Revelation of John 18

Babilon Ara-leuaia Ipura

Kana ngaedi muridi nge ‘enzel’ takaia kaiboang ne kanabibia lang* anua-lo be ibalabala be ute. Malamaka ne nge dilaba-tina, be kateka iaka-malamai be imalama-tina. Kodeka malonga kanabiabia-lo be bokai imere, “Ambe itamong! Anua ara biabia Babilon ambe itamong! Mariaba* goalakadi be mariaba muzingadi goalakadi ambe anua makara didoki be kaba dikangkang. Be mang goalakadi be mang teadi moangarurudi nge makara anua didoki. Ungguma moarunga kateka-o ambe aine ngae ‘uian’ kana ono boanga iandi be dising. ‘Uain’ ngae nge pogiza mata ne. Anuatanepoa moarunga kateka-o ambe pogiza mata ngai zaiza diemaki. Be tamoata ‘bisinisi’ diememaki ambe pogiza mata ne ngaedia-lo be ‘mone’ nedi dikoko-tina.”

Makara nge malonga teke lang anua-lo bokai ipile be ulongo, “Tamoata be aine negu, aine ngara kamapereki be kamapusika! Muzigoala ne kamabazi-budu takana! Sururu be moatubu ne kamabazi-budu takana! Muzigoala ne nge subukadi dipura be dilako lang* anua-lo daga. Be Nanaranga ambe muzinga goalakingadi ilo iandi. Aine ngae baituka ibasaki-kaming bokana nge bokaina-la kamatagadiani be kamakatuni. Kana moarunga iemaki-kaming nge bong rua kamakatuni. Dang kaikai sema-lo ibairi be kasing, ata kam dang kaikai kamabuiri kainga bong rua ngai iemaki ngauasai be sema kana kamaiauni. Nena-la ara irakeaki be kana moarunga irakingadi nge ngai idoki. Bokaibe sururu bibia-tina be moatubu bibia-tina kamani. Ilona-lo nge nena-la bokai irangarangaki, ‘Ngau moaede biabia bokana maka usoaki! Ngau tago narenare kata be masa mnodo be mtang.’ Bokaibe kolo-kolo masa amarina-la tekena-lo dapurani. More goalakadi, nodo be tang be tole kanabibia masa dapurani. Be masa eoa-lo bulaia ngapura. Maka ma Nanaranga Tanepoa kaiboangina-tina ka giriki ne ngaliliti kana.

“Bong anuatanepoa moarunga kateka-o anua ngae zaiza pogiza mata dimuzi be rerengadi odio dimambuaki anua ngae ikarakara be kasumaka dita nge dinodomi be ditangiri. 10 Di nge kasauba ditui be kaba daitaita. Tago direre aine ngae sururu be moatubu ne dadoki-budu. Be bokai dipile, ‘Imakadoma-tina! Ambe-ma ileua-re! Anua ara biabia-tina be kaiboangi Babilon! Amari siriki ne tekena-la ilona-lo be ara-leuaiam ipura!’

11 “Be tamoata kateka-o ‘bisinisi’ diememaki masa kasauba datui be anua ngae danodomi be datangiri. Maka ma tamoata tago teke ambe kana nedi izazaza. 12 Kana tago zazadi dipurapura nge ‘gol,’ ‘siliua,’ patu zazadi atabalabala-tina be inga be kusi zazadi atabalabala-tina oaoaoa be dadara, kusi moakiringring be botiboti, kai boaudi otioti, kolo-kolo ‘elepang’ zongodi ane emakadi dipura, kana kai oti emakadi dipura zazadi atabalabala-tina, kana ‘bras,’ ‘aen’ be ‘mabel’ oti emakadi dipura, 13 ngesi ono kangkang boau puranga be ngesi ono kangkang monanga, bureng be bureng ono boau puranga be ono au-kusi emaka, ‘uain’ be ‘olib’ damakadi, kangkang aradi ‘palaua’ uarikadi be ‘uit’, ‘bulumakau’ be ‘sipisipi,’ ‘osi’ be bagi nedi diraperape, tamoata dududu be tamoata koai-lo be uauradi dipura. Kana moarunga ngaedi nge ambe tago zazadi dapurapura kana.

