Matthew 26

Iesus Rabataka Ipura

(Mar 14:1-2; Luk 22:1-2; Zon 11:45-53)

Iesus pile ngaedi ipile-doi kodeka tagataga* ne bokai iradi, “Kam kakaua-doi. Amaridi rua muridi be masa moanako biabia ara ‘Pasoba’* rakeaka ngapura. Be Tamoata* Natu masa erekei luma-dio danangai be kai kapalapala uauau-o darokatagaki.”

Kaiapas nge tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi. Bokaibe tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia nge Kaiapas pera kana-nalo dipura be dikabuni be disoaki. Makara be diraba be zugumaba-lo be Iesus dauauri be daumoatei kana. Bokaibe bokai dipile, “Kana ngae moaki ‘Pasoba’ bong-lo be taemaki. Taemaki masa tamoata dataguraki be eung teke damarangaki takana.”

Iesus Betani Anua-lo Be Burenga Ipura

(Mar 14:3-9; Zon 12:1-8)

Iesus nge tamoata kikiri dokia ara Saimon pera kanana-lo isoaki Betani anua-lo. Makara isoakiria be imoanakonako nge aine teke bureng zazaia atabalabala-tina bulo teke uarikana-lo idoki be ipura be Iesus pangana-nao isuburakaria.

Iesus tagataga* ne kaba bokai dita nge ilodi dira-tina be bokai dipile, “Bakara ka bureng ngae bizagamana-ba ipura? Bureng ngae nge iboadu ono ‘mone’ biabia-tina dokia ngapura be tamoata kana nedi tagotago tandi!”

10 Iesus pile ngaedi ilodia-lo italako nge bokai ipile, “Bakara ka aine ngae kailo-bukui? Nge muzi kulanglang-tina ka iemakana! 11 Tamoata kana nedi tagotago masa izamazama sakeming-o dasukoaki. Ata ngau masa tago sakeming-lanao msukoaki. 12 Bokaibe aine ngae bureng oguo isuburakaria nge ono ikalukanaka be kumrakagu ngapura kana. 13 Moimoi ka ura-kaming. Kaba nangatadia-lo, ege-ege kateka-o Pile* Uia ngae disulesuletaki masa aine ngae kana ngae iemakana masa darangarangaki. Be masa aine ngae ilodi daniani be darangarangaki.”

Iudas Isumoala Be Iesus Idoki Be Erekei Luma-dio Inangai

(Mar 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Kodeka Iesus tagataga ne kulemoa-be-rua teke ara Iudas Iskariot nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadia-lo ilako 15 be bokai itegidi, “Iesus luma-mingo mnangai masa rakana kamana?” Kodeka ditaguraki be ‘mone* siliua’ kulemoadi-toli diuare be diani. 16 Daga ngaranao be ilako nge Iudas zala ilelelei be bong nangata iauia-o be ngataguraki be Iesus ngadoki be erekei luma-dio nganangai kana.

Iesus ‘Pasoba’* Irakeaki Tagataga* Ne Zaiza

(Mar 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Zon 13:21-30)

17 Moanako* biabia ono ‘Bereti’ Bababa kania ipurapura imai nge Iesus tagataga ne dipura be bokai ditegi, “Inangaio kana gadorakiniko be ‘Pasoba’ gokani kana kurere?”

18 Be Iesus ikatu be ipile, “Ierusalem kamalako be tamoata katana-lo kamalako be bokai kamarai, ‘Tisa’* bokai ipile: Bong negu nangadi dipura ambe disaringa. Tagataga* negu zaiza pera kanam-lo ‘Pasoba’ gakani kana.’”

19 Kodeka tagataga ne dialale be Iesus kana irangaki nge diemaki, be dilako be kana ono ‘Pasoba’ dakani kana nge dimoataungaki.

20 Rairaituka nge Iesus tagataga ne kulemoa-be-rua zaiza disoakiria be damoanako kana. 21 Dimoanakonako nge Iesus bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming. Tekem masa erekei luma-dio gonangaia.”

