Revelation of John 21

Lang Oauoau Be Kateka Oauoau

Kodeka lang oauoau be kateka oauoau uita. Lang arumuamua, kateka arumuamua be makasi arumuamua nge dileua. Be Anua biabia Rata oauoau lang* anua-lo be ibalabala be ute. Anua ngae nge Ierusalem oauoau, be Nanaranga-lo ka ipura. Ngazinga ipura, suri aine ngaroti kana be ngazinga ipura bokana, be ikaluka be roa ngate kana be isoaki. Makara nge malonga kanabiabia teke Nanaranga bagi* ne ono tanepoanga-lo bokai ipile be ulongori, “Nanaranga ambe tamoata zaiza anua ne iemaki! Ngai masa dasukoaki-budu, be di masa tamoata be aine ne. Nanaranga masa nena-la be dasukoaki-budu, be ngai masa Nanaranga nedi. Be nena-la be masa mata-dangdi ngautu. Be tago masa damatemate, tago danodonodo, tago datangtang, tago masa sururu dadokidoki. Maka ma kana toirairadi ambe dileua.”

Kodeka Nanaranga bagi ono tanepoangao isukoaki bokai ipile, “Kodeka kana moarunga memaki be oauoau dapura!” Be kaba bokai ipile, “Pile ngaedi gogere. Maka ma pile ngaedi nge moimoi be kalingodi be iboadu odio lama unia ngapura.” Be kaba bokai iraia, “Kana moarunga ambe emakadi be mambuakadi dipura! Ngau ka Muamuatuka be Alalaurituka, be ngau ka matamata be usoaki, be ngau ka manubunga. Tamoata naita madole imate masa msumoalani be dang ono moauringa miani be ngasing. Dang ono moauringa ngae masa luma zokuzoku-ba miani, tago iboadu ngazazai. Tamoata naita ikai be iuasa masa kana ngae ngau-lo ngadoki: Ngau masa Nanaranga ne, be ngai masa natugu. Ata tamoata maka taburi irara be imulemulenaki, tamoata maka lama unianga imurinai, tamoata maka muzinga goalakadia-tina, tamoata maka tamoata takadi iumoatedi, tamoata maka ipogizagiza-ramo, inaboaboa be izerezere, tamoata maka nanaranga bolingadi ratadi irakerakeaki, be tamoata bolinga ratadi masa kabana-lo nangaia ngapura. Kaba nge dang kanabiabia boakuboaku eoa bokana ikarakara. Karanga nge sosodabu ikarakara bokana. Kana ngaeni ka mate ruaia.”

Ierusalem Oauoau

Kodeka ‘enzel’ lima-be-rua tabira lima-be-rua didokidoki nge teke imai. Tabira ngaedi ilodia-lo nge more be kana goalakadi alaurituka dapura kana nge dieno. Be ‘enzel’ ngae itaguraki be bokai iraia, “Gomai be aine kodeka-ka ngaroti kana nge mitikiniko. Aine kodeka-ka ngaroti kana nge ‘Sipisipi’ Natu roa.” 10 Makara nge Oli Spirit ilogu-lo isili be Nanaranga ‘enzel’ ne teke idoka be buku salagabuli tekenao ilakuaka. Be Anua Rata Ierusalem nge lang* anua-lo be ibalabala be itikina. Anua ngae nge Nanaranga-lo ka ipura, 11 be Nanaranga malama be kaiboang ne nge anua ngaenao dieno be imalama-tina. Malamanga nge suri oabunabiabia amari lalauka dapusikasika bokana, be pitikaoanga nge amari makasi kusi-nao ngapitikaoakaoa bokana. 12 Ari rakebulidi matolidi tekedi nge anua ngae diboalingi, be babaduadua ne nge kulemoa-be-rua moarunga. Nanaranga ‘enzel’ ne nge teke-teke babaduadua ngaedi dinaring be bokai dituitui. Babaduadua kulemoa-be-rua ngaedio nge Israel bagi nedi kulemoa-be-rua aradi dieno. 13 Ari bibia anua diboaling nge egedi oati. Bokaibe egedi teke-tekeo nge babaduadua toli-toli dieno. Babaduadua toli aua dieno, toli ilau dieno, toli auta dieno be toli ata dieno. 14 Patu kanabibia kulemoa-be-rua nge nangadi dipura be ari bibia anua diboalingi nge ono emakadi dipura. Patu kanabibia ngaedio nge ‘Sipisipi’ Natu ‘apostel’* ne kulemoa-be-rua aradi geretadi dipura.

