Matthew 9

Iesus Tamoata Kaulokuloku Teke Iadoraki

(Mar 2:1-12; Luk 5:17-26)

Kodeka Iesus kababe kati rebareba-o ibuli be dang* biabia Galili ege takaianao ilako be anua-tina nena-lo ipura. Makara ipura nge tamoata alu tamoata kaulokuloku teke tapou matedi rara-o be dibazi be dipura. Bong Iesus kaba bokai ita tamoata ngaedi lama diuni ngai iboadu tamoata kaulokuloku ngadoraki nge bokai irai, “Natugu! Taburim moaki ira! Muzigoala nem ambe rokakadi dipura.”

Tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki alu makara disoaki pile ngaedi dilongo nge nedia-la ilodia-lo bokai dipile, “Tamoata ngae bokai ipile nge suri Nanaranga diaru iriringa-diaru tekedi bokana be Nanaranga iduai!”

Ata Iesus ilodia-lo pile ngaedi italako be ikaua. Be bokai iradi, “Bakara ka mata goalakadi bokainaina ilo-ming dieno? Pile nangatadi ka emakadi tago dira? ‘Muzigoala nem ambe rokakadi dipura’ ki ‘Gotui be goalale?’ Ata nge ono mitiking-kaming kana Tamoata* Natu kaiboang ne kateka ngaenao dieno be iboadu-tina tamoata be aine moarunga muzigoala nedi ngarokakiledi.” Kodeka tamoata kaulokuloku nge bokai irai, “Gotuirake, zirapu nem godokitate be pera kanam-lo golako.”

Kodeka tamoata ngae itui be pera kanana-lo ilako. Bong tamoata be aine moarunga kaba bokai dita nge aoa-diaba disanganga be dikabaki. Makara nge Nanaranga ara dirakeaki, bakara Nanaranga ambe kaiboang bokainaina tamoata-ramo iandi!

Iesus Matiu Ikilai

(Mar 2:13-17; Luk 5:27-32)

Iesus kaba ngaradi ipereki be ialalale nge tamoata teke ‘tagisi’* dokidoki ara Matiu pera ono ‘tagisi’ dokinga-lo isoaki be ite. Kodeka bokai irai, “Gotagaia!”

Iesus bokai ipile nge Matiu itui be itagai.

10 Alauri Iesus ilako Matiu pera kanana-lo be moanako-lo isoaki nge ‘tagisi’ dokidoki be muzigoala ememaki kokoko dipura be Iesus tagataga* ne zaiza disoakiria be dimoanako-budu. 11 Parasi* alu kaba bokai dita nge Iesus tagataga ne bokai diradi, “Bakara ka ‘tisa’ neming ‘tagisi’ dokidoki be tamoata muzigoala ememaki zaiza dimoanakonako?”

12 Iesus pilengadi ngaedi ilongo nge bokai ikatu, “Tamoata nedi uia tago iboadu karai tatate-lo dalako. Moremore-la ka dilakolako. 13 Ata kamalale be Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo pile ngaedi labudi kamakauataki, ‘Ngado kudoki be tabataba* bokana kuiana nge ngau tago rerengagu. Tamoata takaia ilom ngatagai nge ngau rerengagu.’
Osea 6:6
Maka ma ngau tago tamoata adoadodi ka mkiladi kana ka upura. Tago. Ngau muzigoala ememaki ka mkiladi kana ka upura.”

Kangkang Zirau Mata Tegiaka Ipura

(Mar 2:18-22; Luk 5:33-39)

14 Kodeka Zon Baptais tagataga* ne dipura be Iesus bokai ditegi, “Nge baituka ka keka be Parasi* tagataga nedi kangkang kiziraurau, ata kaiko tagataga nem kangkang tago diziraurau?”

15 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Bong tamoata kodeka-ka iroti lou ne zaiza moanako-lo disoaki nge lou ne iboadu kangkang tagotago dasoaki ki tago? Tago iboadu! Ata bong tekedi masa dapura be ono tamoata kodeka-ka iroti nge bagaia ngapura be tago lou ne maradi ngasoaki. Bong ngaradia-lo kodeka lou ne masa kangkang dazirau.

16 “Tamoata tago teke kusi oauoau mapala idoki be ono kusi muamua masarenga ioladi. Maka ma kusi oauoau mapala masa ngatakaka, be kusi muamua kodeka masarenga dalaba-tina kana! 17 Bokainatuka-la, tamoata tago teke ‘uain’ oauoau idoki be ‘uain’-kusi muamuana-lo inangalako. Bokai imuzi masa ‘uain’ oauoau ngadodoraki be ‘uain’-kusi muamua ngasereki be ‘uain’ ngamoasubu be ‘uain’-kusi ngagoala. ‘Uain’ oauoau nge ‘uain’-kusi oauoau-lo ka nangadialako dipurapura. Bokai masa ‘uian’ be ‘uian’-kusi uia-la daeno.”