22 Makara nge tagataga ne ilodi dibuku be teke-teke bokai ditegi, “Tanepoa, ngau ka kurangarangaka ki?”

23 Be Iesus ikatu be ipile, “Tamoata naita tabira-baba-lo luma-mairu kinanga-budu-lakoru masa ngadoka be erekei luma-dio nganangaia. 24 Tamoata* Natu masa Nanaranga-la ‘Buku’ ne irangaki bokana be ngamate. Ata tamoata naita itaguraki be Tamoata Natu erekei luma-dio inangai nge imakadoma-tina! Bakarai-tina ma ka tina inekiaki!”

25 Kodeka Iudas, maka Iesus erekei luma-dio inangai nge itaguraki be bokai ipile, “‘Tisa,’ ngau ka kurangarangaka ki?”

Be Iesus ikatu be bokai irai, “Kupile-la bokana.”

Tanepoa Moanako Ne

(Mar 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Kor 11:23-25)

26 Dimoanakonako nge Iesus ‘bereti’ teke idoki be Nanaranga iperui be ikotoi be tagataga* ne iandi be bokai ipile, “Kamadoki be kamakani. Ngae nge ngau tamoata-gu.”

27 Kodeka ‘uain’ sema tekena-lo idoki be Nanaranga iperui be iandi be bokai ipile, “Kamadoki be kam moarunga kamasing. 28 Ngae nge ngau darakagu. Be nge darakagu ngae oti ka Nanaranga taoa ne oauoau tamoata be aine ne zaiza iemakadi. Darakagu usuburaki be ono Nanaranga itaguraki be tamoata kokoko-tina oti* nedi irokakiledi. 29 Moimoi ka ura-kaming. Tago iboadu ‘uain’ kababe msing nibe ngalako bong ono Tama-gu ngatanepoa kanana-lo ‘uain’ oauoau tasing-budu.”

30 Kodeka rang teke didoki be Olib buku-nao dilako.

Iesus Pita Bolinga Irangaki-ba Mua

(Mar 14:27-31; Luk 22:31-34; Zon 13:36-38)

31 Makara nge Iesus itaguraki be tagataga ne bokai iradi, “Oabubu ngaena-lo masa kamairatuia be kamapereka. Maka ma Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai dieno,

‘Sipisipi’ akolakola masa mumoatei be ‘sipisipi’ ulunga dairatu-ramo. (Zek 13:7)
32 “Ata alauri mate-lo be marang masa aro-ming mua be Galili mlako.”

33 Kodeka Pita itaguraki be bokai ipile, “Moarunga masa dairatu! Ngau tagona-tina iboadu mperekiko!”

34 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Moimoi ka uraiko! Kaituka oabubu ngaena-lo masa mang tagona-la ngakatararaua be bong toli gopile tago kukauataka.”

35 Ata Pita bokai ipile, “Iboadu msoaki-la be tamate-buduru, ata tagona-tina iboadu mpile tago ukauatakiko!”

Be tagataga* ne moarunga nge bokaina-doi dipile.

Iesus Getsemani-lo Be Nanaranga Isinaui

(Mar 14:32-42; Luk 22:39-46)

36 Kodeka Iesus tagataga ne zaiza be kaba aradi Getsemani-lo dilako. Makara nge bokai iradi, “Maka kamasoaki be ene mlako be mrabo.”

37 Kodeka Pita be Zebidi natu ruoti Zems be Zon nge idokidiato be dialaleto. Makara nge ilo isururu-tina be ilo nge inodo-tina. 38 Be bokai ira-diato, “Mariabaka-gu isururu-tina be mate bokana kana. Maka kamasoakito be kaba taitaita-budu.”

39 Kodeka Iesus mukuna-la iperekidiato be lili kateka-lo inangalako be bokai ipile, “Mamo! Iboadu nge sema ngae ono sururu mdoki kana nge godokalea! Ata moaki rerengagu kutagadi. Rerengam gotagadi.”

