Revelation of John 12

Aine Teke Be Oakei Kanabiabia

Kodeka kana teke tea takadiaba-tina labu tago kauakauataki nge lang-lo bokainatuka ipura: Aine teke amari kusi ne bokana inanganangai nge ipusika. Kalea nge ae erumadi ieno be goai kulemoa-be-rua nge kauta nenao dieno. Aine ngae nge saringatuka nganeki kana, be sururu bibia-tina idokidoki.

Makara nge kaba teadi takadiaba-tina labudi tago kauakauataki nge kaba takadi lang-lo bokainatuka dipura: Gapaing kabukabu kanabiabia teke daradara ipusika. Tea nge oakei bokana, be pangana nge lima-be-rua moarunga be tongi nge kulemoa moarunga. Pangana teke-tekeo nge kauta dieno. Kodeka eku ane be goai ukodi toli-lo negeadi dipura nge uko teke lang-lo ka idokitotoki be kateka-o irokakaria. Kodeka ilako be aine ambe saringatuka nganeki kana nge aro inari be ituitui. Aine ngae natu nganekiaki masa ngadoki be ngakani. Makara nge aine ngae natu moane teke ineniaki. Natu moane ngaeni ka ungguma moarunga ngatanepoadi kana. Be bong ngatanepoadi masa tagona-tina sesu ilo ngatagatagadi kana. Ata natu moane ngaeni nge dokatotoka ipura be Nanaranga be bagi ne ono tanepoanga-lo lakuaka ipura. Be aine ngae iratu be masaua kaba tekedia-lo ilako. Makara kaba ngaradia-lo nge Nanaranga ambe kaba tekedi iadorakini be odio ngasukoaki nibe amaridi ‘1,260’ moarunga damanubu. Bong makara ngasukoaki masa kangkang be dang ania ngapurapura.

Kodeka koai teke lang* anua-lo imarang. Maikel ‘enzel’ ne zaiza ka oakei kanabiabia ‘enzel’ ne zaiza koai dieluakadi, be oakei kanabiabia ‘enzel’ ne zaiza nge koai dimuleaki. Ata oakei kanabiabia nge uasaia ipura, be tago iboadu ‘enzel’ ne zaiza lang anua-lo dasukoaki. Kodeka oakei kanabiabia nge taona be rokaka ipura. Oakei ngae nge toirairana-tina be ara nge mariaba* goalaka. Ara takaia nge Satang.* Ngai ka tamoata be aine moarunga kateka-o ibobolesidi. Bokaibe kateka-o rokakalako ipura ‘enzel’ ne moarunga zaiza.

10 Makara nge malonga kanabiabia teke lang anua-lo ulongori bokai ipile, “Nanaranga ambe tamoata be aine ne iuketidi be imuleakidi! Nanaranga ambe kaiboang ne ono itanepoa itiking-kita! Kristus ne ambe kaiboang ne ono tamoata be aine moarunga ngapapananuakidi kana nge itiking-kita! Satang maka Nanaranga neda aro ituitui be taritokada giriki odio inanganangalako ambe rokaka ipura be lang anua ipereki. Ariata be oabubu-lo nge Nanaranga aro ituitui be taritokada giriki odio inanganangalako. 11 Ata taritokada dikai be diuasai. ‘Sipisipi’ Natu daraka ane be mangata dipilepile di Nanaranga tamoata ne ane ka taritokada diuasa. Nedia-la tago ilodi dibukutakidi. Dikaikai nibe Nanaranga-ba kanabe dimate. 12 Bokaibe suri-ming dauia! Kam lang anua ere-moarunga be moarunga lang anua-lo kasukoaki nge suriming dauia! Bakara, Nanaranga ambe Satang* irokaki! Ata kateka be makasi nge dimakadoma-tina! Satang ambe kam-lo ibala, be ngai nama ira-tina. Maka ma ngai ikaua bong ne ono Nanaranga giriki ne ngaliliti be ngara-leuai kana nge tago sasalaga dieno!”

13 Bong oakei kanabiabia kaba bokai ita kateka-o rokakaria ipura nge itaguraki be aine maka natu moane inekiaki nge itaoni. 14 Ata aine ngaeni nge mang-bazi labatikadi taragau bazidi bokana ania ipura be iboadu ono ngaro be kaba nena-lo ngalako. Kaba ne ngaedi nge masaua* kaba-lo ka adorakadiani dipura be dieno. Makara masa kangkang be dang ania ngapurapura be oiaka ngapurapura nibe barasi toli be kapapadi damanubu. Be oakei tago iboadu makara ngalako be ba ngabasaki. 15 Bokaibe oakei kaba bokai ita aine ngae iratu nge dang kanabiabia aoa-nalo ikulenaraki be zagura ipura be ono aine ngae ngabagai kana. 16 Ata kateka itaguraki be aine ngae idumai. Kateka aoa isapaki be zagura oakei kanabiabia aoa-nalo ipusika nge itonomi. 17 Kodeka oakei kanabiabia nge kabu-lo itui.

Copyright information for `MVA