15 ‘Enzel’ maka iraia nge kai ono ngauanga ‘gol’ oti ememaki idokidoki. Kai ngae ane ka anua ngae be babaduadua ne be ari ne bibia ngauadi dapura kana. 16 Anua ngae ngauaia nge iado-tina. Ege oati nge ngaua tekena-doi. Salagatika be palanga nge ngaua-doi teke. Kodeka ‘enzel’ ngae itaguraki be kai ne ane be anua biabia ngae ingauai. Salagatika nge kaleti pile-lo ‘2,200 kilomita’. Palanga be rakenga nge salagatingana-la bokana. 17 Ari matolingadi ingauadi nge ngauadi kaleti pile-lo ‘65 mita’ moarunga. Ngaua ‘enzel’ odio ingaua nge kita tamoata ngaua neda-lo ka ingaua. 18 Ari bibia anua diboalingi nge patu zazadi atabalabala-tina aradi ‘zespa’ oti ka emakadi dipura, be anua ngae nge ‘gol’ oti ka emaka ipura. Pitikaoanga nge ‘galasi’ bokana. 19 Patu kanabibia ono ari labudi emakadi dipura nge patu zazadi atabalabala-tina oti ka dingazingdi. Patu muamuatuka ono labudi nangadi dipura nge patu aradi ‘zespa’ oti dingazingi. Patu ruaia nge patu aradi ‘sapaia’ oti dingazingi. Patu tolia nge patu aradi ‘agit’ oti dingazingi. Patu oatia nge patu aradi ‘emeral’ oti dingazingi. 20 Patu limaia nge patu aradi ‘oniks’ oti dingazingi. Patu lima-tekea nge patu aradi ‘kanelian’ oti dingazingi. Patu lima-ruaia nge patu aradi ‘kuatz’ oti dingazingi. Patu lima-tolia nge patu aradi ‘beril’ oti dingazingi. Patu lima-oatia nge patu aradi ‘topaz’ oti dingazingi. Patu kulemoaia nge patu aradi ‘kalkedoni’ oti dingazingi. Patu kulemoa-tekeia nge patu aradi ‘tekois’ oti dingazingi, be patu kulemoa-ruaia nge patu aradi ‘ametist’ oti dingazingi. 21 Babaduadua kulemoa-be-rua nge inga oti ka emakadi dipura. Inga kanabibia teke-teke oti ka babaduadua teke-teke emakadi dipura. Zala moarunga anua ngaena-lo dieno nge ‘gol’ oti ka emakadi dipura be pitikaoangadi nge ‘galasi’ bokana.

22 Nanaranga* pera ne tago teke anua ngaena-lo ute, bakara, Nanaranga Tanepoa Kaiboangina-tina be ‘Sipisipi’ Natu ka nedia-lanaru be Nanaranga pera ne. 23 Amari be kalea tago iboadu anua ngae malama daniaru, bakara, Nanaranga kaiboang be malama ne ka anua ngae malama dianiani, be ‘Sipisipi’ Natu ka anua ngae baratui ne. 24 Ungguma moarunga kateka-o masa malama nena-lo dalalale, be anuatanepoa moarunga kateka-o masa ‘mone’ be kana nedi anua ngaena-lo dalakuaki. 25 Anua ngaena-lo masa oabubu tago sesu ngapurapura. Bokaibe babaduadua ne masa tago onotadi dapura. Tago iboadu ramani teke onota ngapura, uasasari-la daeneno. 26 Ungguma moarunga aradi biatangadi be ‘mone’ be kana nedi moarunga masa anua ngaena-lo dalakulakuaki. 27 Ata kana tago goagoaza muzigoala odio dieno masa tago teke iboadu anua ngaena-lo ngasili. Be tamoata muzi maia odio dieno diememaki be boli mata diememaki nge tago diboadu anua ngaena-lo dasili. Tamoata-la aradi ‘buku’ ono moauringa-lo dieno ka diboadu anua ngaena-lo dasili. ‘Buku’ ono moauringa ngaeni nge ‘Sipisipi’ Natu ne.

Copyright information for `MVA