Revelation of John 15

More Be Kana Goalakadi Alalaurituka

Makara nge kilala teke kaba lang-lo utealako. Kilala ngae tea nge takadiaba be uarikadia-tina. Kilala ngae bokainatuka ute: ‘Enzel’ lima-be-rua utedi more be kana goalakadi lima-be-rua didokidoki. Kana goalakadi ngaedi ka alaurituka dapura kana. Maka ma kana goalakadi ngaedi ane ka Nanaranga* nama ratinga ono ngamambuaki kana.

Kodeka kana enumua ute makasi malino ngabala be ngabababa-tina be moakusu tago bokana nge ute. Kana ngae nge eoa zaiza bairadi dipura. Makara nge tamoata maka dikai be gapaing kabukabu be anunuka toaka ipura diuasai nge utedi kana ngae malino bokana zagenao dituitui. Tago gapaing kabukabu-la ka diuasai. Gapaing maka ara siriki ne ‘666’ ono ieno nge diuasai be. Tamoata dikai be diuasa nge kaleti oagu nedi aradi ‘gita’ Nanaranga iandi be didokidoki. Kodeka rang teke Nanaranga malipilipi kana Moses be ‘Sipisipi’ Natu didoka-diaru. Bokainatuka didoki,

“Tanepoa Nanaranga Kaiboangim-tina! Malipingam moarunga nge diuia-tina, be tago teke iboadu ngarangaki! (Sam 111:2) Kaiko ungguma moarunga anuatanepoa kandi. (Aim 3:13) Muzingam moarunga nge diado be moimoi be kalingodi! (Sam 145:17)
Kaiko-la rubem ka Nanaranga, Tanepoa! Bokaibe naita tago iboadu ngamatakuriko? (Zer 10:7) Naita masa aram tago ngarakeaki? Ungguma moarunga masa arom datui be darakeakiko. (Sam 86:9,10) Bakara muzingam adoadodi ambe moarungabiabia dita-doi.” (Diut 32:4)
Alauri utada nge Nanaranga* pera ne lang* anua-lo itakaka be ute. Be pera ngado kusi oti ememaki Nanaranga isukoaki kana nge Nanaranga pera ne ilona-lo ieno be ute. Be Nanaranga ‘enzel’ ne lima-be-rua more be kana goalakadi didokidoki nge Nanaranga pera nena-lo be dipusikasika be utedi. ‘Enzel’ ngaedi nge kusi goagoaza-tina oaoaoadi dinangananga, be barabara-dio nge angapi ‘gol’ oti ememaki dinanga. Kodeka ngado moauriuri oati nge teke itaguraki be tabira boaboaku ‘gol’ oti ememaki lima-be-rua nge ‘enzel’ lima-be-rua ngaedi iandi. Tabira ngaedi ilodia-lo nge Nanaranga maka nem-kusoaki isukoaki nge nama ratinga dikauri be dieno. Be Nanaranga pera nena-lo nge kasu ikauri be ikautaki. Kasu ngaeni nge Nanaranga malama ne be kaiboang ne ono tanepoanga. Bokaibe tago teke iboadu ngasili nibe more be kana goalakadi lima-be-rua ‘enzel’ lima-be-rua ngaedi dieluaki nge damanubu.

Copyright information for `MVA