa sururu nem-kueno dieneno-lo dalako. Tamoata uia adoadodi masa soaki-uia date be nem-kusoaki dasukoaki.”

Copyright information for `MVA