Revelation of John 14

‘Sipisipi’ Natu Tamoata Ne Zaiza

Makara be utada-rake nge ‘Sipisipi’ Natu Zaion buku-nao ituitui be ute, ‘144,000’ tamoata be aine zaiza. Tamoata be aine ngaedi nge ‘Sipisipi’ Natu ara be Tama ara damoadi-o dieno. Kodeka malonga teke lang-lo ulongori. Malonga ngae duduinga nge zagura ngarokasapa be ngapapanana be ngadududui bokana, be pakinga nge lamalama ngapakipakira bokana. Malonga ngae nge iuia-tina be kabanga nge tamoata gopu ngaeueuri be ngakabakaba bokana. ‘144,000’ tamoata be aine ngaedi nge bagi ono Nanaranga isukoaki-o, ngado moauriuri oati, be tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati arodi dituitui. Di ka Nanaranga izazadi be imuleakidi, be rang oauoau teke dimoasimoasi. Tamoata tago teke rang ngae ikauataki. Dia-la ka dikauataki be iboadu damoasi. Tamoata ngaedi nge tago sesu aine zaiza dieno-budu be ono nedia-la diaka-sangalidi. Di nge aine barasi moane zaiza tago sesu dieno-budu bokana. Be ‘Sipisipi’ Natu alalenga moarunga-lo nge ditagatagaia-doi. Tamoata be aine moarunga maradi nge di ka Nanaranga izazadi be imuleakidi. Be di ka kangkang matamatanatuka uaroeadi dipurapura bokana dokiadi dipura be Nanaranga be ‘Sipisipi’ Natu tabangakadiadi dipura. Tago sesu-tina boli pile tekedi dipile. Tago-tina. Adoadodia-ba be girikidi tago teke odio tealako ipura!

‘Enzel’ Toli

Makara nge ‘enzel’ teke etatabala-tina iroro be ute. ‘Enzel’ ngae nge Pile* Uia idokidoki, be tamoata be aine moarunga kateka-o ngarangakadi kana. Unu oaoa be unu zim moarunga-lo, bagi moarunga-lo, pile moarunga-lo be ungguma moarunga-lo be Pile Uia ngae ngarangaki kana. Kodeka ipi-tina be bokai ipile, “Nanaranga kamarakeaki be ara atabala-tina kamanangai! Bakara, bong ono tamoata be aine moarunga kateka-o aro datui be giriki nedi ngaliliti kana ambe dipura! Nanaranga maka lang, kateka, makasi be dang moarunga iemaki nge kamarakeaki!”

Kodeka ‘enzel’ ruaia muamua muri itagai be bokai ipile, “Ambe itamong! Anua biabia Babilon ambe itamong! Anua ngae ka ungguma moarunga iakangaodi be ‘uain’ kaiboangi iandi be dising! ‘Uian’ ngae nge ono pogiza-ramo mata ne iememaki!”

Kodeka ‘enzel’ tolia nge rua dimuaru itaga-diaru be bokai ipile, “Tamoata naita gapaing kabukabu be aem-kai ono toaka ipura irakerakeaki, be kilala ne damoa-nao ki luma-nao ieno, 10 masa nena-la be ‘uain’ maka Nanaranga* nama ratinga nge ngasing! Bokai masa Nanaranga nama ratinga nge ere-moarunga be tamoata bokainaina gapaing irakerakeaki-o dalako. Be tamoata ngae masa ‘enzel’ ratadi be ‘Sipisipi’ Natu arodi be sosodabu ragogodia-lo sururu bibia-tina ngadoki. 11 Eoa maka sururu ngani kana nge kasukadi tagona-tina iboadu daleua, bokaina-la darakerake kana. Tamoata nangatadi gapaing kabukabu ki anunuka dirakerakeaki, ki tamoata nangatadi gapaing kabukabu ara kilala ne odio ieno masa sururu dadokidoki-la. Ariata ki oabubu-lo nge manaua nedi tagotago.”

12 Nge ono Nanaranga tamoata be aine ne dakai be dasoaki-la kana ka pile ngaedi emakadi dipura. Tamoata be aine ngaedi nge Nanaranga pilenga ditagatagadia-tina uia be lama uniangadi Iesus-lo nge didokimatedia-tina uia.

13 Kodeka malonga teke lang* anua-lo ulongori bokai ipile, “Bokai gogere: Kaituka be ilako tamoata naita Tanepoa malipi ne iememaki be imate nge suri dauia!”

Be Oli Spirit ikatu be bokai ipile, “E, moimoi! Suri dauia! Malipi kaiboangdi iemeki bokana manaua bibia ngadoki! Be tago masa kalingona-ba be ngamanaua. Tago-la. Imalipi be kana ipuraki masa ngabaga be manaua-lo ngalako.”

Kateka-o Kangkang Uaroeadi Kana

14 Makara be ugea nge oaru oaoaoadi uita. Oaru ngaedio nge kana teke tea tamoata bokana isoaki. Pangana-nao nge kauta ‘gol’ oti ememaki inanganangai be lumana-lo nge asi bokaudi teke mata sagode idokidoki. 15 Kodeka ‘enzel’ teke Nanaranga* pera nena-lo ka ipusika be ‘enzel’ oaru-o isoaki nge ipi-tina be bokai irai, “Bong ono uaroenga ambe dipura. Kateka ambe imaure be uaroea ngapura kana! Bokaibe asi nem bokau ane be kangkang gototo!” 16 Kodeka ‘enzel’ oaru-o isoaki nge asi ne bokau iasikaki be kateka imaure be ieno nge kangkang bokana itotoki.

17 Makara nge ‘enzel’ kaba takaia Nanaranga pera ne lang anua-lo ieno-lo ka ipusika be ute. ‘Enzel’ ngae nge bokai, asi bokau mata sagode teke idokidoki. 18 Makara nge ‘enzel’ kaba takaia bagi* ono Nanaranga tabaia ipurapura kanana-lo ka ipusika. ‘Enzel’ ngae ka eoa ono au-kusi moamoaradi dipurapura nge itautau be iadoadoraki. Kodeka itaguraki be ‘enzel’ asi bokau idokidoki bokai irai, “‘Uain’ kalingodi ambe dinoka. Asi nem bokau godoki be ‘uain’ kalingodi uma moarunga kateka-o dieno-lo gototo.” 19 Bokaibe ‘enzel’ ngae itaguraki be kateka-o asi ne bokau iasikaki be ‘uain’ kalingodi moarunga kaimadi-o ka itaratoto. Be idoki be ‘uain’ kalingodi dipisapisa kanana-lo irokakilako. ‘Uain’-pisaka ngae nge Nanaranga* nama ratinga. 20 Bokaibe ‘uain’ kalingodi nge eluku anua biabia-lo dipisa. Makara nge ‘uain’-pisaka ngaena-lo dara dipusika. Dara ngaedi dipapanana nibe salagatikadi nge ‘300 kilomita,’ be taongadi nge ngaua teke bokana.

Copyright information for `MVA