Matthew 27

Iesus Pailot-lo Dilakuaki

(Mar 15:1; Luk 23:1-2; Zon 18:28-32)

Izama nge oabuna-tina be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia pile dipali be Iesus daumoatei kana. Kodeka ditaguraki be oarige kaiboangdi ane diuauri be Pailot-lo dilakuaki. Pailot nge ungguma* aradi Rom biabiadi nedi teke be ngai ka kaba ngaradi ipapananuaki.

Iudas Nena-la Itapai

(Apo 1:18-19)

Makara nge tamoata maka Iesus erekei luma-dio inangai ara Iudas kaba bokai ita ambe pile dipali be Iesus daumoatei kana nge nena-la ingongoi be muzinga ngaedi ilo iandi be inodo-tina. Kodeka ‘mone* siliua’ kulemoadi-toli diani nge idoki be ialale be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda bibia nedi nge iandi. Be bokai iradi, “Ngau muzigoala uemaki. Tamoata giriki ne tagotago erekei luma-dio unangai be ngamate kana.”

Ata di dikatu be bokai dipile, “Kana ngara keka tagona-tina iloma dibukutaki! Ngara nge kaiko-la ka malipi nem!”

Kodeka Iudas itaguraki be ‘mone’ ngaedi Nanaranga* pera nena-lo irokakilako be ialale be nena-la itapai.

Alauri nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi ‘mone’ ngaedi didoki be bokai dipile, “‘Mone’ ngaedi dara odio dieno. Bokaibe tago iboadu Nanaranga pera nena-lo daeno!” Kodeka diepilei be ‘mone’ ngaedi didoki be tamoata boadi be agora iememaki kateka ne ono dizazai. Di direre kateka ngae nge tamoata akerengadi ono dakumkumrakidi. Bokaibe kateka ngara nge ‘Dara Uma’ kana dirangarangaki nibe kaituka-ba.

Kana ngaedi bokai dipura be ‘Propet’* ara Zeremaia nge pilenga dikalingo. Zeremaia bokai ipile, “‘Siliua mone’ kulemoadi-toli didoki. ‘Mone’ ngaedi ka Israel dirangaki be tamoata ngae ono dizazai. 10 Alauri nge ‘mone’ ngaedi didoki be tamoata boadi be agora iememaki kateka ne ono dizazai, Tanepoa-la ipile bokana.”
Zek 11:12-13; Zer 19:1-13, 32:6-9


Iesus Pailot Aro Itui

(Mar 15:2-5; Luk 23:3-5; Zon 18:33-38)

11 Kodeka Iesus dieluaki be Pailot aro dituiraki. Be Pailot itaguraki be bokai itegi, “Kaiko Iuda anuatanepoa kandi ki?”

Be Iesus ikatu be ipile, “Kupile-la bokana.”

12 Kodeka tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia nge ditaguraki be pile moarunga Iesus ono dinangalako. Ata Iesus tago sesu pile ikatu. 13 Alauri nge Pailot bokai itegi, “Pile ngaedi omo dinanganangalako nge kulongolongo ki tago?” 14 Ata Iesus tago sesu ipile. Iesus imoadubulae-ba nge Pailot ipitilaki-tina be tago sesu ba ipile.

Iesus Ngamate Kana Dipile

(Mar 15:6-15; Luk 23:13-25; Zon 18:39-19:16)

15 Barasi moarunga ‘Pasoba’* bong-lo nge Pailot bokai imuzimuzi: Tamoata be aine moarunga dapura be rerengadia-lo tamoata uaura-lo disoaki nge teke darangaki be ngarubetaki. 16 Bong ngaradia-lo nge tamoata teke goalakana-tina ara Barabas nge uaura-lo isoaki. 17 Bokaibe bong tamoata be aine dipura nge Pailot bokai itegidi, “Naita mrubetaki kana karere? Barabas ki Iesus maka Kristus kana rangaka ipurapura?” 18 Pailot ikaua Iuda tamoata nedi dimuamuadi nge Iesus dinama-rataki ka ngaia-lo dieluaki.

19 Pailot nge bagi ne ono giriki adoraka-o isoaki be roa pile bokai inangamaini, “Tamoata ngara giriki ne tago. Moakina-tina sesu bakara kubasaki. Rodo rai-o ute be ilogu ibuku-ramo-tina.”

20 Ata tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia nge tamoata be aine ilodia-lo disili be diradi be bokai dapile kana, “Barabas rubetaka ngapura be Iesus umoatea ngapura.”