14 “Be tamoata ‘bisinisi’ ememaki bokai dipile, ‘Kana irakingadi kureretaki be kudoki ambe dileua. Kana nem moarunga be aram labatinga ambe dileua be tago iboadu kaba alauri goita!’ 15 Be tamoata ‘bisinisi’ anua ngaena-lo diemaki be ‘mone’ kokoko-tina didoki masa sururu bibia-tina anua ngae idoki daita be taburidi dara-tina. Be masa kasauba datui be datang be danodo-tina, 16 be bokai dapile, ‘Imakadoma-tina! Anua biabia ara otioti nge imakadoma-tina! Toira nge kusi manipidi zazadi atabalabala-tina, dadara be botiboti inangananga. Be ‘gol,’ patu zazadi atabalabala-tina be inga ane nena-la ingazingazingi! 17 Ata amari siriki tekena-la ilona-lo be ‘mone’ ne be ngazim ne ngaedi nge ara-leuadi dipura.’

“Tamoata kati disingarangaradi, tamoata kati dizaza be ono direbareba, tamoata kati-o dimalipilipi be tamoata makasi-lo kana didokidoki be ono ‘bisinisi’ diememaki nge kasauba ditui be kaba ditaita.
18 Anua ngae ikarakara be kasuka dita nge dipi-tina be bokai dipile, ‘Toira be imai anua biabia teke bokainaina ieno ki tago?’ 19 Makara nge zim dibureng be ditang be dinodo be bokai dipile, ‘Imakadoma-tina! Anua biabia ara biabia ngae nge imakadoma-tina! Ngai kana ne kokoko-tina. Bokai ka kati-marau makasi-lo direbareba nge ngaia-lo ‘mone’ kokoko-tina diemaki be kana nedi dikoko-tina. Ata amari siriki tekena-la ilona-lo be kana ne moarunga ara-leuadi dipura!’

20 “Lang* anua, surim dauia! Anua ngae ambe ara-leuaia ipura! Kam Nanaranga tamoata ne be ‘apostel’ be kam ‘propet’* nge suriming dauia! Kana iemaki-kaming ka Nanaranga ita be giriki ne ililiti be igamani!”

21 Kodeka ‘enzel’ kaiboangi teke patu kana-tina-biabia idoki be makasi-lo irokakalako be bokai ipile, “Anua biabia Babilon masa bokainatuka dokia ngapura be kaikai-la rokaka ngapura be tago iboadu kaba tea ngapura. 22 Bokaibe oagu, be tamoata moasimoasi malongadi, be gopu be tauru malongadi masa tago iboadu kaba kaiko-lo longoradi dapura! Be tamoata maka malipi bibia moarunga diememaki nge tago iboadu kababe kaiko-lo teadi dapura! Patu ono kangkang tutukadi dipurapura masa tago iboadu kaba malongadi kaiko-lo longoradi dapura! 23 Baratui masa tago iboadu kaiko-lo kaba dakarakara! Tamoata be aine tago diboadu darotiroti be malongadi longoradi dapurapura!

Kaiko tamoata nem ‘bisinisi’ diememaki nge kateka-o aradi bibia-tina. Naboa be zere nem tago kalingodi ane be tamoata be aine moarunga kateka-o kubolesidi be zala dipakai!

24 “‘Propet’* be Nanaranga tamoata ne moarunga darakadi nge anua ngae Babilon-lo teadi dipura. Bokai ka sururu bibia-tina idoki. Moimoina-tina, tamoata moarunga kateka-o umoateadi dipura nge darakadi anua ngaena-lo teadi dipura.”

Copyright information for `MVA