Matthew 8

Iesus Tamoata Kikiri Dokia Teke Iadoraki

(Mar 1:40-45; Luk 5:12-16)

Iesus buku ono isoaki ipereki be itaoio nge tamoata be aine kokoko-tina ditagai. Makara nge tamoata teke kikiri dokia ipura be Iesus aro tuku-nao irokazokuria be bokai ipile, “Biabiadi, kusumoala nge bolo oguo dieno gorokaki be mgoaza!”*

Kodeka Iesus luma inanaraki be tamoata ngae idoki be bokai ipile, “Ngau usumoala! Gogoaza!” Iesus bokai ipile nge oaikiki-tina kikiri tamoata ngaenao dieno nge dileua be iuia.
Grik pile-lo nge “igoaza.”


Kodeka Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai irai, “Golongo! Kana ngae nge moakina-tina teke kurangakani. Ata golako be tamoata* Nanaranga ditabatabai teke ngalilitiko. Ililitiko-doi nge goalale be tabataba* ono goazanga Moses irangaki nge goemaki be ono moarunga dakaua kaiko ambe moimoi kugoaza.”

Rom Tamoata Lama Unianga

(Luk 7:1-10)

Iesus ilako be Kaperneam anua-lo isilisili nge Rom* tamoata teke koai-bagi nedi teke imuamuadi
bibia bokainaina nge ‘100’ tamoata eunung dimuamuadi.
nge ipura be ngadumai kana be bokai iakoroi,
“Biabiadi, malipilipi kanagu imore-tina be pera-lo ieno. Tapou moarunga dimate-doi be tago iboadu ngamoakusu-ramo. Sururu bibia-tina idokidoki.”

Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Masa mialale be miaka-uiaki.”

Ata tamoata ngae bokai ipile, “Iei, Biabiadi! Ngau tamoata tago iauia kata be masa kaiko kuboadu pera kanagu-lo gosili! Ata gopile-ba be malipilipi negu ngauia. Maka ma ngau negu-la nge bibiadi negu erumadi usoaki, be koai-bagi tamoata kokoko ngau erumagu disoaki. Bokaibe ngae bokai mrai, ‘Golako’ be ngalako. Be ngara bokai mrai, ‘Gomai’ be ngamai. Dududu kanagu bokai mrai, ‘Kana ngae goemakana’ be ngaemakana.”

10 Bong Iesus pile ngaedi ilongo nge ipitilaki-tina be tamoata be aine ditagatagai bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming! Israel-lo tamoata lama unianga biatangadi bokainaina tago teke ute. 11 Ngau ka ura-kaming! Tamoata be aine kokoko-tina masa ege amari rakeanao be ege amari balaianao be dapura be anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo kabadi dadoki be Abaram, Aisak be Zekop zaiza dasoakiria be moanako biabia daemakia-budu. 12 Ata tamoata maka aradi anua* ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo dieno masa eluku malama tagongana-lo rokakadialako dapura. Makara masa datangtang be iledi dakaraposaposa.”

13 Kodeka Iesus itaguraki be Rom tamoata bokai irai, “Goalale. Kana kureretaki be lama kuni bokana masa ngapuraniko.” Be bong-la ngaranao nge malipilipi kana iuia.

Iesus Tamoata Kokoko-tina Iadorakidi

(Mar 1:29-34; Luk 4:38-41)

14 Iesus ilako Pita pera kanana-lo nge Pita roa tina more kusi-ragogo idoki be bokai zirapu-lo ieno be ite. 15 Kodeka Iesus ilako be luma idoki be more ileuani, be imarang be kangkang iemakani.