21 Kodeka Pailot bokai itegi, “Naita mrubetaki be miang-kaming kana karere?”

Be di dikatu be dipile, “Barabas!”

22 Be Pailot kababe itegidi, “Iesus maka Kristus kana rangaka ipurapura bakara mbasaki?”

Be di dikatu be dipile, “Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”

23 Ata Pailot bokai itegidi, “Giriki nangata iemaki?”

Kodeka dipi-tina be bokai dipile, “Kai kapalapala uauau-o rokatagaka ngapura!”

24 Pailot nge ambe kilalanga inanga tamoata be aine ambe dikai-tina be ngai tago iboadu ngabalakidi. Be saringatuka ambe eung teke ngamarang kana bokana. Bokaibe dang idoki be matadi-o be luma iasaki be bokai ipile, “Tamoata ngae imate nge malipi neming. Ngau tago. Giriki ngae nge kam-la ka neming!”

25 Kodeka tamoata be aine bokai dipile, “Daraka masa keka be natu-maio dalako.”

26 Makara nge Pailot itaguraki be Barabas irubetaki be iandi. Kodeka iradi be Iesus dirautotoki be iandi be kai kapalapala uauau-o darokatagaki kana.

Pailot Koai-bagi Ne Iesus Ono Dimanai

(Mar 15:16-20; Zon 19:2-3)

27 Dipalitia-doi kodeka Pailot koai-bagi tamoata ne pera kana dinarinaringi nge Iesus dibagalako Pailot pera kana ilona-lo. Be koai-bagi ne ngaena-lo nge tamoata ne moarunga dipura-doi be Iesus diboalingi. 28 Kodeka ditaguraki be kusi ne inangananga nge dipasile be daradara teke ono disiliakani. 29 Be oarige ragaragadi kauta bokana diraulemoang nge dibaga be pangana-nao dinangai be sika teke luma oanana-lo dinangalako. Dingazingia-doi kodeka aro diboadukuduku-ria be ono disamanaganaga be bokai dipilepile, “Iuda anuatanepoa nedi! Soakingam dasalaga-tina!” 30 Be ono dimoangomoangoria be pangana-nao kai ane diuniuni. 31 Ono disamanaga-doi kodeka kusi daradara disiliakani nge dipasiki be nena-tina dinangani. Kodeka eluku dilakuaki be kai-o darokatagaki kana.

Iesus Kaio Dirokatagaki

(Mar 15:21-32; Luk 23:26-43; Zon 19:17-27)

32 Dipusika be dialalale nge Sairini tamoata teke ara Saimon dite be diakangaoi be Iesus kai ne kapalapala uauau nge ibazi. 33 Makara be dialale be kaba aradi Golgota-lo dipura. Ara Golgota nge labu bokai, “Tamoata mate pangana pakina-ba nge kaba ne.” 34 Makara nge ‘uain’ kana mangini teke diaru dibairi-budu diani be ngasing kana. Itoi nge imangini be isege.

35 Kodeka kai kapalapala uauau-o dirokatagaki. Kai kapalapala uauau-o dirokatagakia-doi kodeka kusi ne didoki be guzui teke diemaki be nem-nem dinege. 36 Alauri nge makara disoaki be dimatananganangai. 37 Pangana atabala nge kai mapala tekenao bokai digere, “Nge Iesus. Iuda Anuatanepoa kandi. 38 Be tamoata anakonako rua nge sakenao kai kapalapala uauau-o dirokatagakidi. Takaia oanana-o be takaia ngasina-o.

39 Be tamoata be aine makara dilakolako be dimulemule nge panganadi ditatatai be Iesus diebulobuloi. 40 Be bokai dirarai, “Kupile-ra Nanaranga* pera ne gogamani be amaridi toli ilodia-lo be kababe gonaguraki! Kaiko Nanaranga Natu nge nem-la be gouketiko be kai ngaranao be maka gobala!”

41 Tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki be Iuda tamoata nedi bibia nge bokaina-doi ono disamanaga be bokai dipile, 42 “Tamoata takadi nge uketadi iamang! Ata nena-la nge tago iboadu ngauketi! Ngai ki taila ka Iuda anuatanepoa kandi? Kai ngaranao be maka kubala masa omo lama gauni! 43 Ngai Nanaranga ono ikaikai be pilenga itagatagadi be ipile ngai ka Nanaranga Natu! Bokai nge makara ngatobitobi be tate Nanaranga iboadu ngauketi ki tago!” 44 Be anakonako ruoti Iesus zaiza dirokatagaki-diaru nge bokaina-doi Iesus ono disamanagaru.

