Matthew 28

Iesus Mate-lo Be Imarang

(Mar 16:1-10; Luk 24:1-12; Zon 20:1-18)

Bong ono manauanga ‘Sabat’* imanubu be kaba izama-seresereki nge Magdala aine Maria be Maria-la takaia nge dialaleru be Iesus poda datearu kana. Makara nge oaikiki-tina rike kanabiabia teke ipura be Tanepoa ‘enzel’ ne teke lang* anua-lo be ibala be patu ono poda onota ipura nge igegeaki be ono isoaki. Tea nge lamalama piti-kaoanga bokana be kusi ne nge oaru oaoaoadi bokana dimalamalama. Tamoata poda dinari-naringi nge taburidi dira-tina be reresabu nge tagona-tina diuia be makara matedi bokana dituitui.

Kodeka ‘enzel’ itaguraki be aine ruoti ngae-diaru bokai ira-diaru, “Taburi-mingru moaki dira! Ngau ukaua Iesus maka kai kapalapala uauau-o dirokatagaki ka kaleleleiaru! Tago maka isoaki. Ambe imarang, ne ipile bokana. Kamamairu be kaba odio ieno kamaitaru. Be oaikiki-tina kamalaleru be tagataga* ne bokai kamaradi, ‘Ambe mate-lo be imarang be aro-ming ngamua be Galili ngalako kana. Masa makara kamate.’ Pile ura-kamingru ngaedi nge ilo-mingru kauakaua-la.”

Moimoi aine ruoti ngae-diaru nge taburi-diaru dira, ata suri-diaru diuia-tina. Kodeka poda diperekiaru be dipapanana-lanaru be Iesus tagataga ne daradi kana. Ata oaikiki-tina Iesus zala-lo ipuraka-diaru be bokai ira-diaru, “Suri-uia ngaeno-kamingru!” Kaba bokai ditaru nge dilakoru be dirokazokuriaru be Iesus ae diboabungru be dirakeakiaru. 10 Kodeka Iesus bokai ipile, “Taburi-mingru moaki dira! Kamalaleru be taritokagu kamaradi be Galili dalako. Masa makara datea.”

Tamoata Poda Dinarinaringi Pilengadi

11 Aine ruoti ngaedi isi dialalalelanaru be tamoata poda dinarinaringi nge alu anua-lo dilako be kana moarunga dipura nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi nge dirangakidi. 12 Kodeka tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi nge dilako be Iuda tamoata bibia zaiza diepilei. Be ‘mone’ kokoko-tina didoki be tamoata poda dinarinaringi nge diandi 13 be bokai diradi, “Bokainatuka kamapile, ‘Tagataga* ne oabubu-lo kieno be dipura be dianakuaki.’ 14 Pailot ilongo masa keka galako be gakoroi be kam masa giriki neming tago.”

15 Makara be tamoata poda dinarinaringi nge ‘mone’ didoki be dialale be diradia-la bokana dipile. Be pile ngaedi ka Iuda moarunga isi dipilepile nibe kaituka-ba.

Iesus Tagataga Ne Ipurakadi

(Mar 16:14-18; Luk 24:36-49; Zon 20:19-23; Apo 1:6-8)

16 Iesus tagataga ne kulemoa-be-teke Galili dilako be buku muku Iesus irangakia-lo dipura. 17 Makara be Iesus dite nge dirakeaki. Ata aludi nge ilodi dirua. 18 Kodeka Iesus saringadi ilako be bokai iradi, “Kaiboang moarunga lang* anua-lo be kateka-o ambe ngau aniagu ipura. 19 Kamalale be ungguma moarunga kateka-o nge kamaemakidi be tagataga* negu dapura. ‘Tama be Natu be Oli Spirit aradi-o be kamarukudi’ be tagataga negu dapura. 20 Be kamaradi be sule moarunga uang-kaming nge dalongolongo be datagatagadi. Ilo-ming kauakaua! Ngau masa sakeming-lanao msukoaki nibe ngalako kateka-ba manubunga-nao.”

Copyright information for `MVA