16 Rairaituka zili-kisikisi bokana nge tamoata be aine ditaguraki be tamoata mariaba* goalakadi ilodia-lo disoaki nge kokoko-tina Iesus-lo dieluakidi. Pile-la tekedi ipile be mariaba goalakadi nge itaodi. Be moremore iadorakidi. 17 Bokai imuzi be pile tekedi ‘propet’* Aisaia ipile nge dikalingo. Aisaia bokai ipile:

“Nena-la be goalakingada irokaki, be morengada ibaga be ialale.” (Ais 53:4)

Tamoata Iesus Ngatagai Kana

(Luk 9:57-62)

18 Iesus tamoata be aine kokoko-tina diboalingi be itedi nge tagataga* ne iradi be dang* biabia Galili ege takaianao dalakuaki kana. 19 Kodeka tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki teke ipura be Iesus bokai itegi, “‘Tisa!’* Ngau urere ege-ege kulakolako nge mtagatagaiko-la!”

20 Be Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai irai, “Keu kabukabu boazinga ono enonga nedi dieno. Mang makatabala diroro nge gupadi otioti. Ata Tamoata* Natu kaba ono pangana nganangaria be ngamanaua kana nge tago!”

21 Kodeka tagataga ne teke bokai ipile, “Biabiadi! Golikitaka be mialale be tama-gu mkumraki noko.”

22 Ata Iesus ikatu be bokai irai, “Gotagaia! Matedi masa nedia-la be mate ruangadi dakumrakidi.”

Iesus Anua-goala Teke Iaka-maliei

(Mar 4:35-41; Luk 8:22-25)

23 Kodeka Iesus kati rebareba tekenao ibuli be tagataga* ne ditagai be dialale-budu. 24 Dang-lo direbareba noko anua-goala teke inangai-ba ka ipura be kati ambe ibubulolo. Ata Iesus-ra ienosoa. 25 Kodeka tagataga ne dilako be dianguni be bokai dipile, “Tanepoa! Gouketi-kita. Ambe tamoaloba kana.”

26 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kam lama unianga-ming disiki-tina! Bakara ka taburi-ming dira?” Be ituirake be oasa be nugunugu kaikai-la iradi be kodeka malino ibala.

27 Moarunga kati-o disoaki kaba bokai dita nge dipitilaki-tina be bokai dipile, “Tamoata ngae nge bakarairai kata? Oasa be nugunugu dilongolongori!”

Iesus Mariaba* goalakadi Tamoata Rua-lo Itaodi

(Mar 5:1-20; Luk 8:26-39)

28 Iesus dang biabia ege takaianao ilako nge Gadara kaba-lo ipura. Makara ipura nge tamoata rua mariaba goalakadi ilodiarua-lo disoaki nge dipurakaniaru. Tamoata ngae-diaru nge buna* ono matedi kumrakadi dipurapura-lo ka dipusikaru. Diaru nge gagaragara-tina kaoa. Bokaibe tamoata tago teke iboadu kaba ngaradia-lo ngalako. 29 Kodeka tamoata ngae-diaru nge kaikai-la dimereru be bokai dipileru, “Nanaranga Natu! Bakara gobasaki-kama kana? Bong nem isi tago dipura! Bakara ka kupuraba-mua be sururu goang-kama kana?”

30 Kasauba muku nge boro ulunga biabia teke diramomomo be disoaki. 31 Bokaibe mariaba* goalakadi tamoata ruoti ngaediarua-lo disoaki nge Iesus bokai diakoroi, “Gotao-kama kana nge boro ulunga ngarana-lo gonepikamailako.”

32 Kodeka Iesus bokai iradi, “Kamalako!” Be mariaba* goalakadi nge tamoata ruoti ngaedia-lo ka dipusika be dilako boro ulungana-lo disili. Kodeka boro ngaedi nge didupu be ierokateteki be dipananalako melu-o be dang-lo dinokulako be dang dising be dimate.

33 Tamoata boro diakolakola kaba bokai dita nge dipapanana-la be anua-lo dilako be kana moarunga dipura nge dirangaki. Be tamoata ruoti mariaba goalakadi ilodiarua-lo disoaki kana dipura-diaru nge dirangaki be. 34 Kodeka anua-marau moarunga anua nedi dipereki be Iesus date kana. Be bong Iesus dipurakani nge bokai diakoroi, “Moaki makare kaba ngaedia-lo kusoaki. Kaba takadia-lo golako.”

Copyright information for `MVA