40 Irabo-doi be tagataga* nena-lo imulelako nge dienosoato be itediato. Kodeka itaguraki be Pita bokai irai, “Baituka ka tago kaboadu mukunaba tasoaki-salaga-budu?
Inggilisi Pile-lo nge “Tago iboadu ‘hour’ teke kamasoaki.”
41 Kamasoaki be Nanaranga kamaraboraboi. Toitoi teke ngapura be ngatoi-kaming be kamatapulo takana. Mariaba-ra isumoala, ata tamoata kusi imangongo-tina.”

42 Ipile-doi nge kababe ialale be bokai irabo, “Mamo! Sema ngae tago iboadu godokalea kana, be ambe mdoki be ono dang msing kana. Bokai masa rerengam mambuakadi dapura.”

43 Irabo-doi be imule nge tagataga ne dienosoato be itediato. Mata-diato nge dimoarore-tina be tago iboadu poapoara-la daeno.

44 Kodeka kaba ialale be bong tolia enumua-la irabo bokana irabo. 45 Irabo-doi nge tagataga nena-lo imule be bokai ira-diato, “Isi kamanaua be kaeno ki? Kaba kamaita! Bong ono Tamoata* Natu tamoata* muzigoala ememaki luma-dio danangai kana ambe ipura! 46 Kamatui be talale! Kamate! Tamoata erekei luma-dio nganangaia kana ambe ipura.”

Iesus Diuauri

(Mar 14:43-50; Luk 22:47-53; Zon 18:3-12)

47 Iesus isi ipilepile-la be Iudas ipura. Iudas nge Iesus tagataga ne kulemoa-be-rua teke kata. Tamoata kokoko-tina asi ono eunga be meng didoki be Iudas zaiza be dipura. Tamoata ngaedi nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia ka dinepidi be dipura. 48 Matamata be Iudas itaguraki be tamoata ditagai nge bokai iradi, “Ulako be tamoata uaroki nge ngai. Kamauauri!”

49 Bokaibe Iudas ipura nge adoado-la ilako Iesus-lo be bokai ipile, “‘Tisa,’ ilo-uia kaiko-lo ngaeno.”

Kodeka iaroki.

50 Makara nge Iesus bokai ipile, “Ruanga, kana goemaki kana be kupura nge oaikiki-tina goemaki.”

Kodeka tamoata Iudas zaiza dipura nge dilako be Iesus didokimatei be diuauri.

51 Makara nge tamoata teke Iesus diaru disoakiru nge itaguraki be asi ne ono eunga ipasiki be Kaiapas dududu kana izampoaki. Ata itarapakai be kungi itaratotoki. 52 Ata Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai irai, “Asi nem godoki be kabana-lo gonangalako. Tamoata moarunga asi ane dieunung masa asi ane be damate. 53 Tago kakaua ngau uboadu Tama-gu duma kana mkilai be ‘enzel’ ne kokoko-tina koai-bagi kulemoa-be-rua be atabala bokana nganepidi be dadumaia? 54 Bokai umuzi masa baituka be Nanaranga pilenga dakalingo? Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo nge kana bokainatuka-la ka dapura kana nge dieno.”

55 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata dipura nge bokai iradi, “Ngau anako kata ka asi ono eunga be meng kadoki be kapura be kamauaura kana? Izamaizama Nanaranga* pera nena-lo usukoaki be usulesule nge tago kauaura. 56 Ata kana ngaedi bokai dipura be ono ‘propet’* pilengadi dikalingo, Nanaranga-la ‘Buku’ nena-lo dieno bokana.” Makara nge Iesus tagataga ne diratu be dipereki.

