Revelation of John 17

Aine* Pogizanga Ratadi

Kodeka Nanaranga ‘enzel’ ne lima-be-rua tabira lima-be-rua didokidoki nge teke imai be bokai iraia, “Gomai be aine pogizanga ratadi ara biabia-tina baituka be sururu ngadoki kana nge mitikiniko. Aine ngae nge anua biabia kata, be zagura kokoko zagedi-o isukoaki. Anuatanepoa moarunga kateka-o nge aine ngae zaiza dipogiza-budu. Be tamoata be aine moarunga kateka-o nge aine ngae pogizanga dang kaikai bokana dising be diboang.”
Nge Nanaranga dimurinai be moarupu lama diungdi be ditagatagadi.


Makara nge Oli Spirit ilogu-lo isili be ‘enzel’ teke ipura be masaua* kaba-lo ilakuaka. Makara nge aine teke gapaing kabukabu daradara tekenao isoaki be ute. Ara goalakadi ono Nanaranga ebuloia ipura nge gapaing daradara kania moarunga-o dieno be uita. Gapaing ngae pangana nge lima-be-rua moarunga, be tongi nge kulemoa moarunga. Be aine ngae nge kusi botiboti be dadara inangananga, be kania moarunga-o nge ngazim ne ‘gol’ oti ememaki, patu zazadi atabalabala-tina oti ememaki be inga oti ememaki nge inangananga. Lumana-lo nge sema teke ‘gol’ oti ememaki idokidoki. Pile goalakadia-tina be muzinga ono ipogizagiza nge sema ngaena-lo dikauri be dieno. Damoa-nao nge pile labudi takadiaba-tina bokai geretadi dipura be dieno,

“BABILON

ARAM BIABIA-TINA!

KAIKO KA AINE* POGIZAGIZADI TINADI

BE MUZI GOALAKADIATINA KATEKA-O LABUDI!”

Ngau kaba bokai uita aine ngaeni ka Nanaranga tamoata ne be tamoata Iesus pilenga mangata dirarangaki nge darakadi dang kakai bokana ising be ono iboang.

Aine ngae bokai ute nge kusigu ipitilaki-tina.

Kodeka ‘enzel’ bokai iraia, “Nge bakara ka kute be kupitilaki? Ngau masa aine ngae, be gapaing kabukabu pangana lima-be-rua be tongi kulemoa aine ngae ono isoaki be ibagabagai nge labudi sikitadi mrangakiniko. Gapaing kabukabu ambe kute nge toira ne iauia isoaki, ata kaituka ambe tago isoaki. Saringatuka masa boazinga kanabiabia kabi tagotago-lo be ngapusika be ngalale be ara-leuaia ngapura. Be bong tamoata kateka-o disoaki gapaing kabukabu ngae date masa dapitilaki-tina. Tamoata ngaedi nge kateka isi tago emaka ipura be aradi tago ‘buku’ ono moauringa-lo nangadi dipura. Gapaing kabukabu ngae ka toira ne iauia isoaki, be ileua be kaba ipura.

“Tamoata kaua malaidi pangana-nalo dieno masa kana ngaedi labudi ngakauataki. Gapaing kabukabu pangana lima-be-rua nge bukudi lima-be-rua aine odio isoaki. Labu takaia nge anuatanepoa lima-be-rua. 10 Lima ambe dileua. Teke isi anuatanepoa bokana be isoaki, be teke isi tago ipura. Alauri ipura masa tago anuatanepoa bokana ngasoaki-salaga. Masa oaikiki-la be ngatamong. 11 Be gapaing kabukabu toira ne iauia isoaki be kaba ileua nge masa ngapura be anuatanepoa lima-be-tolia bokana ngasoaki. Ngai nge anuatanepoa lima-be-rua takadi ruangadi kata, be ngalale be ara-leuaia ngapura kana.

12 “Gapaing kabukabu tongi kulemoa kuita nge anuatanepoa kulemoa. Di isi tago dimarang be anuatanepoa bokana disoaki, ata masa kaiboang aniadi dapura be anuatanepoa bokana gapaing kabukabu zaiza dasoaki. Ata masa amari siriki ne tekena-la ilona-lo anuatanepoa bokana dasoaki. 13 Anuatanepoa ngaedi nge labu nedi tekena-la. Kaiboang be tanepoangadi masa gapaing kabukabu dani. 14 Masa dataguraki be ‘Sipisipi’ Natu koai daeluakani, ata ‘Sipisipi’ Natu masa tamoata ne zaiza be daungdi be dauasadi, bakara ‘Sipisipi’ Natu ka tanepoa moarunga Tanepoa nedi be anuatanepoa moarunga Anuatanepoa nedi. ‘Sipisipi’ Natu tamoata ne nge nena-la be ikiladi be inangadi, be pilenga moarunga nge ditagatagadia-tina uia.”

15 Makara nge ‘enzel’ kaba bokai iraia, “Dang maka aine* pogizanga ratadi ono isoaki be kuita nge ungguma be tamoata be aine moarunga-lo, unu oaoa be unu zim moarunga-lo, be pile moarunga-lo ka dipura. 16 Be gapaing kabukabu kute be tongi kulemoa kuita masa aine pogizanga ratadi ngae dasegeaki, be kana ne moarunga masa dadokile be nemoala-ba dalikitaki be ngasoaki. Be masa dataguraki be mizaka dakang be eoa oti gagamani be ngaleua. 17 Anuatanepoa kulemoa ngaedi masa bokai damuzi, bakara Nanaranga ka ilodia-lo isili be rerengana-lo kana ngae diemaki be ono labu ne ngamambuaki kana. Bokaibe nedia-la maradi disumoala be nedi tanepoangadi nge didoki be gapaing kabukabu ngae diani. Be gapaing kabukabu pilenga datagatagadi nibe Nanaranga pilenga moarunga nge dakalingo. 18 Aine maka kute nge anua biabia ara otioti kata, be ngai ka anuatanepoa moarunga kateka-o tanepoa nedi.”

Copyright information for `MVA