Revelation of John 11

Tamoata Rua Pile Mangata Dirangakiru

Alauri nge kai mukumuku salagalaga teke diana. Tea nge ono ngauanga bokana. Be bokai diraia, “Golako be Nanaranga* pera ne be bagi* ono Nanaranga tabaia ipurapura gongauadi. Be tamoata be aine makara Nanaranga dirakerakeaki gouaredi. Ata kaba Nanaranga pera ne aro dieno nge moaki kungauadi. Golikitaki be daeno-ba. Kaba ngaradi nge tamoata be aine Nanaranga pilenga tago ditagatagadi nedi. Masa dataguraki be Anua biabia Rata nge daduaposaposaki nibe kalea kulemoadi-oati-be-rua damanubu. Be ngau masa tamoata negu pilengagu mangata dirarangaki nge rua kaiboang miandi, be diaru masa ngado kusidi ono nodonga dananganangaru be pilengagu mumuakadi mangata dararangakiru nibe ‘1,260’ amaridi damanubu.”

Tamoata ngae-diaru nge kai aradi ‘olib’ rua be baratui rua kaoa, be kateka Tanepoa ne nge aro dituituiru. Tamoata naita bakara ngabasaki-diaru kana masa eoa aoa-diarualo dapusika be ono tamoata ngae daumoatei. Tamoata bakara dabasaki-diaru kana nge masa bokainatuka be damate. Diaru kaiboang dieno-diaru be bong Nanaranga pilenga mangata dararangakiru nge iboadu lang daonotiaru be ura tago ngapurapura. Be diaru diboaduru dang moarunga dabuiriru be dara dapura, be bong nangatadio direreru nge more be kana goalakadi kateka-o dapurakiru.

Bong Nanaranga pilenga mangata darangaki-doiru masa gapaing maka boazinga kanabiabia kabi tagotago-lo ipusikasika nge ngapusika be daeungto. Be gapaing ngae masa ngauasa-diaru be ngaumoate-diaru, be tamoata-diaru matedi masa zala bibia anua biabia ilona-lo dieno-lo ngarokaki be daeno. Anua ngaena-lo ka Tanepoa nediaru umoatea ipura. Anua ngae ara ono tonanga ipurpura nge Sodom be Izip. Tamoata ege-ege ungguma moarunga-lo, bagi moarunga-lo, pile moarunga-lo be unu oaoa be unu zim moarunga-lo masa dapura be tamoata-diaru matedi nge dalililiti. Be masa bokai daenoru nibe amaridi toli be kapapa damanubu. Be kumraka-diaru masa dasege. 10 Tamoata ngae-diaru damateru masa tamoata be aine moarunga kateka-o suridi dauia-tina. Masa dataguraki be suri-uia muzi daemaki be lumaluma daenegei, bakara tamoata ruoti ngaedi nge sururu bibia-tina tamoata be aine moarunga kateka-o diandi.

11 Ata amaridi toli be kapapadi muridi masa oasa ono moauringa Nanaranga-lo dapura be ilodiarua-lo dasili be datuirakeru. Tamoata be aine moarunga date-diaru masa taburidi dara-tina! 12 Kodeka malonga teke lang* anua-lo ka bokai irara-diaru be dilongoru, “Makare kamarakeru!” Makara be lang anua-lo dikautakiru, be erekei nediaru nge kaba ditaita be oaru-lo disiliru be dikautakiru.

13 Bong dikaukautakiru nge rike kanabiabia teke ipura be anua ngae ege kulemoaia igamani, be ‘7,000’ tamoata be aine dimate. Tamoata be aine tago dimate nge taburidi dira be Nanaranga lang anua-lonalona kaiboang ne dirakeaki.

14 Nge ambe sururu bibia ruaia ka imanubu. Tolia ambe saringatuka ngapura kana!

Tauru Lima-ruaia Eura Ipura

15 Kodeka ‘enzel’ lima-ruaia tauru ne ieuri. Ieuri nge malonga kokoko-tina lang* anua-lo dipi-tina be bokai dipile,

“Tanepoa nema ambe Kristus ne diaru be kateka ngaenao itanepoa. Be ngai masa ngatanepoa be nem-kusoaki ngasukoaki!”

16 Kodeka tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati bagi* ono tanepoanga-o disukoaki Nanaranga aro nge lilidi tutudu dilakuaki be Nanaranga dirakeaki. 17 Tamoata bibia ngaedi nge bokai dipile,

“Tanepoa Nanaranga Kaiboangim-tina! Kaiko matamata be kusoaki be isi kusukoaki! Kiperuiko-tina kaiko ambe kaiboang nem kudoki be ambe ono kutanepoa!
18 Bong ono namam ratinga ngapura kana ambe ipura. Bokai ka tamoata pilengam tago ditagatagadi nge ambe namadi dira-tina. Bong ono matedi giriki nedi goliliti kana ambe dipura. Bong ono malipilipi kanam zazanga nedi goandi kana nge ambe disaringa. Malipilipi-ma kanam ngaedia-re: ‘propet’* nem, tamoata be aine nem, tamoata be aine maka dimatakutakuriko be dimuamuakiko, be tamoata nem aradi otioti be tamoata aradi tagotago. Bong ono tamoata maka kateka digamani ara-leuadi dapura kana nge ambe dipura!”
19 Kodeka Nanaranga* pera ne lang* anua-lo nge kakata ipura be Nanaranga Rugu-raba ne ono Taoa ne tubuda iemakadi nge tea ipura. Makara nge lamalama ipitikaoa, ipakira be igarurui. Be rike be ura patu bokana nge dipura.

Copyright information for `MVA