Revelation of John 4

Lang* Anua-lo Nanaranga Rakeaka Ipura

Pile ngaedi muridi nge utadarake. Utadarake nge babaduadua teke kakaka lang anua-lo ieno be ute. Kodeka malonga matamata tauru bokana ulongori nge bokai ipile, “Makare gorake be alauri kana ngaedi muridi rakana ngapura kana nge mitikingko.” Makara nge oaikiki-tina Oli Spirit ilogu-lo isili. Be makara lang anua-lo nge bagi* ono tanepoanga teke ute. Bagi ngaenao nge tamoata teke isoaki be ute. Tea nge suri oabunabiabia amari lalauka dapusikasika be rairaituka amari ngatao be lalauka datuitui bokana. Bulele teke nge bagi ngae iboalingi. Bulele ngae malamaka nge amari mata ngasoapudi bokana. Be bagi ono tanepoanga kulemoadi-rua-be-oati takadi nge bagi ono tanepoanga ngae diboalingi. Be bagi ngaedi-o nge tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati disoaki. Tamoata bibia ngaedi nge kusi oaoaoa dinanga be pangana-dio nge kauta ‘gol’ oti ememaki dinangananga. Bagi ono tanepoanga lukauka ituitui-lo nge lamalama pitikaoanga, pakinga, be garuruinga dipusikasika. Bagi aro nge baratui lima-be-rua dikarakara. Baratui lima-be-rua ngaedi nge Nanaranga Mariaba ne. Bagi ngae arona-tina nge kana teke tea makasi-lo malino ngabala be moakusu tago bokana nge ieno. Kana ngae nge igoazabulae-tina.

Lukaluka nge ngado moauriuri oati bagi ngae diboalingi be disoaki. Teke ege auaua, teke ege atata, teke ege ilaulau be teke ege autauta. Arodi be nokudio nge matadi kokoko-tina dieno.
Ngado muamuatuka nge tea ‘laion’ bokana. Ruaia nge tea ‘bulumakau’ moane bokana. Tolia nge lili tamoata bokana. Be oatia nge tea taragau bazi ngananaraki be ngaroro bokana. Ngado moauriuri oati ngaedi nge teke-teke bazidi lima-be-teke odio dieno. Kaniadi moarunga-o nge matadi dieno. Be bazidi erumadi nge matadi dieno be. Ariata be oabubu-lo nge moasi tago sesu didokitotoki. Bokainatuka dimoasimoasi, “Ratam, ratam, ratam! Kaiko Nanaranga Tanepoa Kaiboangim-tina! Matamata be kusoaki, be isi kusukoaki be alauri masa gopura!”

Ngado moauriuri oati ngaedi nge moasi ono Nanaranga atabala-tina nangaia ipurapura, ono rakeaka ipurapura be ono peruia ipurapura ka dimoasimoasi. Nanaranga ngae ka bagi* ono tanepoangao isukoaki, be nem-kusoaki isukoaki. 10 Bong ngado moauriuri oati ngaedi damoasito nge tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati Nanaranga bagi ne ono tanepoanga aro disukoaki nge bagi aro datapuloria be Nanaranga maka bagi ono tanepoangao isoaki be nem-kusoaki isukoaki nge darakeaki. Kodeka kauta nedi bagi ono tanepoanga aro darokakiria be bokai dapile,

11 “Tanepoa nema be Nanaranga nema! Kaiko ka kana moarunga kuemaki, be rerengam-lo be kana moarunga kupuraki be ono moauringa kuiandi. Bokai kumuzi bokana ara atabalabala-tina, muaka bibia, be kaiboang ono tanepoanga nge iboadu-tina kaiko-lo daeno.”
Copyright information for `MVA