Iesus Iuda* ‘Kansolo’ Nedi Arodi Itui

(Mar 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Zon 18:13-14, 19-24)

57 Tamoata dipura be Iesus diuauri nge ditaguraki be Iesus dibagai be Kaiapas pera kanana-lo dilakuaki. Kaiapas nge tamoata Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi. Tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki be Iuda tamoata nedi bibia nge makarana-doi Kaiapas pera kanana-lo dikabuni be disoaki. 58 Pita nge muridiaba laua-o be Iesus itagatagai. Itagai nibe ilako be Kaiapas pera kana ari-dialo. Tamoata Kaiapas pera kana dinarinaringi nge makara disoaki be ilako be disoaki-budu be ono ngakaua kana masa rakana ngapura. 59 Tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia ‘Kansolo’ nedia-lo disoaki moarunga nge tamoata aludi dileledi be boli-pile Iesus ono danangalako be daumoatei kana. 60 Ata boli-pile tago tekedi dita be ono dinangalako. Tamoata-ra kokoko mata-ita bokana diboli be dipura, ata giriki labu tago teke diteani. Kodeka, alauri nge tamoata rua dipuraru 61 be bokai dipileru, “Tamoata ngae bokai ipile, ‘Ngau uboadu Nanaranga* pera ne mgamani be amaridi toli ilodia-lo be kababe mnaguraki.’”

62 Kodeka Kaiapas ituirake be Iesus bokai irai, “Pile nem ono nem-la goiakiko kana tekedi dieno ki tago? Pile ngaedi omo dinangalako nge bakarairai kaoa?”

63 Ata Iesus imoadubulae-ba. Kodeka Kaiapas bokai ipile, “Nanaranga moauriuri-la isukoaki ara-nao be pile* tago tototo ngaedi goemaki! Kaiko moimoi be Kristus, Nanaranga Natu?”

64 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “E. Kupile-doi! Ata ngau kam moarunga bokai ura-kaming! Alauri masa Tamoata* Natu Nanaranga Kaiboangina-tina oana-nao ngasoaki be oaru lang anua-lonalonao be ngabalabala be kamate.”

65 Kodeka Kaiapas itaguraki be kusi ne inangananga nge idokisare be bokai ipile, “Nanaranga ono imanai! Tamoata pile ono danangalako kana nge takadi moaki takeliakidi! Kaituka-tina ka pilenga ono Nanaranga imanai nge kalongo! 66 Bakara ilo-ming dipile?”

Be di dikatu be dipile, “Giriki ipuraki. Bokaibe ngamate.”

67 Kodeka ditaguraki be lili dimoangorini be dizamposani. Tamoata dizamposani 68 nge bokai dirai, “Kristus, pile mumuakadi gopile. Naita ka iungko?”

Pita Iesus Iaolitaki

(Mar 14:66-72; Luk 22:56-62; Zon 18:15-18,25-27)

69 Pita eluku isoaki nge aine Kaiapas dimalipilipini teke ipura be bokai irai, “Kaiko be. Galili tamoata Iesus zaiza kasukoaki-budu!”

70 Ata tamoata moarunga makara disoaki matadi-o be Pita iaoli be bokai ipile, “Tagona-tina ukaua rakana ka kurangarangaki!”

71 Bokai ipile be Kaiapas pera kana aridi ipereki be eluku ilako. Aine takaia Kaiapas imalipilipini Pita ite nge tamoata makara disoaki bokai iradi, “Tamoata ngara nge Nasaret tamoata ara Iesus diaru disukoaki-buduru.”

72 Makara nge Pita kababe Iesus iaolitaki be pile* tago tototo ane be bokai ipile, “Moimoina-tina tago ukauataki!”

73 Mukuna-la makara isoaki be tamoata alu dimai be bokai dirai, “Moimoina-tina kaiko di kata. Memem moatubunga ambe mangata inangaiko.”

74 Kodeka Pita pile tago tototo-tina iemaki be nena-la ingesuaki be bokai ipile, “Tamoata ngae ukauataki nge Nanaranga iboadu ngaumoatea! Tamoata ngae tagona-tina ukauataki!”

Pile ngaedi be idokitoto nge mang ikatararaua.
75 Makara nge Pita Iesus pilenga ilo iandi, “Mang tagona-la ngakatararaua be masa bong toli gopile tago kukauataka!” Makara nge Pita eluku ilako be tang biabia-tina iemaki.

Copyright information for `MVA