Natu-muku Aineka Mate Be Aine Moremore

(Mar 5:21-43; Luk 8:40-56)

18 Iesus pile ngaedi isi ipilepile-la be Iuda* tamoata nedi biabia teke pera* ono serereinga nedia-lo imuamua nge ipura be Iesus aro tuku-nao irokazokuria be bokai ipile, “Natugu aineka kaituka-tina ka imate. Ata gomai-ba be lumam ono gonangaria be ngamarang be ne iauia ngasoaki.” 19 Kodeka Iesus itui be tamoata ngae itagai, be tagataga* ne ditagai be dialale-budu.

20 Zala-lo dialalale nge aine teke dara iuni be ambe barasi kulemoa-be-rua iuasadi nge Iesus muri ipura be kusi ne isilisili zagenao idauraki. 21 Aine ngae ilona-lo bokai ipile, “Kusi-ba nenao mdauraki masa muia.”

22 Ata Iesus ibuiri be aine ngae ite be bokai irai, “Natugu, taburim moaki ira! Lama uniangam ka iemakiko be kuia!”

Be aine ngae nge bong-la ngaranao iuia.

23 Kodeka Iesus ialale be Iuda tamoata biabia natu aineka imate nge pera kanana-lo ipura. Pera-lo ipura nge gopu eueuri ambe gopu dieueuri be mate rang didokidoki be moarunga makara mate-lo disoaki nge ditangtang be dinaboakiboaki, be ilodi nge dinodo-tina be itedi. 24 Be bokai iradi, “Kamapusika! Natu aine ngae nge tago imate. Ngena ieno-ba!” Tamoata be aine moarunga makara disoaki pile ngaedi dilongo nge Iesus dingengeri. 25 Alauri tamoata be aine pera-lo disoaki eluku dilako, kodeka Iesus isili be natu aine imate nge luma-nao idauraki, be natu ngae imarang. 26 Iesus kana ngae bokai iemaki nge rangaka ege-ege kaba ngaradia-lo ilako.

Iesus Tamoata Rua Matadi Leuadi Iadoraki-diaru

27 Kodeka Iesus kaba ngaradi ipereki be ialale. Ialalale nge tamoata rua mata-diaru leuadi ditagaiaru be dimereru be bokai dipileru, “Debiti Natu, ilom ngataga-kamairu!”

28 Iesus pera-lo isili nge tamoata ruoti ngae-diaru dimairu be Iesus bokai itegi-diaru, “Ilo-mingru dipile ngau uboadu miadoraki-kamingru ki tago?”

Be diaru dikaturu be dipileru, “E, Biabiadi, kaiko kuboadu.”

29 Kodeka matadiarua-lo idaurakilako be bokai ipile, “Lama unianga-mingru ka ngatagai be kana kareretakiaru nge ngapura-kamingru kana.” 30 Iesus bokai ipile nge mata-diaru ditakaka be kaba ditaru. Kodeka pile kaiboangdi ane bokai ira-diaru, “Kana ngae nge moakina-tina teke karangakaniaru.” 31 Ata diaru dialaleru be ege-ege kaba ngaradia-lo Iesus dirangakiaru.

Iesus Tamoata Teke Pile-bebe Iadoraki

32 Tamoata ruoti ngae-diaru dialalaleru nge kababe tamoata teke pile bebebe Iesus-lo dieluaki. Mariaba* goalaka teke tamoata ngaena-lo isoaki. Bokai ka pile ibebe. 33 Be bong mariaba goalaka taona ipura nge tamoata pile bebebe nge aoa ikakati be ipilepile. Tamoata be aine makara disoaki kaba bokai dita nge dipitilaki-tina be bokai dikabaki, “Toira be imai kana bokainaina tago teke Israel kaba-lo kite!”

34 Ata Parasi* bokai dipile, “Ngena-ra mariaba* goalakadi biabiadi nedi kaiboang nena-lo ka mariaba goalakadi itaotaodi!”

Iesus Tamoata Be Aine Ilo Itagadi

35 Makara be kodeka Iesus ege-ege anua bibia-lo be sisiki-lo ilakolako be pera nedi ono serereinga-lo isilisili be Pile* Uia bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge isulesuletakadi. Be more be goala bakarairai-bakarairai tamoata be aine odio dieno nge iadoraki. 36 Tamoata be aine kokoko-tina itedi nge ilo itagadia-tina. Ilodi nge dibuku-ramo be tago dikaua rakana masa daemaki. Di nge ‘sipisipi’ tamadi tagotago bokana disukoaki be tago dikaua naita masa ngamuamuadi.

Malipilipi Tago Dikoko

37 Kodeka Iesus itaguraki be tagataga* ne bokai iradi, “Kangkang kokoko-tina uma-lo ambe dimaure. Ata tamoata kangkang dauaroe kana nge tago dikoko. 38 Bokaibe kangkang dimaure be dieno nge Tanepoa nedi kamasinaui be masa malipilipi nganepidi be kangkang dauaroe.”

Copyright information for `MVA