Philippians 2

Kristus Nena-la Ibalabalaki Be Toaka Ngapura

Nge bokai ka mtegi-kaming kana. Soakinga-ming Kristus-lo nge diduma-kaming be kakaiboang ki tago? Be reretaka ne sesu ilo-ming diaka-uiadi ki tago? Kam Oli Spirit keka kidoki be ilomai-lo isoaki bokana kadoki ki tago? Tamoata be aine takadi ilo-ming ditagatagadi be ilo uia-lo be kadumadumadi ki tago? Kaituka-tina nge surigu diuiauiatakikaming-tina, ata ono suri-uia negu ngaedi kamakalabati-tina kana nge bokai kamamuzimuzi: ilo-ming tekedia-doi, reretaka mata tekena-la kamatagatagai, ilo-ming be mariabaka-ming tekedia-doi, be kana-la teke kamamoangi be kamatagatagai. Moaki neming-la iloming dianang-kaming be ono neming-la karaketukatuka-kaming. Ki moaki neming-la karaketuka-kaming be ono tamoata be aine takadi dapile kam tamoata uia. Moaki-la. Neming-la kamababalaki-kaming be tamoata be aine takadi kamararangakidi di kam diuasa-kaming. Kam teke-teke nge moaki ilo-buku-la neming kaitaiata be kadoadoraki. Moaki! Tamoata takadi ilo-buku nedi kamaitaita be kamadoadoraki be.

Be ilo-ming moarunga nge Kristus-la ilo bokana. Ngai bokai imuzi: Moimoi suri be kania be ilo moarunga nge ngai Nanaranga. Ata tago pangana izeleki be nena-la irakeaki be Nanaranga diaru iriringa-diaru tekedi. Tago-tina! Itaguraki be ne rerengana-lo be nena-la ara iaka-leuaki, be malipilipi-ramoba bokana ipura. Be tea nge kita-la tamoata bokana. Tamoata-ramo ipura bokana nena-la ibalaki be Nanaranga rerenga itagatagadi nibe imate-ba. E, imate! Be mate ne ngae nge tago mate-ramoba bokana be imate! Tago! Matenga ngaedi nge ilakuaki-soasoa be kai kapalapala uauau-o imate!
Tamoata kai-o imate nge maia bibia-tina ono dieno.
Be nge bokai ka Nanaranga itaguraki be idoki be kaba atabalabalatina-lo inangai, be ara atabalabalatuka ara moarunga iuasadi nge inangani. 10 Bokaibe Iesus ara-nao masa tamoata be aine be kana moarunga lang* anua-lo, kateka-o be kateka eruma masa tukudio darokazokuria 11 be moarunga masa mangata bokai dapile, “Iesus Kristus ka Tanepoa.” Bokai masa Tama Nanaranga ara atabala-tina nangaia ngapura.

Kateka Ngaeno Kamamalamalama

12 Ruangagu urereretakikaming-tina, bong sakeming-o usukoaki nge pilengagu kalongolongo. Ata nge kodeka tago makara sakeming-o usoaki. Kasauba ka usoaki. Be kasauba usoaki bokana nge kodeka pilengagu kamalongolongo-tina! Taburi-ra be reresabu-lo be pangana-ming kamazeleki be bong ono Nanaranga ngauketi-kaming kana nge ere-moarunga be kamadoki. 13 Nanaranga ka iloming-lo izamaizama imalipilipi. Bokaibe ngai ka ngaemaki-kaming be kamasumoala be ono rerenga kamatagatagadi kana.

14 Kana moarunga kaememaki nge moaki kagulugulungae ki kaegoregore be kaememaki. 15 Bokai masa adoado-ba kamasoaki be iloming-lo giriki tago, be masa Nanaranga natu bokana kateka ngaenao kamasoaki. Kaituka-tina bong ngaedia-lo nge kateka ngaenao mata goalakadi dieno be tamoata muzingadi goalakadia-tina nge disoaki. Bokaibe goai lang malama dianiani bokana kam di malama kamaniandi. 16 Be bong malama kaniandi nge pile ono moauriuri-la soaki ipurapura nge kamanianidi. Bokai kamuzimuzi masa Kristus Bong ne biabiao ngau labu negu teke ngapurana be ono mraketukaia be mangata mnangaia malipi negu uemaki be panana negu nge tago ubizagam-ba. Dikalingona. 17 Maka ma bong kam lama kauni nge suri tabataba bokana be neming-la kadoki-kaming be Nanaranga kani. Be nge darakagu ka dokiadi dipura be tabataba neming ngaedi odio disuburakiria bokana. Bokaibe surigu diuia-tina. Be suri uia negu ngae nge kam zaiza tanege-budu. 18 Be kam masa bokainatuka-la suri-ming dauia, be suri-uia neming nge ngau zaiza tanegea-budu.

Timoti Be Epaprodaitus

19 Ngau ukaua Tanepoa Iesus isumoalana masa saringatuka Timoti mnepi be makara ngapura. Bokai masa bong ngau-lo ngamule nge soakinga-ming ngarangakina be ono surigu dauia. 20 Tamoata tago teke Timoti bokana ngau keru kisoakiru. Ngai moimoina-tina soakinga-ming ilo ibukubukutaki-tina. 21 Tamoata takadi nge nedia-la ilodi dibukubukutakidi, tago Iesus Kristus malipi ne dilo-bukubukutaki. 22 Kam neming-la be kakaua Timoti nge tamoata iauia, be neming mata-ming ane be malipinga kaita-doi. Nge ngai ka idumaia be Pile* Uia malipi ne kiemakiru, natu-la tama ngadumadumai bokana. 23 Bokaibe, masa mnepi be makara ngapuraka-kaming. Ata isi tago ukaua. Makare masa bakara dabasakau-ua? Mkaua masa oaikiki-tina mnepi be makara ngapura. 24 Ata ngau lama unia-tina Tanepoa masa ngasumoalana be negu-la be makara mpura be mte-kaming.

25 Ata ngau ambe ilogu ulelenaki be taritokada Epaprodaitus mnepi be makara ngapuraka-kaming kana. Ngai keru ka Kristus mangata kirangarangakiaru be kipipiru be kimalipilipiru. Ngai ka pile eleluaki neming. Norane be ngai ka kanepi be ipura be kam araming-o be idumadumaia. 26 Makare soaki diraia-tina. Ngatekaming-tina kana irere. Imore kana kalongo nge ilo ibuku-tina. 27 Moimoi imore be saringatuka ngamate kana. Ata Nanaranga ilo itagai. Tago ngaia-la ka ilo itagai. Ngau ilo itagaia be. Nanaranga tago irere ilo-buku kokoko mdoki be kaba mdokidoki-la! 28 Bokaibe urere-tina be mnepi be ngapuraka-kaming be kamate be suri-ming dauia. Bokai masa ilo-buku negu alu daleua. 29 Tanepoa ara-nao be suri-ming dauia be kamadoki be kamadoraki. Tamoata bokainaina nge kamamuamuakidi, 30 bakara, Kristus malipi ne kanabe more idoki be saringatuka ngamate kana. Ata ngai tago ilo ibukuni ngamate kana. Bokaibe ono duma kam tago kaboadu kamana nge ngai iana.

Copyright information for `MVA