Revelation of John 3

‘Sios’* Sardis Anua-lo Pile Ne

“Pile ngaedi nge ‘enzel’ Sardis ‘sios’-lo isoaki gogereni. Pile ne bokai: ‘Ngau Nanaranga Mariaba ne lima-be-rua be goai lima-be-rua dienona.’

“Ngau ukaua kaiko rakana kuememaki! Team nge moauriuri bokana, ata kaiko ambe kumate!
Bokai ka ngau bokai uraiko, ‘Gomarang-rake,’ be kana isi dienoniko nge goaka-kaidi. Damanubu be daleua takana! Ngau ambe kaba bokai uita kana kuemaki nge tago isi Nanaranga mata-nao diado. Pile disuleniko be kulongo nge ilom ngandi. Gotagatagadi be ilom gobuiri be muzigoala nem gorokaki. Tago kulongora be kumarang masa anako bokana mpuraniko be sururu miangko. Be bong nangatanao mpura kana masa tago gokaua. Ata tamoata alu makara nge malo nedi tago dituburi. Tamoata ngaedi masa kusi oaoaoa dananga be ngau zaiza galalale-budu, bakara di diboadu-tina bokai damuzi. Tamoata naita ikai be iuasa masa bokainatuka di bokana kusi oaoaoa ane mngazingi, be ara ‘Buku’ ono moauringa-lo ieno nge tago iboadu mgamani. Be Tamagu ‘enzel’ ne zaiza matadi-o masa mangata mrangaki ngai nge ngau tamoata negu.

“Tamoata kungi otioti nge pile ngaedi Oli Spirit ‘sios’ iandi nge ngalongo!”

‘Sios’* Piladelpia Anua-lo Pile Ne

“Pile ngaedi nge ‘enzel’ Piladelpia ‘sios’-lo isoaki nge gogereni. Pile ne bokai: ‘Ngau kusigu Ratana-tina be pile moimoi be kalingodi labudi ka pile ngaedi unanganiko. Ngau ka Anuatanepoa biabia Debiti babaduadua ne ono uasara ne ienona. Be bong babaduadua uasari nge tago teke iboadu ngaonoti, be bong uonoti nge tago teke iboadu ngauasari.’

“Kana kuememaki nge ngau ukauataki. Ngau ukaua kaiko kaiboang nem tago dilaba-tina! Ata sulengagu kutagatagadi be kukai-tina nge kutagatagadia-la. Gote, ngau ambe babaduadua teke arom uasari, be tago teke iboadu ngaonoti. Golongo! Satang* tamoata be aine ne alu makara disoaki be dipile di nge Iuda kaoa. Moimoi di Iuda kaoa, ata bolingadi ratadi. Ata ngau masa memakidi be dapura be arom be daboadukuniko. Bokai masa dakaua ngau Kristus kalingo nge kaiko-la ka urereretakiko. 10 Kaiko pilengagu kulongolongo be kutagatagadi, be moatubu be sururu dipuraniko nge kukai be kusoaki-la bokana alauri sururu bibia dapura kana masa lumagu-o gosoaki be tago sesu masa bakara gouai. Sururu ngaedi ane ka ono tamoata be aine moarunga kateka-o toiadi dapura kana.

11 “Ngau ambe saringatuka mpura kana. Kana dienoniko nge godokimatedia-tina uia. Bokai masa kana kupipi be ngau-lo godoki kana nge tago teke iboadu ngadokileko. 12 Tamoata naita ikai be iuasa masa ariri-moane bokana Nanaranga negu pera nena-lo mnaguraki, be tago iboadu kaba ngaradi ngapereki. Ngau masa Nanaranga negu ara be anua negu aradi tamoata ngaenao mgere. Anua negu nge Ierusalem. Ierusalem ngae nge anua oauoau. Ierusalem ngae masa Nanaranga negu-lo ka ngapura be etatabala lang* anua-lo be ngabala. Be aragu oauoau masa tamoata ngaenao mgereti.”

13 “Tamoata kungi otioti nge pile ngaedi Oli Spirit ‘sios’ iandi nge ngalongo.”

‘Sios’* Leodisia Anua-lo Pile Ne

14 “Pile ngaedi nge ‘enzel’ Leodisia ‘sios’-lo isoaki nge gogereni. Pile ne bokai: ‘Ngau Moimoi ka pile ngaedi unanganiko. Ngau adoado pile moimoi be kalingodi mangata urarangaki. Be ngau ka kana moarunga Nanaranga iemaki nge labudi.’

15 “Muzi moarunga kuememaki nge ngau ukauataki-doi. Kaiko nge tago kuragogo ki kutumura. Lukaluka-ba ka kusoaki. Ngau bokai urere: ilom tekena-la; goraragogo-la ki gotumuramura-la. Moaki kuragogogo be kutumuramura. Bokai masa mkaua be ba mbasakiko. 16 Ata lukaluka-ba ka kusoaki bokana masa aoagu-lo ka mongorakiko kana! 17 Kaiko bokai kupile, ‘Ngau kana negu kokoko-tina be uboadu-tina, be kana moarunga urere nge dienona.’ Ata kaiko tago kukaua, kumoangaruru be soakingam nge dimoangaruru-tina! Kaiko kana nem tagotago! Ilom ipile Nanaranga mata ne kusi bokana kuoko be kusoaki. Ata tago-la! Kaiko matam leuadi. 18 Ngau urere bokainatuka gomuzi: ‘Gol’ negu eoa-lo moamoara ipura be zika tago teke ono ieno nge gozazai. Bokai masa kana nem kokoko-tina. Kusi oaoaoadi gozaza be maiangam gozumkaki, bakara kaiko nemoala-ba ka kusoaki. Be bureng gozaza be matam-lo gonanga be matam dauia be kaba goitaita.

19 “Bokai gokaua: Tamoata urereretakidi nge uebulobulodi be ono zala-lo ulakulakuakidi. Bokai ka ngau uraiko ilom gobuiri be muzigoala nem gorokaki! 20 Golongo! Ngau babaduadua-lo utuitui be babaduadua upalipaliti. Tamoata naita malongagu ilongo be babaduadua iuasari masa pera kanana-lo msili be ngai keru gamoanakoru, be ngai masa ngau keru gamoanakoru. 21 Tamoata ikai be iuasa masa msumoalani be sakegu-o bagi* ono tanepoanga negu-o gasoaki-buduru be tamoata moarunga gatanepoa-diaru, ngau-la ukai be uasa be Tamagu sakena-o bagi ono tanepoanga nenao kisoakiru bokana.”

22 “Tamoata kungi otioti nge pile ngaedi Oli Spirit ‘sios’ iandi nge ngalongo!”

Copyright information for `MVA