Philippians 3

Nanaranga Mata-nao Adoado Soaki

Pile negu ono mambuaki kana nge bokai: Taritokagu moarunga, Tanepoa suri-ming dauiataki! Pile ngaedi norane be ugere-kaming nge kaba mgere-kaming kana. Ata bokai muzi kana nge ilogu tago ibuku. Nge ono daoiaki-kaming kana ka mgere kana. Eke! Tamoata muzingadi goalakadi keu kabukabu bokana nge kamatetedia-tina uia! Mata goalakadi emakadi direrere-tina. Be dipilepile Nanaranga ngauketiko kana nge kusim korototoka ngapura. Ata bokai kamakaua: Kita ka kusi-korototo mata kalingo ieno-kita. Tago di. Bakara, kita ka Nanaranga Oli Spirit ne ara-nao be Nanaranga iloda-lo be tarakerakeaki, be Kristus Iesus-lo tasukoaki nge surida diuiauia-tina. Bokaibe Kristus-lo soaki nge kusi-korototo mata kusida-o dieneno nge kabadi didoki, be kusi-korototo mata nge ambe kaiboang ne tago. Ngau mrere bokana nge ambe mata ngaedi mtagatagadi. Ata nge tago bokai! Tamoata naita ilo ipileni ngai iboadu kilala kusi-onaona ngatagatagadi kana nge ngau uboadu-tina mkatuni. Ngau mata moarunga ngaedi nge utagadia-doi be uasa-tina, ata ambe Kristus lama unani be urokaki-doi. Tinagu inekiaka be amaridi lima-toli dimanubu be kusigu korototoka ipura. Ngau Israel kata. Bagi negu Benzamin. Ngau moimoi be Ibru-la kata. Iuda mata nedi bibia tagadia-lo nge ngau Parasi kata. Parasi* mata nedi tagadia-lo nge Kristus ‘sios’* ne sururu uianiani, be nge malipi-tina ma negu ka uememaki! Ak, Moses* Mata ne tagadia-lo be Nanaranga mata-nao ado ngapura kana nge ngau giriki negu tago!

Ata kana moarunga ngau ilogu ipile ambe ulikadi udoki nge ukaua ambe urokaki-doi, bakara Kristus-lanalo ka iboadu moauriuri-la soaki mdoki. Tago kana-la ngaedi ka dileua. Tago. Ngau ilogu ipile kana negu moarunga ambe kana-la teke ara biabia-tina kanabe urokaki-doi. Kana ngae nge bokai: Tanepoa negu Kristus Iesus ambe ukauataki. Ngai kanabe kana moarunga nge urokaki-doi. Kana ngaedi nge robuka-ramo kana upile be urokaki. Bokai masa Kristus muasai be mdoki be mnemi be ngaia-la mdokimatei be tekemairu bokana gasukoakiru. Tago Moses Mata ne utagadi be negu-la urangaka ngau tamoata adoado. Tago-la. Adongagu ngaedi nge ambe Kristus lama unani ka udoki be ilogu-lo dieno. Ono adonga ngaedi nge Nanaranga-lo ka dipurapura, be labudi nge Kristus lama gounani. 10 Ngau urere-tina be Kristus mkauataki be kaiboang ne ono imate be imarang nge kilalangadi mnanga. Be sururu idoki nge mdoki, be matengana-lo imuzi bokana muzi. 11 Be ilogu moarunga nge ngau negu-la masa mate-lo be marangakagu ngapura be moauriuri msoaki.

Kana Kalingo Uasaia Ngapura Kana

12 Ngau tago uboadu negu-la mpile-ra ngau ambe uasa, ki mpile-ra Kristus Iesus mata ne ambe udoki be uado-tina ngai bokana. Tago-tina. Ngau upipi be kana iauia ngae muasai kana nge Kristus Iesus-la iuasaia be inema be idokimatea bokana. 13 Taritokagu, ngau ilogu ipile kana ngae isi tago uasai. Kana tekena-la moimoi uasai nge bokai: kana murigu-lo dilako nge ilogu dileuataki be kana arogu ieno-la ka ilogu ianiani be upipi be mdoki kana. 14 Bokaibe kaikai-la be adoado-la upapanana be kana ngae muasai kana. Kana iauia ngae nge Nanaranga kilau ne Kristus Iesus ara-nao, be etatabala lang* anua-lo ieno. 15 Bokaibe kita maka lama uniangada ambe dimalai nge bokainatuka-la ngau ilogu ilakolako bokana ilo-ming dalakolako. Be kalako be kana aluna-lo ilo-ming takadia-ba kananga masa Nanaranga ilo-ming ngaka-zamadi. 16 Ata nge kana-ba. Kita ambe Kristus lama taunani. Bokaibe lama uniangada ngaedi nge bokaina-la daeneno.

17 Taritokagu, tamoata takadi zaiza be tonanga ogu-o kamadoki be kamatoatoaka. Keka ambe baituka kamasukoaki kana nge kiemaki-doi be kaita. Bokaibe tamoata maka ditoatoaki-kama nge kamatetedi.

18 Bong kokoko ambe urakaming-doi. Kodeka mata-dang zaiza be kaba be mra-kaming kana. Tamoata kokoko-tina soakingadia-lo nge Kristus Iesus kai ne kapalapala uauau dierekeikeia-tina. 19 Tamoata bokainaina nge ara-be-leuanga dadoki kana. Dabulikidi rerengadi nge nanaranga nedi. Maiangadi nge ono nedia-la diraketukatukadi. Be kateka kana-la ka ilodi dianiandi. 20 Ata kita anua neda-tina nge lang* anua-lo ka ieno. Be sakuli-o be iloda moarunga Uketiketi neda-o tanangalako be tarapurapu. Uketiketi neda nge Tanepoa Iesus Kristus. 21 Ngai ka kaiboang ne ono kana moarunga iboadu eruma ngananga ane be kusida goalakingadi ngaedi nge ngabagabuiri be ne kusi malamaka otioti bokana tapura.

Copyright information for `MVA