Iesus Imate

(Mar 15:33-41; Luk 23:44-49; Zon 19:28-30)

45 Ilako be amari-soasoa-tina nge oabubu kaba moarunga isukum nibe ilako rairai amari siriki tolianao. 46 Rairai amari siriki tolianao bokana nge Iesus ipi-tina be inaboaki be bokai ipile, “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Pile ngaedi tabuiri nge labudi bokai, “Nanaranga negu, Nanaranga negu, bakara ka kupereka?”

47 Bong tamoata alu makara dituitui dilongo nge bokai dipile, “Ilaiza ka ikilakilai.”

48 Kodeka tamoata teke ipananalako be kusi mapala matoli teke idoki be ‘uain’ manginina-lo inangalako be kai teke burunao inangai be Iesus izuzunakani be ngasing kana. 49 Ata takadi bokai dipile, “Abo. Bokai ngatobitobi be tateate! Baraoa Ilaiza ngapura be ngadumai!” 50 Kodeka Iesus kaikai-la imere be rerengana-lo be imate.

51 Iesus imate nge kusi
Matamata kusi ngae itobotobi nge tamoata tago teke iboadu Nanaranga-lo ngalako. Ata kodeka iboadu ngalako.
biabia Nanaranga* pera nena-lo itobitobi nge imasare be ege rua ipura. Atabala be ibala be ilako eruma. Be rike kanabiabia ipura be patu kanabibia nge dimasare.
52 Be poda ditakaka be Nanaranga tamoata ne dimate nge kokoko-tina dimarang be moauriuri disoaki. 53 Kodeka podadi dipereki be bong Iesus mate-lo be marangaka ipura nge Anua Biabia Ratana-lo dilako be tamoata be aine kokoko-tina ditedi.

54 Tamoata koai-bagi imuamuadi makara tamoata ne zaiza Iesus dinarinaringi rike be kana moarunga dita nge taburidi dira-tina be bokai dipile, “Moimoina-tina ngai Nanaranga Natu!”

55 Aine kokoko-tina Galili-lo be Iesus ditagatagai be didumadumai nge kasauba ditui be kaba ditaita. 56 Magdala aine ara Maria, Maria Zems be Iosep tina-diaru be Zebidi natu ruoti tina-diaru nge makara aine ngaedi maradi disoaki.

Iesus Kumraka Ipura

(Mar 15:42-47; Luk 23:50-56; Zon 19:38-42)

57 Rairaituka nge Arimatea tamoata teke ‘mone’ ne kokoko ara Iosep nge ipura. Ngai nge Iesus tagataga* ne kata. 58 Kodeka ilako Pailot-lo be itegi be Iesus tamoata mate nge ngabagai kana. Be Pailot ipile be Iesus mate nge Iosep diani. 59 Iosep ialale be Iesus mate idoki be kusi manipidi
bokainaina nge zazadi atabalabala-tina.
goazagoaza-tina nge idoki be ono isukumi.
60 Be ilako be gimoa nena-tina kodeka-ka ikelia-lo inangalako. Gimoa ngae nge patu kanabibia ka ilodia-lo emakalako ipura. Inangalako-doi kodeka patu kanabiabia teke igegeaka-lako be gimoa aoa ono ionoti be ialale. 61 Magdala aine ara Maria be Maria-la taka nge makara Iesus poda ditalariaru be disoakiru.

Poda-lo Narinari Dinangadi

62 Izama nge bong biabia ono manauanga, ara ‘Sabat.’* Bokaibe tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Parasi* dilako be Pailot dite 63 be bokai dipile, “Biabiadi, tamoata bolinga ratadi isi ne iauia nge bokai ipile, ‘Amaridi toli muridi be masa ngamarang be moauriuri ngasoaki.’ 64 Bokaibe pile kaiboangdi gonanga be poda naringa ngapurapura nibe amaridi toli damanubu. Tagataga* ne dapura be danakuaki be bokai dapile takana, ‘Ambe mate-lo be imarang!’ Boli ngaedi masa dagoala-tina takana. Matamata be ipile-doi masa ngamarang, be kababe pile ngaedi atabaladi danangaria nge kodeka dagoala-tina kana.”

65 Kodeka Pailot bokai ipile, “Koai-bagi tamoata negu alu kamadokidi be kamalale be poda kamanaringia-tina uia, kauanga-ming-lo bokana.” 66 Be dialale be poda dionoti. Babari kaiboangina-tina ono dinangai be tamoata alu makara dinangadi be poda dinarinaringi.

Copyright information for `MVA