Revelation of John 19

Nanaranga Rakeaka Ipura

Kana ngaedi muridi nge suri tamoata kokoko-tina malongadi dienekaki bokana lang* anua-lo ulongo. Bokainatuka dimere be dipile, “Nanaranga tarakeaki! Tamoata moarunga uketadi be muleakadi, malama be kaiboang, be kaiboang bibia ono tanepoanga nge nena-doi! Ngai giriki adorakinga nge moimoi be kalingodi be diado-tina! Aine* pogizanga ratadi nge pogiza mata nena-lo be tamoata be aine kateka-o igoalangakidia-ramo. Bokai ka Nanaranga giriki ne ililiti be ambe giriki ono inangalako. Aine ngae ka Nanaranga malipilipi ne iumoatedi. Bokai ka Nanaranga ambe sururu bibia iani.” Kodeka kaba bokai dimere be dipile, “Nanaranga tarakeaki! Eoa bibia maka anua ara biabia dikani nge kasukadi masa darakerake-la, tago iboadu daleua!”

Makara nge tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati be ngado moauriuri oati nge ditapuloria be Nanaranga bagi* ono tanepoangao isukoaki nge dirakeaki be bokai dipile, “Moimoi! Nanaranga tarakeaki!”

Kodeka malonga teke Nanaranga bagi ne ono tanepoanga-lo ka ipusika be bokai ipile, “Tamoata moarunga Nanaranga kamalipilipini, tamoata be aine moarunga maka Nanaranga kamatakutakuri, ara-ming otioti be ara-ming tagotago nge Nanaranga neda kamarakeaki!”

‘Sipisipi’ Natu Moanako Ono Rotinga Ne

Makara nge suri tamoata kokoko-tina bokana malongadi ulongo. Malongadi labatikadi nge zagura ngarokasapa be ngapapanana bokana, be pakingadi nge lamalama ngapakipakira bokana. Be bokainatuka dipilepile be ulongoridi, “Nanaranga tarakeaki! Tanepoa, Nanaranga Kaiboangina-tina ka Anuatanepoa neda! Kodeka iloda dauia be suri-uia mata taemaki, be Nanaranga ara atabala-tina tanangai! Bong ono ‘Sipisipi’ Natu ngaroti kana ambe dipura be aine ngauati kana ambe nena-la be ikaluka be isoaki. Kusi ngananga kana nge ambe ania ipura. Kusi ngaedi nge oaoaoadi be digoaza-tina be dimalama-tina!” Kusi oaoaoadi ngaedi nge Nanaranga tamoata ne muzingadi irakingadi.

Kodeka ‘enzel’ bokai iraia, “Kana ngaedi gogere: Tamoata rangguma ‘Sipisipi’ Natu roti moanako nena-lo aluluiadi dipura nge suridi dauia!” Makara nge ‘enzel’ kaba bokai ipile, “Pile ngaedi nge Nanaranga moimoi be pilenga kalingodi.”

10 Bokai ipile nge ae-nalo utapuloria be mrakeaki kana, ata bokai iraia, “Moaki bokai kumuzi! Ngau nge taritokam zaiza malipilipi-budu-ruangaming kata. Be nge kita ka pile kalingodi Iesus mangata inanga nge tadokimatedi be tatagatagadi. Nanaranga ka gorakeaki! Maka ma pile maka Iesus mangata irangaki be pile Oli Spirit ‘propet’* iandi nge suridi tekedi.”

Tamoata ‘Osi’ Oaoaoa Ipapananuaki

11 Kodeka lang* anua itakaka be ‘osi’ oaoaoa teke ute. Tamoata ‘osi’ ngaenao isoaki nge ara bokai, “Tamoata malipi ne moarunga iemaki-tina uia!” be “Tamoata pilenga kalingodi.” Mata adoadodia-la ane be giriki iadoadoraki be mata adoadodia-la ane be koai ne iememaki. 12 Mata nge eoa kanabibia pururuingadi bokana, be pangana-nao nge anuatanepoa kauta nedi kokoko inangananga. Ara teke nge aro gereta ipura, ata tago teke iboadu ara ngae ngakauataki. Ngaia-la rube ka ikauataki. 13 Kusi-sili salagalaga inanganangai nge dara-lo nabalako ipura be idaradara. Tamoata ngae ara bokai, “Nanaranga Pilenga.” 14 Be koai-bagi moarunga lang* anua-lonalona nge muri ditagai. Moarunga nge ‘osi’ oaoaoadi-o disoaki be kusi goagoaza-tina oaoaoadi dinangananga. 15 Asi ono eunga teke nge tamoata imuamuadi aoa-nalo ipusika. Asi ono eunga ngae ane ka ono ungguma moarunga ngaumoatedi kana. Be bong ungguma moarunga ngatanepoadi nge tagona-tina ilo ngatagatagadi kana. Be masa kaba ono ‘uian’ pisaka-lo be ‘uian’ kalingodi ngaduaposa be damakadi dapusika. ‘Uain’ damaka ngaeni nge Nanaranga* nama ratinga. Nanaranga nama ratinga ngaeni nge ilaba-tina. 16 Kusi-sili nenao be noga-nao nge ara ngae gereta ipura,

“Anuatanepoa moarunga ANUATANEPOA nedi

be Tanepoa moarunga TANEPOA nedi.”

17 Makara nge ‘enzel’ teke amari-o ituitui be ute. Kodeka ipi-tina be imere be mang lang-lo diroro bokai iradi, “Kamamai be Nanaranga moanako ne biabia-lo kamakabuni! 18 Kamapura be anuatanepoa, be tamoata bibia koai-lo dimuamua, be koai tamoata mizakadi kamakang. Kamapura be ‘osi’ be tamoata ‘osi’ dipapananuaki be tamoata moarunga, dududu be tago dududu, aradi otioti be aradi tagotago nge mizakadi kamakang!”

19 Kodeka gapaing kabukabu be anuatanepoa moarunga kateka-o koai-bagi nedi zaiza diekapotaki be tamoata ‘osi’ ipapananuaki koai-bagi ne zaiza daundi kana be utedi. 20 Ata tamoata ‘osi’ ipapananuaki nge itaguraki be gapaing kabukabu be ‘propet’* bolinga ratadi idoki-diaru be uaura-lo ianga-diaru. Tamoata bolinga ratadi ngae ka gapaing kabukabu aro be kilala* kaiboangdi iememaki. Kilala kaiboangdi ngaedi iememaki be ono tamoata be aine kokoko-tina ibolesidi. Tamoata be aine ngaedi nge gapaing kabukabu kilala ne odio ieno, be gapaing anunuka dirakerakeaki. Kodeka gapaing kabukabu be tamoata bolinga ratadi nge dokiadi dipura be nedi uia-la be eoa teadi dang boakuboaku kanabiabia bokanana-lo rokakadialakoru dipura. Eoa ngaedi karangadi nge sosodabu ngakarakara be kasuka ngapusikasika bokana. 21 Be koai-bagi tamoata ne moarunga nge asi ono eunga ane be umoateadi dipura. Asi ono eunga ngae nge tamoata ‘osi’ oaoaoa ipapananuaki aoa-nalo ka ipusika. Kodeka mang moarunga dipura be koai tamoata ngaedi mizakadi dikang be didoli-tina.

Copyright information for `MVA